Bình Thường Niệm Phật Tinh Tấn Nhưng Khi Lâm Chung Lại Không Chịu NiệmVãng sanh thì có hai loại phương pháp tu hành, một cách là bình thường tích công bồi đức, y giáo tu hành, con đường này là ổn định mà đi, ngoài ra một cách là lâm chung sám hối, cũng có thể lấy được phẩm vị cao, nói đến chỗ này, có một số người nhất định nghĩ đến, không cần lo, tạo nghiệp nhiều một chút, làm nhiều việc xấu một chút, lâm chung ta sám hối lại cầu vãng sanh, bạn giữ cái ý niệm này, bảo đảm bạn không thể vãng sanh, do nguyên nhân gì? Bạn giữ tâm lý cầu may, hiểu rõ mà cố phạm thì làm sao được? Quyết định không nên giữ cái tâm may mắn, phải hiểu cái đạo lý này.

Có phải là mỗi một người tạo tác tội nghiệp cực trọng, khi lâm chung đều biết sám hối, đều sẽ vãng sanh? Chân thật là ngay trong ngàn vạn người, khó tìm được một người, bạn liền cho rằng bạn là một người ngay trong ngàn vạn người đó hay sao? Cho nên không nên để lỡ việc lớn của chính mình, xin nói rõ hơn với các vị, loại người tạo tội nghiệp cực trọng lâm chung vãng sanh, ngay trong đời quá khứ chắc chắn có thiện căn sâu dầy, nếu không mà nói khi học lâm chung làm sao có thể sám hối?

Ngay trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp, công phu tu tập của họ cũng gần được rồi, sắp thành công rồi, ngay đời này được thân người bỗng chốc bị hồ đồ, khi lâm chung gặp được duyên bỗng chốc tỉnh ngộ ra, cho nên không phải may mắn, nếu như không có thiện căn sâu dầy, lâm chung gặp được thiện tri thức nhắc nhở bạn, căn bản bạn không tin tưởng, không thể tiếp nhận, vẫn là oan uổng.

Cái thí dụ này tôi đã thấy qua, khi tôi mới vừa xuất gia, Chùa Lâm Tế Viên Sơn Đài Bắc, Chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật, phó hội trưởng Lâm Đạo Kỳ Lâm tiên sinh, người Phúc Châu, khi ông lâm chung, bạn xem phó hội trưởng của hội niệm Phật.

Bình thường khi cộng tu làm làm duy na, pháp khí ông đánh được rất tốt, dẫn chúng niệm Phật, khi lúc lâm chung người khác trợ niệm cho ông ông cự tuyệt, nghe đến Phật hiệu ông liền gạt phắt. Bạn liền biết được cái nghiệp chướng này hiện tiền là đáng sợ cỡ nào, bình thường ngày ngày niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ, đến lúc lâm chung họ không làm. Vì sao vậy? Sợ chết, nghe nói vãng sanh, vậy thì phải chết, khủng khiếp, lo sợ, không cho người niệm Phật

Đây là ngay lúc đó chúng tôi chính mắt xem thấy được, nghiệp chướng hiện tiền, không do bạn chính mình làm chủ, việc này đáng sợ không, cho nên cả đời tạo tác tội nghiệp, lâm chung nghe được Phật hiệu sanh tâm hoan hỉ, chân thật phát tâm sám hối quay đầu, chắc chắn là người thiện căn rất là sâu dày, quyết định không phải là người thông thường, đây là có thể khẳng định, họ ở ngay trong một đời tạo tác tội nghiệp, đó là gặp duyên không đồng, chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này mà cảnh tỉnh.

Trích Kinh Vô Lượng Thọ giảng ký (Lần thứ 10 – Tập 194)
Giảng sư: Hòa thượng Tịnh Không