Vì Sao Niệm Phật Không Thể Vãng Sanh? [Video]

Dựa trên lý mà nói pháp môn Tịnh Độ là nhờ Phật lực của Phật A Di Đà cứu giúp, thì bảo đảm vãng sanh một trăm phần trăm, nhưng vì sao thấy người niệm Phật hiện nay rất nhiều, nhưng người chân thật có thể vãng sanh thì lại rất là ít vậy? Đây … đọc tiếp ➝ Vì Sao Niệm Phật Không Thể Vãng Sanh? [Video]