Niệm Phật Cách Nào Chắc Chắn Được Vãng Sanh?Hoà-Thượng Tịnh-Không dạy nhiều điều rất hữu ích. Đối với chúng tôi điều căn bản là, chúng tôi phải tìm ra chỗ nào Hoà-Thượng giảng liên-quan đến câu hỏi của chúng tôi: Niệm Phật cách nào chắc được Vãng Sanh?

Hoà-Thượng Tịnh-Không tu học 40 năm, chuyên dạy rất nhiều kinh-điển Đại-Thừa. Nhưng rồi Ngài giác-ngộ, biết rằng nếu muốn được Vãng Sanh Cực -Lạc, phải đúng lời Thầy của Ngài dạy. Thầy của Hoà-Thượng, là Cư-sĩ Lý-bỉnh-Nam, dạy rằng: “Phải một môn thâm nhập anh mới đạt được“.

Rồi Hoà -Thượng nói:

– Vì vậy tôi đem tất cả kinh Đại-Thừa đều buông xuống, học Ngài Liên-Trì Đại sư, Tam Tạng thập nhị bộ Kinh nhường cho kẻ khác ngộ. Còn tôi thì nay một cuốn Kinh Vô Lượng-Thọ, một câu A-Di-Đà Phật, một môn thâm nhập.

Hện nay tại các chùa Việt -Nam đa số các Sư vẫn trì tụng và giảng dạy đủ các kinh Đại-Thừa. Hành sử như Hoà-Thượng Tịnh-Không đúng hay sai Phập-pháp? Ngài đã buông bỏ tất cả, chỉ dùng cuốn Kinh Vô Lượng Thọ có đúng không?

Thật tình mà nói, trong Kinh Niệm Phật Ba-la-Mật dạy rõ ràng:

“Muốn Vãng Sanh Cực-Lạc chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là đủ. Vì danh hiệu. Phật chính là biểu-tướng của Pháp Thân, cho nên niệm danh hiệu tức là niệm Pháp thân Phật, và người niệm Phật khỏi phải kiêm thêm pháp môn nào nữa”.

Lời Đức Phật dạy thật rất rõ ràng “Muốn Vãng Sanh Cực-Lạc chỉ cần niệm danh hiệu Phật, khỏi phải kiêm thêm pháp môn nào nữa!”

Mỗi chúng sanh chúng ta tu theo Phật, để làm gì?

Chúng ta tu Tịnh Độ, niệm danh-hiệu A-Di-Đà Phật để làm gì? Để Vãng Sanh Cực-Lạc? Hay để được phước báu cõi Trời, hay để được lại thân người? Nếu chúng ta thật sự muốn Vãng Sanh nên nghe lời dạy của Hoà-Thượng Tịnh-Không.

Chư vị nào đã đọc cuốn Đường Về Cực -Lạc của Hoà -Thượng Thích -Trí -Tịnh chắc là nhớ chuyện Giác Minh Diệu -Hạnh Bồ -Tát. Ngài là bậc đã Vãng Sanh Cực -Lạc, sau đó, do tâm nguyện Ngài trở lại Ta bà để độ chúng sanh trong nhiều đời. Ngài dạy:

“Trong thất chỉ cúng một tượng Phật, một bộ kinh, một bàn thờ, một lư hương, một bàn, một ghế. Chẳng nên để nhiều đồ vật khác”.

Tổ sử Ấn-Quang cũng chỉ có một tượng Phật trong thất. Vì kinh nói, niệm một danh hiệu Phật, đồng như niệm mười phương chư Phật. Cho nên Giác Minh Diệu-Hạnh Bồ-Tát nói một tượng Phật, một bộ kinh là đủ.

Đây là thời Mạt pháp căn cơ chúng sanh cạn cợt, tâm trí yếu kém, nếu ta tập trung vào một vị Phật, đó là Phật A-Di-Đà thì sẽ dễ dàng hơn. Nhiều người sợ mình đã quen niệm Phật Thích-Ca, Phật Dược-Sư, bây giờ chỉ niệm Phật A-Di-Đà chẳng rõ có bị chư Phật giận không?

Chắc chắn các Ngài không giận đâu. Phật dạy tu đừng có chấp, cho nên các Ngài không bao giờ chấp.

Kinh sách có câu: “Cúng dường mười phương ba đời chư Phật, không bằng cúng dường một người vô tâm!”

Người vô tâm là ông Phật của mình. Mình niệm một danh hiệu để chắc được Vãng Sanh để được thành Phật, thì Phật đâu có bắt lỗi. Tuy nhiên, đầu các thời khoá niệm Phật, cũng có thể niệm tất cả chư Phật một lần.

Chúng tôi thật buồn, khi nghe một số băng giảng, có Sư nói rằng được lên Cõi Trời là quý lắm rồi. Đây là Sư chẳng giúp chúng sanh thoát khỏi Tam giới. Đó là sai với Chánh-pháp của Phật.

Viết sách này, mục đích chúng tôi là xiển dương pháp môn Niệm Phật, muốn tất cả chư Liên hữu đều được Vãng Sanh Cực-Lạc. Chúng tôi tha thiết muốn được thấy chư Liên hữu, những bạn sen của chúng tôi đều nên hiểu, nếu muốn chắc được Vãng Sanh nên nhứt tâm niệm danh-hiệu Phật là đủ, khỏi kiếm thêm pháp môn nào khác.

Tóm lại, theo sự hiểu biết của chúng tôi, chẳng những Hoà-Thượng Tịnh-Không giảng về Pháp môn Vãng Sanh không sai Chánh-pháp, mà còn thật thù thắng, thật độc đáo.
Chính vì lẽ này, mà khi chúng tôi đã viết nửa phần sách này liền bỏ đi, ra công nghe bộ băng 10 cuốn và ghi chép thật tốn nhiều thì giờ. Nhưng bù lại, chư Liên hữu Việt-Nam thêm được sự tin tưởng mà thực hành để chắc được Vãng Sanh.

Chúng tôi đã gặp rất nhiều vị, cũng tu niệm Phật đi chùa thật siêng năng. Chúng tôi hỏi chư vị đến chùa hành trì môn gì? Được đáp chúng tôi vừa tụng kinh Kim Cang xong, tuần này tụng Hoa-Nghiêm, tháng tới tụng Pháp-Hoa.

Chúng tôi thở ra. Đây là tụng kinh cho được phước đức. Muốn chắc được Vãng Sanh nên theo đúng Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật và lời dạy của chư Tổ và chư Tôn đức Tăng Ni đã dày công nghiêm cứu các Kinh A-Di-Đà.

Xin chư Liên hữu nên xét lại, chỉ cần bốn chữ A-Di-Đà Phật cho thời này cũng đầy đủ công đức, phước báu, oai lực, thần lực, nguyện lực của Phật A-Di-Đà và chư Phật mà Vãng Sanh.

Thời này kiếm thêm pháp môn khác, sợ không kịp, không đủ duyên để Vãng Sanh. Vì cái sợ nhứt là lúc lâm chung đó.

Trích: Niệm Phật Cách Nào Chắc Được Vãng Sinh?
Tác giả: Cố cư sĩ Tịnh Hải