Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp?Nếu ta một mặt niệm Phật, một mặt còn muốn tham thiền, một mặt niệm Phật một mặt còn muốn niệm chú, đó là xen tạp. Đó không phải là tịnh niệm. Một mặt niệm Phật một mặt còn muốn xem kinh, còn muốn nghiên cứu giới luật thậm chí còn muốn đi làm pháp hội, cả thảy đều là xen tạp. Trong quyển “Tây Phương Xác Chỉ” của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát có một đoạn khai thị rất rõ ràng, rất minh bạch. Tôi đem đoạn này rút ra in sau tấm hình của A Di Đà Phật là để nhắc nhở các bạn đồng tu nên biết cái gì gọi là xen tạp. Bồ Tát bảo với chúng ta rằng niệm Phật kỵ nhất là xen tạp. Hễ có xen tạp thì tâm không thanh tịnh thì không phải là tịnh niệm thì trái nghịch với phương pháp của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta. “Nhược năng thường trì vô khổ bất trừ”. “Trì” là chấp trì danh hiệu. Phật hiệu phải thường niệm không được gián đoạn. Lúc niệm Phật phải tịnh niệm kế tiếp mới có thể lìa khổ mới có thể được vui. Thật sự được lìa khổ được vui.

Người Giảng: Hòa Thượng Tịnh không