Vì Sao Chúng Ta Niệm Phật Lâu Ngày Vẫn Chưa Nhất Tâm?Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng: “Ức Phật, niệm Phật hiện tiền, tương lai tất định kiến Phật”. Đây tức là nếu chúng ta nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền và tương lai nhất định thấy được Phật. Chỉ cần quý vị niệm đến khi tâm thanh tịnh hiện tiền thì sẽ cảm ứng được A Di Đà Phật hiện ra trước mặt cho quý vị trông thấy. Phật hiện ra trước mặt là nhằm để chứng minh cho quý vị. Chứng minh cái gì vậy? Là chứng minh quý vị đã niệm Phật thành công rồi, đã đắc được nhất tâm.

Thế nhưng người niệm Phật chúng ta khi đọc đến đoạn này, trong tâm liền dấy lên vọng tưởng: “Ta hằng ngày đều niệm Phật rất tinh tấn, thế sao A Di Đà Phật vẫn chưa hiện ra cho ta thấy?”. Quý vị hãy suy nghĩ thử xem A Di Đà Phật có hiện ra hay không? Chắc chắn không hiện. Vì sao Phật không hiện ra? Vì trong câu Phật hiệu của quý vị có xen tạp vọng tưởng, chẳng phải chuyên nhất 1 câu A Di Đà Phật. Một mặt niệm Phật, một mặt vẫn trông mong A Di Đà Phật hiện ra cho quý vị thấy, niệm Phật như thế chẳng thể nào đắc được nhất tâm.

Nếu quý vị thật sự làm được trong 12 thời trong tâm chỉ có 1 niệm duy nhất là A Di Đà Phật, ngoài ra những ý niệm khác đều chẳng có, xin thưa quý vị đó chính là nhất tâm. Niệm đến nhất tâm, thì dù quý vị chẳng mong cầu thấy Phật, hình tượng Phật vẫn tự nhiên hiện ra trước mặt quý vị. Khi ấy, tuy rằng quý vị thấy nhưng thấy mà như chẳng thấy, quý vị chẳng sanh lòng hiếu kỳ, cũng chẳng sanh tâm hoan hỷ. Tuy thấy hình tượng Phật, nhưng tâm chính mình vẫn duy trì được sự thanh tịnh, như như bất động, vẫn là 1 câu Phật hiệu niệm đến cùng, vậy thì cảnh giới ấy sẽ là cảnh giới tốt đẹp. Nếu Phật vừa hiện ra trước mặt, chính mình bèn sanh tâm hoan hỷ, chúng ta phải biết rằng hoan hỷ cũng là phiền não, vậy thì sự nhất tâm đã bị phá hoại.

Nay vì sao Phật chẳng hiện ra trước mặt quý vị? Vì công phu của quý vị chưa tới. Cho nên, khi nào quý vị làm được như như bất động thì Phật sẽ hiện ra. Nếu như trình độ của quý vị vẫn chưa tới mà Phật cũng hiện ra, quý vị tuyệt đối cần phải nhớ kỹ đó chẳng phải là Phật, mà chắc chắn là ma đến nhiễu loạn quý vị, hòng phá đi Định lực của quý vị.

Cho nên, người niệm Phật dù là công phu ở mức độ nào là cạn hay sâu cũng cần phải giữ cho tâm mình được thanh tịnh. Mà muốn giữ cho tâm mình được thanh tịnh thì cần phải chuyên nhất trên câu Phật hiệu, ngoài ra những thứ khác đừng bận tâm đến, ngay cả đối với nhất tâm cũng đừng cầu. Rất nhiều người niệm Phật được 1 thời gian thường hay khởi lên 1 ý nghĩ: “Ta đã niệm Phật lâu ngày như thế, cớ sao vẫn chưa đắc nhất tâm?”, như vậy là không được, chẳng thể nào đắc được nhất tâm. Vì sao vậy? Vì trong tâm niệm Phật của quý vị đã có sự xen tạp, đã không thể chuyên nhất trên câu Phật hiệu, vậy thì làm sao có thể đi đến nhất tâm được chứ? Đừng nên như vậy!

Pháp sư Tịnh Không