Đôi Dòng Tỏ Bày

logoL à người học Phật chúng ta phải lấy chuyện giải thoát sanh tử luân hồi làm đại sự, tất cả mọi điều khác trên thế gian đều là thứ yếu. Trên con đường học đạo, tìm được đúng pháp môn hợp với căn cơ của mình rất quan trọng, nhưng điều tối quan trọng hơn cả là chọn pháp môn hợp với thời cơ. Ví như người vận y phục phải phù hợp theo mùa: mùa đông mặc áo bông, mùa hạ mặc áo vải. Nếu có một bộ y phục đẹp và vừa ý với mình nhưng mặc không đúng mùa thì cũng trở nên vô dụng. Trong kinh Đại Tập nói rằng thời Chánh Pháp (gồm 1.000 năm từ lúc Phật thành đạo) tu Giới Luật được thành tựu; thời Tượng Pháp (1.000 năm kế tiếp) tu Thiền Quán được thành tựu; thời Mạt Pháp (10.000 năm tiếp theo) tu Tịnh Độ được thành tựu. Hiện nay Phật lịch của chúng ta là năm 2554 (2010 DL) tức là chúng ta đang ở vào thời kỳ Mạt Pháp. Cho nên nếu người tu Phật thời nay muốn thành tựu lý tưởng giải thoát thì nên tu theo pháp môn Tịnh Độ (hay còn gọi là Niệm Phật).

Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng rằng:
Thời Mạt Pháp ức ức người tu hành hiếm có người đắc đạo. Duy chỉ có pháp môn Niệm Phật A Di Đà mà ra khỏi luân hồi.

Đã là một Phật tử tức là con Phật, chúng ta không thể không vâng theo lời dạy của đấng cha lành là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh thời xưa nhờ có phước báu nhiều nên mới có thể gặp được Phật và các bậc chứng đạo A La Hán, Bồ Tát để tu hành sớm ngày chứng quả. Thời nay do cách xa thời của Phật quá nhiều, phước báu của chúng sanh rất ít nhưng trái lại nghiệp chướng quá sâu dày. Nếu tu theo các pháp môn khác khó bề thành tựu cũng như khó tìm được người chứng quả để học đạo. Vì đã biết trước điều ấy nên đức Phật Thích Ca mới từ bi thương xót chỉ bày chúng ta tu theo pháp Niệm Phật (hay còn gọi là pháp môn Tịnh Độ). Tu theo pháp môn này được thành tựu vào thời bây giờ vì nhờ vào nguyện lực của một vị Phật, hiện ngài chưa nhập diệt và vẫn còn đang nói pháp tại cõi Tây Phương Cực Lạc, cách thế giới Ta Bà chúng ta 10 muôn ức cõi Phật. Thuở lâu xa trước khi ngài thành Phật, tiền thân của ngài là tỳ kheo Pháp Tạng đã có lời thệ nguyện cứu độ chúng sanh như sau:

Khi tôi thành Phật chúng sanh trong mười phương lúc lâm chung chí tâm niệm danh hiệu tôi dẫu từ một niệm cho đến mười niệm, nếu tôi không hiện thân ra trước mặt người ấy để tiếp dẫn về cõi nước tôi, tôi thề sẽ không ở ngôi vị Chánh Đẳng Chánh Giác. (Kinh Vô Lượng Thọ – nguyện thứ 18)

Vị tỳ kheo ấy nay đã thành Phật được 10 kiếp hiệu là A Di Đà. Nếu ai TIN nghe theo lời trên, một lòng NGUYỆN được sanh về Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà sau khi mãn thân người, từ giờ cho đến ngày cuối đời chuyên TRÌ NIỆM danh hiệu A Di Đà Phật thì chắc chắn sẽ được vãng sanh (vãng sanh là khi lâm chung được Phật cùng Thánh chúng đến tiếp dẫn về cõi Phật.) Đó chính là pháp tu Tịnh Độ.

Người tu theo các pháp môn khác để giải thoát sanh tử phải dùng tự lực của mình để đoạn hết các Kiến – Tư phiền não nên phải mất vô lượng kiếp mới thành tựu. Ví như đức Phật Thích Ca tu hành tại thế gian Ta Bà này đã mất 3 đại a tăng kỳ (tức 3 giai đoạn vô lượng kiếp không thể tính kể ra số được) mới thành Phật. Thế nhưng nếu chúng ta nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà, không cần phải đoạn hết các phiền não và quyết tu cho được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi ấy tuổi thọ của chúng sanh dài vô hạn cũng như được gần gũi với Phật và các vị bồ tát để học đạo thì chúng ta sẽ sớm ngày thành đạo quả. Như vậy Tịnh Độ pháp môn chỉ cần một đời hiện tại là chúng ta có thể thành công. Tu như thế được gọi là vừa có tự lực vừa có tha lực (tự nổ lực niệm Phật và tha lực tiếp dẫn vãng sanh của Phật). Người tu theo các pháp môn khác gọi là tự lực (tự mình tu cho đến khi phiền não dứt sạch và chứng được một trong bốn quả vị Thanh Văn mới có thể tự giải thoát khỏi vòng luân hồi).

duong_ve_coi_tinh_avatarNgười tu theo pháp tự lực tựa như con mọt ở cuối thân tre muốn thoát ra khỏi ống tre phải đục thủng từng đốt tre theo chiều dọc từ gốc lên tới ngọn mới có thể chui được ra ngoài. Người tu theo pháp tha lực ví như con mọt đục ngang thân tre để chui ra ngoài rất mau chóng không cần mất nhiều thời gian. Hiểu được lý này chúng ta không thể bỏ qua pháp môn Tịnh Độ, chỉ cần một đời là có thể đạt được lý tưởng giải thoát. Điều này cũng không nằm ngoài lý nhân quả trong nhà Phật: gieo nhân nào gặt quả nấy. Nhân niệm Phật thì quả sẽ là thành Phật.

Để giúp cho các bạn đang cầu đạo tìm đúng hướng đi trên con đường giải thoát cũng như hợp với căn cơ của người bận rộn thời nay, Đường Về Cõi Tịnh được mở ra với mong ước các bạn có thêm sự tham khảo cần thiết cho việc tự học tự tu. Các tài liệu hầu hết được chúng tôi thu thập từ các chư cổ đức đã đi trước và các vị tổ sư Tịnh Độ qua các bài viết và lời giảng từ xưa đến nay.

Nếu như việc làm này có chút công đức nào, chúng tôi xin thành tâm hồi hướng tất cả cho chúng sanh thập phương thế giới, nguyện cùng kết pháp duyên, đồng sanh Tây Phương đồng thành Phật đạo.

Cao Nguyên Tình Xanh Washington
17 tháng 8 năm Canh Dần 2010
BBT Đường Về Cõi Tịnh

Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn vãng sanh

Nếu ai tin tưởng và một lòng nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, chí tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật đến cuối đời sẽ được Tây Phương Tam Thánh hiện thân đến tiếp dẫn vãng sanh. Từ trái qua phải: Đại Thế Chí bồ tát, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm bồ tát (3 vị này được gọi là Tây Phương Tam Thánh).

Các Bài Pháp Khác:

1,092 Phúc Đáp

 1. Trần Văn Thiên

  Thưa Thầy, Đệ Tử xin hỏi: chấp trước nghĩa là gì? Cái này Đệ Tử hình dung chưa rõ.
  Ngã mạn là gì? Đệ Tử hình dung chưa rõ.
  Xin Thầy giải đáp cho Đệ Tử.
  Kính chúc quý sư, quý Phật Tử mạnh khỏe.

  Reply
  • Nguyễn Đạt

   Nam Mô A Di Đà Phật
   Thưa Trần Văn Thiên, trước khi “Thầy” trả lời NĐ xin có chút ý kiến:
   Chữ “chấp” có nghĩa là bám víu vào; “trước” có nghĩa là dính chặt vào đó
   Để dễ hình dung ta tạm giải thích: Chữ “chấp” (執) phồn thể là chữ “hạnh” (幸) trong “hạnh phúc” cộng với chữ “hoàn” (丸) trong “hoàn tử” (丸子) [nghĩa là viên, vật nhỏ vê tròn]; như vậy có thể lý giải rằng “chấp trước” chính là đem một thứ nhỏ như “viên” coi là hạnh phúc, tức là coi trọng thứ không đáng, nắm lấy thứ chẳng đáng mà không buông bỏ. Tay cầm hạt viên, ý tứ đại để giống nhau, cũng không khác là mấy, cầm thứ chẳng đáng cầm.
   “…do tâm niệm của con người qua các việc như: Chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn, chấp ngã, chấp ái, chấp ta, chấp người v.v…
   Đầu tiên là chấp có. Ví dụ như chấp vào thân, tài sản, địa vị, sự nghiệp v.v… Thân nầy do tứ đại hợp thành, gồm có: đất, nước, gió, lửa; nhưng những thứ nầy không có thật tướng. Thoạt có, thoạt không. Thế mà ta nghĩ rằng nó vĩnh viễn có thật bên mình. Cái thân nầy từ trẻ đến già phải trải qua 4 giai đoạn của thành, trụ, hoại, diệt. Thế nhưng con người vừa chấp chặt vào nó, cho nó thật là của mình; nhưng trên thực tế thân nầy bị vô thường biến đổi. Điều nầy rất hợp với thuyết duyên khởi. Đó là: tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt và tự tánh của các pháp là không. Ai hiểu được pháp duyên khởi, người ấy sẽ hiểu được Phật Pháp và ai hiểu được Phật Pháp, người ấy sẽ hiểu được pháp duyên khởi.
   Chính vì chấp vào thân nầy là của ta, tài sản nầy của ta, vợ con nầy của ta, địa vị nầy của ta, con cái nầy của ta, sự nghiệp nầy của ta v.v… nhưng người học Phật phải nhìn kỹ và nhìn sâu vào sự việc để thấy bên trong tất cả những điều nầy đều ẩn chứa sự khổ và chính sự khổ nầy con người không biết diệt nó; nên mới sinh ra thất vọng, hối tiếc, bi quan. Vì lẽ ta chấp trước vào nó quá nhiều.
   Về chấp ngã cũng tương tự như vậy. Ta chấp cái nầy là của ta; cái nầy thuộc về ta. Đôi khi ta nổi lên sân si, giận dữ. Vì lẽ ta cho mình là đúng, còn người đối diện sai. Nhưng chắc gì ta đã đúng. Vì khi cơn giận dữ ngự trị nơi tâm thức, thì lúc ấy chân lý đi chỗ khác, không hiện hữu, chỉ còn lại sự chấp ngã, tồn tại. Sở dĩ ta nóng giận, vì ta muốn chứng minh cho mọi người biết rằng điều ta nói, điều ta suy nghĩ, điều ta hành xử là đúng. Do vậy mới chứng tỏ một một uy quyền để bắt người khác phải tuân phục. Đa phần sự nóng giận dẫn theo sự nghi ngờ và cố chấp. Từ đó sinh ra rất nhiều việc sai trái; nhưng cái ngã của ta không chịu thừa nhận mà lại còn kéo theo những cái liên hệ thuộc về ta nữa. Để đối trị lại vấn đề chấp ngã nầy ta nên quán sát nơi tự thân của mỗi người là cái ngã nầy không thật có. Nó chỉ là một ảo ảnh, một cảm giác. Thoạt có, thoạt không, ẩn ẩn, hiện hiện; không nơi chốn; nhưng lại hay tới lui cổ động việc dở xấu của mình. Hãy chiêm nghiệm và quán sát cho thật kỹ, vì cái ngã không có thật. Nếu ngã có thật thì ta phải làm chủ nó, tại sao ta phải bị lệ thuộc vào nó ?
   Về chấp trước của tâm thức nầy còn hay mất sau khi chết cũng như vậy. Có người thì cho rằng: Chết là hết, chẳng có cái gì theo sau nữa. Có người lại bảo rằng: Chết không phải là hết, mà còn mãi với thời gian nầy. Vậy đâu là sự thật ?

   Đức Phật với cái nhìn siêu việt của trí tuệ, Ngài thấy rõ và quán chiếu thế gian nầy cũng như tâm thức của chúng sanh trước khi sinh ra đến lúc đầu thai và sau cái chết. Tất cả đều được thay đổi theo nghiệp lực và thức biến hiện, để tạo thành một chúng sanh ở cõi nầy và nhiều cõi khác nữa.

   Theo kinh Đại Bảo Tích Phẩm Nhập Thai Tạng Pháp Giới, Đức Phật đã phân tích kỹ càng, chi tiết từng loại đi đầu thai như thế nào khi vào bụng mẹ. Thật ra khi một người nam và một người nữ có ý niệm hành dục với nhau, ngay lúc ấy một tâm thức hiện hữu bên ngoài đã cố bám víu vào để thành con của hai người nam nữ được gọi là cha mẹ đó. Như vậy một chúng sanh được hình thành từ tư tưởng lúc ban đầu của vợ chồng, khế hợp với tâm thức của một chúng sanh sắp gá vào sự phối hợp giữa nam và nữ để tạo thành một con người trong tương lai. Theo tánh dục, nếu tâm thức ấy là con gái, nó sẽ nhận cha nó trong tương lai, ngay lúc ấy là chồng của nó. Nếu tâm thức là con trai, nó sẽ nhận người mẹ trong tương lai, ngay lúc gá thai là vợ của nó. Từ đó nó yêu thương ấp ủ, sống chết để chờ ngày sinh ra báo ân hoặc báo oán. Rồi trưởng thành, rồi già chết, rồi tiếp tục đi đầu thai trong luân hồi sanh tử.

   Riêng các vị Bồ Tát chỉ gá vào thai mẹ để sinh ra đời. Cho nên Bồ Tát đứng bên hông phải của người mẹ, chứ không gá vào tử cung. Do vậy khi sinh ra, Bồ Tát từ hông bên phải của người mẹ để chào đời; chứ không ra khỏi cửa mình của người mẹ như bao đứa trẻ phàm phu khác. Đây là nhân duyên, đây là nghiệp lực, đây là sinh tử luân hồi. Cứ vay trả, trả vay hết đời nầy qua đời nọ; nhưng vì căn bản của chúng sanh là vô minh; nên dễ bị đắm trước bởi tất cả những chấp ngã, chấp ái, chấp thuờng, chấp đoạn ấy. Bậc trí thức sẽ biết rõ mình lối đi về, còn đa phần phàm phu không trí tuệ, cứ để cho nghiệp lực sai sử và dẫn dắt đi đến đâu thì nương vào đó, để rồi mãi mãi vẫn đau khổ, khổ đau mà thôi.
   Thương và ghét cũng như vậy. Đây là những cặp đối đãi của 8 loại gió nghiệp. Trên thực tướng chúng bị chi phối bởi sự chấp trước của con người. Ví dụ như khi thương thì „trái ấu cũng tròn“ mà ghét nhau thì „trái bồ hòn cũng méo“. Tại sao vậy ? Đây chính là do tâm chấp thủ của con người mà ra. Đối tượng để mình thương và được thương, vì nó hợp với nhãn quan qua tia quang phổ chấp vào tướng của mình. Mình cho người đối diện mình là đẹp, trong khi đó những người khác, thì ngược lại. Vì không hợp với tầng số của sóng ái; nên kẻ khác cho là xấu; nên không thương và trở nên xa lánh; nhưng sự thương, yêu ấy chẳng được bao lâu lại sanh ra ghét gỏng, đổ vỡ.Lý do là người nam đã thỏa mãn sự chiếm thủ rồi, bây giờ họ lo đi tìm đối tượng khác. Trong khi đó người nữ, khuynh hướng nương tựa, cậy nhờ không còn tiếp tục nữa; nên người nữ sinh ra thù ghét đối phương và tìm đủ cách để xa lánh. Vậy thì cái thương yêu mới đó nó đã đi đâu rồi ? Nó có thật chăng ? hay chỉ là một trò huyễn hóa ? Điều quan trọng của người học Phật là phải nhận chân ra mặt mũi thật, hư của nó.

   Giận hờn và oán trách cũng lại như vậy. Tất cả đều do sự chấp trước mà ra. Sở dĩ chúng ta tự giận mình hay giận người đối diện. Vì lẽ mình không tự làm vừa lòng mình hay người khác không làm thỏa mãn điều mình mong đợi; nên mình sinh ra hờn trách và oán than. Sở dĩ có việc nầy, vì ta lấy cái ta làm chủ thể để so sánh. Nó phải như thế nầy hay như thế kia. Nó phải như thế nầy hoặc như thế nọ. Nhưng tất cả sự hy vọng ấy nó không đến với mình, thế rồi cái ta đó làm chủ, nó khiến cho mình mù quáng, đâm ra hờn trách, giận giỗi đối phương. Đôi khi đối phương chẳng có lỗi nào. Lỗi ấy chính do mình tạo ra mà thôi. Nếu ta biết rằng: hãy đừng hy vọng gì nơi người đối diện thì chẳng có gì để thất vọng cả. Vì ta hy vọng quá nhiều; nên đâm ra thất vọng và từ đó sinh ra giận hờn và oán trách. Nếu chúng ta tự đặt mình ngược lại là đối phương, thì ta không có lý do gì để oán trách cả.
   Hạnh phúc và đau khổ cũng không nằm ngoài khuôn khổ của sự chấp trước nầy. Đa phần mọi người khi mới cưới hỏi nhau đều chúc cho nhau được „trăm năm hạnh phúc“. Nhưng không biết có được bao nhiêu cặp trên thế gian nầy có được đến cả trăm năm mà không có vấn đề nan giải trong cuộc sống ? Cái hạnh phúc ấy thật ra chẳng bao nhiêu mà sự khổ đau lại có quá nhiều hình tướng. Ít thấy ai trang trải hạnh phúc của mình cho người khác nghe, mà đa phần chỉ nghe về khổ đau và tục lụy. Vậy thì cuộc đời đâu có gì vui mà con người mãi bám víu như vậy.
   Nói về nghiệp thì cũng có thiên hình vạn trạng; nên chúng sanh cũng có nhiều loại khác nhau để thọ nghiệp nhân hay nghiệp quả. Thế nhưng nghiệp nầy cũng có thể hoán chuyển được; nếu chúng ta biết cách tu tập. Nó cũng giống như sự chấp trước bên trên. Nếu con người biết hoán chuyển thì ta có thể thoát ra khỏi sự chấp trước nầy. Ví như một nắm muối bỏ vào trong một ly nhỏ, ta không thể hòa nước ra để uống được; nhưng nếu cũng nắm muối ấy đem hòa vào trong nước giếng thì ta có thể uống như thường. Vì lẽ muối đã tan đi và nghiệp cũng thế. Nếu ta biết bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, Thiền định và Trí tuệ qua lục độ vạn hạnh nầy thì nghiệp ấy sẽ trải mỏng ra, khiến ta có thể nhanh chóng hội nhập vào con đường Bồ Tát hạnh. Nếu chúng ta vẫn luôn luôn chấp chặt, cố thủ thì sự chấp trước ấy khó mà nới lỏng ra để hòa tan cùng những hạnh nguyện khác. Nhanh hay chậm; tốt hay xấu. Tất cả đều do ta; không ai có thể thay thế cho chúng ta trong trường hợp nầy được cả. ” – Trích
   Kính chúc TVT mạnh khỏe, tu tập được lợi ích.
   Có sai sót mong chư vị tri thức góp ý. Con xin hoan hỉ tiếp thu.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Trần văn Thiên

   Chấp tức là nắm giữ, nắm chặt không buông ra. Trước tức là đã có.
   Chấp trước nghĩa là nắm chặt không buông cái gì đó đã có.
   Ngã mạn, ngã là tôi, mạn là coi thường.
   Tại sao có chấp trước? Vì không có trí tuệ.
   Chấp trước dẫn đến ngã mạn và nghi ngờ.

 2. Trần Văn Thiên

  Vậy: sân hận là biểu hiện của sự chấp trước.
  Si mê là biểu hiện của sự chấp trước.
  Tham lam, tham ái là biểu hiện của sự chấp trước.
  Không nghe người khác trình bày, mà tìm lỗi sai của người khác để khinh chê, nghi ngờ; phê bình… là biểu hiện của sự chấp trước.
  Cao ngạo, ngã mạn cũng là chấp trước.
  Khinh thường người khác cũng là chấp trước.
  Đệ tử nhận diện tính chấp trước như vậy.
  Thưa Quý Thầy, khi nó khởi lên Đệ Tử dùng câu danh hiệu Phật đối trị.
  Cảm ơn Quý Thầy!

  Reply
 3. NMADDP

  Mình xin giới thiệu hội từ thiện Phật Giáo Từ Tế (慈濟 – Tzu Chi)dưới sự lãnh đạo của Ni Sư Chứng Nghiêm – Từ (bi) (cứu) Tế. Là một tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận có mặt khắp thế giới. Nơi nào có khổ nạn hội Từ Tế đều đến giúp đỡ. Là hội Từ thiện Phật giáo lớn nhất thế giới.

  Mình rất hâm mộ những người làm nghĩa công trong hội từ thiện Phật Giáo Từ Tế này. Lúc làm bố thí, lúc nào cũng cúi chào và dâng bằng hai tay để giao tặng tài vật cho người nhận.

  Trang youtube của chi nhánh TZUCHI VIETNAM
  https://www.youtube.com/channel/UCv2GzBPGnN6RCfvbAk5TR_Q
  và trang khác
  https://www.youtube.com/user/Linhdancy111/videos

  Video nói về Ni Sư Chứng Nghiêm (phụ đề Việt ngữ)
  https://www.youtube.com/watch?v=R5GpqpHcoiY (1/3)
  https://www.youtube.com/watch?v=iyPOdiUgp-E (2/3)
  https://www.youtube.com/watch?v=-gxONZleRj0 (3/3)

  Video – Vì sao phải ăn chay

  Tzu Chi Việt Nam – Tin tức DAAI – 03/08/2017 – Phát tặng bồn nước inox tại Ba Tri – Bến Tre

  Tzu Chi Việt Nam – Tin tức DAAI – 01/06/2017 – Khám bệnh từ thiện tại Tiền Giang

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Reply
 4. Trần Văn Thiên

  Thưa Quý Thầy, Đệ Tử xin hỏi: 4 nhiếp pháp, 4 vô lượng tâm, 37 phẩm trợ đạo, 6 ba-la-mật hiểu như thế nào về nghĩa của chúng?
  Trong kinh niệm phật ba-la-mật có nói: lại nữa, phải đem công đức hành 6 ba-la-mật, 4 nhiếp pháp, 4 vô lượng tâm, hoặc 37 phẩm trợ đạo mà hồi hướng…
  Vậy nghĩa là sao, hành như thế nào, công đức là thế nào, công đức của các pháp trên là gì?
  Hồi hướng là thế nào? Tại sao phải hồi hướng? Hồi hướng cho chúng sanh, cho cõi Tây Phương nghĩa là sao? Phải hồi hướng theo cách thức nào?
  Xin Quý Thầy giải đáp thắc mắc giúp Đệ Tử?

  Reply
  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT´

   Gửi bạn Trần Văn Thiên,

   *Những điều bạn hỏi có liên quan tới hạnh đại thừa hay còn gọi là Bồ tát hạnh, vì thế để tìm học thật sâu sắc giáo lý đại thừa là điều bạn cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng và nên chọn lọc những gì phù hợp với căn cơ cũng như đại nguyện của mình để tu học, như vậy sẽ có lợi lạc thiết thực.
   – Tứ nhiếp pháp bao gồm: Bố thí nhiếp; Ái ngữ nhiếp; Lợi hành nhiếp; Ðồng sự nhiếp.
   – Tứ vô lượng tâm bao gồm: Từ, bi, hỉ, xả
   – 6 Ba la mật còn gọi lục độ ba la mật bao gồm: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ
   – 37 phẩm trợ đạo gồm: Bát chánh đạo; Tứ niệm xứ; Tứ chánh cần; Tứ như ý túc; Năm căn; 5 lực; Thất bồ đề phần.

   Bạn hoan hỉ tham khảo chi tiết tại đây nhé:
   1.Tứ nhiếp pháp
   2.Tứ vô lượng tâm
   3.Lục Độ Ba La Mật
   4. 37 Phẩm Trợ Đạo

   *Ý nghĩa của hồi hướng
   *Phước đức và Công đức

 5. NguyenPhu

  A Di Đà Phật.
  Năm mới lại đến, xin kính chúc toàn thể liên hữu cùng gia đình luôn luôn an lạc, đạo tâm vững chắc, cùng nhau tìm về đất Phật.
  Năm mới bình an.
  Năm mới bình bình an.

  Reply
 6. Trần Văn Thiên

  Kính chúc Phật Tử hạnh phúc , bình an.
  Cẩn thận nhân quả.
  Không vi phạm.
  Tư duy kỹ lưỡng.
  Giúp mình, giúp người.
  Không màng tự lợi.
  Hiếu đạo phụng hành.
  Nhớ lời Phật dạy.
  Nhớ và làm.
  Nam mô A Di Đà Phật.
  Mỗi phúc giây phiền não.
  Mình lại niệm Di Đà.
  Chăm chú mà lắng nghe.
  Mỗi câu cho rõ ràng.
  Mỗi niệm cho phân minh.
  Buộc thân, tâm, ý một chỗ.
  Cứ nhất niệm cho đầy đủ.
  Hồng danh Phật Di Đà.
  Niệm xong nhớ hồi hướng.
  Cho gia đình và chúng sanh.
  Hưởng quả công đức này.
  Quay về bờ giác ngộ.
  Cùng đi về Cực Lạc.
  Hội ngộ chung một nhà.
  Kính Phật Di Đà.

