Thiện Căn Hiện Ra Lúc Đang Công PhuKhi công phu thiện căn chúng ta hiện ra. Công phu hiện ra có 3 thứ:

1- Trong khi đang niệm Phật không có ý tưởng (trong vô ý) đột nhiên trong tâm thấy Phật tu hành chứng quả, độ hóa chúng sanh và chủng chủng tướng hảo quang minh rất rõ ràng minh bạch. Đây là tướng lành niệm Phật thiện căn hiện tiền.

2- Trong định, ta tịnh tọa niệm Phật, ta không nhập định như những người tu thiền định, chúng ta đang tu Phật thất lúc tịnh, khi Phật hiệu ngưng lại, có cảm giác thân tâm thanh tịnh, đột nhiên thấy được tướng Phật hiện tiền. Đây là hiện tiền thấy được tướng lành.

3- Trong mộng thấy được Phật giảng kinh thuyết pháp hoặc thấy Phật xoa đầu thọ ký: thấy được tướng lành.

Nên nhớ, tướng thiện căn xuất hiện chớp nhoáng. Nếu thấy được lâu dài đó không phải là tướng lành mà có thể là ma hiện ra làm mê hoặc chúng ta. Dù những tướng lành thù thắng đến đâu cũng không nên sanh lòng vui mừng. Vì sao? Vì sự việc nầy rất bình thường, chẳng có gì phi thường, công phu chưa sâu lắm. Được thấy tướng thiện căn giúp chúng ta vững lòng tin mà tinh tấn tu hành.

Trích Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa
Lão hòa thượng Tịnh Không chủ giảng