Vì Sao Có Những Người Tu Niệm Phật Nhưng Không Vãng Sanh?

Có những kẻ cả đời niệm Phật nhưng chẳng thể vãng sanh, nguyên nhân nói đại lược gồm 4 điều: 1. Một là vì niệm Phật chẳng tinh thành, niệm thứ nhất vừa mới tinh thuần, niệm thứ hai bèn xen tạp. Lịch đại tổ sư đại đức đều là bậc thông Tông, thông Giáo, … đọc tiếp ➝ Vì Sao Có Những Người Tu Niệm Phật Nhưng Không Vãng Sanh?