  Reply
 7. Trần Văn Thiên

  Thưa quý thầy, Đệ Tử xin hỏi: hồi hướng như thế nào thì người được hồi hướng, cha mẹ được hồi hướng, anh chị được hồi hướng,…được nhận được?

  Reply
 8. Thượng Phẩm

  A DI ĐÀ PHẬT. Các chư vị cho con một vài thực đơn chay đễ làm được không ạ, cháu đọc quả báo ăn thịt lại thấy sợ, hiện tại là chay mặn tùy duyên nhưng vẫn cứ thấy áy náy, tiện thể để cùng thực hành với pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương và nếu có ăn chay mặn thế nào thì xin chư vị giúp cháu với, chia sẻ chút kinh nghiệm ạ.

  Reply
 9. tây thiên hùng

  mình có một thắc mắc về cuốn Cực Lạc Du Lãm Ký của Khoan Tịnh Pháp Sư do hòa thương Thích Thiền Tâm Soạn. Cả hai vị đây đều là bậc cao tăng ,
  vậy quý liên hữu lấy bằng chứng nào mà nói cuốn cực lạc du lãm ký không nên lưu thông. tại sao trên you tube binh luân không được, có môt video ngài pS Tịnh Không nói thì không chỉ đích danh Pháp Sư Khoan Tịnh. Trong cuốn sách cực lạc du lãm ký phần hạ phẩm hạ sanh. bồ tát có giải thích rất rõ về người nữ,
  mong liên hữu hãy suy gẫm và đính chính lại,không cho phật tử nghi lầm nữa. Thật đáng thương thay!

  Reply
  • Thượng Phẩm

   A DI ĐÀ PHẬT. Cháu cũng đã xem video của ngài Tịnh Không pháp sư rồi, và đối chiếu với cuốn Cực Lạc du lãm ký thì vấn đề này chúng ta là người phàm, trí tuệ chưa đủ để biết được hay xét xem thế nào cả, chúng ta là tu theo Pháp môn Tịnh độ, niệm Phật cầu sanh Tây Phương nén cháu nghĩ chúng ta cứ niệm Phật đi, y theo pháp Phật dạy, bám sát vào bổn nguyện độ sanh của Phật A Di Đà và các lời trong các kinh như kinh A Đi Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, đấy có các kinh như thế thì cứ theo tình hình trong kinh mà theo, cứ niệm Phật đến khi được vững sanh lúc đó thấy Phật rồi lại ở Cực Lạc lại có chánh kiến riêng của mình đó, cho nên niệm Phật cho chân chính là điều tốt, chư Phật,Bồ tát sẽ hộ trì.Cháu – Thượng Phẩm

  • Tâm Từ

   A Di Đà Phật. Trong khi chờ đợi các vị thông thái giải đáp Phật pháp trên DVCT như cô Mỹ Diệp xinh đẹp dễ thương, cư sỹ Phước Huệ thân thiện hay sư huynh Thiện Nhân uyên bác vào góp ý cùng bạn, mình xin chia sẻ đôi điều ở đây nhé.

   Xin trích một đoạn trong Hạ Phẩm Hạ Sanh của pháp sư Khoan Tịnh:

   “Chưa nói được mấy câu đã đến ao sen hạ phẩm rồi. Thoáng nhìn qua, đã thấy bãi đất bằng như bàn tay đều do cát vàng trãi phủ kín, óng ánh vàng rực. Trên bãi đất rộng mênh mông ấy, có vô số các bé gái chừng 13, 14 tuổi….

   Ở đây có một vị Bồ Tát chủ trì, nếu vị ấy biến nam thì toàn bộ là nam, khi biến nữ thì toàn bộ đều là nữ. Thực ra dẫu có biến nam hay nữ thì tất cả đều từng ấy tuổi, và dẫu có biến nam hay nữ thì tất cả đều như nhau đâu có sự phân biệt khác phái được, hơn nữa từ hoa sen hóa sanh ra là không có máu thịt chỉ một thể dạng trong suốt, chỉ có thay đổi dáng dấp bề ngoài thôi. Ông nhìn lại xem có phải vậy không?

   Tôi nhìn lại thân thể mình đúng là trong vắt như pha lê chiếu sáng, không có xương thịt máu móng tay chân. Những người được vãng sanh đến ao hạ sanh hạ phẩm này đều là đối nghiệp vãng sanh, không luận là trai hay gái, trẻ hay già, sau khi từ hoa sen hóa sanh ra, nhất loạt biến thành bé 13-14 tuổi cùng một cách ngây thơ xinh đẹp như vậy.”

   Bây giờ chúng ta hãy căn cứ vào kinh điển của Phật để nhận biết đúng sai. Kinh Phật chính là lời Phật nói, ắt hẳn đáng tin cậy hơn ai hết. Theo kinh Vô Lượng Thọ, Nguyện 22:

   “Khi con thành Phật, nước con không có phụ nữ. ” (Nguyện trong nước không có người nữ). Phật đã nói là hoàn toàn không có phụ nữ, không có trường hợp ngoại lệ là ở Hạ Phẩm thì có phụ nữ con gái, còn ở các phẩm Thượng thì có đàn ông con trai.

   Còn Nguyện thứ 3:

   “Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con, thân tướng sắc vàng ròng, đủ ba mươi hai tướng tốt, đủ tướng đại trượng phu, đoan nghiêm chánh trực, tất cả đồng một dung nhan… ” (Nguyện thân có sắc vàng ròng)

   Phật nói chúng sanh ở cõi nước Cực Lạc tất cả đều có thân tướng sắc vàng ròng, chứ không phải là “trong vắt như pha lê” như trong cuốn Cực Lạc Du Lãm Ký miêu tả.

   Như vậy, từ trong kinh điển chúng ta hãy đối chiếu với những gì chúng ta đọc được hàng ngày mà suy xét mọi việc có đúng chánh pháp hay không. Internet tuy rất có lợi xét về mặt không gian cũng như thời gian, vì chúng ta không phải đi xa đến đạo tràng nghe pháp, cũng như không phải mất nhiều thời giờ để tra khảo kinh điển. Chỉ cần gõ vài từ khoá vào Google là tìm thấy ngay. Tuy vậy, internet cũng có thể là con dao 2 lưỡi nếu chúng ta không cẩn thận và không khéo tư duy như chánh pháp. Siêu thoát hay đọa lạc cũng đều là do đây mà ra. Chúng ta hãy thật thận trọng khi tiếp xúc với thông tin trên internet. Hãy lấy kinh điển làm ngọn hải đăng trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Đừng vội tin những gì chúng ta đọc mà hãy tư duy, nghiền ngẫm cho thật kỹ cũng như y cứ theo lời Phật dạy mà hành bạn nhé.

   A Di Đà Phật.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi đạo hữu Tâm Từ và các bạn Sen,

   *Cho TN được phép đính chính một chút về lời tán thán của bạn: TN thiển nghĩ trên DVCT không có thầy, chẳng có trò, không có bồ tát cũng chẳng có chúng sanh, mà chỉ có những người tầm cầu đạo pháp chân chánh của Như Lai để giác ngộ và giải thoát. TN cũng là một trong số đó. Những gì TN chia sẻ trên DVCT chỉ là một chút sơ mọn Phật học và chỉ tồn tại ở dạng chia sẻ để chúng ta cùng nhau học hỏi và khai ngộ lẫn nhau. Ngoài ý niệm này ra TN không còn ý niệm nào khác. Nếu những lời TN chia sẻ khiến các bạn hiểu lầm, TN xin thành tâm sám hối.

   *TN rất tán đồng với chia sẻ của bạn vì chúng ta đều là phàm tục cả, mà đã làm phàm tục thì hễ khởi tâm động niệm đều là phân biệt, chấp trước. Lấy hai niệm này để học Phật pháp, dẫu có đắc định cũng là định trong phân biệt, chấp trước, nói khác đi là định trong vọng, chứ không phải là chân định.

   *Để các bạn Sen không mất nhiều thời gian tìm hiểu về nguồn gốc, đúng-sai của cuốn Tịnh Khoan Pháp Sư, TN xin trích một đoạn kinh văn quan trọng trong Kinh Tăng Chi Bộ, Phật dạy chúng ta những điều thiết yếu khi đối nhân, tiếp vật, mong các bạn Sen ráng tư duy thật kỹ lưỡng để không tốn thời gian vào những việc không lợi lạc cho việc tu hành.

   “Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy từng được nghe nói đến, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được quảng bá rộng rãi, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do truyền thống để lại, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do một vị giáo chủ nói ra, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy đoán, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì mình thấy điều đó có lý, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với thành kiến, quan điểm nhận thức của mình, đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy do thầy mình nói ra. Nhưng chỉ khi nào tự mình biết rằng những điều đó là không đúng, những điều đó không chính đáng, những điều đó bị người hiền trí phê phán, và khi chấp nhận, khi thực hành sẽ đưa đến tai hại và khổ đau thì các ngươi hãy từ bỏ những điều đó. Khi nào chính các người biết rằng những điều đó là chân chính, những điều đó không bị chê trách, những điều đó được người hiền trí khen ngợi, những điều đó khi được chấp nhận và thực hành sẽ dẫn đến an lạc hạnh phúc, thì các người phải nỗ lực mà thực hành” (Kinh Kalama, Tăng Chi Bộ kinh I).

   TN

  • Thượng Phẩm

   A Di Đà Phật. Tâm từ nói rất đúng ý cháu, cứ nương vào bổn nguyện của Phật A Di Đà và lời kinh như thế thì khỏi lo lắng, an tâm tu tập.

 10. Tuấn Linh

  “Thế giới Cực Lạc không có nữ nhân. Nữ nhân, súc sanh hễ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam, liên hoa hóa sanh. Vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới Cực Lạc, chứ không phải là trước hết là nhỏ rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp. Do cậy vào Phật từ lực nên hết sức dễ sanh, nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân; đã vãng sanh rồi thấy Phật nghe pháp, nhất định viên thành Phật đạo. Mười phương thế giới chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất mà công đức lại lớn nhất.”
  (Trích Thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị – Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên)

  Reply
 11. Phạm Thiện Tâm

  Nam Mô A Di Đà Phật !kính bạch quý thầy con có một câu hỏi muốn thỉnh giáo quý thầy mong quý thầy hoan hỉ cho con biết con muốn tụng kinh cầu an tại gia con phải tụng kinh nào cho đúng mong quý thầy hoan hỉ cho con biết con xin đội ơn quý thầy.Nam Mô A Di Đà Phật!

  Reply
 12. Nguyễn Đăng kiêm

  Về tây phương cực lạc thì ai mà không muốn chứ, chẳng biết số phận con đi về đâu chứ từ nhỏ tới giờ con thấy mình nhiều tội quá rồi, lâu lâu còn vào duongvecoitinh xem rồi lại ra, con chẳng có câu hỏi gì cả chỉ viết ra đây vài câu thôi ạ, con chỉ cầu mong cái thứ dâm dục con hay nghĩ mỗi khi trời lạnh và những lần làm điều hổ thẹn một mình ấy được giải thoát, mong ông trời không cho con chịu quả báo nặng, con đang cố giải thoát mình, con là một kẻ ngốc và hiền nhưng chẳng làm gì được ở đời, do nhiều nhân duyên sinh ra con, con cũng chẳng biết duyên đó là gì, con cảm thấy sau này con dễ mắc bệnh gì đó do hút thuốc quá nhiều, thôi kệ vậy, con chỉ mong cái dâm dục con nghĩ đến đc hóa giải, tội lỗi từ nhỏ đến giờ được đấng tối cao tha thứ và hoa giải vì lúc đó con còn nhỏ dại chưa hiểu hết được chuyện đời… Nam mô quán âm bồ tát…nam mô A di da phat

  Reply
  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Nguyễn Đăng Kiêm,
   Ví như một cái lu có ít nước và một chút muối, nếu mình tiếp tục cho thật nhiều muối vào thì sẽ mặn chát, nếu mình không cho muối mà chỉ cho nước vào thì sẽ bớt mặn. Muối ví dụ cho việc xấu ác. Nước ví dụ cho việc thiện lành. Chỉ cầu nguyện suông ở miệng sẽ chẳng giúp gì được cho việc giảm mặn. Bạn cần phải bỏ công sức ra đổ nước vào lu và không bỏ muối vào nữa, bằng cách cố gắng tập cho tâm giảm được tham, sân, si,.. nhiếp tâm niệm Phật thường xuyên, đây đều là những việc thiện lành bậc nhất, như thế mới mong ít nhiều hoá giải được những việc không hay trước đây. Cho nên, bạn cần phải hành động, chứ chỉ cầu nguyện suông mà tâm không có thay đổi gì thì sẽ chẳng hoá giải được gì đâu bạn.
   Chúc bạn tỉnh giác, an lành.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Lặng

   Cư sĩ Phước Huệ có thể cho con xin địa chỉ gmail không ạ?

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Lặng,
   Vì lý do cá nhân nên tạm thời PH chưa thể chia sẻ email trên mạng. Nếu bạn ngại chia sẻ trên đây thì bạn hoan hỷ để lại địa chỉ email trên đây nhé, PH sẽ email đến bạn. Tuy nhiên, PH cũng mong bạn sẽ chia sẻ ngay trên diễn đàn để PH và các bạn sen cùng góp ý, và nếu chia sẻ của PH có điều không đúng hoặc thiếu sót thì sẽ có bạn sen nhắc nhở, ngoài ra PH cũng không thường kiểm tra email.
   Mong bạn hoan hỷ với PH nhé.
   Chúc bạn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Lặng

   Dạ,con đọc trên Kênh14 biết có trường hợp cô Kerry Hutchinson sống ở Rugeley,Staffordshire, Anh Quốc vì ảnh hưởng của căn bệnh ung thư cổ tử cung mà bị mất hai đứa con do sinh non, sảy thai 22 lần. Hiện giờ cô và chồng vẫn đang tiếp tục cố gắng nuôi dưỡng ước mơ được làm cha mẹ. Vì thế, con mong rằng ở đây có đạo hữu nào biết tiếng Anh có thể tìm địa chỉ Facebook, Instagram, Twitter,… để giúp cô Kerry biết đến Phật pháp, hoàn thiện ước mơ được làm mẹ của mình và không để đứa trẻ nào phải ra đi nữa. Con xin nhờ cư sĩ Phước Huệ và mọi người cùng giúp đỡ.
   Địa chỉ bài báo đây ạ:
   kênh14: Người mẹ mất con 2 lần, bị sảy thai 22 lần, bác sĩ chỉ nói rằng “vì cô không may mắn mà thôi.

  • Lặng

   Thêm một trường hợp nữa con muốn nhờ mọi người giúp đỡ, đó là hoàn cảnh của cháu Sang, một cháu bé không cha, mẹ bị bệnh động kinh. Bản thân cháu Sang bị phát hiện mắc căn bệnh hoại tử xương, 5 năm chống chọi với căn bệnh quái ác. Hiện nay cháu đang sống cùng bà ngoại và được bà chăm sóc. Thế nhưng gia cảnh thì khó khăn, bệnh nặng lại không có tiền chữa trị, bà ngoại cháu lại hết khả năng vay mượn. Mong đạo hữu nào có khả năng có thể quyên góp ủng hộ hai bà cháu, đồng thời giúp hai bà cháu biết đến Phật pháp để sớm được khỏe mạnh, an vui
   Địa chỉ: bà Hồ Thị Hường( bà ngoại bé Sang), thôn 5, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
   Số đt: 0965.397.853 hoặc số tài khoản bà Hường:51510000336637, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn.
   Địa chỉ bài báo: kênh14 Số phận nghiệt ngã của đứa trẻ không cha, mẹ bị động kinh bỏ nhà đi khi bé mới 6 tháng tuổi

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Lặng,
   PH có biết chút tiếng Anh, nhưng chắc chắn không đủ để nói về đạo Phật, và cũng không tham gia các mạng xã hội như Facebook, twitter,…Nhưng chính yếu vẫn là chưa đủ duyên (điều kiện khách quan, năng lực,..) để giúp được những trường hợp mà bạn đề nghị. Mong là các bạn sen khác có thể.
   Chúc bạn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 13. Như Ý

  Nam mô a di Đà phật! Kính thưa các chư vị! Con có điều thắc mắc mà lâu nay không biết chia sẻ cùng ai, nay có duyên với phật pháp biết Duongvecoitinh mong các bậc tiền bối giải đáp dùm con. Ba của con mất nay đã được 21 năm, lúc đó con còn nhỏ không hiểu lý do gì mà ba con mất trên một quả đồi. Quý chư vị tiền bối cho con hỏi: ba con mất như vậy gd con chưa cầu hồn về nhà thì hồn ba con vẫn ở trên chỗ đó phải không? Cách đây mấy năm con có đi gửi ba con ở trên chùa, nhưng con nghe mọi người nói là không cầu hồn thì gửi vô chùa thì hồn vẫn ở chỗ ba con mất. Con mong các chư vị hoan hỉ chỉ bảo cho con giờ con phải làm như thế nào? Nam mô a di Đà phật!

  Reply
 14. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Như Ý,

  Nếu gia đình bạn gửi Ba tại chùa và đã nói rõ về sự việc Ba bạn mất, chùa đã làm lễ an vị linh tức lễ rước Ba vô chùa thì như vậy là ổn rồi. Còn nếu chưa làm thì gia đình nên tham khảo ý kiến vị trụ trì nơi gia đình bạn có ý muốn gửi Ba vô đó rồi phát tâm làm theo thì tốt nhất. Nhưng bạn nên biết: người thân, sự quan tâm và tình thân mới dễ cảm hoá Ba hơn là giao phó cho người ngoài. Bản thân bạn nên phát tâm trì tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện 49 ngày để trợ duyên cho Ba nữa thì tốt nhất.

  Reply
  • Như Ý

   Gửi Trung Đạo!
   Mình xin gửi lời cám ơn chân thành tới bạn đã tận tình chỉ bảo. Mình sẽ làm theo cách của bạn.
   Chúc bạn thân tâm an lạc, mọi chuyện như ý, ngập tràn hạnh phúc, dồi dào sức khỏe! Nam mô a đi Đà phật .

 15. hoa

  xin chào các bạn.người xưa có câu.khó nhất tu nhà,thứ hai tu chợ và thứ bà mới đến tu chùa.vậy tại sao ta không chọn con đường khó đi nhất nhưng nếu thành công, ta sẽ được giải thoát.tại sao phải tu ở chùa khi phật nằm trong chính bản thân ta rồi chứ có phải Ông phật tượng kia đâu.

  Reply
 16. Trần Văn Thiên

  Kính thưa quý thầy, trong kinh niệm phật ba la mật Đức Phật có nói nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đủ lòng tin niệm phật trọn 6 thời trong ngày… vậy 6 thời là thế nào?

  Reply
  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Trần Văn Thiên,
   Bạn xem phần giải đáp trích từ tư vấn của quý Thầy trên báo Giác Ngộ như sau nhé.

   “Người Ấn Độ xưa chia thời gian một ngày đêm (24 giờ) thành sáu thời, mỗi thời tương ứng với 4 giờ hiện nay. Sáu thời gồm: Đầu ngày, giữa ngày, cuối ngày (3 thời ban ngày) và đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm (3 thời ban đêm).

   Sáu thời tương ứng với cách tính giờ hiện nay như sau: Đầu ngày (từ 6 giờ đến 10 giờ), giữa ngày (từ 10 giờ đến 14 giờ), cuối ngày (từ 14 giờ đến 18 giờ) và đầu đêm (từ 18 giờ đến 22 giờ), giữa đêm (từ 22 giờ đến 2 giờ), cuối đêm (từ 2 giờ đến 6 giờ).

   Khi Phật giáo truyền qua Trung Hoa (dù người Trung Hoa dùng 12 thời Tí, Sửu,… Tuất, Hợi) nhưng sáu thời (cách tính giờ của Ấn Độ) vẫn được chư Tăng, Ni Trung Hoa sử dụng trong sinh hoạt thiền môn. Thời Đông Tấn, ngài Huệ Viễn ở Lô Sơn đã chế ra thủy thời kế (dụng cụ đo thời gian bằng nước) chia một ngày đêm thành sáu thời để tu niệm. Đời Đường, ngài Thiện Đạo soạn Lục thời lễ tán (Vãng sanh lễ tán), phương thức đảnh lễ tán dương công đức Phật và Bồ tát trong sáu thời, làm thời khóa tu tập cho các hành giả Tịnh Độ tông.”

   Như vậy, nói theo ngôn ngữ hiện đại, 6 thời là 24 giờ.
   Chúc bạn tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 17. Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

  GIEO RUỘNG PHƯỚC
  Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

  Chúng tôi được đọc một mẩu chuyện ngắn về sự cúng dường. Chuyện có ý nghĩa rất thâm sâu, xảy ra ở nước Nhật, kể rằng Đại Sư Seisetsu cần kiến thiết thiền đường lớn hơn vì số thiền sinh quá đông. Thương gia Umezu quyết định cúng 500 đồng tiền vàng ryo để xây một nơi tu tập rộng rãi hơn. Sau đây là những gì xảy ra khi Đại sư nhận tiền từ vị thương gia:

  Seisetsu nói: “Được rồi. Tôi sẽ nhận.”

  Umezu biếu túi vàng cho Seisetsu nhưng Umezu không hài lòng thái độ của Seisetsu. Với 3 ryo người ta có thể sống trọn một năm, và ông thương gia không được Seisetsu cảm ơn việc ông tặng 500 đồng vàng này.

  Umezu ám chỉ: “Trong túi đó là 500 ryo.”

  Seisetsu đáp: “Ông đã nói với tôi rồi.”

  Umezu nói: “Mặc dù tôi là thương gia giàu có nhưng 500 ryo là một món tiền lớn.”

  Seisetsu hỏi: “Ông muốn tôi cảm ơn ông?”

  Umezu đáp: “Vâng, phải vậy.”

  Seisetsu hỏi: “Sao lại tôi. Người cho phải cám ơn chứ.” (1)

  Câu chuyện trên cho chúng tôi ý nghĩ rằng người làm việc bố thí, cúng dường không nên tỏ ý ngã mạn vì cứ nghĩ mình là người cho thì người nhận phải biết ơn, phải kính trọng mình, phải săn đón, tiếp đãi mình nồng hậu. Thật sự, suy xét kỹ, nếu không có những nơi, những người cần sự giúp đỡ thì mình đâu có chỗ để cúng dường, bố thí. Tiền, của cải của mình vẫn còn nằm nguyên đó. Lúc chết, tiền của kia đâu có đem đi được, duy chỉ có PHƯỚC sẽ theo ta như hình với bóng. Theo đó, thử hỏi PHƯỚc kia từ đâu mà có? Chắc chắn là từ sự bố thí, cúng dường, làm việc thiện lành, v.v… Còn những người, những nơi nhận tiền, của cúng dường, bố thí của ta là những Ruộng Phước để người đời gieo nhân lành vào đó. Cứ so sánh kết quả đem lại tới “bên cho” và “bên nhận”, chúng ta thấy “bên cho” có nhiều lợi lạc. Tức họ có được Phước. Những ai hiểu được đạo lý này và thực hành đúng thì chẳng những đem lại PHƯỚC BÁO cho mình mà cả cho con cháu về sau nữa. Còn ngược lại, lúc nào cũng cho mình là kẻ ban ơn, rồi khi không được người nhận biểu lộ sự biết ơn thì giận, tức. Vậy là PHƯỚC sẽ bị giảm đi như trường hợp của vị thương gia trong mẩu chuyện ở trên.

  Để giúp mình không vướng mắc vào việc CHO ĐI mà không nhận được sự PHẢN HỒI, hãy luôn nhớ câu “Hạnh phúc nằm ở chữ CHO, chứ không phải chữ ĐÒI.” (Trích từ: “Đừng Tìm Hạnh Phúc”- Tác giả: Khuyết Danh). Xin chuyển thành văn vần như sau:

  “Hạnh phúc là CHO, chẳng phải ĐÒI,”
  Nhận là chân lý, nhớ mãi thôi.
  Cõi lòng nhẹ nhõm, không vướng mắc,
  Khi đã CHO ĐI, chẳng PHẢN HỒI.

  Đó cũng là ý Đức Phật thường khuyên dạy:

  – Thi ân bất cầu báo.
  – Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính.
  – Coi sự thi ân như đôi dép bỏ.

  Vừa rồi là phần trình bày tổng quát. Bây giờ xin đi vào chi tiết hơn. Đạo Phật thường dạy Tâm làm chủ. Nếu ta làm việc lành thiện, với tâm thanh tịnh tức không mong gì và kính trọng đối tượng ta hướng tới, thì Phước báo được hưởng trọn vẹn. Còn làm với tâm cầu danh (2), cầu lợi, và trong đầu có ý coi thường nơi nhận, phước sẽ bị hao tổn. Xin được tóm tắt để nhớ lâu:

  Phàm khi bố thí hoặc hộ trì,
  Chớ để lợi, danh dẫn mình đi,
  Tâm luôn cung kính, lòng thanh tịnh,
  Được vậy, phước lành hưởng trọn y.

  Trước đây lúc chưa hiểu Đạo, chúng tôi cứ nghĩ, tiền cho là tiền mất hẳn. Đó cũng là suy nghĩ của nhiều người. Về sau biết mình hiểu sai nên đã đặt mấy câu văn vần để nhớ:

  Nhiều người lầm tưởng tiền cho đi,
  Là tiền mất trắng, chẳng lợi chi,
  Chính ra tiền ấy gieo ruộng phước,
  Con cháu mai sau hưởng ruộng phì (nhiêu).

