Tu Tịnh Độ Ít Gặp Ma Chướng So Với Các Pháp Tu Khác

Trên đường tu không tinh tấn dụng công thì thôi, nếu tinh tấn dụng công, nhứt định có cảnh giới. Cảnh giới này có trong và ngoài khác nhau. Trước tiên xin nói về phần trong tức là Nội cảnh giới. Nội Cảnh Giới Nội cảnh giới cũng gọi là Tự tâm cảnh giới, vì … đọc tiếp ➝ Tu Tịnh Độ Ít Gặp Ma Chướng So Với Các Pháp Tu Khác