Người Niệm Phật Dụng Công Như Thế Nào Trong Cuộc Sống Hàng Ngày?

Nếu đang đi trên đất khách hay không ở cố định một nơi thì bất tất phải trang nghiêm đạo tràng, chỉ một bề thanh tịnh thân tâm. Áo mặc thì tùy phận mặc lấy áo sạch đẹp nhất, hương đèn dù có hay không cũng chẳng sao. Nếu là chỗ có tượng hay đem … đọc tiếp ➝ Người Niệm Phật Dụng Công Như Thế Nào Trong Cuộc Sống Hàng Ngày?