  Còn việc bố thí hay cúng dường nhiều hay ít không quan trọng bằng tấm lòng chí thiết và thành kính của mình lúc dâng hiến. Chúng tôi có mấy câu ghi lại sự việc ấy:

  Bố thí ít, nhiều quan trọng chi,
  Lòng thành tâm rộng mới đáng ghi,
  Chỉ hai xu muối tha thiết cúng,
  Hiện đời hưởng quả làm Chánh phi. (3)

  Vậy nên Đức Phật đã dạy: “Người phát tâm rộng lớn bố thí, của chỉ bằng hạt cải mà quả báo như núi Tu Di. Ngược lại, người ôm lòng nhỏ hẹp bố thí, của bằng núi Tu Di, công đức chỉ bằng hạt cải.”:

  Hiến rồi, đòi được cám ơn
  Ấy tâm tính toán thiệt hơn: hẹp lòng,
  Dù cúng trăm lượng vàng ròng,
  So lòng rộng mở, một đồng vẫn hơn.

  Đó là trường hợp của cô gái ăn xin và vị thương gia Umezu.

  Sau đây là phần ghi lại những ý chính vừa trình bày ở trên qua bài văn vần:

  Gieo Ruộng Phước.
  Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

  Khi làm điều thiện cho người,
  Xin chớ ngã mạn, nhớ lời dạy răn:
  Người nhận mới thật ân nhân.
  Người cho là kẻ thọ ân rõ ràng.
  Nếu họ không tỏ thiếu, cần,
  Tiền ta nằm đó, mười phần còn y.
  Lúc chết, tiền chẳng ích gì!
  Chỉ PHƯỚC là bạn sẽ đi theo cùng.
  Hiểu vậy phải gắng khiêm cung,
  Ai cần, ta giúp: vui mừng đúng thôi,
  Nhờ đó PHƯỚC báo vun bồi.
  Ta thọ ơn họ, đúng rồi khắc sâu
  Giúp, phải nhớ Tám ruộng (4) sau:
  Cúng Dường Tam Bảo, Bắc Cầu, Bệnh Nhân,
  Hiếu Dưỡng Cha, Mẹ rất cần,
  Những Nơi Hiểm Trở San Bằng giúp dân,
  Đào Giếng, Giúp Kẻ Khó Khăn,
  Trai Đàn Chẩn Tế siêu thăng cô hồn.
  Mở lòng, ruộng phước gieo luôn,
  Đời ta hạnh phúc, người thường được vui.

  Tại sao cần phải GIEO RUỘNG PHƯỚC?

  Theo quan niệm đạo Phật, hằng ngày chúng ta làm bất cứ hành động gì đều có ảnh hưởng đến PHƯỚC ta có. Làm lành thì tăng PHƯỚC, làm ÁC thì tổn PHƯỚC. Vậy nên, một người thành công hay thất bại cũng từ Phước mà ra. Ví dụ, trong cuộc sống quanh ta, có khi ta thấy một người làm ăn rất phát đạt, được một thời gian thì lụn bại. Sở dĩ có vậy là vì nhờ có phước nhiều, người này mới làm ăn hưng vượng, tức họ đang dùng Phước tồn trữ. Nhưng dùng Phước mà không tạo Phước thêm nên lâu ngày “Ruộng Phước” cạn dần. Có khi vì những nguyên nhân khác làm cho phước TỔN nhiều nên lụn bại càng nhanh. Chẳng hạn khi giàu có, rồi tiêu xài phung phí, chơi game, cá độ, khinh khi kẻ nghèo khó, hống hách, khoe khoang, thất tín, sống keo kiệt, bất hiếu với cha mẹ… Đó là những triệu chứng để tai ương, hoạn nạn đến.

  Phước báo dùng nhiều cũng hết đi,
  Nếu không tạo mới sẽ có khi,
  Tai ương, hoạn nạn dồn dập đến,
  Tiền tài, danh vọng chẳng còn chi !

  Chúng ta chịu khó để ý sẽ thấy những người thành công biết sống khiêm nhường, đạo đức, biết chia sẻ bớt cho đời phần dư dả của mình thì những người này rất khó bị thất bại. Vì những việc làm vừa ghi đang tạo Phước thêm cho họ. Xin mời quí vị đọc thêm bài “Tự Nhủ Về Tu Phước”, “Học Hạnh Khiêm Cung”,v.v… của chúng tôi và sách giới thiệu “Làm Chủ Vận Mệnh” trong website nuiansongtra.com để có thêm kinh nghiệm.

  Cuối cùng, chúng tôi xin nhắc lại lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú rồi hằng ngày cố gắng thực hành để Tăng Phước và không Tổn Phước:

  Chớ làm các việc ác.
  Chăm làm các điều lành.
  Giữ tâm ý trong sạch.
  Ấy lời Chư Phật dạy.

  Xin được chuyển ý trên qua mấy câu văn vần cho dễ nhớ:

  Việc Thiện nhỏ chớ bỏ qua.
  Còn việc Ác nhỏ tránh xa đừng làm.
  Luôn giữ trong sạch nơi Tâm.
  Ấy lời Phật dạy, phải chăm thực hành.

  Nếu lỡ trong cuộc sống, có khi làm một điều gì đó quá đáng, ta hối hận vì biết rồi sẽ tổn Phước. Xin đừng lo. Với người có tâm biết hối cải xin làm như sau:

  Lầm lỗi cải đổi làm sao?
  Phải biết hổ thẹn khi nào làm sai.
  Tâm khắc khoải lo nghĩ hoài,
  Chí thành sám hối, tội sai tiêu liền.
  Sám hối là Công đức chớ quên!
  Phải đem hồi hướng về miền Lạc Bang!

  Có trường hợp có người làm sai, thậm chí sai rất nặng, nhưng họ chẳng bao giờ chịu sửa lỗi. Họ nghĩ chẳng ai biết nên cứ tảng lờ. Thật sự không phải vậy đâu. Xin mời đọc:

  Long Thần, Hộ Pháp ở bên ta,
  Lành, dữ ta làm khó giấu qua,
  Phàm khi làm việc gì dù nhỏ,
  Biết là việc ác phải tránh xa.

  Đây là bài viết chúng tôi tự nhắc mình phải:

  – cố tu tập để làm sao cho tâm được AN khi làm điều thiện gieo vào “Ruộng Phước”.
  – và hiểu rõ cách làm điều thiện để đạt được kết quả tốt.

  Nay, xin được phổ biến. Nếu phần trình bày có giúp cho bạn đọc nào làm tốt những điều chúng tôi vừa nêu thì người viết xin đem công đức có được này hồi hướng về cho cha mẹ nhiều đời, oan gia nhiều kiếp và tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo./.

  * * *

  Chú thích:

  (1) Đoạn đối thoại ở trên giữa vị Thiền Sư và người thương gia trích từ “ Dâu Trăm Họ.” Tác giả Vĩnh Hảo đăng trong Phật Giáo Đại Chúng. Đây là một mẩu chuyện trong sách “Góp Nhặt Cát Đá”.Tác giả Thiền Sư Muju. Bản dịch của Đỗ Đình Đồng.)

  (2) Cầu danh: khi vừa phát tâm làm việc bố thí, cúng dường thì đã có ý nghĩ mong:

  -Được thấy tên mình trong danh sách cúng dường, bố thí.
  – Được nghe tên mình trên đài phát thanh, truyền hình.
  – Được khắc tên mình trên bia đá v.v…

  Trường hợp ngoại lệ: Có người cúng dường, bố thí với tâm vô tư, nhưng nơi nhận lại muốn ghi tên họ vào những nơi nói trên.

  (3): Chuyện kể tóm lược rằng có một người con gái vì cha mẹ chết sớm, không nơi nương tựa nên phải đi xin ăn. Một lần nọ, cô nghe người ta nói Rằm Tháng Bảy đi Chùa, cúng dường Tam Bảo được phước nhiều lắm. Cô mới nghĩ, mình phải làm điều gì đó tạo phước để thoát khỏi cảnh nghèo khó này. Một hôm, cô xin được hai xu, mà lại có tâm tha thiết muốn cúng dường một thứ gì, làm sao cho toàn thể quí thầy trong chùa đều thọ dụng, nên đã mua 2 xu muối rồi đem đến chùa nhờ nhà bếp giúp. Người nhà bếp nêm muối vào nồi canh. Vậy là tất cả chư tăng đều dùng hết. Làm xong, cô bẵng quên chuyện ấy đi. Rồi một ngày kia, một vị quan trong Triều đi tuần tra, qua chỗ cô nằm trong lều chợ, thấy có vầng mây đỏ tụ bên trên khoảng không chỗ cô nằm, nghĩ đây là dị nhân phước lớn nên lại xem. Vị quan thấy một người con gái xinh đẹp mà phải đi xin ăn nên động lòng thương, đem về nuôi làm dưỡng nữ. Thời gian sau, Thái tử con vua chọn vợ. Đã có không biết bao nhiêu cô gái đẹp khắp nơi trong nước đưa đến cho Thái tử chọn nhưng Thái tử không chịu ai. Cuối cùng, khi gặp cô, Thái tử ưng ý ngay. Rồi Thái tử lên làm vua. Cô làm chánh phi.

  (4) Trích từ vnbet.vn:

  Mặt khác, tám việc làm với tâm ý thiện lành sau đây cũng được gọi là “8 loại Ruộng Phước”

  (4.1): Đào Giếng ở những con đường hẻo lánh xa thành phố, xóm làng, giúp cho người qua lại có nước uống đỡ khát. Đó là Ruộng Phước. (Ghi thêm của người viết: Quanh một số Thánh Tích Phật Giáo chính tại 2 bang Bihar và Uttar Pradesh của Ấn Độ, người dân rất cần giếng khoan để dùng tập thể.)

  (4.2): Bắc Cầu qua mương, rạch. Xây cầu ở bến nước, bờ sông v.v…để giúp người qua lại thuận tiện, đỡ bị tai nạn rớt xuống nước. Đó là Ruộng Phước.

  (4.3) San Bằng Những Nơi Hiểm Trở; Mở rộng những chỗ chật hẹp để tránh nguy hiểm cho người qua lại. Đó là Ruộng Phước.

  (4.4): Kính Phụng Hiếu Dưỡng Cha Mẹ để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Đó là Ruộng Phước.

  (4.5) : Cung Kính Cúng Dường Tam Bảo. Đó là Ruộng Phước.

  (4.6) : Thương xót, cung cấp thuốc thang để chữa trị cho người bệnh, an ủi người bệnh, làm cho họ thân tâm được an lạc. Đó là Ruộng Phước.

  (4.7): Thương xót, cung cấp vật thực và những nhu cầu thiết yếu cho kẻ nghèo thiếu. Đó là Ruộng Phước.

  (4.8) :Lập Trai Đàn Chẩn Tế để cứu độ cho tất cả chúng cô hồn, hoạnh tử, nhờ Phật lực mà họ thoát được các cảnh giới đau khổ, sinh vào các cõi lành. Đó là Ruộng Phước./.

  * * *

  Reply
  • Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

   Đối với Đức Phật, việc BIẾT ƠN và ĐỀN ƠN là vô cùng quan trọng nên trong Kinh Tăng Nhất A Hàm có ghi lời Phật dạy như sau:

   “Này các thầy Tỳ Kheo! Nếu người nào BIẾT ƠN và ĐỀN ƠN, cho dù ở cách xa Ta ngàn dặm nhưng Ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên Ta. Còn nếu như người nào KHÔNG BIẾT ƠN và ĐỀN ƠN, cho dù người đó có đứng hầu gần bên Ta nhưng Ta vẫn xem họ cách xa ngàn dặm”.

   Sau khi đọc lời Đức Phật dạy, chúng tôi viết bài sau đây để biểu lộ lòng biết ơn:

   QUÃNG ĐỜI KHÓ QUÊN
   Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

   Viết thay cho con gởi tặng mẹ: Trần Thị Anh Loan
   Các con đọc để thấm thía nỗi khổ cực của mẹ vào những năm tháng đầu đổi đời.

   Tuổi mẹ mới hơn hai mươi,
   Từ giã đèn sách, theo đời làm dâu.
   Lấy cha qua mối tình đầu,
   Mẹ cha mong có con mau, vui nhà.
   Bốn năm, ba đứa theo ra,
   Rồi thời thế đổi, đưa cha vào tù.
   Đời yên như nước hồ thu, Cuồng phong nổi dậy mịt mù khắp nơi.
   Chỉ mới hăm sáu tuổi đời,
   Mẹ phải bươn chải tức thời, nuôi con.
   Do “tàn cuộc” của không còn,
   Cha dốc hết vốn xây phòng dạy thêm.
   Đúng là “thành sự tại thiên” (1)
   May mẹ còn giữ chút tiền chạy buôn. (2)
   Nhan sắc từ đó héo hon,
   Thân hình gầy rộc, khó lòng nhận ra.
   Bởi do đạp xe đường xa,
   Mua gạo, chuyển gạo đem ra tận đường (3)
   Đón xe, họ không chịu dừng, (4)
   Sợ trễ phiên chợ, còng lưng đạp về. (5)
   Tới nơi mỏi mệt ê chề,
   Vội mau bán gấp, còn về, con mong, (6)
   Người mua be bợ lúc đong. (7)
   Chỉ cầu đủ vốn đừng hòng lời ra.
   Rồi lại, còn phải thăm cha
   Trong trại cải tạo nơi xa ôm đùm.
   Nhiều khi lội suối, qua rừng,
   Thấy dấu chân cọp rõ từng bước đi.
   Thầm nghĩ, lỡ gặp điều gì,
   Ai nuôi con nhỏ, chồng thì tù xa.
   Gia đình chỉ còn mẹ già,
   Làm sao cáng đáng việc nhà cho xong.
   Cũng may, rồi cũng hanh thông,
   Giờ xin nối tiếp đôi dòng nuôi con.
   Ba đứa tuổi còn rất non, (8)
   Gạo không đủ nấu, ăn còn thèm ăn.
   Nên chi quên để dành phần,
   Mẹ ngồi ăn cháy, hai hàng lệ rơi.
   Thấy con tuổi ăn, tuổi chơi,
   Mà nay quá khổ, mẹ tôi thẫn người.
   Thiếu ăn, bị bệnh không ngơi.
   Hết sốt xuất huyết,… trở trời suyễn lên. (9)
   Lắm đêm nhấp nhổm không yên,
   Chong đèn róc mía thêm tiền nuôi con. (10)
   Đã hết đâu, chuyện hãy còn,
   Chuẩn bị các thứ đồ đoàn thăm nuôi.
   Khổ nhất, rang lớ phải ngồi
   Bên cạnh bếp lửa một hồi bỏng tay. (11)
   Thêm khói vào mắt, xé cay.
   Xong nửa bao lớ mặt mày bừng ran. (12)
   Tuy khổ, lòng thấy rất an,
   Giúp chồng đỡ đói hàng ngàn canh thâu. (13)
   Ai thấu cảnh cực này đâu!
   So cực của mẹ làm sao bì bằng !
   Anh cha, mẹ cũng đi thăm (14)
   Vì bác chưa vợ, bỏ ngang sao đành !
   Năm năm xuôi ngược, tảo tần, (15)
   Nuôi chồng, con dại: ấy phần ân sâu.
   Chuyện còn nhiều,… kể hết đâu!
   Bao la lòng mẹ như bầu trời cao!
   Mong mẹ khỏe mạnh, sống lâu,
   Để được đền đáp phần nào công lao.
   Tóc mẹ nay đã ngả màu,
   Mừng bên con cháu cùng nhau sum vầy.
   Thật khó nói hết ra đây,
   Chuyện khổ đời mẹ còn dài triền miên (16)
   Nay chỉ nhắc nhở nhau nên:
   Học theo gương mẹ, sống quên thân mình. (17)
   Khổ cực mấy, vẫn ngậm thinh,
   Chồng con no đủ là mình vui thôi.
   Xin gởi mẹ bấy nhiêu lời,
   Để nhớ kỷ niệm Quãng Đời Khó Quên. (18)./.

   * * *

   Chú thích:

   (1): “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”: Nghĩa là: Sắp đặt việc do người, nên việc do trời.

   Cha xây phòng dạy thêm, trong đầu tính toán nhiều thứ, sao giống hệt như chuyện “Cô bé bán sữa”, truyện ngụ ngôn của La Fontaine vậy. Cô bé tính: bán sữa xong mua 100 trứng gà. Sau đó có bầy gà. Đem bán bầy gà mua heo. Bán heo mua bò. Bò sinh một bầy bê. Vui mừng quá cô nhảy tung tăng. Bình sữa rớt vỡ tan tành.

   (2): “chạy buôn”: Xin mời đọc đoạn này và một đoạn dài sau nữa, cha viết nói về cảnh cực khổ của mẹ sau khi cha đi cải tạo. Cha đã đưa toàn bộ cảnh khổ ấy vào truyện ngắn “Hoa Quỳnh Nở Muộn” (đăng trong website “nuiansongtra.com”) cho bài viết thêm hấp dẫn. Hai nhân vật chính trong truyện không phải là cha và mẹ:

   “Trước đây, cả gia đình sống nhờ vào đồng lương. Nay không biết lấy đâu ra một số thu nhập như đã có, để chi dùng. Trong khi ấy, chồng phải đi học tập, con cái còn nhỏ dại, không làm thì lấy gì ăn. “Bụng đói, đầu gối phải bò”. Mẹ nghĩ duy nhất có một con đường là ra chợ tìm cách mua bán. Chỉ có cách ấy mới mong chóng có gạo đem về nuôi sống gia đình hằng ngày. Buôn thì buôn gì đây? Mẹ đi dạo xem đây đó, thấy hàng gì bán chạy, liền đi mua về bán. Lúc đầu mới đổi đời, hàng xe đạp bán chạy lắm. Mẹ vào các tiệm lớn mua dăm cái vỏ xe, ruột xe hoặc các đồ phụ tùng, ra ngồi dọc lề đường bán. Về sau, mặt hàng này không còn kiếm ăn được nữa. Mẹ phải chuyển qua mua bán thứ khác như đạp xe lên chợ huyện mua gà, vịt hay mít, ổi, thơm, xoài…đem về chợ thị xã bán cũng kiếm được chút ít lời.”

   (3): Vào Mộ Đức, cách thị xã khoảng 20 cây số, mua gạo hơn 20 kg, ở các máy xay gạo, cách Quốc lộ chừng một cây số, đem về chợ trong Cống Kiểu bán. (các địa danh thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

   (4): Thời kỳ chưa sắm nổi xe đạp, mẹ mua gạo từ máy xay, phải vác ra tới đường Quốc lộ và đón là có xe ngay. Bây giờ có xe đạp, đón xe họ không dừng, có thể vì xe đầy khách, mà cũng có thể vì chiếc xe đạp mẹ đem theo cồng kềnh, họ chịu chở, phải ràng cột, mất thời giờ. Vậy là, mẹ phải đạp xe đi, vừa thở hồng hộc, vừa nghĩ : “ không có xe đạp đã khổ, mà có xe đạp cũng khổ”.

   (5): Sau xe là bao gạo hơn 20kg nên phải còng lưng đạp cho kịp phiên chợ. Về tối sẽ không có người mua hoặc có người mua sẽ bị dìm giá.

   (6): Mẹ về tối, ba đứa con ra ngõ đứng chờ. Hôm nào về tới chợ trễ là ruột mẹ cồn cào, mong bán cho nhanh để về với con.

   (7): Hồi đó, người dân Quảng Ngãi mua bán gạo ngoài chợ đều dùng lon sữa bò để đong. Gạo không phải chỉ ở trong lon mà còn dính ở bàn tay, cánh tay vẫn thuộc về người mua. Đong xong, vì người mua be bợ quá nhiều, người bán thấy không có lời thì từ chối. Còn kẹt lắm mới phải bán đổ bán tháo cho họ.

   (8): Vào thời điểm này, đứa nhỏ nhất khoảng 3 tuổi. Đứa lớn nhất 6 tuổi.

   (9): “trở trời suyễn lên”: Con đau suyễn cả ba đứa. Nghe họ bày cho chúng ăn thịt cắc kè bay sẽ hết suyễn, vậy là mẹ đăt mua cắc kè bay sống về làm thịt. Làm mà run. Vì con nên mẹ đã phải sát sanh rất nhiều. Nay mẹ đau khắp mình, có lẽ bị quả báo.

   (10): Con đau, lo lắng, ngủ không được, mẹ thức dậy đốt đèn dầu hỏa, róc mía thuê kiếm thêm tiền nuôi con và chồng ở trại cải tạo. Không dùng đèn điện vào việc này, sợ trả tiền nhiều. Xin được ghi thêm giai đọan lấy mía về nhà: đặt một bó mía đủ nặng để một người đàn ông có thể vác được, chừng 30 tới 40 cây, một đầu lên trên ghi đông xe đạp, đầu còn lại để trên yên xe, đẩy từ nhà chủ xe nước mía về tới nhà khoảng 2 cây số. Róc mía bằng dao nên chậm. Róc xong lại dùng xe đạp đưa bó mía đã róc tới nhà chủ. Chủ vừa ý mới được nhận tiền. Cứ vậy mà tiếp tục. Công việc rất vất vả! Thật đúng là “Bói rẻ hơn ngồi không.”

   (11): Củi đắt, mẹ phải dùng lá cây khô ngoài vườn để rang lớ. Lá khô, gặp lửa là cháy bùng lên.

   (12): nửa bao lớ: nửa bao lọai đựng cát thường dùng trước năm 1975.

   (13): Ăn thiếu, lao động nhiều, đêm tới là thấy đói rồi. Lớ là phương thuốc trị đói tuyệt vời, nhất là vào những đêm đông giá buốt ở vùng Tây nguyên.

   Tùy theo người làm, lớ có thể làm từ bắp, gạo, các loại đậu (xanh, đen), v.v… Tất cả phải được rang chín, rồi đưa tới máy xay, xay nhuyễn như bột. Xong đem trộn với đường. Đói, xúc một hoặc hai muỗng bỏ vào miệng, uống ngụm nước là có thể ru giấc ngủ dễ dàng qua đêm.

   (14): Anh cha: là anh ruột của cha. Thời gian đầu bác ở khác trại, trại Sơn Nham, trại nổi tiếng là rừng thiêng nước độc.

   (15): 5 năm: Chỉ thời gian cha ở trại cải tạo.

   (16): “Chuyện khổ đời mẹ còn dài triền miên”: Xin mời đọc đoạn này là phần tiếp của chú thích (2).

   “Trong thời gian đi buôn, mẹ thật khó quên những ngày buôn gạo. Lúc này chưa có tiền sắm nổi chiếc xe đạp, thành thử đi xa gần gì cũng phải lội bộ. Mỗi buổi sáng, từ chín giờ đã phải ăn cơm trưa để đi bộ đến bến xe lam, mất khoảng một giờ. Rồi đi vào Mộ Đức, tới các máy xay gạo, mua gạo. Mua được khoảng vài chục kí, phải vội vã vác ra đường quốc lộ, chờ đón xe lam hoặc xe khách ra chợ trong Cống Kiểu bán. Đây là lúc thật hồi hộp. Hôm nào người mua đong ít be bợ thì bữa đó đem gạo về được khá. Còn chẳng may gặp kẻ thiếu tình người, họ đong sao mà gạo dính tới tận khuỷu tay. Những hôm như thế, đi suốt một ngày vô cùng vất vả, chỉ đem về có hai lon gạo. Ôi, bây giờ có giấy bút nào đủ để mô tả lại hết những cảnh chạy đôn, chạy đáo, những sự bươn chải, lặn lội mua bán vô cùng khổ cực của những người vợ như mẹ.

   Mẹ biết có nhiều người rất giỏi giang, xốc vác, đã từng chịu khổ trước kia. Chừng khi đổi đời, họ cũng rất khó khăn mới làm đủ nuôi gia đình. Huống chi như mẹ, đã từng “lên voi” rồi “xuống chó” một cách quá đột ngột, làm sao có khả năng kham, nuôi sống đầy đủ cho cả nhà. Vậy nên, ở nhà lắm khi gạo không có ăn, phải chạy vay mượn từng vài lon. Có lúc, chỉ còn chút ít gạo, bận không đi mượn được, phải ghế củ thật nhiều để ăn cho đủ bữa. Đứa lớn nhất cố gắng moi tìm lấy cơm không cho em, nhưng thấy toàn một màu đen của củ, chứ chẳng thấy cơm đâu. Những đứa nhỏ, tuổi đang lớn, ăn như tằm ăn lên. Sợ cơm không đủ con ăn, lúc nào mẹ cũng phải nhường cho chúng ăn trước. Đứa lớn, tuổi mới độ lên sáu, ra vẻ như người lớn, dặn các em ăn, nhớ để phần cho mẹ. Nhưng chúng còn nhỏ quá, có biết gì đâu, cứ ăn cho no bụng mới thôi. Chừng chúng xong bữa rồi, mẹ trông vào nồi, chỉ thấy trơ những về cơm cháy dưới đáy. Mẹ ăn mà nước mắt lưng tròng, lòng vừa cảm động, vừa tủi thân. Cảm động vì thấy cơm chỉ toàn củ mà các con tuổi tuy còn rất nhỏ, dường như hiểu được nỗi khổ của mẹ, mẹ đã tận lực rồi và chỉ có thế, nên chúng cũng vui vẻ chịu ăn, chứ không chê. Tủi thân vì nghĩ mình không được như một số người, có tiền dư của để. Khi “tan hàng”, chỉ vỏn vẹn có hai bàn tay trắng nên con cái phải chịu khổ cực đến mức này.

