Bị Quả Báo Chết Oan Do Vô Ý Giết Hại Loài Vật

Thời Lương Võ-Đế có vị tăng Khạp-Đầu-Sư, tinh thông tam-tạng, giới luật tinh nghiêm. Võ-Đế mộ danh, một hôm sai sứ giả đi triệu về kinh thuyết pháp. Khi Sư đến, Võ-Đế đang đánh cờ với một vị đại thần, đương gặp cờ của đối phương ở trong thế bí, Võ-Đế nổi hứng lớn tiếng … đọc tiếp ➝ Bị Quả Báo Chết Oan Do Vô Ý Giết Hại Loài Vật