Niệm Phật Cách Nào Chắc Chắn Được Vãng Sanh?

Hoà-Thượng Tịnh-Không dạy nhiều điều rất hữu ích. Đối với chúng tôi điều căn bản là, chúng tôi phải tìm ra chỗ nào Hoà-Thượng giảng liên-quan đến câu hỏi của chúng tôi: Niệm Phật cách nào chắc được Vãng Sanh? Hoà-Thượng Tịnh-Không tu học 40 năm, chuyên dạy rất nhiều kinh-điển Đại-Thừa. Nhưng rồi Ngài … đọc tiếp ➝ Niệm Phật Cách Nào Chắc Chắn Được Vãng Sanh?