   Ăn uống kham khổ, thiếu thốn như vậy làm sao có đủ sữa cho con bú. Đêm, con đói sữa đòi bú, mẹ vạch vú ra, vú teo như vú bà già, mặc dầu lúc ấy tuổi đời mới độ hai mươi lăm. Con nhây mãi, rát cả đầu vú mẹ mà chẳng ra chút sữa nào. Con nhả vú, úp mặt vào vú mẹ, khóc thét lên. Mẹ ôm chặt con vào lòng, nức nở khóc theo. Những lần như thế, trước đây, để dỗ con, mẹ thường khuấy bột bích chi cho con ăn. Nay bột đã hết mấy ngày mà chưa mua được vì không tiền. Mẹ phải xuống bếp, nghiêng thùng đựng gạo, vét lấy một nắm, bỏ nấu, lấy ít nước cháo cho con uống. Đứa bé lúc ấy mới độ bảy tháng tuổi. Ở vào tuổi này, những anh, chị nó, hết sữa guigoz đến babilac còn èo uột không chịu uống. Bây giờ chỉ một tí cháo khuấy nhuyễn cùng một chút muối, nó đã uống ngon lành và thiêm thiếp nép vào người mẹ ngủ liền ngay. Mẹ thấy con dễ chịu quá mà thương, rồi xúc động khóc nữa.

   Lo đủ ăn cho gia đình đã là khó. Còn nỗi lo khó hơn là có khi một tháng, có khi hai tháng phải đi thăm nuôi chồng. Tất cả đồ thăm nuôi phải mua để dành từ từ, chứ có tiền đâu mua một lúc. Đường phải mua từng ký, lựa loại còn mật cho rẻ, rồi đem phơi khô để cất cho khỏi chảy nước. Các con nhỏ thấy mẹ phơi đường, mắt nhìn hau háu, thèm ăn lắm, nhưng sợ mẹ rầy la nên vội lẻn đi chơi. Chồng cần lớ phải mua gạo, bắp, đậu…về rang. Củi đắt không dám dùng nhiều, phải lấy lá cây khô trong vườn, bỏ dặm vào để rang cho đỡ tốn. Lửa gặp lá khô cứ cháy bùng lên. Khi rang xong đủ một nửa bao cát lớ cho chồng thì cánh tay và mặt rát bỏng lên, cũng phải ráng chịu. Sống trong cảnh thiếu thốn triền miên như thế trong nhiều năm, vậy mà khi đi thăm nuôi chồng, lúc nào cũng ráng lo cho đủ những thứ chồng cần. Lớ, đường, bánh tráng, chà bông, thịt kho sả là những thứ chủ yếu. Thỉnh thoảng có kí sữa bột, đáng lẽ để dành lại cho con, nhưng vì thương chồng, sợ chồng ăn uống thiếu thốn, cần bồi bổ thêm cho khỏi đau ốm, cũng đem lên cho chồng. Nếu so sánh nỗi khổ của hai bên: chồng trong trại tù có nỗi khổ thiếu ăn, lao động vất vả, mất tự do và nhớ nhà. Còn những người vợ như mẹ còn phải chịu biết bao nhiêu là thứ khổ.

   Chẳng hạn như cảnh đi thăm nuôi. “Đến hẹn lại lên”. Tới kỳ phải đi thăm, sợ chồng trông chờ tội nghiệp. Nào các địa danh như Vực Liêm, Hành Tín, Sơn Nham, Gia Trung không nơi nào là không có bàn chân của mẹ đặt đến. Đi thăm nuôi, cực nhất là vào mùa đông giá rét.

   Nơi thăm nuôi vất vả và nguy hiểm nhất phải kể là Sơn Nham. Lắm khi mẹ phải thuê xe Honda thồ, khởi hành từ quá nửa đêm. Trời tháng chín, tháng mười, mưa cứ tầm tã đổ. Thêm vào, gió mùa đông bắc thổi về, lạnh như cắt ruột. Có lần đi đến trên Núi Tròn, mưa và gió dữ quá. Bao nylon bọc quanh đồ thăm nuôi đã đủ nhiều nhưng vẫn sợ nước thấm hết vào đồ ăn, thật uổng công một chuyến đi thăm. Vậy là, mẹ đã phải lấy áo mưa mặc trong mình, che đồ đem đi thăm cho khỏi ướt. Mưa suốt liền cả mấy tiếng đồng hồ, thấm ướt, rét run cũng phải đành ráng chịu. Phải nói sức chịu đựng của cơ thể lúc ấy, sao mạnh quá.

   Rồi đến đoạn qua sông Sơn Hà. Vào mùa nắng ráo, nước chỉ tới mắt cá chân. Nhưng tới mùa mưa, nước có khi lên đến quá đầu gối. Nước từ trên nguồn chảy xuống rất xiết vẫn cũng phải cố lội qua sông. Các bà đi thăm nuôi, một tay cầm tay nhau, còn tay kia giữ đồ thăm nuôi trên đầu. Chỉ lỡ sơ xuất trợt chân là có thể bị ngã xuống nước, đồ bị cuốn trôi đi mất.

   Đi qua sông chỉ nguy hiểm vào mùa mưa thôi, chứ còn nạn đi qua cầu khỉ thì phải phập phồng cả bốn mùa. Cầu làm bằng những thân tre già, bắc ngang vắt vẻo qua một khúc suối, dài chừng khoảng mươi thước. Đàn bà như mẹ có bao giờ đi qua những chiếc cầu như thế đâu. Mẹ lại yếu thần kinh, không khi nào dám đứng trên cao nhìn xuống, nhưng nay đành phải đi qua chiếc cầu khỉ khẳng khiu này. Đã vậy, còn phải mang trong tay một số đồ thăm nuôi nữa. Đi thì phải cố nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn xuống, lỡ thấy khoảng sâu hoắm dưới kia, chóng mặt, sẽ ngã xuống mất.

   Còn điều này cũng làm lạnh xương sống không kém. Mẹ phải đi bộ từ bờ sông vào đến trại khoảng chừng ba, bốn cây số đường rừng. Đường đi khúc khuỷu, gập ghềnh, đầy những đá lởm chởm, hai bên cây cối um tùm. Đi mà cứ ngay ngáy lo, cọp hoặc thú rừng khác bất thần tấn công. Những đợt như vậy, khi về đến nhà mới biết là mình được bình yên. Đôi khi nghĩ dại, lỡ có điều nào xấu xảy ra, rồi bà nội, chồng mình, con mình sẽ ra sao ?!

   Chưa hết đâu. Đó chỉ là nỗi khổ về thể xác, một hai tháng mới có một lần. Còn nỗi khổ khác làm cho tinh thần mẹ phải bạc nhược, mất ăn, mất ngủ và xảy ra thường xuyên hơn. Đó là nỗi lo lắng mỗi khi con cái bệnh nặng. Vì ăn uống thiếu thốn, gần như tuần nào, ba đứa con cũng có một đứa đau. Nhiều hôm phải thức trắng đêm vì chúng, như lúc chúng đau, gặp dịch sốt xuất huyết lan tràn. Có khi thấy triệu chứng bất thường, biết ở nhà không lo được, dù đã quá nửa đêm và ngoài trời mưa phùn, gió rét căm căm, mẹ cũng phải trùm chăn kín người cho con, rồi bế chạy thẳng tới nhà y tá. Bình thường mẹ rất sợ bóng đêm, giờ vì thương con, đã dám băng mình đi trong đêm tối đen như mực mà không chút sợ hãi.

   Sau này, lắm khi ngồi hồi tưởng lại chuyện đã qua, mẹ cảm thấy rùng mình và tự hỏi làm thế nào mẹ có thể chịu nổi những cảnh như vậy trong nhiều năm.”

   (17): “sống quên thân mình” : người biết sống vì người khác, trước là hưởng được nhiều niềm vui; sau là tạo được phước. Còn người:
   Chỉ biết sống cho mình thôi,
   Với thân thuộc, mình thừa rồi còn chi !

   (18): Quãng đời khó quên: từ sau 1975 tới khi cha ra trại cải tạo.

   Nguồn:Trích từ tập thơ và truyện ngắn tựa đề “Sống Đạo Vui Đời”, chưa xuất bản, gồm nhiều bài thơ tu tập những điều Phật dạy và những truyện ngắn ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống.

   * * *

  • Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

   Niêm Phật Ký Số NIỆM PHẬT KÝ SỐ
   Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

   Niệm Phật vang khắp mười phương,
   Nhờ đó, dứt khổ ba đường ác ngay
   Niệm Phật ký số thật hay,
   Cố gắng thực tập hằng ngày rồi xem.
   Trước kia, niệm Phật ngày đêm,
   Miệng niệm, tâm loạn chẳng đem lợi gì.
   (Nay) Niệm Phật Ký Số hành trì,
   Tai nghe, miệng niệm, tâm ghi rõ ràng.
   Mười câu đúng cả hoàn toàn.
   Phiền não, ái dục,… “đầu hàng”, lánh xa.
   Muốn được vậy, phải nhớ là:
   Luôn giữ Tâm Tịnh là ta đạt rồi.
   Lúc đầu Tâm rất “lôi thôi”,
   Ngao du đây đó, chẳng “ngồi’ yên đâu
   Có khi mất cả năm đầu,
   Tâm luôn như vậy, đừng rầu làm chi.
   Khi Tâm Tịnh, vui nào bì.
   Chỉ câu niệm Phật khắc ghi trong lòng.
   Lâm chung, niệm Phật cầu mong,
   Phật rước về cõi non bồng Tây Phương.
   Nếu được vậy, đời tỏa hương !
   Tự lực, Tha lực con đường phải theo.
   ***
   Trên đây, chúng tôi chỉ ghi lại những ý chính của bài Niệm Phật Ký Số. Để quí vị biết rõ về sự quan trọng của việc Niệm Phật Ký Số, chúng tôi xin ghi thêm một số chi tiết nữa như sau:
   (1): Tại sao nên chọn pháp môn Tịnh Độ:
   Người ta thường nói niệm Phật là pháp môn dành cho ông già, bà cả, dành cho hạng ngu phu, ngu phụ nên khi chọn Pháp Môn Tịnh Độ để hành trì, chúng tôi rất ngại ngùng, không dám nói với ai. Nhưng sau khi tìm hiểu và thực hành, chúng tôi nhận thấy lời nhận xét trên không chính xác. Lý do là họ nghĩ, chỉ cần hằng ngày miệng cứ niệm danh hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” là xong. Thật sự đâu có phải dễ dàng như vậy. Trong bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa tựa đề: “Thường Xuyên Niệm Phật, Quốc Thái Dân An” có câu:
   Miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn,
   Cổ khô, tiếng khản, chỉ uổng công.
   Từ hai câu thơ trên, ta thấy niệm Phật muốn có kết quả, phải giữ tâm không tán loạn, không để vọng niệm xen vào, có nghĩa tâm phải Tịnh lúc niệm Phật. Khi đạt được yêu cầu này, câu niệm Phật sẽ đem lại rất nhiều kết quả thù thắng. Ở đây chỉ xin ghi lại một số điểm chính như:
   * Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng.
   *Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa.
   *Chí tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sinh tử.
   *Niệm Phật sẽ trừ được phiền não, vọng tưởng,… * Niệm Phật:Tiếng vang xa khắp 10 phương. Ba đường ác được nhờ vào đó mà dứt khổ.
   *Niệm Phật khi lâm chung sẽ được sanh về Tịnh Độ.
   * Niệm Phật lâu ngày sẽ tự đạt được Nhất Tâm Bất Loạn.

   Cầu mong những ai từ trước đến nay chưa chọn một pháp tu nào, có nghĩa là đi chùa nào dự khóa lễ cũng được, sau khi đọc phần trên đây, hãy chọn ngay pháp môn Tịnh Độ vì rất có lợi cho đời sống tâm linh.
   Xin có bài thơ sau đây tặng quí vị:

   Được thân người khó biết bao !
   Tin tu Tịnh Độ sướng sao cuộc đời !
   Chết, biết chỗ về là nơi:
   Quê hương Cực Lạc tuyệt vời lắm thay!
   Đọc kinh Di Đà thấy ngay,
   Lời chân thật, Phật dạy bày trong kinh.
   Biết rồi gắng tu nhiệt tình,
   Chí thành niệm Phật, mới thật tin đúng đường.
   (Chí thành, Chí tâm, Nhất tâm niệm Phật là câu niệm Phật không có vọng niệm xen vào)

   (2): Muốn đạt được niệm Phật nhất tâm, phải ứng dụng pháp Niệm Phật Ký Số:
   Xin được trích dẫn Pháp Thập Niệm Ký Số của Ấn Quang Đại Sư như sau: Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng thì dùng pháp thập niệm ký số ( nhớ số bằng mười niệm) : đó là trong lúc niệm Phật, từ một đến mười câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến mười câu là thôi. Lại phải niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào mười câu thấy khó thì chia thành hai hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười.
   Nếu vẫn thấy mệt, nên niệm từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10, chia làm ba hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không chỗ chen chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự đạt được.
   Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục
   Phần Thực Tập: Chúng tôi xin mạo muội chia sẻ cùng quí vị phần dưới đây mà chúng tôi đã hành trì được mấy năm và thấy có kết quả.
   (2a): Để dễ nhận biết mình ký số đúng hay sai, ở đây, chúng tôi dùng nhạc niệm Phật 4 chữ (A Di Đà Phật), 5 câu để kiểm chứng. Cứ niệm 5 lần danh hiệu A Di Đà Phật, ký số từ 1 đến 5. Tiếp là ngừng để nghe 5 lần danh hiệu Phật theo sau, ký số từ 6 đến 10. Và cứ theo chu kỳ đó, niệm mãi mãi. Lúc niệm hay ngừng để nghe, chỉ có 5 lần danh hiệu Phật thôi. Ký số đủ 5 lần là đúng. Còn thiếu hoặc thừa là tâm ta bị loạn động rồi.
   Lúc đầu mới tập tu Niệm Phật Ký Số, chúng ta nên dùng cách niệm Phật có nhạc này vì âm thanh nhẹ nhàng làm ta cảm thấy rất thú vị. Do đó ta có thể niệm Phật nhiều mà không nản.
   (2b): Tiếp theo xin đề nghị dùng máy niệm Phật tân tiến, với “thẻ nhớ” gồm nhiều bài Pháp rất hay. Trong “thẻ nhớ” này, mỗi máy có cách niệm Phật không giống nhau.
   Nên chọn cách niệm Phật bốn chữ A Di Đà Phật, không có nhạc, tốc độ vừa, rất dễ niệm thầm 10 câu và lắng nghe 10 câu, ít thấy mệt. Sau này, khi đã thuần thục, ta có thể chọn cách niệm A Mi Đà Phật vì trong nhiều máy niệm Phật, cách này niệm khá nhanh. Hòa Thương Thích Trí Tịnh nói niệm “A Mi Đà Phật” với tốc độ nhanh ta không cảm thấy mỏi miệng vì niệm MI thì không uốn lưỡi mà niệm DI thì phải uốn lưỡi.
   Ấn Quang Đại Sư dạy không nên dùng chuỗi khi Niệm Phật Ký Số. Nhưng vì chúng ta còn đang trong tời kỳ thực tập, nếu không dùng chuỗi, thật khó kiểm chứng ta ký số đúng hay sai. Vậy nên, chúng tôi đã dùng chuỗi nhỏ 21 hạt để thực hành như sau:
   * Nghe máy Niệm Phật và Niệm thầm (không nên niệm lớn tiếng vì rất mau mệt) 10 danh hiệu A Di Đà Phật vừa ký số từng danh hiệu trong trí vừa lần hạt. Đủ 10 là ngưng. Tiếp theo là lắng nghe 10 danh hiệu Phật, cũng vừa ký số từng danh hiệu trong trí và vừa lần hạt. Cuối cùng, thấy còn thừa 1 hạt (vì là chuỗi 21 hạt) là ta ký số đúng. Cứ vậy thực tập liên tục. Phải mất một thời gian dài, mới thực hành tốt theo cách này. Khi đã nhuần nhuyễn rồi thì lúc nào cũng nên dùng trí để ký số, không nên dùng chuỗi hạt nhỏ nữa.
   Muốn nghe một mình thì cắm dây nghe vào tai, phải vặn lớn volume mới nghe được. Nhớ để phần phát âm làm sao cho âm thanh hướng ra phía ngoài. Đừng chĩa thẳng nút nghe vào tai. Coi như ta nghe âm thanh từ ngoài đưa vào sẽ không nhức tai.
   (2c): Phải thực hành cách TU MÓT để có thể NHỚ PHẬT, NIỆM PHẬT:
   Dưới đây là lời của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh nói về “Tu Mót” trích từ: “Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Dạy Về Nhất Tâm, Tinh Tấn Và Chuyển Hóa Vọng Niệm” (Nguồn: Đường Về Cõi Tịnh.): Nếu huynh đệ thực hành một thời gian rồi nghiệm lại sẽ thấy “tu mót” lại nhiều hơn thời khoá tu hành chính. Vì thế nếu bỏ qua tu mót thì bỏ phí rất nhiều thời gian.
   Hai cách niệm Phật ghi trên dùng tu một mình ngoài thời khóa rất tốt. Cứ rảnh là mở máy niệm Phật nghe và thực hành. Đó là Tu Mót, chắc chắn sẽ đem lại kết quả rất nhiều vì “năng nhặt, chặt bị”.
   (2d):Để đạt hiệu quả cao, chúng tôi đề nghị:
   (2d.1): Nên có máy niệm Phật luôn mở nghe giữ bên mình cho những người già, người thường làm việc bằng chân tay và người có nhiều thời giờ rảnh rỗi. Điều này rất có lợi vì hằng ngày có khi ta phải nói chuyện với một ai đó. Nếu không có máy niệm Phật bên mình, khi dứt chuyện, tâm ta sẽ rong chơi đây đó liền. Còn có máy niệm Phật, câu niệm Phật vang lên bên tai, sẽ nhắc ta nhớ niệm lại ngay. Ngoài ra, lúc đầu mới tập tu Niệm Phật Ký Số, có khi dây nghe vẫn gắn vào tai, tâm ta vẫn rong ruổi khắp nơi. Nhưng rồi do có máy niệm Phật ở bên, câu niệm Phật sẽ trở lại với ta ngay.
   (2d.2):Nhờ có máy niệm Phật, ta áp dụng cách niệm thầm 10 câu và ngừng để nghe 10 câu, ta vẫn không thấy mệt nên có thể niệm lâu được. Mở lớn để nghe khi không sợ làm phiền người xung quanh. Nếu không mở lớn được thì cắm dây nghe vào tai,
   (2d.3): Lúc đi xe luôn có CD hoặc máy niệm Phật. Lên xe là mở máy nghe ngay. Áp dụng một trong 2 cách (2a), (2b) ở trên. Lúc nào cũng nhớ ký số từ 1 đến 10.
   Người quyết tâm tu trì, chớ để thời gian trôi qua lãng phí. Hãy nghe, niệm thầm và ký số đúng bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Chẳng hạn nên niệm thầm lúc nấu cơm, rửa chén, quét nhà, quét sân, thậm chí ngay cả khi ăn cơm cũng vẫn niệm Phật được,… Lúc ấy, tai nghe, miệng niệm thầm và ký số đúng nữa thì có phiền não nào cũng tiêu tan. Làm được vậy, phước báo nhiều vô cùng. Thêm vào, lúc đi xe, mở máy niệm Phật nghe, đường xa sẽ thấy gần. Xin thêm, nếu không sợ người thân phiền hà, nên mua một máy CD hay máy niệm Phật để trên bàn thờ trong nhà, mở nghe suốt ngày đêm. Đây là cách tốt nhất để cho người thân gieo duyên với pháp môn Niệm Phật.
   Xin được nhắc lại, lúc đầu mới tập ký số, rất khó ký số đúng. Sở dĩ tâm không thể chuyên nhất vì nghiệp chướng còn sâu nặng. Phải tốn một thời gian dài, có khi cả năm, hoặc nhiều hơn, mới ký số đúng được. Khi ấy càng niệm Phật ký số đúng, vọng niệm càng ít dần. Vì “Chí tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sinh tử.”
   Áp dụng được cách trên, hy vọng lâu ngày, lúc nào tâm ta cũng Nhớ Phật và Niệm Phật. Nhờ cách này, đến một lúc nào đó, không cần máy niệm Phật mà tâm ta vẫn nhớ câu niệm Phật.
   Cầu nguyện lúc lâm chung, thân không tật bệnh, tâm luôn tỉnh táo, chắc sẽ Nhớ Phật và Niệm Phật. Chỉ cần niệm được 10 danh hiệu Phật vào lúc này thì coi như vĩnh viễn thoát khỏi vòng sinh tử, luân hồi. Đức Phật A Di Đà và Thánh Chúng sẽ đến đón ta về cõi Tây Phương Cực Lạc.
   (2e): Đề nghị cách tu cho những người không ở gần chùa Tịnh Độ:
   Chúng tôi đã đi chùa, học hỏi được cách tu Vừa Lạy Phật và Vừa Niệm Phật Ký Số, rồi cố gắng thường xuyên dự khóa lễ, hành trì trong mấy năm và thấy có kết quả. Nay xin mạo muội chia sẻ cùng bạn đạo, nhất là quí vị ở xa chùa Tịnh Độ,
   (2e.1): Chúng tôi mong quí vị cố gắng tổ chức từng nhóm tu ở nhà. Cách tu này cần số người tham dự ít nhất khoảng 6 người. Vì ít người quá dễ sinh chán nản. Còn đông người hơn thì lực tu tập rất mạnh, tâm chúng ta thấy rất hăng hái, phấn khởi.
   Ngoài những người có tín tâm tham dự nhóm, nên kêu gọi những người tật bệnh và người già cả,… đến tham gia. Chỉ cần họ tới ngồi nghe hoặc niệm thầm được thì tốt hơn. Điều này vừa lợi cho mình là có đông người, “nhóm tu tập” tự nhiên thấy có sinh khí. Còn ai kêu gọi người đến tham dự, được phước rất nhiều. Và họ đến là giúp họ tội diệt phước sinh. Xin đọc:
   *Chí tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sinh tử.
   *Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng.
   * Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa.
   Để phần thực tập thêm hăng hái, phấn khởi, xin đề nghị “nhóm tu tập” nên thỉnh và đọc quyển Kinh A Di Đà bằng tiếng Việt rất dễ hiểu, chứ không phải âm Hán. Đọc âm Hán, sẽ không hiểu gì cả. Rồi về chuyền tay nhau đọc để thấy cảnh thù thắng ở Tây Phương Cực Lạc và những điều lợi ích của câu niệm Phật để sinh tâm tha thiết với việc hành trì.
   (2e.1a):Thời gian đầu mới tổ chức nhóm Chỉ Niệm Phật Ký Số, thời gian tùy ý: Chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 vừa niệm 10 câu A DI Đà Phật vừa ký số, rồi ngưng. Trong lúc đó nhóm 2 lắng tai nghe và ký số. Tiếp, lặp lại động tác trên: nhóm 2 niệm, còn nhóm 1 lắng tai nghe. Cứ vậy, thực tập mãi mãi.
   Thực tập tốt cách tu vừa trình bày, hy vọng quí vị sẽ có một số tư lương đáng kể để làm hành trang lúc lâm chung. Xin ghi nhớ mấy câu thơ sau để tạo niềm tin sâu thiết vào pháp môn niệm Phật và cùng chúng tôi gắng sức tu tập hằng ngày:

   Phật dạy rất nhiều pháp tu,
   Chỉ có Tịnh Độ là thù thắng thôi.
   Chí tâm niệm Phật không ngơi,
   Như buồm xuôi gió, một đời vãng sanh.

