Pháp Ngữ Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu LiênQuý vị có biết lợi dụng thời gian mà tu hành không?

Nếu quý vị lấy thời gian coi ti vi, tới và rời sở làm, ngồi xe, đi bộ mà niệm Phật, lấy thời gian đọc sách ngày thường mà đọc kinh Phật, tu hành như vậy là đủ rồi, ai nói không có thời gian rảnh rỗi vậy?

Làm thế nào mà tránh khỏi người nhà sanh ly tử biệt?

Phật pháp có tình người nhất, chỉ cần cả nhà quý vị già trẻ đều niệm Phật thì trong tương lai sẽ cùng sanh Tây Phương, vĩnh viễn ở với nhau mà không bị nhận chịu nỗi khổ sanh ly tử biệt, đời đời tu với nhau trong cùng một cõi mãi đến khi thành Phật đạo.

Làm sao cho tà thần, ác quỷ đừng tới nhà quý vị?

Trong nhà thường vặn máy niệm Phật hiệu, hào quang của Phật chiếu vào thì tà thần, ác quỷ sẽ không dám tới nhà! Không những tà thần, ác quỷ sợ mà ngay cả Diêm Vương chính trực vô tư cũng không muốn người ta đi gặp mình, ông ta rất thích chúng ta được gặp Phật A Di Đà.

Tại sao phải niệm Phật khi làm việc?

Nếu không niệm Phật lúc làm việc thì sẽ hay có vọng tưởng, hai người với nhau sẽ tán dóc, uổng phí thời gian! Tại sao không vừa làm việc, vừa niệm Phật thì không những sẽ làm tốt công việc, mà đồng thời cũng được trau dồi phước huệ, một công đôi ba việc, quá tốt rồi còn gì!

Quý vị có biết không cần xài tiền mà sẽ tiêu trừ được tai nạn không?

Niệm một câu Phật hiệu sẽ tiêu trừ được tội nặng của tám tỷ kiếp, quý vị có nghiệp chướng thì hãy cứ liều mình niệm mãi một câu “A Di Đà Phật” là được; anh có khổ nạn thì kêu “Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn”, hãy nhất tâm xưng niệm là được rồi.

Quý vị có muốn uống một thang thuốc nhiệm mầu để giải thoát tất cả các độc tố không?

Thánh hiệu Phật, Bồ tát tức là loại thuốc giải độc, trong lòng có ba độc phiền não tham – sân – si, chỉ cần trong lòng có thánh hiệu Phật, Bồ tát, tuy rằng có phiền não, nhưng sẽ không làm những chuyện sát sanh, trộm cướp và tà dâm; giống như độc tố mà có thuốc giải thì sẽ không hại chết người được.

Quý vị có muốn được thanh tịnh không?

Thường niệm Phật hiệu, diệt bớt thất tình lục dục, dòng nước trong lòng sẽ được trong sạch hơn; lúc tâm vô cùng thanh tịnh sẽ thấy sáng sủa thông đạt, phước huệ cùng lúc đó cũng được đầy đủ rồi.

Quý vị có muốn xuất ngoại du học không?

Vậy thì giới thiệu quý vị tới du học nơi Thế Giới Cực Lạc, đây là trường học tốt nhất, Phật A Di Đà là hiệu trưởng, Quan Thế Âm là Đại Thế Chí Bồ Tát là thầy giáo, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là bạn học. Cả thầy lẫn hoàn cảnh học đều tốt biết bao!

Quý vị có biết thời gian nào mình được vãng sanh không?

Chỉ cần tinh tấn niệm Phật với lòng thành kính sẽ biết trước giờ khắc, Phật A Di Đà sẽ nói cho biết là ngày giờ nào đến tiếp dẫn quý vị.

Làm sao khỏi phải trình diện Diêm Vương?

Chỉ có những người luôn biết cảnh giác là mạng người vô thường, thành tâm niệm Phật mới có thể không bị đau khổ lúc lâm chung và khỏi phải trình diện Diêm Vương, bằng không thì không có cách nào mua chuộc được Diêm Vương hết.

Tại sao chuyện nào cũng không vừa ý mình vậy?

Chuyện nào cũng không vừa ý là vì quả báo từ xưa đến nay hay gây gổ, chướng ngại người ta mà chiêu cảm ra. Phải thường sanh lòng hổ thẹn và thường xuyên niệm Phật, lạy Phật để tiêu diệt nghiệp chướng của mình, sau đó phải tu rộng phước báo thành tựu người khác. Như vậy thì ở đâu cũng sẽ được vui vẻ tự tại, đó chẳng phải là mọi việc sẽ như ý, thuận lòng hay sao?

Quý vị có muốn Bồ Tát đích thân thuyết pháp cho mình không?

Chỉ cần chăm chỉ niệm Phật, sau này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ đích thân thuyết pháp cho quý vị nghe, mà một khi đã nghe được Pháp sẽ không bao giờ quên mất.

Làm sao mới có thể thật sự thoát khỏi cái khổ của nghèo hèn?

