Cô Ba Cháo Gà Du Địa NgụcThích Nữ Huệ Hiền, tục danh Cô Ba Cháo Gà đã thật sự chứng kiến về việc Âm Phủ rõ ràng, cho nên cô đã sợ hãi, từ đó quyết lo tu hành, dứt sạch nghiệp chướng oan khiên, đã tự lợi sao nỡ điềm nhiên chẳng vì tha lợi, nên cô đã đem việc này nhắc nhở cho người đời sớm mau thức tỉnh, kẻo để đến lúc ấy thì ăn năn cũng muộn.

Vì có người nghe, thấy biết những việc kể về Âm Phủ đúng chứng bịnh của mình, nhưng cũng cứ chạy theo danh lợi mà làm càng nói bướng, cho rằng: “Thuyết của Cô Ba Cháo Gà là mị ngữ tà đạo”.

Thưa quý vị, mị ngữ tà đạo là gì? Theo tôi thì: “Lời nói nhắc nhở khuyên người tu thiện dứt dữ, không phải là mị, thuyết Địa ngục từ người đời cho đến tôn giáo đều nhìn nhận không phải là tà”.

Vì tự lợi, lợi tha nên không nề lời phê phán, tôi xin lược ký thuyết Địa ngục do Cô Ba Cháo Gà kể lại để cống hiến cho quý vị sớm suy xét tu hành, ngỏ hầu tránh khỏi tội lỗi đọa lạc.

Thích Nhựt Long cẩn kí