Lâm Chung Quán Tưởng Tây Phương Liền Được Vãng SanhĐệ tử ngài Huệ Viễn là Tăng Tế. Lúc sắp lâm chung, được ngài trao cho ngọn đuốc, nói rằng:

– Ông nên quán tưởng Tây phương.

Tăng Tế cầm đuốc chuyên tâm quán tưởng tướng hảo Phật A Di Đà, nhiếp tâm không loạn động. Lại thỉnh chúng tăng tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đến canh năm, Tăng Tế trao đuốc cho Nguyên Bậc rồi nằm nghỉ. Khi tỉnh dậy bảo rằng:

– Tôi nằm mộng thấy Phật A Di Đà đưa tay tiếp dẫn. Tôi phải đi đây!

Nói xong nằm nghiêng bên phải mà vãng sanh. Việc ấy nếu chẳng phải do sự huân tu Giới, Định, Tuệ thì làm sao có thể thản nhiên tự tại nơi bờ mé sanh tử?

Như thế, thật đáng gọi là:

Được lối liền đi không ngăn ngại
Thong dong qua khỏi ải tử sanh.

Trích LIÊN TÔNG BẢO GIÁM PDF file
Đại Sư Ưu Đàm
Thích Minh Thành dịch