Ngày Ngày Bạn Thân Thứ Gì Trên Internet Thì Sau Này Sẽ Thành Thứ ẤyNgười xưa nói “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”, đây là nói tập tánh. Bạn thường hay ở chung với thánh nhân, bạn liền thành thánh nhân, bạn thường hay ở chung với người ác thì bạn thành người ác, bạn thường hay cùng người tà tri tà kiến ở chung, bạn liền biến thành người tà tri tà kiến, đạo lý này chính là như vậy.

Hôm qua có vị đồng tu có câu hỏi rất hay. “Hiện tại mọi người đều có vi tính, ngày ngày ở trên mạng”. Những thứ ở trên mạng thì rất là phức tạp, hay nói cách khác, duyên của mười pháp giới đều ở ngay trong đó, chỉ xem bạn thân cận với thứ nào. Ở trong đó có Phật, có Bồ Tát, cũng có yêu ma quỷ quái, cũng có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, xem bạn chính mình thân cận với thứ nào?

Bạn mỗi ngày chỉ mở một môn học, học Phật bạn nhất định sẽ thành Phật. Ngoài việc học Phật ra bạn vẫn muốn thân cận với yêu ma quỷ quái thì khẳng định bạn không thể thành được Phật, vì sao vậy? Vì phiền não tập khí của bạn rất nặng, yêu ma quỷ quái có thể làm thỏa cái sở thích của bạn, có sức mạnh mê hoặc rất lớn, bạn chắc chắn sẽ đi theo họ. Đi theo họ thì đi đến nơi nào vậy? Đi đến địa ngục, đi đến ngạ quỷ súc sanh, cõi thiện chắc chắn sẽ không có phần của bạn. Tất cả đều ở nơi một niệm tín tâm của bạn, bạn xem cái tín tâm này của bạn có quan trọng hay không?

Tôi giảng kinh thường hay phụng khuyến các vị, “một môn thâm nhập trường kỳ huân tu”, không có nền tảng này bạn muốn không bị những tà tri tà kiến tà hạnh của xã hội này mê hoặc thì e rằng không có người nào làm được, trừ khi bạn là Phật Bồ Tát tái sanh. Nếu bạn không phải là người tái sanh bạn làm sao thoát khỏi bàn tay của ma? Không thể nào thoát được, bạn chắc chắn sẽ đọa vào ma đạo. Do đó, giáo học là phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh tốt nhất.

Mở đầu của Tam Tự Kinh, “cẩu bất giáo tín nãi thiên”. Nếu bạn không y theo đạo của thánh nhân, đạo của Phật Bồ Tát giáo huấn thì bạn chắc chắn sẽ biến đổi, sẽ bị lôi cuốn bởi làn sống của xã hội. Ngày nay chúng ta thiện căn tuyệt nhiên không phải là sâu dày, người thiện căn chân thật sâu dày, mắt không xem tà sắc, tai không nghe lời ác, họ chân thật có thể làm được. Ngày nay chúng ta làm không được, càng là giảo ngôn tà ác thì càng ưa thích nghe, không chỉ ưa thích nghe còn đi nghe ngóng, còn đi tìm kiếm. Từ ngay chổ này mà xem liền biết được con người này không có thiện căn, đi là con đường tà, cách ly mức độ thấp nhất của nhà nho là quân tử, bạn vẫn còn rất xa.

Lão hòa thượng Tịnh Không khai thị