   (2e.1b): Vừa Niệm Phật và Lạy Phật, thời gian, tối thiểu 45 phút:
   Sức khỏe sẽ giúp ta không chán nản mỗi khi tu tập. Muốn được vậy, hãy thực tập lạy Phật hằng ngày. Để không chán nản, hãy cùng tập thể lạy Phật và niệm Phật. Vì thực hành cùng tập thể nên lực rất mạnh, thường giúp ta cố gắng hành trì, thế nên rất dễ nhiếp tâm khi niệm Phật. Do đó, những ai quyết tâm tu để loại bỏ vọng niệm thì cách này sẽ giúp mau chóng đạt được ước nguyện. Mong quí vị rán sức thực hành theo cách sau rồi sẽ thấy kết quả.
   +Nếu có thể được, xin thu băng một CD niệm Phật, cách làm như sau:
   “Người niệm Phật để thu băng” vừa đọc “Nam Mô A Di Đà Phật”,( 6 chữ danh hiệu Phật, chứ không phải 4 chữ) vừa gõ mõ với tốc độ không chậm và cũng không nhanh, tới 10 lần danh hiệu Phật rồi ngưng. Chậm quá và nhanh quá dễ làm cho người hành trì rất mau mệt. Nên nhớ đọc mỗi câu, mỗi chữ danh hiệu Phật phải phân minh rành rẽ. không nên đọc kéo dài, chữ nọ dính vào chữ kia, rất tổn khí nên mau mệt. Vậy người hành trì cũng phải niệm giống như trong băng, tiếng nào ra tiếng đó.
   Sau khi đọc xong 10 danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật theo nhịp mõ, “người niệm Phật để thu băng” chỉ gõ mõ, cũng 10 lần và cùng tốc độ như trước.
   Vậy, một vòng gồm 10 lần niệm danh hiệu Phật theo nhịp mõ và 10 lần chỉ gõ mõ. Cứ như vậy thu vào CD. Thời gian 45 phút có thể lạy khoảng từ 25 tới 26 lạy. Sau một thời gian thực hành 45 phút, nên cố gắng tăng giờ lên 60 phút, có thể lạy được khoảng 34 tới 35 lạy. Đó là tốc độ niệm vừa phải.
   Phần thực tập cách 1:
   Cho nhóm có CD thu niệm Phật như trên:
   *(a): Khi nghe bắt đầu tiếng niệm Phật từ máy, cả tốp cùng lạy xuống vừa nghe và thầm ký số đúng từng câu.
   Đến từ “Nam” đầu danh hiệu Phật thứ 4, tất cả cùng ngửng đầu lên và quì gối, tâm vẫn ký số từng câu.
   Đến từ “Nam” đầu danh hiệu Phật thứ 9, tất cả cùng đứng dậy và chú ý lắng nghe đến cuối danh hiệu thứ 10. Vậy là đã xong phần có tiếng niệm Phật.
   *(b): Khi nghe tiếng nhịp mõ đầu tiên từ máy, tất cả bắt đầu niệm Phật thành tiếng theo nhịp của mõ và vừa ký số. Đừng cố gắng niệm quá lớn, rất mau mệt. Niệm ra tiếng tới danh hiệu Phật thứ 10, cả tốp cùng lạy xuống. Đó là xong 1 vòng.
   Rồi trở lại bắt đầu làm từ phần (a) tới phần (b) như ở trên. Cứ tiếp tục như thế khoảng 45 phút. Sau vài tháng, tu tốt rồi, có thể tăng thêm thành 1 giờ.
   Lúc đầu chưa quen, việc ký số đúng để ngửng đầu lên, rồi đứng lên hoặc lạy xuống ở phần “đợt 1” rất là khó. Mong quí vị đừng nản lòng. Xin nhớ câu sau đây để tự nhắc nhở mình:
   “Tu tập có khó khăn, Thành tựu mới đáng quí.”
   Phần thực tập cách 2:
   Cho nhóm không có CD niệm Phật như trên: Hãy chia làm 2 nhóm:
   *cứ nhóm (1) đứng niệm, nhóm (2) lạy,
   *rồi thay: nhóm (2) đứng niệm, nhóm (1) lạy
   cứ thế làm mãi chứ không cần thu băng.
   Điểm lợi cho nhóm có CD niệm Phật:
   * Không có băng CD để nghe và niệm theo thì có người đọc nhanh, kẻ đọc chậm làm mất trang nghiêm cho buổi tu tập, lại gây cho bạn đạo phiền não, nổi sân.
   *Thứ hai có người thích kéo dài câu niệm Phật, thường đọc lớn tiếng, buộc tập thể phải đọc theo. Như vậy tập thể rất mau mệt nên sinh chán nản.
   *Vì không có băng CD để đọc theo, nên có khi mới đọc tới danh hiệu thứ 9 đã lạy xuống,v.v…
   Vậy chỉ còn cách muốn một buổi niệm Phật, lạy Phật có kết quả tốt, nhóm ấy phải có một CD niệm Phật đọc tốc độ hợp với tập thể. Được vậy khi xong giờ tu, ai cũng vui vẻ, hoan hỉ,
   (2f): Làm sao giữ vọng niệm không quấy rầy tâm ta:
   Muốn vọng niệm khỏi quấy rầy, khi niệm Phật ta cố gắng :
   (2f.1): giữ mắt nhìn sụp xuống, đủ đừng để mắt thấy mọi thứ xung quanh. Đôi mắt rất lợi hại, hễ có thấy, thường là có vọng tưởng hiện ra. Phần lớn vọng tưởng đều tạo tội. Chẳng hạn, lúc mình thực tập lạy xuống, tới đầu câu 9 phải đứng lên, có người bên cạnh tới câu 10 mới đứng. Thế là mình sinh tâm coi thường. Vậy là đã mắc tội ngã mạn rồi.
   Xin luôn nhớ giữ mắt nhìn sụp xuống (không nhắm kín vì rất dễ buồn ngủ)) coi như ta đã đóng mất một cửa ngõ do mắt đem vọng tưởng vào. Vậy ai muốn buổi tu của mình khỏi tổn phước, xin làm đúng điều“giữ mắt nhìn sụp xuống” một cách nghiêm túc. Bây giờ chỉ còn một thứ vọng niệm, không mời mà tới. Vậy khi nó tới ta nhận biết và xua đuổi nó đi.
   (2f.2): cố gắng nhiếp tâm khi niệm từng câu Phât hiệu. Ấn Quang Đại Sư khai thị: “Nếu niệm Phật mà tâm khó quy nhất thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết sẽ tự có thể quy nhất. Cách để nhiếp tâm không có gì hơn được chí thành, khẩn thiết; tâm chẳng chí thành thì không cách chi nhiếp nổi!”
   (2f.3):nhận rõ từng câu, từng tiếng của câu Phật hiệu.
   (2f.4): niệm Phật ký số cho đúng, bất cứ lúc nào và ở đâu.
   (3): Ba món Tư Lương Tín, Hạnh, Nguyện:
   Chúng tôi vừa trình bày phần thực tập “Hạnh” trong 3 món tư lương Tín, Nguyện, Hạnh. Hai phần còn lại là Tín và Nguyện cũng rất quan trọng. Ở đây chúng tôi xin trích dẫn một đoạn ngắn để quí vị nắm được phần chủ yếu của Tín và Nguyện do Ấn Quang Đại Sư khai thị::
   “Hữu tình phàm phu nghe nói pháp môn Tịnh Ðộ này thì hãy nên tin Sa Bà rất khổ, Tây Phương cực vui, phải tin rằng từ nhiều kiếp đến nay, ta nghiệp chướng sâu nặng, nếu chẳng nhờ vào Phật lực khó lòng xuất ly; phải tin hễ cầu vãng sanh thì đời này sẽ quyết định được vãng sanh, phải tin niệm Phật quyết định là được Phật từ bi nhiếp thọ. Do tin như vậy, kiên định nhất tâm nguyện lìa Sa Bà như tù nhân muốn thoát khỏi lao ngục, không hề có tâm luyến tiếc. Nguyện sanh Tây Phương như lữ khách mong trở về cố hương, há có ý niệm chần chừ.”
   (4):Thành Tựu Đem Đến Từ Câu Niệm Phật Thật Vi Diệu Khó Lường.
   Xin kính mời quí vị đọc những phần dưới đây để có niềm tin kiên cố vào Pháp Môn Niệm Phật, trích từ “daophatngaynay.com” như sau:
   Quảng Ngãi: Hài cốt của Hòa Thượng Minh Đức trải qua 26 năm vẫn còn nguyên vẹn.
   21/01/2011 05:51:00 Thích Nguyên Như
   Vào lúc 8 giờ tối ngày 11-01-2011, tại chùa Long Bửu – thôn Xuân Vinh – huyện Nghĩa Hành – tỉnh Quảng Ngãi, Môn đồ pháp quyến cùng Phật tử địa phương đã trang nghiêm tổ chức buổi lễ khai quật và di dời hài cốt của cố Đại lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Đức qua tháp mới.
   Nhưng khi được đào phần đất lên thì có một điều quá ngạc nhiên là: di hài của ngài vẫn còn nguyên vẹn sau 26 năm chôn cất.
   Đây như là một tấm gương sáng ngời về sự tu tập của ngài, có giá trị về thân giáo. Một minh chứng có thật về sự nghiêm trì giới luật, niệm Phật vãng sinh, giáo hóa chúng sinh, là bậc mô phạm đạo hạnh trong tòng lâm.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trước khi Hòa thượng về chốn an dưỡng cõi tịnh độ an vui. Ngài để lại di chúc cho hàng Tăng chúng và tín đồ Phật tử Đà Lạt – Lâm Đồng. Ngài dường như biết trước được ngày giờ ra đi, giũ bỏ cõi ta bà phiền não ô trược. Trước lúc lâm chung ngài cùng với đại chúng niệm Phật, hướng về dung tướng Đức Phật A Di Đà mà niệm Phật và Ngài đã ra đi trong tiếng niệm Phật của đại chúng. Nhẹ nhàng xả bỏ huyễn thân, thâu thần viên tịch vào lúc 3 giờ ngày 19/01/Ất sửu, tức ngày 8/02/1985. Nhục thân ngài được tôn trí trong bảo tháp phụng lập tại khuôn viên già lam tổ đình Long Bửu – tỉnh Quảng Ngãi.
   Xin kính mời quí vị vào đọc đầy đủ bài trên qua đường dẫn:
   http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/con-nguoi-vn/6479-Quang-Ngai-Hai-cot-cua-Hoa-Thuong- (5): Chứng Cứ Vãng Sanh:
   Cố gắng niệm Phật thật tinh tấn, thật chí thành trong nhiều năm tháng để làm sao mỗi câu danh hiệu Phật ta trì niệm, không có vọng niệm xen vào. Lúc ấy mới được tính là câu niệm Phật. Những ai làm được như vậy, hy vọng vào ngày lâm chung sẽ có được một hoặc nhiều hơn trong 5 thoại tướng dưới đây lộ bày. Đó là dấu hiệu chứng tỏ được vãng sanh:
   a): Biết trước ngày giờ lâm chung.
   b): Có mùi hương lạ
   c): Tay chân mềm mại, sắc mặt tươi đẹp hơn bình thường.
   d): Khoảnh khắc trước lúc lâm chung thấy Đức Phật A Di Đà và Thánh Chúng đến tiếp dẫn.
   e): Tỉnh táo không bị mê man.
   Bài con viết rất là dài, chắc chắn không làm sao tránh khỏi những lỗi lầm. Con kính mong quí chư Tăng Ni và quí thiện tri thức chỉ dạy cho con những chỗ còn thiếu sót để con sửa chữa và theo đó con có bài học đầy đủ về đề tài vừa trình bày để cố gắng tu tập. Con xin kính cẩn tri ân.
   Cuối cùng, nếu bài viết này có đem lại chút lợi lạc nào cho những bạn đạo hữu duyên, chúng tôi xin đem công đức này hồi hướng về cho cha mẹ nhiều đời, oan gia nhiều kiếp và tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
   Thành kính.

 18. NMADDP

  Nhạc Kinh Chú Tiếng Hoa
  Ca Sĩ: Kiều An Vũ 喬安舞

  地藏菩薩本願經 見聞利益品
  Kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
  Phẩm Thứ Mười Hai: Thấy Nghe Ðược Lợi Ích

  般若波羅密多心經 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

  彌陀心 Di Đà Tâm

  六字大明咒 – Om Mani Padme Hum – Án Ma Ni Bát Di Hồng

  開經偈 Khai Kinh Kệ

  三皈依 Tam Quy Y

  Những bản nhạc Kinh Phật khác do ca sĩ Kiều An Vũ 喬安舞 hát
  https://www.youtube.com/user/goodmcgoodmc/videos

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

  Reply
 19. Niệm Phật

  Nam mô A Di Đà Phât.
  Trong kinh A di đà :
  ”NHƠN HẠNH VÃNG SANH
  Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.
  Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn.
  Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó.
  Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. [13]
  Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.
  Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.”
  Nếu như có người lòng tin không vững , hoặc không có lòng tin , mà vẫn hành pháp này , một lòng hướng về Phật , mong vãng sanh Cực Lạc.
  Cho phép con hỏi , người như vầy có thể thành tựu không ạ ? . Và đây có phải là một pháp mà Phật mở ra để cứu vớt những người,tuy không có lòng tin , thiếu thiện căn nhưng một lòng kính Phật , hướng Phật ?
  Mong quý thiện tri thức hoan hỉ phúc đáp.
  Nam mô A Di Đà Phật.

  Reply
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Bạn nói chi tiết hơn đi thì người khác sẽ dễ trả lời hơn:
   Bạn nói không tin là không tin điều gì,pháp môn này có nhiều điều khiến người ta không tin,vì vậy bạn không tin điều gì thì phải nói cụ thể ra
   -Tại sao bạn nói mình hướng Phật,kính Phật ,nguyện sanh Cực Lạc và hành pháp này.Những điều bạn nói thì thường người ta phải có lòng tin người ta mới làm.Tại sao bạn bạn làm hết những điều đó rồi mà bạn lại ko tin,điều không tin ấy là gì,bạn phải nói rõ ra.
   A Di Đà Phật

  • Hữu Đại

   PHẨM BỐN MƯƠI – BIÊN ĐỊA, NGHI THÀNH
   Đức Phật bảo ngài Từ Thị: “Nếu có chúng sanh do tâm nghi hoặc làm các công đức, nguyện sanh về Cực Lạc, không rõ Phật trí, bất tư nghì trí bất khả xứng trí, Đại thừa quảng trí, Vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, đối với các trí này nghi ngờ không tin, nhưng vì tin tội phước mà tu tập hạnh lành, nguyện sanh về Cực Lạc.
   Lại có chúng sanh chứa nhóm thiện căn, mong cầu Phật trí, phổ biến trí, vô đẳng trí, oai đức quảng đại bất tư nghì trí, đối với căn lành không sanh lòng tin, ý chí còn do dự đối với sự vãng sanh cõi Phật thanh tịnh, không có tinh chuyên, nhưng vì liên tục nhớ nghĩ không thôi kết thành thiện nguyện cũng được vãng sanh.
   Do những nhân duyên đó, những hạng người này tuy được sanh về Cực Lạc, nhưng không thể đến thẳng cõi Đức Phật Vô Lượng Thọ được, chỉ đến biên giới cõi Phật, ở trong thành thất bảo thôi. Không phải Đức Phật muốn như vậy, mà vì chính họ tạo nên tâm đến đó vậy. Ở đó cũng có ao sen thất bảo, tự nhiên thọ thân, ăn uống sung sướng như cõi trời Đao Lợi, nhưng ở trong thành đó không thể ra khỏi, nhà ở trên đất, không thể tùy ý cao lớn.
   Ở đó năm trăm năm không thấy Phật, không nghe được pháp, không thấy Thánh chúng Bồ Tát, Thanh Văn, trí huệ không sáng suốt, biết kinh pháp lại ít, tâm không mở mang, ý không vui vẻ, nên ở đó gọi là thai sanh.
   Nếu có chúng sanh tin rõ Phật trí, cho đến thắng trí, đoạn trừ nghi hoặc, gieo các thiện căn làm các công đức, chí tâm hồi hướng, nên được hóa sanh ngồi kiết già trong hoa thất bảo, khoảnh khắc được thân tướng quang minh, công đức trí huệ thành tựu đầy đủ như các bậc Bồ Tát vậy.
   Di Lặc Bồ Tát phải biết, hạng hóa sanh đó có trí huệ thù thắng. Hạng thai sanh kia trong năm trăm năm không thấy Tam bảo, không biết phép tắc của Bồ Tát, không được tu tập công đức, không có nhân duyên cúng dường Phật Vô Lượng Thọ, phải biết hạng người này do đời trước không có trí tuệ, sanh tâm nghi hoặc mà ra.
   (Trích Kinh Vô Lượng Thọ)
   Nam mô A Di Đà Phật

 20. Niệm Phật

  Con không tin là không tin cõi Cực Lạc có thật. Mặc dù con đã đọc các gương vãng sanh và các tác phẩm khuyến tín , và cũng rất muốn tin , nhưng như có cái gì đó cản lại khiến con không tin được.Con cũng rất buồn, sợ sẽ bỏ lỡ pháp môn vi diệu này , không biết bao giờ mới gặp lại.
  Con còn nghe niệm phật có thể hết nghi.
  Thật như vậy đúng không ạ.
  Kính mong quý thiện tri thức hoan hỉ giải đáp.
  Nam mô A Di Đà Phật.

  Reply
  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Niệm Phật,

   Bạn không tin cõi Cực Lạc có thật là rất đúng, bởi ngay cả các vị Bồ tát sơ phát tâm cũng không tin cõi đó. Nguyên do vì sao? Bạn hãy lắng tâm, nghe thật kỹ câu Phật dặn Ngài Xá Lợi Phất trong Kinh A Di Đà: “Xá Lợi Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói”. Lời “của Ta” là lời của Bổn Sư và lời của các đức Phật nói tức lời của 10 phương, 3 đời chư Phật.

   Bổn sư và các đức Phật mười phương nói gì vậy?

   *Lời đầu tiên các ngài nói với chúng sanh là phải thấu nhân, hiểu quả. Nhân quả 3 báo ứng ba đời không sai lệch. Nếu chúng sanh không tin nhân quả thì chẳng cứ pháp niệm Phật, cho dù là pháp đích thân Phật khai thị, chúng sanh đó vẫn mê mờ đoạ lạc như thường.
   *Kế đó là thân người khó được, Phật pháp khó gặp, khó nghe.
   *Kế nữa là sanh tử vô thường chỉ trong hơi thở. Một hơi thở ra không kịp hít vào là mạng sống chấm dứt.
   *Kế nữa là chúng sanh 6 cõi luân hồi luôn gắn liền với 8 nỗi khổ: sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tắng hội và ngũ ấm xí thạnh khổ.
   *Kế nữa là đoạn hết thảy việc ác, tu hết thảy việc thiện, nguyện giữ tâm thanh tịnh.
   *Kế đến mới là: phát bồ đề tâm=tín-nguyện-hạnh; nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật=một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu; nguyện sanh Tịnh Độ.

   Những lời dạy này bạn đã lý giải, đã hiểu thấu chọn chưa? Nếu chưa mà bạn đã vội ngồi niệm Phật, hoặc niệm luôn cả 6 thời, 6 oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, ngủ nghỉ, niệm tới mưa chẳng thể dính thân, bạn cũng vẫn đoạ lạc trong tam ác đạo. Lý do đoạ lạc bạn có thể lý giải cùng các bạn Sen không?

   Do vậy TN thành thật khuyên các bạn: Chớ nên phát khởi tin vào bất cứ một pháp môn nào, cho dù pháp đó là do Phật nói, nếu các bạn không biết lý do, nói khác đi là nhân duyên mà Phật thuyết giảng. Lý do Phật nói về Tịnh Độ là gì? Tại sao Phật phải nói về Tịnh Độ? Muốn về Tịnh Độ phải làm gì? Nói khác đi là hành trang nào để giúp chúng ta có thể về tịnh độ?
   Tất cả những điều này chúng ta đừng quên đặt ra cho mình trước khi bước vào thực hành pháp niệm Phật.

   TN

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Niệm Phật,
   PH hiểu là bạn không muốn bỏ qua cơ hội vãng sanh, nhưng lại nghi ngờ cõi Cực Lạc không có thật. PH xin chia sẻ với bạn như sau.

   – Bạn hãy thành tâm cầu Tam Bảo gia hộ cho mình dẹp trừ đi lòng nghi này. Ngày xưa có vị Tăng, tu Tịnh Độ nhưng nghi ngờ nguyện lực tiếp dẫn của đức Phật A Di Đà. Vị này một mặt vẫn niệm Phật, một mặt cầu Tam Bảo gia hộ phá nghi. Ngày kia, trong lúc đang xây chùa, thấy cây xà ngang (PH nhớ không chính xác, tạm cho là cây xà ngang) mà người thợ gác lên, bỗng dưng khởi niềm tin. Vị đó tự nghĩ đại khái ý như “chỉ là một người thợ, cũng đã có sự tính toán tỉ mỉ mới làm được việc gác cây xà vừa vặn, khớp như vậy. Huống hồ gì với trí tuệ của một vị Phật, thì việc tiếp dẫn có khó gì”. Nên vị ấy đã không nghi mà tin sâu và được vãng sanh.

   – Bạn nghi điểm nào thì phá điểm đó. Ví dụ, bạn không tin là cõi Cực Lạc có thật là vì tự mình không thấy được nên không tin. Phá nghi: trong nước và không khí vốn có vô số vi khuẩn, sinh vật rất nhỏ và ta không thể nào thấy được. Nếu không nhờ kính hiển vi thì ta mãi mãi không thể biết là có chúng. Như vậy, chỉ trông cậy vào mắt thường như hiện giờ (phải thấy) mới tin là không đúng rồi.

   – Gắng đọc, nghe thường xuyên các kinh về Tịnh Độ. Chuyện kể ngày xưa mẹ Mạnh tử nghe người ta nói con mình giết người, hai lần đầu thì bà không tin vì bà biết con bà như thế nào, nhưng đến lần thứ ba thì bà bị hoảng, bắt đầu tin. Qua câu chuyện đó, cho thấy niềm tin là thay đổi được. Bạn cần xây dựng, đắp bồi nó bằng những chất liệu thích hợp (kinh, sách Tịnh Độ). Song song đó, tuyệt đối không được đọc, nghe các bài giảng bác bỏ Tịnh Độ.
   Mong bạn sẽ phá được nỗi nghi này.
   Chúc bạn tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Dù pháp môn niệm Phật là pháp khó tin, song đã có hằng hà sa số chúng sanh được sinh về cõi Tây Phương, lại cũng có vô số chúng sanh không niệm Phật, không tin Phật pháp- đây đều là do nhân duyên (cái duyên bị chi phối bởi nhân quả). Chắc hẳn trong tiền kiếp bạn đã gieo nhân xấu, khiến người khác sanh tâm thối thất hoặc là cản trở họ trong con đường niệm Phật tu hành, nên kiếp này bạn đang nhận quả.

   Chúng sanh cầu giải thoát là rất hợp với bản ý chung của chư Phật. Do vậy trong các thời khóa bạn nên thành tâm sám hối hết thảy các ác nghiệp đã tạo, một lòng cầu Phật gia bị cho tín- nguyện được kiên cố, vững chắc; tất bạn nhận được sự gia trì của Phật.

   Tu hành không khó, giải thoát mới khó. Nếu không khó ức người tu, ức người chứng quả, sao Phật- Bồ Tát phải nhọc nhằn phân thân khắp mọi nơi để độ chúng sanh? Thời gian không còn dài nhưng cũng đủ để hành giả chúng ta niệm 10 câu A Di Đà Phật, điều tối quan trọng là có giác ngộ thật sự hay ko?

   Nam Mô A Di Đà Phật

 21. Niệm Phật

  Cho con hỏi : Nếu chỉ niệm phật và thầm cầu phật a di đà gia hộ thì có được sanh tín tâm không ạ .
  Xin được giải đáp

  Reply
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   Nam Mô A Di Đà Phật

   Pháp môn này khó nghĩ khó bàn,trường hợp bạn nói mình cũng ko khẳng định là có hay không,chỉ chia sẻ như thế này
   Tín và hạnh niệm Phật liên quan tới nhau.Hạnh phải từ tín lưu xuất ra thì hạnh ấy mới quay trở lại vun đầy tín.Hạnh là hạnh của tín,không phải là hạnh của cái khác,hai cái nương nhau để dẫn phát giống như gương càng mài càng sáng.
   Ngay như Phật đầu tiên cũng phải lập nguyện,rồi từ nguyện khởi hạnh tu bồ tát để tương ứng với nguyện.Và khi hạnh viên mãn thì nguyện cũng thành tựu.Hạnh xong nguyện thành gọi là công đức thành tựu.Nếu hạnh không phải là của nguyện thì liên quan gì tới nhau,nó ko vun đầy cho nguyện được,khi ấy hạnh có xong mà nguyện cũng ko thành
   Nên nếu bạn ko tin,rồi từ ko tin ấy khởi hạnh niệm Phật thì dường như gốc ngọn trái nghịch nhau,thật là khó.Thật ra mình nghĩ ít nhiều bạn cũng có tin,vì bạn lo sợ bỏ lỡ mất pháp môn này.
   Cho nên phương án tốt là hãy tin mà niệm Phật,niệm Phật rồi thì lại càng vun đầy niềm tin,tin rồi thì lại tiếp tục niệm Phật,cứ thế dẫn phát cho nhau.
   Bạn nói ko tin cõi cực lạc có thật,bạn có thể nói từ 1 lý do trở nên khiến bạn ko tin ko,bạn càng nói cụ thể càng tốt,vì như thế các liên hữu ở đây mới dễ trả lời cho bạn

   A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Niệm Phật,

   *Tín tâm phải tự mình phát khởi, chẳng thể nhờ người khác giúp mình được. Phật A Di Đà chính là tự tánh, là pháp thân của chính bạn, nếu ngay cả tự tánh, pháp thân của chính mình mà bạn còn không tin, không muốn nương nơi chính mình thì ai có thể giúp bạn?

   *Trên ĐVCT đã có khá nhiều chia sẻ về tín-nguyện-hạnh rồi, nếu bạn tịnh tâm tư duy một chút thôi bạn sẽ hiểu: tu bất cứ pháp môn nào nếu thiếu niềm tin vững chắc, hoặc bạn sẽ thối thâm, hoặc sẽ sanh tà kiến, hoặc chỉ là pháp kết duyên.

   *Muốn biết Tịnh Độ là thật hay giả chúng ta phải hiểu tịnh độ là gì? Muốn biết A Di Đà là thật hay giả, chúng ta phải biết A Di Đà là gì? Kế đó mới có thể phát khởi niềm tin để tu học. Do vậy pháp của Phật giống như người ăn cơm, uống nước vậy, phải tự ăn, tự uống thì mới biết no, biết hết khát, nói khác đi là mới có thực chứng. Còn nếu chúng ta cứ mải mê chạy lòng vòng ngắm chỗ nọ, thăm viếng chỗ kia rồi khởi kiến chấp cho là hay-dở, thật-giả… thì trọn đời chúng ta không làm được điều gì hữu ích cả.

   TN

 22. Niệm Phật

  Xin cảm ơn các vị đã trả lời và phúc đáp.
  Con không tin là bởi nghĩ cõi ấy quá xa xôi với mình , trông mà xa vời quá , chẳng thể biết thực hay hư. Mặc dù biết nhiều lí do cho thấy cực lạc là thật , nhưng có cái tâm cố chấp vẫn khiến con nghi ngờ.Con cũng rất muốn tin nhưng cái tâm đó lại cản con.
  Mong được quý thiện tri thức hoan hỉ giải đáp giùm.
  Nam mô A di đà phật.