Chỗ khổ não của chúng sanh – Vô phước, vô huệ, đây mới là nghèo hèn thực sự! Chỉ cần gắng công niệm Phật, phước huệ trang nghiêm thì sẽ xa rời cảnh nghèo hèn. Nếu có thể khuyên người niệm Phật, đó mới là việc thiện lớn thật sự cứu người ta khỏi nghèo hèn. Chuyện lợi mình, lợi người này nếu mà không làm thì thật là uổng thay cho một kiếp người.

Quý vị có biết mình đang bị bệnh nặng phải trị ngay không?

Nghiệp chướng và thói quen xấu là bệnh nặng từ thuở kiếp vô thủy đến nay, không phải chỉ hai, ba thang thuốc mà trị được. Phải dùng liều thuốc nặng và thường xuyên uống – tức là phải niệm Phật và lạy Phật, siêng tu vạn hạnh, thì bệnh mới khỏi, mà nghiệp mới sạch.

Tâm phàm làm sao trở thành tâm Phật?

Tinh tấn niệm Phật, phàm tâm buông xả tức là Phật tâm; giống như chùi sạch bụi nhơ trên kiếng thì quang minh sẽ hiện ra. Sợ nhất là anh không chịu xả bỏ ham muốn phàm phu, không thích niệm Phật thì tâm anh mãi mãi là phàm, sao có thể thành Phật?

Sợ chết thì phải làm sao?

Chúng ta ở thế giới Ta Bà này có sanh thì ắt sẽ có tử, nếu quý vị sợ chết thì phải cố gắng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sanh đến Tây Phương rồi thì vĩnh viễn xa rời sáu đường luân hồi, khỏi chịu cái khổ sanh tử, đó mới là an lạc thật sự. Khi chưa thoát khỏi sanh tử thì tất cả chuyện sống chết của quý vị đều nằm trong tay Diêm Vương, vậy bản lĩnh của quý vị ở đâu? Thế anh vui vẻ cái gì? Cứ coi như giàu sang thì sao nào? Diêm Vương mà sợ quý vị sao? Có kẻ giàu sang nào mà có thể thoát khỏi tay Diêm Vương chứ?

Quý vị có biết báu vật nào mới thực sự là vô giá không?

Thánh hiệu Di Đà đầy đủ vạn đức chính là báu vật vô giá. Một ngày bạn kiếm được mười ngàn, một triệu hay vài chục triệu đồng tiền cũng không bằng công đức niệm Phật trong một phút. Một bên là tiền tài thế gian, một bên là công đức xuất thế gian, làm sao mà so sánh được?

Quý vị biết cái gì là bổ dưỡng nhất trên thế gian này không?

Niệm Phật là đồ bổ cao nhất, bởi vì một câu “A Di Đà Phật” đầy đủ vạn đức. Niệm Phật A Di Đà thì có tội chướng sẽ tiêu tội chướng, không có tội chướng thì sẽ tăng phước huệ; có sanh tử thì lìa thoát sanh tử, không còn sanh tử là được giải thoát; niệm Phật A Di Đà khiến quý vị được thành Phật đạo. Đây mới là đồ bổ dưỡng cao cấp nhất!

Quý vị có biết một câu nói viên mãn nhất trong thế gian này là cái gì không?

Nam Mô A Di Đà Phật!

Quý vị có biết chỉ cần dùng một câu nói là có thể độ hết chúng sanh không?

Bất chấp người ta có tin Phật hay không, hễ gặp người nào thì niệm một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”. Phật hiệu giống kim cang, có thể giảm nghiệp chướng và tăng phước huệ; hướng về họ niệm Phật tức là giúp họ gieo nhân giải thoát trong tương lai, có nhân tốt thì sẽ có quả lành.

Quý vị có biết mình ngày nào cũng ngao du giữa Cực Lạc và Địa Ngục không?

Lúc tâm niệm Phật thì chính là chạy về Cực Lạc, lúc tâm nghĩ tới tài – sắc – danh – thực thì là chui đầu vào Địa Ngục.

Người như thế nào thì phước báo lớn nhất?

Người niệm Phật phước báo lớn nhất, bởi vì niệm Phật có thể thành Phật mà! Phải tin nhận và làm theo như vậy.

Quý vị muốn biết việc nào có công đức lớn nhất không?

Mọi người có thể cùng nhau niệm Phật và hồi hướng cho chúng sanh mười phương cùng nhau thành Phật, đây là chuyện công đức lớn nhất. Đây tuy là chuyện lớn nhất nhưng không hề là quá khó. Xin quý vị hãy phát tâm thành kính thì sẽ làm được, chỉ sợ người không có tâm muốn làm.

Quý vị có biết không chạy nạn thì sẽ chẳng còn kịp nữa không?

Tu hành giống như tỵ nạn, thừa lúc kẻ thù nghiệp chướng chưa bắt được bạn, cũng chính là lúc quả báo chưa hiện ra trước mặt thì phải chạy trốn đi cho nhanh, chạy tới Tây Phương Cực Lạc cầu xin Phật A Di Đà, kẻo không kịp thì lại phải đi gặp Diêm Vương rồi!

