Hủy Hoại Tượng Phật Cả Nhà Bị Chết Cháy

Triều Thanh, vào năm đầu tiên niên hiệu Khang Hy [1662] gỗ đàn hương rất có giá. Quận Tô có một hiệu buôn gỗ hương, bỏ ra 3 lượng bạc thỉnh về một pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau đó suy nghĩ tính toán rằng, nếu phá pho tượng này ra để bán … đọc tiếp ➝ Hủy Hoại Tượng Phật Cả Nhà Bị Chết Cháy