  Reply
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   Nam Mô A Di Đà Phật

   Bạn dành 30 phút xem clip 10 Điều Khó Tin Về Pháp Môn Tịnh Độ để xem mình thuộc loại nào trong đó.

   1.Bạn không tin cõi cực lạc cũng dễ hiểu,vì niềm tin không phải tự nhiên mà có,thường những gì trải nghiệm trong quá khứ đúc kết thành niềm tin.Nếu 1 cô gái chỉ toàn gặp những người đàn ông xấu thì cô ta sẽ ko có niềm tin vào quan hệ nam nữ nữa.
   Chúng ta và các oan gia do ở lâu trong luân hồi,mà thời gian ở ác đạo thì nhiều hơn thiện đạo.Ở trong ác đạo thì phải tranh giành ăn nuốt nhau khổ không nói hết thành lời.Chính những trải nghiệm đã đúc kết thành những niềm tin tiêu cực,nên khi nghe đến những thế giới trang nghiệm thì cố chấp không tin được.
   -Có thế giới chỉ toàn là khổ,có thế giới khổ ít vui nhiều,có thế giới khổ nhiều vui ít,có thế giới chỉ toàn là vui.Thời gian trong ác đạo nhiều làm cho tiềm thức chúng ta không tin có thế giới chỉ toàn là vui.Đây là một niềm tin tiêu cực cần phải thay đổi.
   -Tâm cố chấp có thể là do nghiệp chướng của chính mình,do oan gia ngăn cản,họ không muốn bạn thoát khỏi thế giới này,bạn phải ở lại cùng với họ.
   Bạn có thể tụng thêm sám hối nghiệp chướng để hòa giải với các oan gia tại đây

   Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ


   2.Bạn có hỏi “Cho phép con hỏi , người như vầy có thể thành tựu không ạ ? . Và đây có phải là một pháp mà Phật mở ra để cứu vớt những người,tuy không có lòng tin , thiếu thiện căn nhưng một lòng kính Phật , hướng Phật ?”
   -Muốn thoát khỏi luân hồi thì phải có công đức,những phước thiện của chúng ta cho dù có làm vẫn không đủ,công đức ấy Phật đã tích lũy đủ rồi
   -Nếu bạn gặp được bản nguyện của Phật tức là có nhân duyên
   -Nếu bạn chịu tin thưởng đón nhận nguyện lực của Phật tức là bạn có thiện căn
   -Nếu bạn có thể niệm Phật cầu vãng sanh tức là bạn có phước đức.
   Thiện căn là do bạn LỰA CHỌN,đôi khi LỰA CHỌN đúng còn quan trọng hơn cả sự nỗ lực cố gắng. LỰA CHỌN sai thì cả đời uổng phí.
   Muốn có LỰA CHỌN đúng cần phải có trí huê,muốn có trí huệ thì chịu khó nghe kinh.Rất nhiều người khi nghe kinh một thời gian dài đã phát khởi niềm tin.
   Tóm lại bạn có thể kết hợp nghe giảng kinh về tịnh độ và sám hối oan gia để dẹp bỏ cái tâm cố chấp không tin
   3.” Con không tin là bởi nghĩ cõi ấy quá xa xôi với mình , trông mà xa vời quá , chẳng thể biết thực hay hư”
   -Cõi ấy vượt khỏi luôn hồi thì tất nhiên là xa rồi.Nhưng đâu phải là xa mà bạn bảo là nó không có thật.
   -Chẳng biết thực hay hư.Cái lưng của bạn có thật không,bạn đã bao giờ nhìn thấy cái lưng của mình chưa,nếu có nhìn thấy thì chỉ qua ảnh thôi.Ngay cái lưng trên thân bạn mà bạn còn không nhìn thấy được,chỉ nhìn thấy ảnh tượng của nó qua tấm gương hoặc chụp hình.
   -Đâu phải lúc nào cái gì thấy được cũng gọi là thực,cái ko thấy được thì bảo là hư.Lưng của bạn không thấy được không lẽ bạn bảo đó là hư.Còn lưng bạn thấy trong tấm gương thì bạn nói đó là thật.

   A Di Đà Phật

 23. Niệm Phật

  Cái nghi này của con bắt nguồn từ việc không tin phật thích ca. Ngài có thật không, có thật đã giác ngộ , pháp của ngài có thể đem lại lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh.
  Phải thấy những gì, nghe những gì mới có thể trọn tin vào ngài.
  Nếu tin được vậy thì con nghĩ mình sẽ thật tin được cõi tịnh độ.
  Và cần phải đọc tụng,nghe những bộ kinh nào mới có thể tăng trưởng tín tẫm.
  Mong quý thiện tri thức giải đáp gium.

  Reply
  • Thanh Phong

   TP nghĩ điều cần thiết đối với bạn bây giờ là phải thực hành, đem những lời Phật dạy áp dụng vào cuộc sống, bạn sẽ tự cảm nhận được lợi ích và an lạc.

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Niệm Phật,
   Phật Thích Ca là một nhân vật trong lịch sử, ở điểm này mà bạn còn hồ nghi thì là do tâm cố chấp của bạn quá lớn.
   Về hồ nghi “pháp của ngài có thể đem lại hạnh phúc, lợi ích cho chúng sanh hay không”, bạn hãy tự dùng trí tuệ của mình suy gẫm và áp dụng rồi sẽ tự nhận ra là có lợi ích cho chính mình và những người, chúng sanh chung quanh mình không. Bạn hãy bắt đầu bằng ngũ giới. Hãy tự mình suy nghĩ xem nếu một người không sát sanh, không trộm cắp,…thì có đem lại lợi ích, hạnh phúc cho mình và cho những chúng sanh khác hay không. Nếu ở điểm này mà vẫn không biết rõ, thì hãy lùi lại một bước, nghĩ xem thế nào là thiện, là ác.
   Đạo Phật là đạo của trí tuệ, chứ không phải tin suông. Chúng ta quy y nương tựa theo Phật vì ngưỡng mộ trí tuệ, đạo hạnh,..của ngài, và muốn được như ngài, vì chúng ta thật rõ biết nếu ta thực hành theo đúng lời ngài dạy thì sẽ đạt an lạc cho mình và cho chúng sanh khác.
   Hãy tự mình suy gẫm bạn nhé.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Niệm Phật

   Con phải học và tìm hiểu từ đâu như thế nào. Xin được hướng dẫn ạ.
   Con cám ơn

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Niệm Phật,
   Vì bạn chưa có lòng tin chân thật vào Tam Bảo, nên PH nghĩ nếu bạn đọc kinh thì cũng sẽ không có tác dụng gì nhiều vì kinh là Pháp của Phật dạy, mà bạn thì lại đang hồ nghi cái Pháp đó. Ở giai đoạn này bạn cần tư duy để có sự đánh giá chắc thật của riêng mình. PH xin gợi ý các vấn đề sau, bạn hãy tự tư duy nhé.
   – Thế nào là thiện? Thế nào là ác?
   – Khi biết rõ thiện, ác rồi thì bắt đầu tư duy giáo lý cơ bản của Phật. Nhân quả là gì? Thế nào là gieo nhân, thế nào là gặt quả? Có thật sự việc trong cuộc sống vận hành theo nhân quả không? Tại sao?
   – Có nên giữ 5 giới tại gia không? Tại sao?
   Trong nhiều ngày tới, bạn hãy tập trung suy nghĩ thật kỹ, thật sâu những vấn đề đó, tự mình đưa ra những phản bác, lý luận để có cái hiểu chuẩn xác, không hồ nghi. PH tin rằng một khi bạn tự suy xét, ngẫm nghĩ, tự mình hiểu cho đúng thì tự bạn sẽ biết làm gì tiếp theo. Bạn lưu ý là phải tự mình nghiền ngẫm, không bắt chước ý nghĩ của người khác.
   Chúc bạn tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Niệm Phật

   Trước đây, lúc mới gặp pháp môn tịnh độ, con đã không hề nghi ngờ mà rất tin tưởng và niệm phật được một thời gian , lúc đó con nghĩ chắc chắn sẽ vãng sanh,tin tưởng vô cùng.Nhưng rồi tâm niệm phật của con thối thất dần. Sau đó là vào một hôm con tự nhiên nghi ngờ vô cớ(không phải là do nghe tà kiến của ai hết , tự tâm con sinh ra) ,và cái nghi ấy cứ đeo bám con mãi. Con khổ tâm lắm. Nhưng do niềm tin trước đó đã ăn sâu vào con, nên con thành ra nửa tin nửa ngờ. Đối với Phật , con một lòng thành kính nhưng chưa thể thật tín.

   Con rất mong được cảm thông giúp đỡ.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Niệm Phật,
   Có hai kiểu nghi. Một là tự dưng khởi nghi, mà không có lý do gì cụ thể. Thì đó là một dạng vọng niệm, đừng nuôi dưỡng, đừng để ý nó thì nó sẽ không có lực để làm mình suy nghĩ, nghi ngờ. Dạng thứ hai là có lý do cụ thể, ví dụ: cõi Cực Lạc xa vậy, liệu mình có đi tới không,…thì với loại nghi này, ta cần đọc lại kinh điển, tự mình suy gẫm, nhờ thiện tri thức giảng giải, nhờ Tam Bảo gia hộ,.. để phá nghi.
   Bạn xem xem nghi của mình thuộc dạng nào để xử lý nhé.
   Chúc bạn tỉnh giác.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 24. Nguyễn Đạt

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Hôm nay con vừa kết thúc khóa tu dài ngày ở chùa, con đã học thêm được rất nhiều điều,
  Hôm qua kết thúc khóa tu thì thầy trụ trì cho phép con quy y tam bảo và đặt pháp danh cho con là : Diệu Âm Thanh Tịnh. Làm con rất đỗi xúc động.
  1) Nhưng khi thầy trụ trì cho con thọ giới bất sát (không sát sanh) thì không hiểu sao lúc đó con nhất quyết không thọ giới này, chỉ thọ bốn giới còn lại, lúc đó con thoáng nghĩ: bây giờ con chưa ăn chay được (lý do con để bên dưới ạ) lại ăn thịt thì sợ sát sanh, với lại nhỡ đi lại mà dẵm phải con gì nhỏ nhỏ mà mình không biết thì sao?

  2) Tuy ở chùa thầy đã hướng dẫn con ăn chay, ngày 3 bữa nhưng không hiểu sao cứ khoảng được 3 ngày thì bụng con lại khó chịu, rối loạn tiêu hóa rất khó chịu làm những hôm đó con bỏ ít bữa, thầy hỏi thì con không dám nói chỉ ra ngoài uống thuốc thì êm nhưng khoảng 3,4 ngày thì lại khó chịu bụng.(mọi người khác không bị sao mà họ còn khỏe ra vì ăn chay) Con không biết phải làm sao nữa, mong các thiện tri thức cho con lời khuyên????

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Reply
  • Thanh Phong

   1) Trong An Sĩ Toàn Thư có dạy phương pháp này, bạn có thể thử xem sao:
   Sáng sớm vừa thức dậy nên trì tụng 7 lần bài kệ và chú không làm tổn hại côn trùng, sau đó mới đặt chân xuống giường bước đi, với sự tỉnh giác sẽ không giẫm đạp nhằm các loại côn trùng, kiến, gián… Bài kệ và chú như sau:

   Tùng triêu dần đán trực chí mộ,
   Nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ.
   Nhược ư túc hạ ngộ thương thời,
   Nguyện nhữ tức thời sinh Tịnh độ.

   Dịch nghĩa:
   Sáng sớm đến chiều tối,
   Nguyện muôn loài chúng sinh,
   Thảy thảy tự phòng hộ.
   Chúng sinh nào vô tình,
   Bị giẫm đạp mất mạng,
   Xin nguyện cho tất cả,
   Đều sinh về Tịnh độ.

   Án, địa lợi chi lợi ta bà ha.

   2) Điều này có thể là do nghiệp chướng của bạn tạo ra, bạn nên thành tâm sám hối trước Tam Bảo, kiên trì một thời gian xem sao.

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Nguyễn Đạt,

   1/ Bạn chưa thực hiểu về việc phát nguyện thọ trì ngũ giới. Khi phát nguyện, vị bổn sư thọ giới cho các Phật tử sẽ phải khai thị cụ thể từng giới, và sẽ có lời khuyên các phật tử phải tự cân nhắc thật kỹ rồi nguyện xin giữ hay nguyện sẽ cố gắng giữ. Trước Tam bảo bạn từ chối thọ giới không sát sanh, điều này cho thấy bạn chưa thực dũng mãnh khi quy y cũng như tu học. Việc bạn lo ngại còn ăn mặn, hàng ngày dẫm đạp lên chúng sanh rồi lấy đó làm lý do không dám thọ giới là sai lầm. Hãy quán sát xem nơi nào xung quanh bạn không có chúng sanh? những chúng sanh mà bạn nhìn thấy đã là vô số, nhưng mắt trần không nhìn thấy cũng là vô số. Mỗi miếng ăn, miếng uống của bạn, có miếng nào không làm tổn hại chúng sanh? Nếu vậy thì không ai dám thọ giới nữa sao? Bạn nên tư duy kỹ điều này. Không sát sanh không phải ở việc tự tay giết, sai, bảo, khuyến khích, vui ưa giết, đó là nghĩa đen. Vi tế nghĩa là không khởi ý giết, sát mới là giữ giới sát.

   2/ Sở dĩ bạn ăn chay mà bụng có vấn đề không vì đồ ăn mà do tâm bạn khởi niệm không an khi ăn chay. Phật nói tướng do tâm sanh, cảnh tuỳ tâm chuyển. Tâm bạn bất an khi nghĩ tới ăn uống, nên ăn vô là đau bụng. Muốn chuyển hoá, khi ăn hãy khởi nghĩ: con ăn miếng ăn này là để giúp thân không bị héo gày và vì con muốn thành tựu đạo quả của Như Lai, giác ngộ giải thoát, cứu độ chúng sanh rồi ăn trong chánh niệm, không khởi nghĩ bất cứ điều gì khác. Đó gọi là ăn trong chánh niệm. Chánh niệm ăn sao còn có chuyện đau bụng được. Như vậy việc bụng khó chịu là do tâm ý bạn bất tịnh mà nên.
   Bạn phải chân thành mà sám hối trước tam bảo thì mới chuyển hoá được vì đó là nghiệp chướng đường tu của bạn.

  • Thanh Tịnh

   Nam Mô A Di Đà Phật
   Kính thầy Thanh Phong
   thầy Trung Đạo,
   Bây giờ suy nghĩ lại lúc đó con quả thực vô cùng mù quáng, tự nhiên ý nghĩ đó nảy ra. Thật là nghiệp chướng sâu dày. Con xin sám hối, con xin sám hối.
   Con xin cảm ân thầy đã chỉ bảo con làm con tỏ ngộ. Con vô cùng ân hận. Vậy thưa thầy nếu con muốn thọ giới còn lại thì như thế nào ạ? Tại chùa nơi con tu ở xa quá. !

   Con xin cảm ân thầy
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Thượng Phẩm

   A DI ĐÀ PHẬT. Nguyễn Đạt bình thường niệm Phật A Di Đà khi ăn thì ăn cũng rất tự tại và chuyển hóa tốt nữa. Chúc Nguyễn Đạt tinh tấn tu học.

  • Thanh Tịnh

   Nam Mô A Di Đà Phật
   Kính TP,
   Vô cùng hoan hỉ và cảm ân lời khuyên của TP

 25. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Nguyễn Đạt,

  1/ Thọ giới chỉ là bước khởi đầu, giữ giới mới là quan trọng. Phật dạy tam vô lậu học lấy giới làm đầu. Vì có giữ giới thì mới có định, có định mới sanh huệ. Thọ giới sát là nguyện không sát người hại vật là bước đầu, nhưng vì tập quán ăn mặn đã quá sâu nặng, ngay một lúc chuyển đổi là khó, cho nên Phật mới khuyên không được sát sanh mà được ăn tam hay ngũ tịnh nhục, ăn lục chay, bát chay, thập chay. Tuy nhiên đó là dành cho người sơ phát tâm, nhưng khi đã phát tâm một đời tu học để sanh về tịnh độ, cứu độ chúng sanh mà tâm vẫn còn muốn ăn mặn thì lời nguyện của mình là không chân thật. Bởi Phật vốn chẳng ăn thịt chúng sanh. Về tịnh độ là về cõi phật, về để tu cho thành phật mà tâm phật chưa định hình thì làm sao chúng ta về được? Như thế bạn sẽ hiểu quy y chỉ là hình thức, giữ và trì giới mới là tối trọng.

  2/ Việc thọ giới sát là nên làm nhưng không nhất thiết phải làm cho xong, vì quan trọng vẫn là việc bạn đã sẵn sàng để thọ giới này chưa? Hiện nay nhiều người xin thọ tam quy ngũ giới xong thì coi như đã là hoàn thành xứ mệnh một người phật tử rồi lại tiếp tục sống trong dòng đời ngũ dục. Như thế là thọ giới không còn ý nghĩa, là trái đạo.

  Reply
  • Thanh Tịnh

   Nam Mô A Di Đà Phật,
   Kính thầy, TĐ,
   Con quả thật vô cùng ngu muội, nghiệp chướng sâu dày, suy nghĩ chưa thấu đáo, tưởng rằng khó thông hiểu được dù đọc rất nhiều. Nay lại nhờ được thầy khai thị con đã hiểu được vấn đề này. Con vô cùng hoan hỉ và cảm ân thầy.

   Thưa thầy, cho con hỏi thêm vấn đề nữa, khi mãn khóa tu về thì thầy trụ trì có tặng con kinh sách, một bức tượng Phật A Di Đà màu vàng .
   +) Con sắp đi học xa mà con có 1 cái vali đựng quần áo, vậy con mang theo kinh sách thì nên gói hay để như nào cho khỏi bất kính thưa thầy?

   +) Tượng Phật con vô cùng muốn mang theo (vì trước nay con chỉ niệm quay mặt về Tây). Nhưng to vậy không biết mang theo kiểu gì mà gửi thì lại sợ họ vận chuyển làm ẩu hỏng hóc hoặc để không đúng đầu cuối,… Với lại nhà trọ sợ không có/ không đủ chỗ để nên con không biết làm thế nào ạ???

   Mong thầy hoan trả lời, con vui thích muốn nghe.
   Nam Mô A Di Đà Phật

 26. Thượng Phẩm

  A DI ĐÀ PHẬT. Gửi Đạo Hữu Niệm Phật, Đạo Hữu giống TP, ngay vài hôm trước cũng bị vậy. Trước khi xảy ra chuyện này thì TP niệm Phật rất tinh tấn, sau đó tự nhiên bị thế đó, và TP đã nghĩ đó là nghiệp chướng, định là sẽ lên chùa đảnh lễ Phật A Di Đà, mong tìm lại được niềm tin trước kia. Thế nhưng do một tuần mưa mấy ngày liền (Do là hình như bị ảnh hưởng của bão nên có những tỉnh, huyện, bị ngập lụt tỉnh thành nơi TP ở cũng bị mưa), thế là không đến được. TP đã rất phiền não, sợ không được vãng sanh vì phải có đủ Tín-Nguyện-Hạnh thì mới được vãng sanh, sau đó TP đã thử đọc Kinh A Di Đà trên mạng nhưng tình trạng đó vẫn cứ xảy ra, có đoạn đọc mà tâm cứ kiểu như bị cái gì đó ngắt lại, đúng không, Đạo Hữu? Cái cảm giác đó khiến TP nghĩ là niềm tin đã bị thoái chuyển, TP muốn vãng sanh trong đời này, không muốn đợi hẹn kiếp sau nữa đâu, bởi TP đã trải qua “vô lượng” kiếp trong luân hồi rồi. Tưởng chừng sẽ tiếp diễn nhưng bây giờ TP đã cải thiện được tình trạng đó, bởi vì có một ngày TP đã đọc một số truyện về Đức Phật Bổn sư-Đức Phật Thích-Ca Mâu-ni ở trang:http://daibaothapmandalataythien.org/ ở mục “Cuộc đời Đức Phật theo truyền thống Phật Giáo Đại Thừa”, lúc đọc TP chăm chú và đọc xong mới khởi lại niềm tin lại với Đức Phật, Đạo Hữu cứ thử đọc xem nhé? Hoặc Đạo Hữu lên mạng tra “Phật thuyết A Di Đà Kinh” có video người ta làm phim đấy, hình ảnh, lồng tiếng cũng rất hay, hoặc Đạo Hữu muốn thoát khỏi tình trạng đó thì, Đạo Hữu có thể cầu xin, cầu xin Đức Phật A Di Đà cứu thoát con khỏi cái nghi hoặc này, và cứ thế Đạo Hữu với tâm tha thiết cầu khẩn, cố găng thắng lại cái nghi hoặc vô cớ đó. Đấy là các cách của TP, nếu có gì thắc mắc và vướng mắc gì thì Đạo Hữu có thể phúc đáp lại nhé. Chúc Đạo Hữu sớm lấy lại niềm tin chân thật.

  Reply
 27. tâm thành

  nam mô a di đà phật con có một lời sám hối tội lỗi về tất cả các nghiêp ác trong đó có nghiêp sát sinh và phá thai nay con đang phải chịu quả báo con muốn hóa giải nghiệp này phải làm sao kính bạch quý thầy ,xin quý thầy giúp con hóa giải nghiệp oan con xin đội ơn quý thầy nam mô a di đà phật

  Reply
 28. An Lạc

  Kính bạch quý Cô Chú đồng tu, con tình cờ biết dc trang Phật Pháp này, lòng cảm thấy thật may mắn, con có rất nhiều thắc mắc về việc tu học nên mạn phép lên đây thưa hỏi mong nhận dc lời chỉ dẫn từ quý Cô Chú.
  Con từng may măn dc đi tham dự các thời khóa công phu của một số chùa, tịnh xá, và thấy mỗi nơi có cách tu học khác nhau, nên đôi khi con cảm thấy ko quen, thấy lạ. Nên con đã tự đề ra thời khóa công phu của mình, con xin trình bày bên dưới, vì con cảm thấy rất quen thuộc, an lạc khi trì tụng các kinh chú như bên dưới, còn khi tụng trì những loại kinh, chú khác con cảm thấy không chuyên tâm được. Hai thời công phu của con như vậy không biết có ổn không, thứ tự tụng như vậy được chưa. Mong Chú Thiện Nhân, Trung Đạo, Mỹ Diệp, CS Phước Huệ,… cho con lời khuyên.

  * Công phu sáng
  – Chú Đại Bi
  – Phẩm Phổ môn
  – Niệm Danh hiệu Phật A Di Đà( nhiều ít tùy vào thời gian)
  – Ma ha bát nhã tâm kinh
  – Chú vãng sinh
  – Hồi hướng

  * Công phu tối
  – Chú Đại Bi
  – Kinh A Di Đà
  – Niệm Danh hiệu Phật A Di Đà( nhiều ít tùy vào thời gian)
  – Thập Hạnh Phổ Hiền
  – Chú vãng sinh
  – Hồi hướng

  Reply
  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn An Lạc,

   TĐ xin góp ý cùng bạn vài điểm:

   1/ Chư Tổ dạy: tu học thời nay nên một môn thập nhập, trường kỳ huân tu. Điều này ý nói nếu chúng ta liền một lúc muốn tu học quá nhiều pháp của Phật e rằng vừa không đủ thời gian, vừa không có lợi ích thiết thực. Do vậy khi tham gia cộng tu bạn nên chọn một nơi nào đó phù hợp với pháp bạn đang tu học thì tốt nhất. Tu nghĩa là sửa những phiền não, sai quấy trong tâm. Do vậy tu tại gia hay tu ở chùa đều không vượt ra ngoài nghĩa này. Hiện có rất nhiều liên hữu rất ham ưa tu học thật nhiều đạo tràng, nghe thật nhiều giảng sư, học tụng thật nhiều kinh, chú, với ý niệm là hiểu biết nhiều Phật pháp. Thực tế thì một pháp thông, các pháp đều thông. Một câu A Di Đà Phật mà thông thì các pháp đều thông suốt. Điều này bạn phải khéo léo quán chiếu để không bị lạc vào rừng pháp rồi không có lối ra.

   2/ Công khoá của bạn như vậy cũng tốt. Nhưng tối trọng khi thời khoá vẫn là tâm thanh tịnh. Phật dạy tâm tịnh cõi Phật tịnh. Khi tâm bạn tịnh thì cho dù bạn niệm Phật, tụng kinh, trì chú hay làm gì chăng nữa đều có ích lợi thiết thực cả.

   3/ Bạn nên dành nhiều thời gian cho niệm Phật và nên coi công phu niệm Phật là trọng yếu. Tụng kinh quan trọng là hiểu nghĩa kinh, có hiểu thì tu học mới có kết quả.

   4/ Niệm Phật nên chú trọng 3 yếu điểm: miệng-tai-tâm. Miệng niệm rành rõ từng câu, từng chữ. Tai nghe rành rõ từng câu từng chữ. Tâm nhớ rõ từng câu từng chữ. Ngoài ra không cần quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Nếu bạn nhiếp tâm tu học theo cách này, chỉ ít thời gian sau sẽ có định lực trong công khoá niệm Phật.

   Chúc tinh tấn.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn An Lạc!

   MD không biết bạn có đề ra hướng tu tập không, hay chỉ là tu chung chung, bởi không ít người họ đọc rất nhiều kinh chú, nghe rất nhiều pháp. Như cô bán thuốc Tây ở nơi MD, MD vẫn thường ghé mua; mỗi lần đến đều thấy cô vừa bán hàng vừa nghe Pháp và của mỗi vị sư khác nhau; MD có hỏi: cô tu theo pháp môn nào? Thì cô trả lời: làm lành, nghe Pháp vậy thôi. Rõ ràng khi tu tập mà đạt được sự an lạc là một dấu hiệu tốt, song nếu chỉ tu hành theo lối chung chung mà không vạch ra một phương pháp cụ thể thì chẳng khác nào chúng ta mang hành lý ra đi mà chẳng biết đi đâu, không xác định chốn về vậy.

