Niệm Phật Chớ Quên Phần Hồi Hướng

Ngay trong sanh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái… đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho Tịnh Độ, như gom các hạt vi trần thành đất, … đọc tiếp ➝ Niệm Phật Chớ Quên Phần Hồi Hướng