Niệm Mà Vô Niệm Vô Niệm Mà Niệm

Đi niệm Phật, ngồi niệm Phật, đứng niệm Phật, làm việc cũng niệm Phật, nói năng cũng niệm Phật, …Tất cả đều niệm Phật, chỉ có niệm Phật, không cần nghĩ biết mình, người, vui, khổ, hơn kém, thân sơ … Ta bà, Tây phương gì cũng mặc, cứ A Di Đà Phật. Một cành … đọc tiếp ➝ Niệm Mà Vô Niệm Vô Niệm Mà Niệm