Quý vị có biết chiêu bài trước cửa nhà cũng có thể độ chúng sanh không?

Treo trước cửa nhà quý vị chiêu bài Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật”, “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát” để chúng sanh thấy được Thánh hiệu đó, đây chính là giúp cho họ gieo trồng giống Phật. Gọi là “Một lần mắt được thấy qua, mãi mãi thành giống đạo”. Nhất là buổi tối treo cái đèn lồng có Phật hiệu, như thế vừa ấm áp và mạnh mẽ biết bao, lại còn như hào quang Phật chiếu khắp. Hãy thay Phật tuyên truyền độ chúng sanh như vậy, chuyện này chẳng phải là việc khó làm đúng không quý vị? Hãy làm nhanh lên!

Tại sao niệm Phật mười mấy năm mà vẫn không đạt được lợi ích của Phật pháp?

Việc tu hành phải hòa hợp với cuộc sống hàng ngày, ngày thường không kiểm thảo hành vi, tật xấu cũng không chịu sửa, khi thói quen xấu càng nhiều thì chướng ngại sẽ càng nhiều lên. Như vậy thì niệm Phật còn không đủ sức để tiêu trừ nghiệp chướng, đâu thể tăng phước huệ được? Phải trừ bỏ những suy nghĩ tà ác, thay đổi tật xấu, hoàn thiện nhân phẩm thì tu lúc nào được lợi ích lúc ấy. Tuy rằng bây giờ có thể bạn chưa thấy rõ mặt tốt, nhưng giống Tịnh nghiệp đã được trồng sâu rồi, chỉ đợi đến khi hoa nở gặp Phật.

Già rồi thì vô dụng phải không?

Đừng tưởng rằng già rồi thì vô dụng, người già cả niệm Phật là hữu dụng nhất rồi! Vì năm tháng chẳng còn bao nhiêu nữa, có thể nhìn thấu và buông xả tất cả việc thế gian mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đây chính là cái khả dụng lớn nhất.

Cách tu hành gì là chắc ăn nhất?

Trì giới, niệm Phật, lạy Phật, kinh hành, ngồi thiền, không tranh giành với người, kết duyên lành với người.

Làm sao nhờ một câu nói mà tránh khỏi phiền não thị phi?

Anh có phiền não thì liền niệm một câu “A Di Đà Phật”, người ta mắng chửi anh, anh cũng một câu “A Di Đà Phật”, người ta đánh anh vẫn một câu “A Di Đà Phật” như vậy thì có thể tránh khỏi biết bao phiền não thị phi.

Bố thí công đức cho người ta thì mình có bị giảm bớt đi?

Dùng công đức niệm Phật, trì giới, tu phước hồi hướng cho người ta là bố thí pháp công đức. Công đức chẳng những không bị giảm bớt mà còn nhiều thêm! Không bố thí thì giống như hạt giống đem chứa trong nhà kho sẽ không lớn được. Nếu có thể bố thì thì giống câu “Gieo một hạt giống mùa xuân, mùa thu thâu vạn tạ”, càng bố thí càng có phước.

Cái gì khỏi tốn tiền mà dùng hoài không hết?

Cúng dường tiền bạc thì luôn có hạn, bố thí vô úy thì không phải ai cũng làm được; niệm thánh hiệu Phật Bồ tát hồi hướng cho người ta gọi là loại bố thí pháp trong việc bố thí; lấy mãi không cạn, dùng hoài không hết. Loại bố thí nhu hòa này vui biết bao mà sao không làm? Phàm những người có duyên dọc được quyển sách này, tôi đều chúc phúc cho các bạn niệm Phật bố thí, được phước xuất thế gian!

Lão Hòa thượng giúp người thay đổi tâm tánh như thế nào?

Chỉ cần bạn đến chùa Linh Nham Sơn để niệm Phật, lão Hòa thượng sẽ giúp bạn sửa tâm – đem tâm tham sân si ba độc của phàm phu, đổi thành tâm đại từ bi giác ngộ của Phật Đà, như vậy mới có thể thành Phật đạo.

Tại sao lão Hòa thượng cũng có hận?

Tôi hận quá! Vô lượng các đức Phật đã sớm thành Phật, tôi vẫn còn là phàm phu khổ não. Bây giờ giác ngộ rồi, quyết định không làm việc thế gian nữa, phải làm việc siêu vượt thế gian thành Phật, đời này chắc chắn phải sanh về Tây Phương!

Tại sao lão Hòa thượng nói Bồ Tát Địa Tạng cũng cảm ơn Ngài chứ?

Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện: “Địa ngục chưa hết, thề không thành Phật!” Nhưng Bồ Tát cứu chúng sanh từ địa ngục, chúng sanh làm việc xấu ác lại chạy vào địa ngục! Cho nên tôi cứu người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, địa ngục mới trống vắng, Bồ Tát mới tới lúc thành Phật. Đến lúc đó Bồ Tát Địa Tạng sẽ nói: “A! Nhân giả Diệu Liên! Ông đem chúng sanh đều độ đến Tây Phương, địa ngục của ta trống rồi, cảm ơn ông!”

Sao lão Hòa thượng cũng còn muốn làm lễ mừng thọ vậy?

Phương tiện độ chúng sanh của Phật pháp có nhiều pháp môn mà! Lúc bình thường mọi người đều rất bận, không có thời gian lên núi lạy Phật; khi nghe lão Hòa thượng muốn làm lễ mừng thọ, có bận rộn thế nào cũng có thể tranh thủ thời gian mà đến. Mọi người đến chùa chỉ có niệm Phật, lạy Phật, nghe pháp, tăng trưởng thiện căn phước đức, sau này sẽ có thể sanh về Tây Phương.

Tại sao lão Hòa thượng muốn đóng cửa pháp giới?

Vì tôi hy vọng ở trong cái cửa này cố gắng niệm Phật tu hành, dùng công đức đóng cửa pháp giới này, hồi hướng cho chúng sanh khổ nạn trong pháp giới đều có thể tiêu trừ tội chướng; cũng hy vọng trong cửa này có thể thành tựu tất cả các đạo tràng khắp nơi trên thế giới, khiến cho chúng sanh trên toàn cầu đều có thể cùng vào tu trong đạo tràng; cho đến về sau, mọi người đều cùng thành Phật đạo!

Làm thế nào mới có thể triệt để mãn nguyện của lão Hòa thượng?

Quý vị không thành Phật, nguyện của tôi mãi mãi sẽ không mãn. Xin hãy mau mau bước lên đường Phật đi! Cho nên tôi không những cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho quý vị, còn muốn cầu xin quý vị đừng có phụ lấy chính mình, cố gắng niệm Phật sanh Tây Phương, đến Tây Phương tu học cùng với các thượng thiện nhân, thì có thể sớm thành Phật.

Làm thế nào để hóa giải kinh khó đọc trong nhà?

Đầu tiên bản thân mình phải làm được việc nhường nhịn. Khi có thị phi, nhẫn nhịn một câu thì khói tan mây tạnh; khi khởi tranh chấp lên, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Còn phải tụng kinh nhiều để mở mang trí tuệ, đồng thời niệm A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều, câu Phật Bồ Tát gia hộ cho người nhà nghiệp chướng được tiêu trừ, tặng trưởng thiện căn. Cũng phải nên cúng dường Tam Bảo cầu phước huệ, có phước huệ rồi gia đình sẽ hòa hợp vui vẻ, thì sẽ chẳng còn kinh nào khó đọc.

Như thế nào mới là hiếu thảo thực sự với cha mẹ?

Hoàn toàn không phải việc dâng trà, cơm nước cho cha mẹ là hiếu thảo, đó là chuyện đương nhiên nên làm! Cũng đừng có tưởng rằng giết gà mua thịt cho cha mẹ ăn chính là hiếu, phải biết rằng, đây là khiến cho cha mẹ tạo tội nghiệp! Phật pháp nói: “Cha mẹ lìa xa bụi dơ thì đứa con hiếu thảo mới được thành tựu”, tổ sư Ấn Quang cũng nói “khuyên người thân tu Tịnh nghiệp là tận hành đạo Nho”, phải khuyên lơn cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khiến cho linh hồn họ được an vui, mới là hiếu thuận thực sự.

Làm thế nào để sắp đặt đường lối tốt cho con cháu đời sau?

Quý vị có thể xả bỏ cái tình yêu của cha mẹ và con cái, đem con cái đến chùa Linh Nham Sơn học đạo, lão Hòa thượng sẽ liền chạm khắc nó thành một pho tượng Phật. Tương lai nó vãng sanh Tây Phương, chẳng phải chỉ mình nó được thấy Phật A Di Đà đâu! Là nó dẫn dắt mọi người đi một cách dũng mãnh hoành tráng, vĩnh viễn ra khỏi biển khổ. Quý vị xem, con đường này tốt biết bao! Cái công đức to lớn này quý vị có thể nhẫn tâm mà không muốn sao?

Làm thế nào mới có thể đem tiền tài đến đời sau?

Cái gọi là “Muôn thứ đem theo không được, chỉ có nghiệp theo thân”, tạo ác thì sẽ đem nghiệp ác xuống địa ngục; anh dùng tiền bạc để tạo phúc cho xã hội quốc gia, cúng dường Tam Bảo, tiền này biến thành tiền công đức, đời sau anh có thể đem lên thiên đường, đem về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Đệ tử Phật nên làm chúc thọ như thế nào?

Người thế gian làm chúc thọ thì đặc biệt phải ăn nhiều thịt nhiều cá, đó là tạo tội nghiệp. Đệ tử Phật trong ngày đó phải dùng đồ chay đãi khách mới được tốt lành, càng nên tụng kinh, lạy Phật, tu một số công đức hồi hướng cho cha mẹ. Hồi hướng cho người đang sống được tăng phúc thêm thọ, tâm an thân khỏe, còn người đã chết thì hồi hướng cho họ vãng sanh về Tây Phương.

