Làm Cách Nào Để Diệt Trừ Tâm Ganh Ghét Đố Kỵ?

Tất cả chúng sanh có thể nói từ vô thỉ kiếp đến nay luôn huân tập 1 thứ phiền não, nên khi vừa mới ra đời thì liền có mà không cần phải học mới có, là phiền não gì đây? Là tâm đố kỵ. Cái tâm đố kỵ này người người đều có, nhìn … đọc tiếp ➝ Làm Cách Nào Để Diệt Trừ Tâm Ganh Ghét Đố Kỵ?