   Giả như An Lạc đang rơi vào tình trạng MD đã nói trên thì cần vạch ra cho mình một hướng tu tập: tu hành để làm gì? Phương pháp nào là nhanh chóng thành tựu đạo nghiệp. Còn như An Lạc đã chọn pháp môn niệm Phật thì theo thiển ý của MD, trong hai thời khóa bạn nên điều chỉnh, lượt bỏ bớt những phần phụ trợ để tập trung cho chánh hạnh niệm Phật. Vừa niệm Phật, vừa tụng kinh, vừa trì chú nếu xét về sự thì đã có sự xen tạp mất rồi; chắc chắn sẽ không có lợi ích bằng một câu A Di Đà Phật tịnh niệm tương tục.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 29. Đào Hạnh

  A di đà phật. Con có nhân duyên biết đến phật pháp sau khi gia đình con gặp đại nạn.Đến nay đã 3 năm rồi,con gái lớn của con đột ngột ra đi ở tuổi 23 vì TNGT.Gia đình con vô cùng đau buồn và đã làm nhiều việc theo lời các thầy sư và phật tử chỉ bảo hồi hướng cho cháu.Cháu có báo mộng là đã siêu thoát và về Tây Thiên rồi.Trong 3 năm qua, lần lượt các bát hương nhà con đều hóa, ban đầu là bát hương thổ công, rồi đến bát hương gia tiên, sau đó là bát hương thờ Phật{ ban riêng), và hôm qua là bát hương bà cô ông mãnh. Con ko lý giải được hiện tượng này, kính mong Quý thầy cô, cư sỹ phật tử hoan hỷ chỉ bảo ạ.Hiện nay gia đình con vẫn tỳu duyên làm việc phúc thiện như cúng dường tam bảo, phóng sinh, niêm Phật… hồi hương cho cháu, cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ…ạ.Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

  Reply
 30. Trương Thị Kim Chi

  Dạ thưa Thầy ,

  Cho con hỏi thăm , khi khâm liệm người chết mà có đặt theo 1 lưỡi dao thép thì có vấn đề gì với người chết và con cháu của người chết không ạ ? Vì gia đình con mới cải táng mộ cho cha con đã mất 27 năm , có phát hiện có lưỡi dao được đặt trong người cha con lúc tẩm liệm ạ . Mong Thầy giải thích dùm con ạ , Con xin cảm ơn Thầy

  Reply
  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Trương Thị Kim Chi,

   *”con dao” theo luận lý thế gian giống như một vũ khí để giúp cho người chết không bị quấy nhiễu. Điều này cũng thường xảy ra với những người còn sống, ví thử: đêm ngủ, gặp ác mộng, nhiều người khuyên nên để con dao dưới chiếu, hay dưới gối thì ma quỷ sẽ không có cơ hội quấy phá nữa. Thực tế đó là những ý niệm rất mê tín và xa rời nhân quả. Bởi con dao là vật vô tri thì làm sao có thể tự nó gây tổn hại cho người khác được, trừ khi người đó dùng con dao để doạ nạt hay làm tổn hại người khác. Như vậy luận theo lý nhân quả thì con dao chỉ là phương tiện sát người, hại vật, nhưng nhân để sát hại là khởi từ tâm oán thù của chúng sanh. Con người sống trong đời luôn xoay vòng trong 4 nhân duyên: báo ân, trả nợ, báo oán, đòi nợ. Một người có tâm thiện lành, khi ngủ ắt chẳng phải lo lắng gặp ác mộng; nhưng một người tâm đại gian, đại ác, chuyên hành bất thiện, giấc ngủ sẽ chẳng thể tránh khỏi ác mộng. Lý do? Bởi Phật dạy: tướng do tâm sanh! Tâm bất thiện sẽ tự chiêu cảm cảnh giới bất thiện. Đó chính là gieo nhân ắt gặp quả.

   TN sơ lược đôi dòng để bạn hiểu nếu Ba bạn ăn ở hiền lương, nhân đức và lại tu đạo, trì giới, khi xả báo thân an nhiên tự tại mà gia đình khi khâm liệm lại cho con dao vào áo quan để giúp cha bạn phòng thân=mê chồng lên mê. Bởi một người hành thiện, tâm thiện lại tu đạo, trì giới thanh tịnh, khi chết có sự hướng dẫn, hộ niệm của đồng đạo, họ sẽ lập tức đi theo vào cảnh (cõi thánh, trời, người, a tu la); ngược lại người cả đời đại gian, đại ác, phút lâm chung, dù mâm cao, cỗ đầy, dù có thỉnh tăng, hộ niệm cũng chỉ là gieo một chút duyên cho hậu kiếp, còn quả báo đại gian, đại ác chính là tam ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) thì không thể tránh khỏi. Đó gọi là nhân quả quyết không sai lệch, tự mình làm tự mình gánh chịu.

   Như vậy bạn có thể tự lý giải: “con dao” để trong mộ của Ba bạn là hoàn toàn mê tín và phi nhân quả. Gia đình bạn nên dõng mãnh sám hối với Ba bạn vì tội vô minh rồi phát tâm trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, ăn chay, phóng sanh, niệm Phật, bố thí…tất cả phước thiện này hồi hướng cho Ba bạn, như vậy sẽ ý nghĩa hơn và Ba bạn sẽ nhận được sự trợ duyên mà hướng về đạo Phật, tu học, giác ngộ mà tự giải thoát.

   *Bạn nên đọc những Kinh Phật dạy về nhân quả báo ứng để tự mình khai sáng, không mê mờ, nhờ đó mà tiến thân tu đạo để tự độ mình và giúp người thân.

   Bài Tham Khảo:

   Bài tham khảo:
   1. Kinh A Nan Vấn Phật Chuyện Cát Hung
   2. Kinh Nhân Quả 3 Đời
   3. Kinh Tội Phúc Báo Ứng
   4. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
   5. Liễu Phàm Tứ Huấn
   6. Cảm Ứng Thiên

 31. Vũ Thị Hậu

  Con viết lên đây mong quý thầy cô nào giải đáp giùm con với ạ. Con rất là mệt mỏi với tình huống của con. Con năm nay 32 tuổi. Từ năm con lấy chồng sang nước ngoài cho tới khi con sinh được bé gái đầu lòng tình trạng của con bất đầu đó. Mỗi lần con về Việt Nam con có thắp một nén hương thì vong của 1 người nào đó nhập vào con, tự xưng là bố của con. Vâng bố của con mất lúc con còn rất nhỏ nên con không nhớ bố con như thế nào nữa. Vong đó còn khóc lóc đòi gặp anh em, họ hàng khiến con khóc nhiều tới nỗi kiệt sức. Vong còn bắt con đi tu, ăn chay, niệm Phật. Con làm gì sai là chói chân, chói tay, bắt con quỳ xuống không cho đứng dậy cho tới khi thả con ra. Chỉ vì mồng 1 đầu năm con ăn thịt gà, tự tay con tát vào mồm con cho tới khi đỏ hết cả lên thì thôi. Tình hình như vậy cứ diễn ra mới khổ. Con về Việt Nam bình thường thì không nhập vào người con được, chỉ khi nào con thắp một nén hương thì mới nhập vào người con. Chớ chêu thay là con lấy chồng rồi sang Hàn quốc, lại rơi vào gia đình cũng có bố chồng bị mất. Mọi khi con lên chùa bên Hàn, cũng thắp một nén hương, ngay lập tức vong của bố chồng lại ứng vào người con rồi khóc lóc đòi gặp gia đình vợ con. Tình hình như vậy khiến con đau đầu vô cùng. Thầy cô giúp con giải đáp với ạ. Con cảm ơn.

  Hồi giữa tháng 10 dương lịch con có điện thoại về Việt Nam nhờ thầy cúng giải cho con để không cho vong nhập vào người con nữa, nhưng con không biết tại sao cúng xong khoảng 2 ngày sau, con ngủ tới 5h sáng dậy, con đi vệ sinh mọi thứ sụp đổ trước mắt con. Con không nhìn thấy gì, mắt con càng ngày càng tối lại, con không đứng vững được, chân tay con run lên, các đầu ngón tay tê hết lại, con không nhớ được gì mấy, tình trạng chỉ còn xác không, giống như con bị mất hết vía, con chỉ biết giờ con sắp chết. Con chỉ luyến tiếc một điều là giờ con ra đi bỏ lại 2 đứa con gái còn ít tuổi của con, con không chịu và không chấp nhận điều đó, xong con ngã ra nhà, lúc đó con chỉ biết niệm Phật, con niệm liên tục. Tình trạng đỡ dần, đỡ dần. Con cảm giác giống như quả bóng bơm đầy hơi, sau đó dùng kim đâm vào quả bóng ấy khiến nó xẹp dần, xẹp dần, tình trạng của con nó đờ đẫn, đờ dẫn như trái bóng xẹp hết xuống thì phục hồi lại. Chồng con sợ quá đưa con đi viện cấp cứu. Bác sĩ thử máu, chụp não rồi nói não con không bị làm sao cả sau đó cho con xuất viện ra về nhưng trí nhớ của con bị mất không 50%. Giờ trí nhớ của con đang dần dần phục hồi nhưng chưa được 100%. Giờ con rất là sợ, con không biết phải làm sao cả, con khổ tâm lắm.

  Bên Hàn quốc họ không giống bên Việt Nam mình. Nhà không có bàn thờ. Hồi năm 2016 con có về Việt Nam chơi cũng như mọi lần, con cũng thắp hương kêu hôm nay con về Việt Nam chơi, mong gia tiên chứng giám cho con, cho tới khi đêm giao thừa, con có dậy thắp hương đêm 30 thì con lại bị vong ốp, bắt con lên chùa, xin chân hương nhà chùa mang sang Hàn lập bàn thờ, tức hết Tết qua ngày 06 Âm lịch mới cho đốt vàng hoá Tết. Kể từ hôm đó không còn vào người con nữa. Nhà con đang ở, trước cửa là một cái hang đá rất to, cái hang đó có hình ông Phật đang trong tư thế ngồi như một ông vua mà không một ai biết.
  Gia đình con cũng không biết cho tới khi con bị vong ốp, cái vong đó đã chỉ cho con nhìn lại cái hang đó, nói là có nhìn thấy hình Phật không? Con nhìn lại thì quả đúng có một hình Phật to có cả mặt mũi, chân tay đang ngồi như Phật tổ vậy. Con rất kinh ngạc, nhưng núi đó bị người ta nổ mìn lấy đá nên hình Phật tổ đó bị mất một chân và 1 bên tay. Người khai thác đó lại ở sát nhà con, nhà đấy có 3 người con nhưng bị tai nạn giao thông chết mất một người, con trai. Khi con bị vong ốp có nói với người nhà con là do bố mẹ nó nổ mìn khai thác đá làm mất 1 chân, 1 tay hình tượng Phật trên núi đá đó nên họ mới bắt con trai nhà người đó đi. Ở làng con đang ở có 1 ngôi chùa, 12AL năm nào chùa đó cũng mở hội chùa, bắt đầu từ 12AL cho tới 14AL. Sắp đến ngày hội chùa đấy, cách có 2 ngày nữa thôi là tới hội chùa, con ngủ tới gần sáng rồi con ngủ mơ thấy Phật bà Quán Thế Âm Bồ Tát bay ngang qua nhà con, và Quán Thế Âm có xuống khám bệnh cho con. Quán Thế Âm đặt tay lên ngực con và nói trong người con không được khoẻ. Nói xong Quán Thế Âm bay vụt vào cái chùa đó, mà chùa đấy chỉ còn hai ngày nữa là tới hội chùa đó rồi ạ. Con nghĩ không biết có phải Quán Thế Âm bay từ cái hang đá trước cửa nhà con không nên mới đi ngang qua nhà con như vậy. Con chơi ở Việt Nam tới hết hội chùa đó thì con quay về Hàn quốc, mang theo chân hương xin ở nhà chùa về. Con viết lên đây mong các thầy cho con lời khuyên với ạ, chứ vong ốp nhiều con mệt lắm, con phải đi làm nữa.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

  Reply
 32. Nguyễn Đăng kiêm

  Con nằm mơ gặp quán âm tới 3. lần đầu là cùng với các vị khác cưỡi mây trắng bay ngang qua nhà
  Lần thứ hai là quán âm cưỡi đài sen khuôn mặt Thay đổi liên tục cho đến bình thường và con đã thoát một nạn
  Lần thứ ba là trong mơ thấy mình ngồi nhìn tút lên trời qua nhiều tầng mây thì thấy như một bóng quan âm có hào quang màu vàng
  Quả thật là nếu như có người gặp được quan âm bồ tát ở dưới đất chạm vào người ắt vãng sanh ngay lập tức. Con được quan âm phù hộ và cứu vớt rất nhiều lần rồi,con cũng không biết sao lại như vậy nữa.con vẫn ăn mặn như mọi người, con hứng thì vào đọc kinh không hứng thì coi phim, con sống có khi còn nhiều thứ ngu muội hơn người bình thường nữa.con rất hám sắc nữa.bồ tát cũng phù hộ cho con làm việc với nhiều người đẹp luôn. Giống như con ước gì chỉ cần nguyện quán âm bồ tát là xin được vậy. Không biết là con có duyên với phật pháp hay là con quá may mắn.đây là lời nói thật của con. Con muốn vị thật sự là cao nhân trong phật pháp cho con hiểu chuyện gì giữa con và quán âm có mối quan hệ gì được không ạ.con tha thiết muốn hỏi ạ

  Reply
 33. NMADDP

  CƯ SĨ DIỆU ÂM – HỘI THẢO HỘ NIỆM THẾ GIỚI
  THỰC TẬP HỘ NIỆM TRỰC TUYẾN VỚI CƯ SĨ DIỆU ÂM

  Mình có coi những video ghi lại của những buổi tạo đàm trước đây cùng với cư sĩ Diệu Âm và mới đây có tham gia trực tuyến qua trang zoom rất dễ dàng. Mọi người ai cũng có thể tham gia, không cần đăng ký gì hết.

  Những buổi tạo đàm giảng dạy của cư sĩ Diệu Âm rất là bổ ích, dễ hiểu, rỏ ràng về pháp môn niệm và hộ niệm. Mình đã ngộ ra rất nhiều điều sau khi coi những buổi tạo đàm giảng dạy này.

  Hướng dẫn rất dễ dàng để dùng trang zoom và lịch trình những buổi trực tuyến tọa đàm và thực tập hộ niệm dưới đây:

  Cư Sĩ Diệu Âm – THẾ GIỚI HỘ NIỆM 2018

  Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwHWNSvuYeYerGRy6xwccRv-W064j0WCH

  Download MP3: https://drive.google.com/drive/folders/1NW53jox8ZWgTtlHcCrN8Jwy6oHeK-Tua

  Tham gia trực tuyến vào Zoom và giới thiệu cho người khác cùng tham gia:

  Vào trang web: https://zoom.us/j/6966966789

  – Sau đó cài chương trình vào máy tính, phone một lần đầu
  Sau đó đổi tên (Pháp Danh) của mình
  Quý vị chú ý bật và chỉnh âm thanh cho đúng trước khi tọa đàm.

  – Thứ Sáu hàng tuần theo giờ Việt Nam :
  Lúc 6 giờ chiều đến 7giờ 30 tối. (Thực Tập Hộ Niệm)
  hoặc là 6 giờ chiều đến 8 giờ tối (Hội Thảo Hộ Niệm)

  – Thứ Hai hàng tuần theo giờ Việt Nam
  Lúc 4giờ 30 sáng đến 6: 30 giờ sáng (Hội Thảo Hộ Niệm)
  hoặc là: 4giờ 30 sáng đến 6 giờ sáng (Thực Tập Hộ Niệm)

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Reply
 34. Nguyễn Đăng kiêm

  Nam mô quán âm bồ tát
  Xin quán âm bồ tát phù hộ cho con thành công, hạnh phúc, bình an
  Con xin thành tâm xám hối trước tam bảo và các vị trước phật

  Reply
 35. NguyenPhu

  Năm mới NP xin chúc cho toàn thể liên hữu gần xa có một năm thật viên mãn, vạn sự bình an, thân tâm an lạc, gia đạo luôn luôn như ý. Chúc ban quản trị DVCT một năm mới an khang thịnh vượng.
  NP xin gơi lời chào năm mới cùng lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người, các tiền bối Thiện Nhân, Trung Đạo, các đạo huynh Phước Huệ, Tâm Tịnh, Hữu Nghĩa, Mỹ Diệp, Nguyên, Tịnh Thái….chúc mọi người Tâm tâm viên mãn, đạo sự vững chắc để cùng nhau xây dựng một cuộc sống Phật pháp ở khắp mọi nơi.

  Reply
 36. Phật tử Chơn Lâm Ánh

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Lành thay, lành thay
  CLA xin cảm ơn trang Đường Về Cõi Tịnh đã giúp cho CLA cùng các vị đạo hữu đều được có cơ hội giao lưu học hỏi Phật pháp Tịnh Độ Tông cũng như Bố Thí Pháp cho chúng sanh .
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Kính chúc các vị liên hữu có một sức khỏe dồi dào, tinh tấn, an lạc trên con đường học Phật

  Reply
 37. Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

  Lời người viết: Pháp Môn Lạy Phật đem lại cái lợi trước mắt cho người thực hành là về sức khỏe. Vì chỉ cần làm động tác Lạy trong khoảng 20 phút, phải lạy được 100 lạy, kết quả mang lại cho cơ thể nhiều hơn đi bộ một giờ. Những ai mắc phải những chứng bệnh được khuyên nên tập thể dục như huyết áp cao, cholesterol, tiểu đường,… xin đọc hết bài viết này và thực hành thử một thời gian, rồi so sánh, sẽ biết. Ngoài một số điểm lợi về thân, còn có mặt tốt cho tâm nữa. Rất mong việc thực tập thường xuyên sẽ mang đến những lợi lạc ấy cho quí vị. Trân trọng.

  PHÁP MÔN LẠY PHẬT

  Lạy Phật: pháp môn tuyệt vời,
  Ai hành trì được, cuộc đời đổi thay,
  Hơn hai mươi phút mỗi ngày,
  Vừa lạy, niệm Phật, thân này khỏe ra,
  Lại trị nhiều bệnh nữa mà,
  Ung thư sẽ bớt, cùng là huyết (áp) cao,
  Tiểu đường, mỡ máu giảm mau,
  Đau lưng, nhức khớp, còn đâu giày vò.
  Mất ngủ: nay ngáy kho kho,
  Tâm luôn an lạc, chẳng lo, chẳng buồn.
  Nghiệp chướng sẽ tiêu trừ luôn,
  Thiện căn tăng trưởng, khiêm nhường phát sinh.
  Ba điều cuối đến với mình,
  Nhờ vào kết quả công trình khổ tu.
  Mong người tin, gắng công phu,
  Ao Sen Thất Bảo dự trù có tên.

  Ở bài thơ trên, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu và gom lại, tạm gọi là đầy đủ, những lợi lạc về thân và tâm của Pháp Môn Lạy Phật. Tuy nhiên, vì thiết nghĩ nên ghi thêm nhiều điều cần biết để khơi dậy sự tín tâm ở những đạo hữu chưa hành trì pháp môn này để họ thấy lợi mà thực hành chứ bỏ qua quá uổng nên người viết xin ghi phần sau đây:
  Tại sao ta nên hành trì Pháp Môn vừa Lạy Phật và Niệm Phật ? Vì:
  * Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa.
  * Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng.
  *Dựa vào hai điều trên thì Lạy Phật là pháp môn sám hối nghiệp chướng tuyệt vời.
  * Hòa Thượng Sám Vân dạy: “Lạy Phật là vận động tốt nhất, còn tốt hơn khí công và thái cực quyền”.
  *Pháp Sư Đạo Chứng viết: “Lạy Phật làm tăng lượng thở buồng phổi, mở rộng lòng độ lượng và khai phát sức tự giác”.
  *Tỳ Kheo Thích Trí Hoằng viết trong “Pháp Môn Lạy Phật”: “ Các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể được tác động. Từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu xuống đến huyệt đan điền dọc theo xương sống và các huyệt ở tay chân. Chúng ta cảm thấy có một luồng khí nóng chạy đều khắp cơ thể và mồ hôi theo các lỗ chân lông tuôn ra. Theo Y học Đông Phương, một khi các huyệt đạo trên cơ thể được tác động, khí huyết sẽ lưu chuyển và bệnh tật sẽ tiêu trừ.”

  * Tài sản quý báu nhất của đời người là sức khỏi.

  *Pháp Môn Lạy Phật tiện lợi hơn và mang lại nhiều hiệu quả về sức khỏe hơn là tập thể dục. Lạy Phật chỉ cần một khoảng trống bằng chiếc chiếu cỡ nhỏ. Lạy Phật 20 phút, phải cố gắng lạy cho được 100 lạy, kết quả hơn đi bộ một giờ vì lạy Phật tác động trên nhiều phần của cơ thể: chân, tay, bụng, cổ và mồ hôi toát ra nhiều hơn đi bộ. Sau một thời gian, sức khỏe tăng lên thấy rõ và sẽ ngăn ngừa được nhiều bệnh. Ngoài ra, lạy Phật với tâm thanh tịnh, thành kính, tha thiết sẽ mang lại nhiều phước đức khó lường. Đặc biệt, nếu có tấm lòng như vậy trong lúc lạy Phật và niệm Phật, hy vọng chứng bệnh nan y nào cũng sẽ được tiêu trừ vì “có cảm tất có ứng.”
  * Vì lý do vừa nêu, nhiều bệnh khó chữa có thể giảm bớt nhờ lạy và niệm Phật như huyết áp cao, mỡ máu, tiểu đường, đau lưng, nhức khớp, mất ngủ và thậm chí ung thư cũng có cơ may bớt được.
  * Theo Pháp sư Đạo Chứng trong sách “Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư-Thầy Thích Minh Quang dịch” có đoạn như sau:
  “Thực ra tế bào ung thư vốn cũng là những tế bào tốt…Do phải chịu bức ép, tổn thương, đả kích nên chúng mới bất đắc dĩ thay đổi, phân hóa thành những tế bào sai lầm… Chính những tế bào sai lầm này sinh ra những tế bào sai lầm đời thứ hai. Cứ như vậy tiếp tục sinh sản, dần dà chúng sẽ biến thành một đoàn thể tự phát triển, đây chính là ung bướu”. (trang 27 sđd) Ở trang 37 sách đã dẫn có giải thích như sau:
  “Làn sóng tâm niệm Phật và làn sóng âm thanh niệm Phật khiến toàn thân chúng ta chấn động một cách vi diệu, dường như xoa bóp cho tất cả tế bào. Việc xoa bóp này rất nhẹ êm, rất tinh tế, khiến cho các tế bào trong trạng thái dễ chịu có thể phát huy công năng tốt nhất….”
  Và xin đọc tiếp ở trang 38:
  “ Bởi vì trong danh hiệu Phật đã hàm chứa tâm từ bi vĩ đại và trí tuệ thâm sâu cứu độ chúng sanh của Đức Phật. Đồng thời, danh hiệu Phật cũng khai phát ánh sáng và năng lực công đức Phật tánh vốn có bên trong chúng ta! Năng lực công đức này đương nhiên cũng bao gồm năng lực trị liệu tâm bệnh và thân bệnh.”
  Nhân đây, xin được ghi thêm vài điều cần thiết nữa:
  * Khi lạy Phật và niệm Phật, bệnh nhân bịnh nan y phải tin là bịnh của mình sẽ bớt. Niềm tin mãnh liệt giúp bệnh mau thuyên giảm. Vì niềm tin có sức mạnh mang tính quyết định. Hơn nữa, có tin thì mới vui và phấn khởi để hành trì. Ngoài ra, nên cười, vui nhiều trong ngày. Đó là những cảm giác tốt cần có trong cơ thể bệnh hoạn, nhất là với bệnh nhân ung thư vì sức mạnh của “Tâm hoan hỉ không thể nghĩ bàn. Huyết cầu mau chóng tăng lên”. “…lúc sung sướng hạnh phúc, cơ thể sẽ tiết ra chất hóa học làm tăng cường sức miễn dịch, tăng trưởng số lượng và chất lượng tuyến hạch” (trang 102 sđd).
  * Bệnh ung thư có thể là Thân bệnh hoặc Nghiệp bệnh (oán bệnh).

