Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp? [Audio]

Nếu ta một mặt niệm Phật, một mặt còn muốn tham thiền, một mặt niệm Phật một mặt còn muốn niệm chú, đó là xen tạp. Đó không phải là tịnh niệm. Một mặt niệm Phật một mặt còn muốn xem kinh, còn muốn nghiên cứu giới luật thậm chí còn muốn đi làm pháp … đọc tiếp ➝ Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp? [Audio]