Vì Sao Có Người Chết Hơn 49 Ngày Vẫn Chưa Đầu Thai?‏Chúng sanh sai khác với Chư Phật, Bồ-Tát là ở chỗ nào? Chư Phật, Bồ-Tát biết, biết chúng sanh từ đâu đến và chết rồi sẽ về đâu, còn phàm phu thì không biết, không hiểu được sanh tử từ đâu đến và chết sẽ đi về đâu, cho nên rất là sợ cái chết.

Chư Phật, Bồ-Tát thì biết rất rõ ràng, ở nơi này chết rồi đâu phải là chết, là xả bỏ cái thân này thôi. Thân không phải là ta, thân giống như bộ quần áo mà thôi, y phục bị rách, bị dơ, bị hư rồi thì hãy cỡi nó ra đi, bộ quần áo này đã chết rồi, không cần nữa rồi, phải thay cái khác mới hơn, không có chết gì cả.

Vậy thì các vị đều hiểu được sáu đường luân hồi? Cái thân của bạn xả bỏ đi rồi, thông thường mà nói sau bốn mươi chín ngày bạn lại được một cái thân thể mới. Tuyệt đại đa số bốn mươi chín ngày là họ đi đầu thai rồi. Vậy thì trong bốn mươi chín ngày này, thân trung ấm cũng có tâm địa thiện lương, còn người đại thiện đại ác họ không phải trải qua bốn mươi chín ngày, người đại thiện đại ác không có trung ấm.

Trong kinh Phật có nói rất rõ: Người đại thiện vừa mới tắt thở thì lập tức sẽ sanh thiên ngay, không có trung ấm, còn người đại ác chết sẽ đọa địa ngục ngay, địa ngục vô gián, lập tức đọa ngay. Còn hạng tiểu thiện tiểu ác thì còn phải gặp mặt những phán quan, Diêm Vương.

Đầu thai trong nhà Phật gọi là vãng sanh, thời gian dài hay ngắn không có nhất định, nhưng thường thì dài nhất là bốn mươi chín ngày, trong bảy tuần đại khái là đi đầu thai, lại thay một cái thân thể khác. Người có tâm hành thiện thì càng đổi càng được thân đẹp, người có tâm hành bất thiện, có tâm tạo ác, thì càng đổi thân họ càng kém hơn, đổi thành thân súc sanh, đổi thành thân ngạ quỷ, kém hơn so với thân người.

Tuyệt đại đa số trong bốn mươi chín ngày là đi chuyển kiếp rồi, nhưng không hiểu được là bị luân hồi vào đường nào? Đại đa số là vậy. Nhưng cũng có số ít trong bốn mươi chín ngày vẫn chưa đầu thai, có không ít số đó, thậm chí đến mấy năm, đến mười mấy năm vẫn chưa có đầu thai, đều ở trong tình trạng trung ấm. Có đó!

Vậy hạng người này là người nào? Là những người rất chấp trước họ vẫn chưa đi đầu thai. Đặc biệt người chấp cái thân thể này, chúng ta thường nói là giữ cái thây ma, họ vẫn chưa có đầu thai. Họ không rời bỏ nổi cái thân này. Loại ma như vậy phần nhiều như thế nào? Chúng sống ở trong phần mộ. Còn nữa… Ví dụ như đối với nhà cửa mà họ không nỡ bỏ thì thường họ cũng khó đi đầu thai, còn căn nhà đó thì biến thành “Nhà Ma”.

Trích HT Tịnh Không Khai Thị Lúc Lâm Chung