Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Video]

Quan Thế Âm tiếng Phạn là “Avalokitesvara” dịch sang tiếng Hán là Quan Thế Âm hay Quán Tự Tại… Danh hiệu Quan Thế Âm, nghĩa là quan sát tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ. Kinh Bi Hoa cho biết ở vào đời quá khứ có đức … đọc tiếp ➝ Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Video]