Cái gì là môn thể thao tốt nhất?

Lạy Phật là môn thể thao tốt nhất! Ban đầu mỗi ngày lạy 12 lạy – tức mười hai đại nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát, sau đó lại tiến lên một bước lạy 48 lạy – tức bốn mươi tám đại nguyện của Phật A Di Đà, lạy đến 108 lạy, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Lạy xong 108 lạy thì toàn thân nhễ nhại mồ hôi, đây là môn thể thao tốt nhất. Thực ra lạy Phật tiêu trừ tội chướng, tăng trưởng phước huệ thì sức khỏe tự nhiên sẽ tốt.

Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát quan trọng là cầu cái gì?

Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, cái gọi là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu tài được tài, cho đến cầu Đại Niết Bàn cũng được Đại Niết Bàn, cầu thành Phật thì được thành Phật. Điều quan trọng nhất là phải cầu cho hiện tại việc tu đạo có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thấy kiết tường, lại càng nên cầu Bồ Tát gia hộ cho chúng ta lâm chung sanh về Tây Phương không có chướng ngại.

Làm thế nào để có thể thường xuyên nghe được pháp nhiệm mầu cao nhất?

Thánh hiệu Di Đà đầy đủ vạn đức, chính là pháp diệu kỳ cao nhất. Bất luận là tự mình niệm Phật hay là nghe người khác niệm Phật, dùng tai tập trung lắng nghe, đây chính là dùng cách nghe để nhiếp thọ vạn đức. Lúc bình thường nghe được Thánh hiệu thì nghiệp chướng được tiêu trừ, phú quý sẽ được tăng trưởng. Đây là sự giàu sang xuất thế gian, chỉ có vui không có khổ, không giống như cái giàu sang của thế gian, trong vui có khổ.

Bí quyết để lái xe được bình an là gì?

Nếu anh lái xe mà nghe băng niệm Thánh hiệu Phật A Di Đà hoặc Quan Thế Âm Bồ Tát, vừa lái xe vừa niệm Phật, xe của anh tuyệt đối đảm bảo là được bình an. Cứ cho là nếu có định nghiệp đặc biệt làm cho xe bị lật, thân thể cũng sẽ được bình an. Giả sử nói một cách xui xẻo hơn nhiều, đó là xảy ra tai nạn xe mà bị chết, cũng sẽ nhờ công đức niệm Phật, mà được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn sanh về Tây Phương.

Gặp phải kẹt xe thì phải làm sao?

Đã đành là tiến lùi đều không được, thì hãy thản nhiên mà niệm Phật trên xe đi! Anh muốn gấp gáp thì cũng có ích gì? Chiếc xe đó có thể bay lên được không? Bay lên không nổi à! Chi bằng niệm Phật nhiều để tiêu nghiệp tăng phước.

Làm sao để biết hoa sen của mình trong ao tám đức của cõi Tây Phương mọc như thế nào?

Niệm Phật A Di Đà trong cõi Ta Bà, trong ao tám công đức cõi Tây Phương liền mọc lên một đóa hoa sen của quý vị. Quý vị niệm Phật tinh tấn, hoa sen liền nở to ra, ánh sáng tươi tắn đẹp đẽ; quý vị lười biếng, thì hoa sen liền khô héo, không có hào quang; nếu như làm việc thẹn với lương tâm mà phạm giới luật căn bản thì hoa sen sẽ bị đứt gãy, chết mất luôn.

Làm thế nào để thường được sanh vào đời có Phật?

Trong thế giới Ta Bà của chúng ta, sanh nhằm vào đời có Phật là rất khó khăn, đợi đến khi Phật Di Lặc giáng sinh còn phải đến bảy mươi tỷ năm nữa, còn quá lâu! Nhưng chúng ta kiếp này y theo lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni, cố gắng niệm Phật sinh về thế giới Cực Lạc Tây Phương, thì liền có thể luôn luôn gặp Phật, lúc nào cũng được gần gũi Phật A Di Đà, nghe Phật thuyết pháp.

Lúc ở nhà làm thế nào để tận dụng thời gian mà tu hành?

Lúc lái xe mở băng niệm Phật hiệu mà niệm Phật theo; lúc đi đứng thì mỗi bước một câu A Di Đà Phật; người phụ nữ trong gia đình lúc thái rau thì mỗi một nhát dao là một câu A Di Đà Phật, cho đến bất kỳ lúc nào đều không quên niệm Phật.

Làm thế nào để tránh khỏi lúc lâm chung bị tiểu quỷ dùng gông cùm xiềng xích trói tay lôi đi?

