Hoa Sen Ở Tây Phương Cực Lạc Do Đâu Mà Có?

Hoa sen sanh ra trong ao báu không chỉ để làm đẹp mà nó còn chứa nhiều đạo lý khác nữa. Do chúng sanh trong mười phương thế giới niệm Phật nên có hoa sen trong ao. Lúc ban đầu phát tâm niệm Phật, nếu niệm được liên tục thì hoa sen theo đó mà … đọc tiếp ➝ Hoa Sen Ở Tây Phương Cực Lạc Do Đâu Mà Có?