Đứng Vãng Sanh Trong Hồ SenĐây là một câu chuyện có thật xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam do hòa thượng Thích Giác Hóa kể lại. Chuyện về một vị cư sĩ nghèo chỉ chăm làm công quả, niệm Phật biết trước ngày giờ được Phật đến tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Mong hành giả tu Tịnh Độ nghe xong thêm vững lòng tin trên con đường tu của mình và niệm Phật ngày càng tinh tấn hơn để được phẩm vị cao nơi miền An Dưỡng Quốc.