Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ Là Pháp Cứu Cánh Duy Nhất Liễu Thoát Sanh Tử Trong Đời NàyGần đây tôi nghe nói có rất nhiều người đề sướng Nhân Gian Phật Pháp, Nhân Thừa Phật Pháp, nội dung bên trong là đề xướng không cần tu hành chi cả, cứ tuỳ thuận vào bản năng của mình mà sống, thấy ác thì tránh, thấy thiện thì làm, cũng không cần phải thiểu dục tri túc cứ tha hồ mà hưởng lấy phước báo của mình. Nói đơn giản hơn thì là trong đời này chúng ta hưởng phước và tu phước để kiếp sau không mất thân người, người tu theo Nhân Thừa Phật Pháp là lấy cái này làm mục tiêu.

Nói thật thì đây không phải là pháp cứu cánh. Vì sao vậy? Vì thoát không khỏi lục đạo luân hồi. Nhờ kiếp này tu thiện tích đức nên kiếp sau được thân người, được hưởng phú quý, thế nhưng phú quý lại thường thường làm cho người ta mê đi, khi vừa mê thì lại tạo tác tội nghiệp, khi phước đó hưởng hết rồi thì tội báo liền hiện tiền, đến kiếp thứ 3 thì phải đoạ vào tam đồ thọ khổ. Cách tu phước này trong nhà Phật gọi là Tam Thế Oán. Cho nên, đây tuyệt đối không phải là pháp cứu cánh.

Thật sự là pháp cứu cánh, pháp chân thật thì duy chỉ có niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ mà thôi. Chỉ có pháp môn Niệm Phật mới có thể giúp cho quý vị trong đời này 1 tơ hào phiền não chưa đoạn vẫn có thể liễu sanh tử, xuất Tam Giới, vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc để 1 đời bất thoái thành Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 48 Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thọ ký cho tất cả những người tu Tịnh Độ như sau:

Tất cả chúng sanh vãng sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, đều thứ lớp thành Phật khắp các phương, đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai.

Đây là sau khi ta vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc, ở nơi đó tu hành trong một thời gian nhất định liền sẽ đi đến viên mãn Bồ Đề, thành Phật rồi, khi ấy đức hiệu của chúng ta đều là Diệu Âm Như Lai. Nếu chúng ta muốn ở lại Thế Giới Cực Lạc để trợ giúp A Di Đà Phật giáo hoá chúng sanh ở 10 phương thế giới vãng sanh đến, hay đi đến các phương khác để thị hiện thành Phật đều chẳng có trở ngại, tất cả đều tự tại.

Nếu như quý vị hỏi rằng người niệm Phật hiện tiền có phước báo hay không? Hiện tại có được vui sướng hạnh phúc hay không? Xin thưa rằng chắc chắn sẽ đạt được. Chúng ta phải biết rằng, niệm Phật cái tầng thứ tối cao là thành Phật mà chúng ta cũng đạt được, thì những cái thấp nhất này sao lại không đạt được chứ. Giống như nhà lầu 5 tầng vậy, anh có được tầng thứ 5 thì sao anh lại không có được các tầng phía dưới ư? Đây chính là đạo lý nhất định.

Cho nên, chỉ cần quý vị Tin cho sâu, Nguyện cho thiết, thành thành thật thật mà niệm Phật thì tương lai chẳng những được vãng sanh Thế Giới Cực Lạc, mà ngay trong hiện tại đây những thứ như tiền của sung túc, gia đình hoà thuận, khoẻ mạnh cường tráng, hạnh phúc mỹ mãn… tuy trong tâm chẳng vọng cầu mà đều sẽ đạt được tất cả.

Pháp ngữ của pháp sư Tịnh Không