Anh không niệm Phật, lúc mạng hết Diêm Vương sẽ kêu tiểu quỷ dùng gông cùm xiềng xích trói anh vào tròng mà lôi đi; nếu anh sợ, thì hãy cố gắng niệm Phật. Diêm La Vương cái gì cũng chẳng sợ, chỉ sợ nhất là Phật A Di Đà. Nếu anh muốn đi đến chỗ của Phật A Di Đà, ông ta chỉ còn cách trừng hai con mắt nhìn anh, nói rằng: “Ôi! Người này được Phật A Di Đà đón đi rồi.” đây là được đón đi chứ không phải là dùng xiềng xích mà trói lôi đi đâu.

Quý vị có biết lúc lâm chung ai sẽ đến đón mình không?

Người niệm Phật lúc lâm chung, Phật A Di Đà đem hoa sen đến tiếp dẫn quý vị; quý vị không niệm Phật thì lão già Diêm Vương liền sai tiểu quỷ đem gông xiềng đến trói lôi quý vị đi. Đến địa ngục rồi, những con gà, vịt, cá mà anh đã từng ăn đều đến để tìm anh tính sổ: “Ồ! Anh đến rồi hả, chúng tôi đợi anh lâu lắm rồi đấy!”

Làm sao để chết một cách vinh quang?

Nếu anh niệm Phật giỏi, có thể biết trước ngày giờ, lúc lâm chung Phật A Di Đà cùng với Quan Âm, Thế Chí và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát đến tiếp dẫn, vậy thì vinh quang biết bao! Một người nếu cực khổ một đời, đến phút cuối còn bị Diêm La Vương gọi đi, bị quỷ dẫn lôi đi, thật là quá oan uổng rồi!

Phải giới thiệu người ta đến nơi nào du học mới có thể học rộng nghiên cứu nhiều?

Chính là dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc du học, sự học tập ấy là vô hạn lượng, đến lúc đó ngay cả trí tuệ vô thượng viên mãn của Phật Đà cũng đều có thành tựu. Người ta muốn học rộng nghiên cứu nhiều, anh hãy giới thiệu cho họ như vậy; như thế người ta sẽ được điều tốt, anh tự nhiên cũng có đấy!

Trợ niệm cho người có điểm tốt nào?

Thành tâm trợ niệm cho người, có thể tiễn người ta đến Tây Phương, đến được Tây Phương rồi quyết định sẽ thành Phật, vậy thì quý vị tương lai cũng sẽ sanh về Tây Phương thành Phật đó! Giúp người chính là giúp mình mà!

Tại sao lão Hòa thượng nói chúng ta quá lầm lỗi lớn với chính mình?

Tâm thanh tịnh của chúng ta bình đẳng với Phật, vô lượng các Phật đã sớm thành Phật, chúng ta vẫn còn làm một kẻ phàm phu luân hồi khổ não với chính mình từ vô thủy kiếp đến nay đã chịu nhiều khổ đau như vầy, phải cố gắng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để thoát khỏi cái khổ luân hồi.

Khi phiền não đến làm sao đoạn dứt?

Một phương pháp tốt đó là: “Đừng có quan tâm đến nó, cứ gắng vượt qua mà niệm thẳng một mạch A Di Đà Phật là được rồi.”

Chương trình ti vi nào là dưỡng thần, làm cho đầu óc sáng suốt, tỉnh táo nhất?

Hãy cố gắng đem cảnh giới Thánh của việc cùng tu trong đạo tràng thu nhiếp vào căn mắt, lúc nào cũng mở cái ti vi trong tâm mình ra, quán tưởng sự trang nghiêm của Tây Phương Tam Thánh và cảnh giới đại chúng ngay ngắn ở Phật đường niệm Phật, chắp tay nghe pháp. Trong kinh nói: “Tâm ấy nghĩ Phật, tâm ấy tức là ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp tùy theo.” Làm được việc quán tưởng này chính là tu hành, có thể đem tâm nhơ nhớp chuyển thành thanh tịnh, mà còn có thể dưỡng thần, làm cho đầu óc sáng suốt tỉnh táo nhất.

Như thế nào là cứu giúp người nghèo khổ một cách chân chính?

Nhìn thấy người nghèo khổ, khởi lên tâm từ bi, bố thí, hỷ xả cho họ, đồng thời còn nên dạy họ niệm Phật; nếu họ không niệm thì quý vị hãy niệm một tiếng A Di Đà Phật cho họ nghe, đây chính là có tài thí lại có pháp thí. Bố thí cho họ tiền tài, có thể giải trừ cái khổ sắc thân của họ; dạy họ niệm Phật có thể khiến cho pháp thân của họ được giải thoát.

Làm thế nào để tiễn đưa người đến trời Tây Phương?

Làm việc từ thiện ở thế gian đương nhiên có công đức, nhưng việc đó chỉ có thể cấp cứu, không thể cứu người bần cùng. Muốn thay đổi sự nghèo khó của họ, phải dạy họ tu bố thí. Quan trọng nhất là chỉ dẫn họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đây mới là sự lìa khổ rốt ráo triệt để nhất, đó gọi là tiễn đưa người đến trời Tây Phương mà!

