Ma Quỷ Chuyên Hại Người Cũng Phải Kiêng Dè Người Ăn Chay

Vào đời Thanh, niên hiệu Khang Hy năm thứ hai, có một chiếc thuyền đánh cá neo đậu dưới chân núi Tiểu Cô, trong đêm chợt nghe tiếng thần núi ra lệnh cho quỷ tốt rằng: “Ngày mai có hai thuyền chở muối đến, hãy bắt lấy.” Đến sáng, quả nhiên thấy có hai chiếc … đọc tiếp ➝ Ma Quỷ Chuyên Hại Người Cũng Phải Kiêng Dè Người Ăn Chay