Người Niệm Phật Lâm Chung Tâm Không Bấn Loạn Là Nhờ Phật Lực Gia Hộ

Người Niệm Phật Lâm Chung Tâm Không Bấn Loạn Là Nhờ Phật Lực Gia HộPháp sư Linh Chi đời Tống nói: “Phàm người lâm chung thần thức chẳng thể làm chủ. Hạt giống nghiệp thiện hay ác không gì chẳng phát hiện. Hoặc khởi ác niệm hoặc khởi tà kiến, hoặc sanh luyến ái hệ lụy hoặc phát ngông cuồng. Ác tướng chẳng giống nhau hết thảy đều là điên đảo”.

Nghĩa là phàm phu lúc lâm chung tâm chẳng thể làm chủ, hạt giống thiện ác nghiệp tập trong thức điền khởi lên tơi bời. Có người khởi ác niệm có người khởi tà kiến, chửi bới Phật phỉ báng Pháp. Có người tham luyến tài sản, quyến thuộc, có người tâm thần phát cuồng. Mọi thứ ác tướng này đều là điên đảo. đọc tiếp ➝

Hành Giả Niệm Phật Phải Cắt Đứt Tình Chấp Mới Mong Vãng Sanh

Hành Giả Niệm Phật Phải Cắt Đứt Tình Chấp Mới Mong Vãng SanhCâu Phật hiệu của chúng ta cứ thường bị tình chấp cắt đứt, chẳng thể thường niệm chẳng dứt. Đối với người khác chúng ta đương nhiên là có tình chấp, đối với sự, đối với vật, chúng ta cũng có tình chấp. Hành Sách đại sư dạy:

“Nếu như sự nghiệp Sa Bà vẫn còn vương vấn, một nóng mười lạnh, tâm chẳng chuyên dốc, lúc gặp ngũ dục bèn như keo, như sơn, khi gặp phải nghịch cảnh sẽ kết oán nuôi hận, mà muốn lúc mạng chung đức Phật đến tiếp dẫn, ắt chẳng thể được cứu! Há chẳng phải là chuyện khó ư?

Xét theo đó, pháp môn Tịnh Độ là thuốc đọc tiếp ➝

Tu Tịnh Độ Phải Cự Tuyệt Ngoại Duyên Để Niệm Phật Nếu Không Chết Rất Khó Coi

Tu Tịnh Độ Phải Cự Tuyệt Ngoại Duyên Để Niệm Phật Nếu Không Chết Rất Khó CoiPhật hiệu của chúng ta cứ thường bị ngoại duyên cắt đứt, chẳng thể thường niệm chẳng dứt. Lúc trước có một vị cư sĩ, ông ta là một người rất tốt, tổ chức rất nhiều Niệm Phật Đoàn, khuyên rất nhiều người niệm Phật. Nhưng chính ông ta chẳng có thời gian niệm Phật, mỗi ngày đều có người đến mời ông sắp xếp công chuyện ở đạo tràng, hoặc mời ông đi thăm bịnh nhân, hoặc mời ông đi hoằng pháp lợi sanh. Cả ngày chạy tới chạy lui, ngoại duyên quá nhiều, thường bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian ngủ nghỉ. Lúc đó có người cảnh cáo ông ta: “Nếu ông không lắng lòng niệm Phật sẽ chết rất khó coi!” Đợi đến khi ông muốn từ chối các ngoại duyên đọc tiếp ➝

Cách Loại Trừ Vọng Tưởng Khi Ý Niệm Tà Vậy Khởi Lên

Cách Loại Trừ Vọng Tưởng Khi Ý Niệm Tà Vậy Khởi LênPhật hiệu của chúng ta cứ thường bị vọng tưởng cắt đứt, chẳng thể thường niệm chẳng dứt. Ấn Quang đại sư dạy: “Con người ở trong thế gian chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử đều do vọng niệm gây ra. Hiện nay lúc niệm Phật hãy nghĩ là mình đã chết và chưa vãng sanh. Trong mỗi ý niệm, hết thảy những ý niệm tình chấp trong thế gian đều gạt hết ra ngoài. Ngoại trừ một câu Phật hiệu này, chẳng để cho có một niệm nào khác! Làm sao có thể thực hiện điều này? Hãy nghĩ mình đã chết rồi, hết thảy vọng niệm đều chẳng cần thiết. Nếu có thể nghĩ như vậy, ắt sẽ có lợi ích lớn. đọc tiếp ➝

Biết Quá Nhiều Chuyện Quen Quá Nhiều Người Niệm Phật Không Thể Đắc Lực

Biết Quá Nhiều Chuyện Quen Quá Nhiều Người Niệm Phật Không Thể Đắc LựcCổ đức nói: “Tri sự thiểu thời, phiền não thiểu” (khi biết ít chuyện thì cũng ít phiền não). Quý vị đừng nên biết quá nhiều chuyện, biết nhiều sẽ lắm phiền não! “Thức nhân đa xứ, thị phi đa” (biết nhiều người, thị phi càng lắm). Quý vị quen biết nhiều người, thị phi sẽ nhiều. Người chẳng bắt buộc phải quen biết thì chẳng cần thiết, [biết họ] vô ích! [Như vậy thì] mới có thể thường giữ gìn cái tâm thanh tịnh của quý vị.

Nay quý vị thật sự muốn gìn giữ cái tâm thanh tịnh, nói cách khác, quý vị đừng coi TV, đừng nên nghe radio, đừng đọc báo chí, tâm bèn thanh tịnh. Suốt ngày hôm nay, chuyện gì cũng đều chẳng có đọc tiếp ➝

Nếu Đời Này Không Tranh Thủ Để Thành Tựu Đạo Quả Thì Chẳng Tránh Khỏi Luân Hồi Vô Số Kiếp

Nếu Đời Này  Không Tranh Thủ Để Thành Tựu Đạo Quả Thì Chẳng Tránh Khỏi Luân Hồi Vô Số KiếpPhật Bồ tát từ bi giúp cho chúng ta có được hoàn cảnh tu học, hoàn cảnh làm việc rất tốt, cơ duyên này thật là vô cùng khó gặp, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nhưng thường chúng ta đều bỏ lỡ chẳng coi trọng, ngay trước mặt mà luống qua, thật là đáng tiếc!

Nếu biết cơ hội tốt rất khó gặp, thời gian gặp được thường thường rất ngắn ngủi, cho nên khi người ta có trí huệ, gặp được liền mau nắm lấy, nhất định sẽ chẳng buông thả, lợi dụng cơ hội này thành tựu cho mình, lợi ích chúng sanh. Cổ kim Trung ngoại, phàm những người thành tựu trong thế gian đọc tiếp ➝