Quý vị có biết dắt người đi lên núi lễ lạy, niệm Phật còn hơn kiếm tiền cả đời không?

Công đức lạy Phật lớn nhất chính là lên núi (cũng chỉ chùa Linh Nham Sơn) lạy, công đức niệm Phật lớn nhất chính là đại chúng cùng tu niệm Phật. Dù cho quý vị kiếm tiền cả một đời, cũng không bằng việc dẫn mấy trăm người lên núi niệm Phật và công đức lên núi lạy Phật, bởi vì đây là khiến người gieo trồng hạt giống Phật, trồng nhân giải thoát, sau này sẽ có ngày thành Phật.

Tặng người quà gì là cao quý nhất lại có thể cầu phước huệ?

Tặng người Pháp bảo – băng, đĩa, sách Phật, niệm Phật và giảng pháp. Loại quà tặng xuất thế này là cao quý nhất, khiến cho người trồng thiện căn, khai mở trí tuệ, cho đến liễu thoát sanh tử; mà còn khiến cho pháp âm được truyền lưu không gián đoạn, phổ biến khắp năm châu, làm cho toàn thế giới trở thành Phật quốc. Các vị phải cầu phước, cầu huệ như vậy nhé!

Đâu là lời nói hay nhất trong tất cả những lời hay?

Niệm Phật chính là lời nói hay nhất trong những lời hay, Phật hiệu đầy đủ công đức vạn hạnh mà! Cho nên phải ít nói chuyện mà niệm Phật nhiều. Niệm Phật cũng là tiêu trừ khẩu nghiệp kỳ diệu nhất, là cách tốt nhất; niệm Phật có hương thơm vi diệu, danh hiệu Phật niệm được nhiều rồi, miệng liền không nói lời xấu xa, tự nhiên sẽ nói lời tốt lành.

Niệm một câu Phật hiệu thì công đức lớn nhường nào?

Chí thành niệm Phật một tiếng, có thể diệt trừ tội nặng sanh tử trong tám mươi triệu kiếp. Quý vị có nghiệp chướng, câu niệm Phật này sẽ tiêu trừ tội nặng trong tám mươi triệu kiếp của quý vị; quý vị không có nghiệp chướng thì sẽ được tăng trưởng công đức trong tám mươi triệu kiếp.

Người niệm Phật chủ yếu cầu xin điều gì?

Quan trọng là ở việc muốn cầu sanh Tây Phương. Nguyện lớn từ bi của Phật A Di Đà là hy vọng tiếp dẫn chúng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị niệm Phật nếu có tâm cầu sanh Tây Phương thì liền tương đồng với nguyện của Phật, đây chính là tương ứng. Nếu quý vị niệm Phật chỉ là cầu làm ăn có thể kiếm tiền, tình cảm vợ chồng tốt, con cái nghe lời, toàn là những tình cảm phàm phu này, như vậy thì việc niệm Phật và nguyện của Phật không tương hợp, thì làm sao sanh Tây Phương được?

Gia đình thực sự của quý vị ở đâu?

Gia đình hiện tại của quý vị là nhà khách trú ngụ tạm thời, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hư hoại, không phải là gia đình cứu cánh của quý vị đâu; nơi trở về đáng tin cậy và an lạc chân thật chính là gia đình cũ của quý vị – Thế Giới Cực Lạc. Quý vị bỏ nhà cũ, nhận chịu vô lượng khổ luân hồi trong ba cõi, tội nghiệp xiết bao! Hãy mau mau niệm A Di Đà Phật để về nhà cũ đi!

Người phạm tội ngũ nghịch thập ác cũng có thể sanh Tây Phương không?

Đức Phật yêu thương chúng ta cũng giống như cha mẹ yêu thương con cái, cho dù con cái có hư hỏng đến thế nào, hay là cặn bã của nhân gian, thì cha mẹ vẫn coi chúng như là bảo bối. Đức Phật cũng giống như vậy, đối với người phạm tội ngũ nghịch thập ác, chỉ cần hồi tâm niệm Phật, không tạo ác nữa, Từ Phụ Di Đà vẫn tiếp dẫn quý vị đi Tây Phương.

Tại sao phải đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ?

Đọc kinh Vô Lượng Thọ mới biết tại sao phải niệm Phật, những quả báo tốt nhận được sau này như thế nào. Quyển Thượng của bộ kinh này nói về quốc độ của Phật A Di Đà được thành tựu như thế nào, khiến chúng ta hân hoan cầu về Cực Lạc; quyển Hạ toàn bộ nói về cái khổ của thế gian, khiến chúng ta chán ghét muốn lìa xa cõi Ta Bà, nhất định phải cầu sanh Tây Phương.

Tại sao không thể sanh về trời?

