Phương Pháp Niệm Phật Không Xen Tạp Của Ấn Quang Đại Sư

Nếu muốn niệm Phật đạt đến không xen tạp, phương pháp Ấn Quang Đại sư ngài dùng một đời có thể giúp đỡ chúng ta, chúng ta có thể học tập. Phương pháp của Ngài là ba thứ rõ ràng. Thứ nhất là niệm được rõ ràng, tốc độ niệm Phật không nên nhanh, Ấn … đọc tiếp ➝ Phương Pháp Niệm Phật Không Xen Tạp Của Ấn Quang Đại Sư