Đệ Tử Quy – Nền Tảng Căn Bản Của Tất Cả Thánh Hiền

Đệ Tử Quy là quyển sách quý giá trong việc tu dưỡng phẩm đức chân chính, giáo dục con em làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình và ngăn ngừa những hành vi, tư tưởng tà vạy, giữ lòng chân thành để xây dựng một nền gia phong trung hậu. Quyển sách Đệ Tử … đọc tiếp ➝ Đệ Tử Quy – Nền Tảng Căn Bản Của Tất Cả Thánh Hiền