Vãng Sanh Lưu Xá Lợi Lưu LyThân mẫu của thượng tọa Thích Giác Hóa – cụ Trần Thị Tại pháp danh Diệu Đức – sau khi vãng sanh đã lưu lại nhiều xá lợi lưu ly trong suốt rất đẹp. Cụ đã niệm Phật suốt 40 năm và vãng sanh ngày 11 tháng 09 năm 2009.