Người Niệm Phật Ma Quỷ Chẳng Dám Đến Gần

Trên kinh Phật nói: “Thọ mạng chung tận, chư ác nhiễu quy”, tức là lúc thọ mạng đã hết, vận mạng của quý vị đã đến chổ cuối cùng, thì lúc đó oan thân trái chủ thảy đều hiện đến, thảy đều đến đòi nợ. Tôi có một người bạn học đã qua đời nhiều … đọc tiếp ➝ Người Niệm Phật Ma Quỷ Chẳng Dám Đến Gần