Có cái duyên phước giàu sang trong nhân gian học đạo đã là khó rồi, huống gì là sanh được về trời? Ngũ dục của cõi trời khiến cho người ta mê muội tăm tối nhất, phước trời vừa hưởng hết, năm tướng suy hao liền hiện ra, vẫn phải bị đọa lạc. Người học Phật phải lấy công đức của việc niệm Phật, cúng dường Tam Bảo, tu vạn hạnh mà hồi hướng về Tây Phương, mới có thể rốt ráo lìa khổ được vui.

Người học Phật tại sao không sợ chết?

Người bình thường tu thiện nghiệp trong kiếp này ít, vì miếng ăn cái mặc mà ra sức tạo ác nghiệp, vậy thì kiếp này vừa hết, thì phải đi vào ba đường ác, đương nhiên sẽ sợ chết; người học Phật đoạn ác tu thiện, thì chẳng sợ chết, vì có nơi tốt để đến mà! Nhất là người niệm Phật như chúng ta, chết rồi thì đến Tây Phương, tốt biết bao!

Muốn thoát khỏi thân nữ thì có cách nào kỳ diệu?

Nếu không cầu sanh Tây Phương mà quý vị muốn rốt ráo thoát khỏi thân nữ, đây là sự khó đến nhường nào! Vừa sanh về Tây Phương thì liền hiện tướng đại trượng phu, đây là điều dễ dàng đến nhường nào!

Quý vị có biết có một việc gì từ trước đến nay mình chưa từng làm không?

Chúng ta luân hồi trong sáu đường từ vô lượng kiếp đến nay, trên mặt làm người, thì loại người nào anh chưa làm qua? Ngay cả đại hoàng đế, hoàng thái hậu đều đã làm qua, đương nhiên ba đường ác và địa ngục cũng đã đi qua. Nhưng chính là còn một việc chưa từng làm qua – Cực Lạc Thế Giới chưa từng đi qua, Phật chưa từng thành qua.

Dùng thịt gà, vịt, cá để cúng bái tổ tiên có thể khiến cho họ được lợi ích chăng?

Nếu quý vị làm như vậy, đó là đang giúp cho tổ tiên mình tạo tội nghiệp! Phải dùng thức ăn chay cúng bái tổ tiên, lại còn niệm Phật, tụng kinh để siêu độ cho họ, mới có thể khiến cho họ có được lợi ích chân chính.

Quý vị có biết Diêm La Vương thường gửi thư cho quý vị không?

Khi nào con mắt của anh nhòe rồi, răng lung lay rồi, đầu tóc bạc rồi, lưng còng rồi, đây đều là thư mà Diêm La Vương gửi đến cho anh đấy! Cho đến những bạn bè thân thiết xung quanh anh vì sự số mà bị chết, đây cũng là thư quan trọng mà Diêm La Vương gửi cho anh, có lẽ anh đã nhận được rất nhiều thư rồi nhỉ? Hãy cố gắng mà đi cảnh giác với vô thường, niệm A Di Đà Phật nhiều, tương lai đến Tây Phương gặp Phật, đừng có đi gặp Diêm La Vương.

Tại sao có người vừa sinh ra đã có muôn triệu tài sản?

Bởi vì kiếp trước họ hành đại bố thí, kiếp này mới có đại phước báo, tiền bạc chẳng bao giờ đi đường vắng người đâu. Chẳng qua nếu có giàu hơn nữa, vẫn là xoay vần trong sáu đường, chỉ có sanh về Tây Phương mới có thể rốt ráo lìa khổ được vui.

Ai có thể độ chúng ta thoát ly biển khổ sanh tử?

Chỉ cần quý vị quy y Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng, thường niệm A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, tu tất cả thiện, đoạn tất cả ác, đem công đức Tam Bảo sau này sanh về Tây Phương, đây chính là “Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ”. Nếu rời khỏi chiếc thuyền lớn từ bi của Tam Bảo, thì làm sao có thể thoát khỏi biển khổ?

Bạn niệm Phật là niệm Phật đang sống hay Phật đã chết?

Niệm Phật, lấy tâm giác ngộ để làm đạo Bồ Đề cầu sinh Tịnh Độ, đây chính là niệm Phật đang sống; Niệm Phật mà còn cầu danh lợi giàu sang thì tâm vẫn mê mà không giác, đây chính là niệm Phật đã chết.

Quý vị cho rằng mình không có của báu sao?

Thực ra anh có vô lượng của báu đó! Đó chính là Thánh hiệu Di Đà. Xưng niệm Thánh hiệu là công đức vô lậu, có thể giải thoát rốt ráo. Quý vị hãy đem công đức này bố thí cho chúng sanh, hồi hướng về Phật đạo, tương lai mọi người cùng thành Phật, vậy thì tốt biết mấy!

Tâm niệm Phật là chạy về phía Tây Phương, tâm nghĩ tài sắc là chui đầu vào địa ngục khổ.

Tu lục độ vạn hạnh là giàu nhất, ra khỏi sinh tử luân hồi là sang nhất.

Trích pháp ngữ của hòa thượng Diệu Liên: Tập 1 | Tập 2
Download: MP3 Khai Thị Phật Thất Của Hòa Thượng Diệu Liên