  – Về thân bệnh: mang bịnh do ăn uống những món độc hại, dùng thuốc chữa bệnh không hợp với sự sống của tế bào,…; do thiếu oxy nuôi dưỡng tế bào; do tinh thần bạc nhược, buồn khổ, lo âu, giận tức, căng thẳng tinh thần…Những cảm giác tiêu cực này sẽ tiết ra những độc tố lâu ngày chày tháng sinh ra bịnh ung thư.
  Ngoài việc lạy Phật mỗi ngày khoảng hơn 20 phút, người bệnh nên thay đổi lối sống càng nhiều theo chiều hướng tích cực, (tin bịnh sẽ bớt, thường vui vẻ, tươi cười, ăn uống những món không độc hại…), sự hồi phục bệnh càng nhanh.
  -Về nghiệp bệnh (oán bệnh): mang bịnh do người bệnh đã từng gây khổ đau hoặc sát hại nhiều sinh linh, trong đời này hay nhiều đời quá khứ, có thể là người hay động vật như trâu, bò, heo, chó, khỉ, gà vịt, chuột, ếch, baba, cá, lươn,…. Gặp thời cơ là những oan hồn đó sẽ trả thù bằng cách nhập vào cơ thể tạo thành ung bướu. Với bệnh nhân này, ngoài việc lạy Phật, niệm Phật với tâm chí thiết, thành kính, người bệnh nên làm thêm những việc sau đây: bố thí, làm việc thiện, phóng sinh thật nhiều, tha thiết ăn năn, sám hối nghiệp sát đã gây khổ đau cho chúng sinh, hồi hướng công đức làm được cho họ…khẩn mong vong linh ấy cùng khắp pháp giới chúng sanh được siêu sinh về thế giới cực lạc. Có vậy, nghiệp chướng người bệnh sẽ được tiêu trừ. *Lúc lạy Phật nên để máy niệm Phật có nhạc, vừa lạy, vừa nghe, đọc theo ( đọc thầm), làm lòng rất hứng thú nên việc lạy sẽ không cảm thấy khó nhọc và chóng hết giờ lắm. Việc làm vừa ghi chỉ áp dụng lúc mới tập lạy. Về sau, lạy đã thuần thục nên thầm niệm danh hiệu Phật và lạy sẽ được
  nhiếp tâm để có thể tính đủ số lượng phát nguyện rồi ngưng.
  * Năm loại ung thư cần nên ăn chay: ung thư dạ dày, ung thư ruột già, ung thư cổ tử cung, ung thư ngực, ung thư tiền liệt tuyến. (trang 129- sách đã dẫn)
  * Người viết đã cố gắng tìm và ghi ra những chi tiết cần thiết cho việc chữa trị bệnh nan y, tuy nhiên bịnh có bớt hay không sẽ còn tùy thuộc:
  – vào bệnh nặng hay nhẹ
  – vào việc thực hành chữa trị của người bệnh có hết lòng không.
  – vào yếu tố thời gian nữa.
  Những điều cần biết lúc lạy Phật:
  * Lạy Phật bất cứ ở đâu cũng được nhưng phải là nơi sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu nhà có bàn thờ Phật thì nên thay quần áo sạch sẽ, thay nước bàn thờ Phật và thắp nhang trước khi lạy Phật. * Xin đề nghị tư thế lạy Phật: Đứng thẳng người, hai tay chấp lại đưa cao tới trán. Tiếp, di chuyển hai tay chấp lại để trước ngực. Trước khi qùy xuống, hai tay buông nhẹ ra hai bên, chống xuống đất, sau đó đầu gối mới qùy xuống. Thân mình nằm mọp xuống sao cho hai tay, hai đầu gối và đầu chạm đất. Cằm đụng sát ngực. Mông chạm vào hai gót chân. Khi đã nằm mọp xuống, đưa hai bàn tay úp xuống về phía trước đầu, rồi nhẹ nhàng ngửa hai bàn tay , các ngón xòe ra giống cánh sen mềm mại. Lúc đứng lên, chống hai tay rồi đẩy mạnh để đưa toàn thân mình đứng dậy. Cách này giúp hai chân cùng vận động, sẽ tốt cả hai. Cố gắng hít sâu lúc chống tay đứng lên và thở hết lúc lạy xuống. Rất quan trọng: Nên nhớ trong lúc lạy Phật, cố gắng quán tưởng hào quang chư Phật hiển hiện hay quán tưởng hình Phật A Di Đà ở trước mắt,…. *Gặp chướng ngại, phải kiên trì: thời gian đầu lạy Phật, phần bắp đùi và vùng bụng rất đau nhức, kể cả cổ cũng đau. Xin đừng nản lòng. Đau, vẫn cứ lạy, chừng một tuần đến mười ngày tự nhiên hết nhức. Lúc đầu, lạy rất khó khăn và mồ hôi vã ra rất nhiều, nhưng sau chừng 20 ngày, việc lạy cảm thấy nhẹ nhàng và lòng rất hưng phấn. Thực hành càng nhiều, càng thấy thích thú và sức khỏe càng tốt hơn.
  Lúc mới bắt đầu nên lạy từ 10 lạy, 20 lạy… rồi sau nên tính phút. Người mạnh khỏe hoặc có tín tâm nên lạy nhiều hơn 20 phút mỗi lần.
  * Lúc lạy Phật cằm đụng sát ngực: “ động tác này có thể giúp cột xương cổ gồm bảy đốt kéo giãn ra, đem lại những lợi ích sau đây:
  – Lượng máu dồn về bộ não đầy đủ
  -Dịch tủy xương sống và não lưu thông. -Giúp hệ thần kinh ở xương cổ không bị ép, phát huy được công năng:…(trang 59, sđd)
  Pháp Môn Lạy Phật: rất nhiệm mầu: Vì khi hành trì pháp môn này, nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng và hạnh khiêm cung sẽ phát sinh. Trong bài “Pháp Môn Lạy Phật”, Tỳ kheo Thích Trí Hoằng viết:“Trong Kinh Đức Phật thường dạy, tâm khiêm nhường là cửa ngõ của trí tuệ và là con đường đưa đến giải thoát”. Đó cũng là lý do để có những buổi sám hối lạy Phật vào những ngày giữa tháng và cuối tháng âm lịch tại các chùa. Nếu đạo hữu nào hành trì Pháp Môn Lạy Phật mỗi ngày coi như đã sám hối thường xuyên. Kính mong tất cả quí vị đã đọc bài này làm được, để hưởng những lợi lạc không thể nghĩ bàn. Khi đã được kết quả, xin giới thiệu bạn bè cùng hành trì, nhất là nên chỉ cho những vị ở xa chùa hoặc không có nhiều thời gian đến chùa. Được vậy thì còn gì quí hơn.

  Cầu mong nhiều người làm được vậy. Chúng tôi xin đem công đức có được này hồi hướng cho cha mẹ, ông bà nhiều đời, oan gia nhiều kiếp và khắp tất cả pháp giới chúng sanh tương lai đồng sanh về Tịnh Độ.

  Bài viết tuy ngắn nhưng không làm sao tránh khỏi những sai sót, con kính mong Quí Thầy, Quí Ni và quí vị Thiện Tri Thức chỉ giáo sửa chữa cho. Con thành kính tri ân.

  Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

  Reply
 38. Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

  Đọc, gạn lọc lấy điều hay,
  Đem áp dụng mong đổi thay cuộc đời.
  Công đức hồi hướng về nơi:
  Quê hương Cực Lạc, nguyện cuối đời vãng sanh.
  ***

  Ăn Chay Có Lợi Lắm
  Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

  Được thân người khó biết bao ! Không tin Phật Pháp uổng sao cuộc đời ! Không tin chết có luân hồi! Không tin nhân quả, sống đời buông lung! Tạo bao nghiệp xấu vô cùng! Cả ta, con cháu chịu chung quả này!
  Để đỡ tội, phải ăn chay ?
  Lý do ăn mặn, hằng ngày sát sanh. (1)
  Loài vật vốn giống hiền lành,
  Do bị giết, hận trùm quanh đất trời ! (2)
  Gây bao thảm họa khắp nơi:
  Thiên tai, giết chóc,…người người khiếp kinh !
  Con vật cũng có tánh linh,
  Ham sống, sợ chết như mình chẳng sai.
  Giết chúng ăn, thật ác thay !
  Thân nhân đấy, Phật dạy bày, biết không ? (3)
  Bởi do nghiệp chướng chất chồng, Phải đọa làm kiếp có lông, có sừng, … !
  Biết vậy, giết vật phải ngưng ! Nếu không, nhân quả chẳng dừng lại đây :
  Có ngày họ sẽ băm (phanh, xé,…) thây, (4)
  Ăn ta thỏa hận, những ngày bị ăn.
  Hại vật: què quặt tay chân, (5)
  Có người già cả: một thân một mình. (6)
  Mồ côi còn nhỏ, sơ sinh. (7)
  Tất cả chỉ bởi vô minh tạo thành.
  Thêm nữa, đạo Phật dạy rằng:
  Cúng chay ngày giỗ được tăng phước nhiều,
  Vong linh thân thuộc tiêu diêu,
  Về cảnh giới tốt là điều không ngoa.
  (còn) Thịt thân nhân kiếp lâu xa, (8 )
  Đem lên dâng cúng ông bà,… đời nay! Ôi quả thật trớ trêu thay !
  Người làm mang tội, tới ngày nào thôi ! ?
  (để) Thần thức người nhà nổi trôi,
  Trong ba đường ác biết hồi nào ra.
  Ăn chay, ít bệnh hơn mà ! (9)
  Khoa học minh chứng, chắc là chẳng sai.
  Lại thêm tuổi thọ kéo dài,
  Thân tâm khỏe mạnh, mau trường trai đợi gì ! Làm được: hiếu thảo nào bì ! (10)
  Nghiệp chướng tiêu diệt, còn chi sướng bằng.
  Lòng từ như Phật phát sanh.
  Tín nguyện niệm Phật, về cảnh lành Tây phương./.
  *****
  Xin mời quý vị đọc thêm bài sau đây để biết thêm sự lợi ích của việc Ăn Chay và tránh được những quả báo từ việc hại vật:

  CÔNG ĐỨC ĂN CHAY
  +Trong kinh Phạm Võng Phật nói: “Người ăn thịt chúng sanh mất lòng Từ Bi, dứt giống Phật tánh, mắc vô lượng tội.”
  Ăn, giết hại, sát sanh hiện đời chịu nhiều tật bệnh, tàn tật, chết yểu, nhiều tai họa, cốt nhục chia lìa; sát sanh là góp phần gây họa chiến tranh, thiên tai, lũ lụt, hạn hán v.v…Chết đọa ba đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) chịu vô lượng thống khổ.
  *Sát sanh và những hành vi tương tự:
  Tự tay mình giết, xúi người khác giết, giúp đỡ, khen ngợi việc giết hại, cung cấp dụng cụ giết, chỉ phương pháp giết, thích ăn thịt động vật, bắt và ăn thai trứng động vật.
  *Sát sanh và qủa báo:
  a) Năm căn không được đầy đủ (mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân bị tàn phế) là do đời trước bắn, ném chim thú; hoặc chặt đầu bẻ chân, bẻ cánh chim, thú.
  b) Già cả cô độc không con cái nương nhờ là do bắt trứng chim hoặc chim con, khiến cho chim mẹ mất con.
  Chú thích:
  c) Mồ côi từ nhỏ, không có người thân là do bắt súc sinh, trói buộc hoặc giam nhốt chúng, khiến cho chúng phải xa rời cha mẹ, anh em, đồng bọn.
  d) Sanh làm trâu, cày bừa khổ còn bị đánh đập là do tham lam của người.
  e) Hai tay cong queo không làm gì được, hai chân tàn phế, lưng gù, thân thể bại liệt do đời trước phá hoại nơi ở của thú, giăng lưới bắt cá, chim, thú hoặc bẻ tay chân làm tổn thương chúng.
  + Những ngày đám cưới, giỗ, tiệc tùng…chớ nên hại vật, sát sanh để ăn uống hoặc cúng tế. Vì sát sanh là tạo ác nghiệp, mà mong cầu sự an lạc, niềm vui hạnh phúc là điều không có thể. Tốt nhất, những ngày đó nên tổ chức chay; và việc cúng tế tuyệt đối cũng phải cúng chay. Được như vậy thì việc cúng tế mới được phước, dễ cảm ứng và linh nghiệm hơn, đồng thời không tạo tội lỗi.
  Đức lớn của trời đất là sự sống. Đạo lớn của Như Lai là Từ Bi.

  * Người Ăn Chay Có Những Lợi Ích:
  1) Là thuận lòng Từ Bi của Phật nên dễ cảm thông được Phật độ.
  2) Có lòng Bồ Đề nên nghiệp chướng mau tiêu diệt.
  3) Không vay nợ mạng nên không bị quả báo sau này.
  4) Thân thể tinh khiết nhẹ nhàng, ít tật bệnh, tuổi thọ kéo dài.
  5) Cuối cùng được sanh về cảnh giới an lành của Phật.
  + Phật thương chúng sinh hơn cha mẹ thương con, thấy chúng sanh đau khổ Ngài tìm nhiều cách để cứu khổ ban vui. Nếu chúng ta ăn chay trường, phóng sanh chim, cá là chúng ta có lòng Từ Bi giống Phật, thì Phật sẽ rất hài lòng. Lại nữa chúng ta đang tu niệm cầu sanh về cõi Cực Lạc để mau chứng quả cùng Phật độ sanh thì lòng từ của chúng ta hợp với Phật nên rất dễ độ, tu trì dễ được vãng sanh.
  Nam Mô A Di Đà Phật

  Chú thích:
  (1) Đôi khi những người ăn mặn không tự tay mình giết vật để ăn, tức mình không trực tiếp làm. Nhưng mình ăn thịt chúng, mình phải chịu tội gián tiếp sát sinh.
  (2) Trích từ: LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĂN CHAY! (Ăn chay, sát sanh và quả báo: Thích Tâm Anh)
  Nhân loại thời nay hầu hết đều thích ăn thịt, dẫn đến xuất hiện tràn lan các bệnh tật như: cao huyết áp, tiểu đường sỏi thận, bệnh tim, xơ cứng mạch máu. Ngạn ngữ có câu:
  “Xưa nay trong một bát canh
  Oán sâu như bể hận thành non cao
  Muốn hay nguồn gốc binh đao
  Lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh”.

  Từ ngàn xưa đến nay, một bát canh chúng ta ăn, nhìn qua tuy bình thường chỉ là một bát canh, nhưng sự oán hận trong đó thật sâu hơn biển. Muốn biết vì sao trên thế giới chiến tranh, tai kiếp, binh kiếp, ôn dịch xảy ra mãi không thôi? Tất cả đều do ăn thịt mà ra. Nếu bạn muốn hiểu sự thật, đang đêm bạn hãy thử vào lò mổ xem sao? Giết trâu trâu khóc, giết heo heo khóc, giết dê dê khóc. Những tiếng khóc thê thảm, những tiếng gào thảm thiết, những oán hận trùng trùng, những oan độc, những cừu hận ấy tỏa khắp hư không mới tạo nên bao tai kiếp cho thế gian. Giả sử ai ai cũng ăn chay, thì những oan nghiệt ấy tức khắc tiêu dứt, có thể biến can qua thành hòa bình, biến bạo lực thành an lành, được như thế mới cứu vãn được tai kiếp cho tương lai.
  (3) Trích từ: PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH (tập 38)
  Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
  Chúng sanh ở trong đường nào cũng đều có quan hệ mật thiết với ta, ngày nay chúng ta gọi là quan hệ thân thuộc. Nếu như chúng ta giết hại chúng sanh, ngược đãi chúng sanh, coi thường chúng sanh, Phật nói rất hay, là giống như đối xử với chư Phật, cha mẹ của mình vậy. Chúng ta với tất cả chúng sanh, với chư Phật Như Lai, trong quá khứ vô lượng kiếp đều có quan hệ thân thuộc, làm cha con lẫn nhau
  (4) Theo luật nhân quả, mình ăn thịt súc vật sẽ bị quả báo ở một kiếp nào đó về sau. Có nghĩa lúc ấy mình bị đọa làm súc sanh, họ sẽ ăn lại ta.
  (5) “Sát sanh và quả báo” có ghi: Hai tay cong queo không làm gì được, hai chân tàn phế, lưng gù, thân thể bại liệt do đời trước phá hoại nơi ở của thú, giăng lưới bắt cá, chim, thú hoặc bẻ tay chân làm tổn thương chúng.
  (6) “Sát sanh và quả báo” có ghi: Già cả cô độc không con cái nương nhờ là do bắt trứng chim hoặc chim con, khiến cho chim mẹ mất con.
  (7) “Sát sanh và quả báo” có ghi: Mồ côi từ nhỏ, không có người thân là do bắt súc sinh, trói buộc hoặc giam nhốt chúng, khiến cho chúng phải xa rời cha mẹ, anh em, đồng bọn.
  (8) Lời giảng của Pháp sư Tịnh Không tại chú thích 2) ở trên: Chúng ta với tất cả chúng sanh, với chư Phật Như Lai, trong quá khứ vô lượng kiếp đều có quan hệ thân thuộc, làm cha con lẫn nhau.
  (9) Dẫn chứng sau đây lấy từ nguồn: (chỉ ghi tóm lược những phần cần thiết.) http://monchaythanhtinh.blogspot.com/2013/07/20-loi-ich-cong-duc-phuoc-bao-cua-su-chay.html *người ăn chay có nguy cơ ung thư khoảng 5%. Tỷ lệ rất thấp.Trong khi người ăn thịt cá có nguy cơ ung thư lên đến hơn 30%
  *Ăn chay xương sẽ dai hơn và ít vôi hóa, không bị đau lưng, nhức cột sống. Ăn chay không bị bệnh Gout và mọc mụn ở ruột già.
  * nhiều chất độc hại từ thịt cá gồm có thủy ngân, chì Cadmium, acid Arsenic…thấm vào người dễ gây ung thư Gan, Phổi và lá lách, cũng như bệnh hay dễ quên (lãng trí hay Alzheimer)
  (10) Cúng chay ngày giỗ: cha mẹ, ông bà, tổ tiên mau về cảnh giới tốt: đó là Hiếu thảo. Hiếu thảo như thế này khó có trường hợp nào bì bằng. Có nhiều người phụng dưỡng cha mẹ rất đầy đủ lúc còn sống, nhưng khi chết lại cúng mặn vì lấy cớ “sống sao thác vậy.” Có người còn tổ chức đãi tiệc mặn linh đình ngày giỗ, vật bò, mổ heo, tưởng đâu làm vậy là vui lòng người quá cố. Thật ra, theo Đạo Phật đó là đại bất hiếu vì làm như vậy thần thức người quá cố sẽ trĩu nặng thêm tội lỗi, khó sanh về cõi lành. Đọc xong bài này, mong quí vị cúng chay để sự hiếu thảo của mình được trọn vẹn.
  Phần ghi thêm:
  (1)Bệnh Alzheimer: Bệnh lãng trí hoặc lú lẫn. Bệnh này người già thường mắc phải. Nếu quý cụ thường niệm Phật để cầu sinh về cõi Cực Lạc mà giờ phút lâm chung đầu óc không còn nhớ gì là trở ngại lớn. Để ngăn ngừa bệnh này từ bây giờ, xin đề nghị:
  (1a) Hằng ngày nên làm một trong những động tác sau: Lạy Phật, đi bộ, tập thể dục, làm vườn. Giữ áp huyết ở mức 115/75 là lý tưởng và phải hít thở mạnh thật nhiều, để máu đưa lên não dễ dàng. (1.1) Về ăn uống: ăn nhiều rau tươi, trái cây tươi, ngũ cốc, nuts, dầu olive, uống trà, rượu nho, cà phê, nước xay sinh tố. Giữ đừng để bị bịnh tiểu đường. Bịnh này có nguy cơ mắc bịnh Alzheimer cao.
  (1.2) Sản phẩm từ đậu nành: Lâu nay nhiều người có định kiến sai lầm về sản phẩm từ đậu nành. Họ nói rằng ăn các loại này nam giới sẽ mất khả năng sinh con. Vì vậy nhiều ông ăn chay không bao giờ dám đụng tới nó. Xin mời đọc bài viết sau đây để thay đổi quan niệm cũ, có tựa đề: “Đậu nành không ảnh hưởng sức khỏe sinh lý nam” lấy từ nguồn: http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/cac-benh/dau-nanh-khong-anh-huong-suc-khoe-sinh-ly-nam-3221860.html Lên website, có rất nhiều bài viết nói về Sản phẩm từ đậu nành. Cuối cùng, chúng tôi chọn bài này vì có những thông tin đáng tin cậy được phát biểu từ những chuyên gia dinh dưỡng và các nhà khoa học Việt Nam, Mỹ, Nhật bản tại hội thảo Quốc tế: “Dinh Dưỡng Đậu Nành và Sức Khỏe Nam Giới” được tổ chức ở TP.HCM ngày 20/05/2015. Sau đây là những thông tin đem lại kết qủa tốt từ đậu nành:
  (2.1) Tiến sĩ Mark Messina, giáo sư đại học Loma Linda (California, Mỹ) và cũng là Giám đốc Viện Dinh dưỡng đậu nành Mỹ cho rằng thực phẩm từ đậu nành sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ phát triển ung thư, đột quỵ, tim mạch và tiểu đường. *Hàm lượng tinh bột thấp trong đậu nành phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường đang cần hạn chế hấp thụ tinh bột. *Chất béo trong đậu nành rất có lợi cho tim.
  *Đạm đậu nành giúp giảm trực tiếp nồng độ cholesterol máu và giảm huyết áp.
  * Một phân tích các nghiên cứu dịch tễ học châu Á phát hiện mức tiêu thụ đậu nành cao giúp giảm đến 48% nguy cơ phát triển ung thư tiền liệt tuyến.
  (2.2) Bác sĩ Chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM khẳng định: “Tiêu thụ đậu nành giúp chống lão hóa, bảo vệ da, kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ ung thư vú ở nữ và ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, giảm nguy cơ bệnh tim mạch như xơ mỡ động mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, giảm nguy cơ loãng xương. Đậu nành hoàn toàn không gây tác động đến chức năng sinh dục của nam giới”,
  (2.3) Tiến sĩ Bác sĩ Chisato Nagata đến từ Khoa Dịch tễ và Y tế Dự phòng Đại học Y khoa Gifu, Nhật Bản cũng đưa ra nhiều nghiên cứu có ý nghĩa tích cực về việc sử dụng đậu nành với sức khỏe nam giới tại đất nước mặt trời mọc.
  (3) Đề nghị cách làm sữa đậu nành thủ công:

  (3.1): Đậu nành nguyên hột: vừa đầy 01 chén ăn cơm.
  (3.2): Rửa sạch, bỏ ngâm trong nước từ 7-8 tiếng (sao cho mềm hạt đậu).
  3.3): Đúng giờ đem rửa sạch lần nữa. Không bỏ vỏ. (3.4): Chia làm 2.// Bỏ vào máy xay sinh tố xay 1 nửa. Nước 3 ly loại 16 ounce (ly cối lớn). Khi đậu đã nhuyễn nát hết, đem lọc trong túi vải.
  -Một nửa còn lại, làm như lần đầu.
  -Bã của mỗi lần, đổ vào máy xay lại, nước 2 ly rưỡi, cũng lọc qua bao vải.
  -Tổng cọng 4 lần xay. 11 ly nước.
  (3.5): Nước đậu đã lọc, đổ vào nồi, sao cho lượng nước đậu nành chỉ tới khoảng nửa nồi để khi sôi khỏi bị trào. Vặn bếp ở mức cao (số 9). Lúc bắt đầu sôi, vớt bọt dơ. Vặn bếp xuống ở mức số 6, số7. Cho sôi chừng 15 phút thì tắt bếp. Lấy được 8 tới 9 ly là vừa độ đậm đặc. Dùng cho 2 người, 4 ngày. Có thể làm lượng đậu nành gấp đôi. Nên chứa trong ly thủy tinh 16 ounce, bịt thật kín bằng nylon . Phải rửa ly thật sạch. Ly còn bẩn, sữa đậu nành sẽ đóng óc trâu. Để trong tủ lạnh có thể dùng tới 8 ngày. Đựng trong can nhựa lớn rất mau bị hư. Uống với mật ong càng tốt. Bã đậu đem cho chim ăn.
  (4) Bảy lợi ích quan trọng nhất khi uống sữa đậu nành:

  4.1) GIẢM NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM MẠCH. 4.2) CHỐNG LÃO HÓA.
  4.3) CÁCH DƯỠNG DA TRẮNG HIỆU QUẢ, NUÔI DƯỠNG TÓC KHỎE MẠNH. 4.4).THÚC ĐẨY VIỆC GIẢM CÂN. 4.5) NGĂN CHẶN BỆNH UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT Ở NAM GIỚI VÀ UNG THƯ VÚ Ở NỮ GIỚI. 4.6 .NGĂN CHẶN TRIỆU CHỨNG MÃN KINH.. 4.7. NGĂN NGỪA BỆNH LOÃNG XƯƠNG

  Một ly sữa đậu nành mỗi ngày có thể giúp bạn ngăn ngừa được bệnh loãng xương.
  (5) Những lưu ý khi sử dụng sữa đậu nành:
  -Mỗi lần uống không nên quá 500ml. Khi uống quá nhiều dễ đẫn đến bị đau bụng, tiêu chảy. Người bị đau bao tử, ăn quá no, thận hoạt động yếu cũng không được uống nhiều sữa đậu nành.
  -Không nên để sữa đậu nành trong bình giữ nhiệt: vi khuẩn rất dễ tấn công vào sữa khi ấm, để sữa trong bình giữ nhiệt qua 3 đến 4 tiếng dễ làm sữa bị biến chất. Nên để trong tủ lạnh. Không nên uống sữa đậu nành bị hư.
  Muốn xem đầy đủ chi tiết xin vào :
  http://whitedoctors.com.vn/7-loi-ich-quan-trong-nhat-khi-uong-sua-dau-nanh-giup-cach-duong-da-trang.html

  Đọc xong bài viết trên, chúng tôi tha thiết mong những bạn đọc chưa ăn chay, hãy bắt đầu tỉnh ngộ, cảm thấy sợ vì sự ăn mặn của mình qua những lý do:
  1): Ăn mặn là tiếp tay với những lò sát sanh, những tàu thuyền đánh bắt hải sản.
  2): Vô tình góp phần tạo ra những hiện tượng bất thường của trời đất như sóng thần, động đất, bão lụt, hạn hán, dịch bệnh,…
  3): Ăn mặn chắc chắn sẽ cúng mặn. Có người còn cúng mặn linh đình, giết bò, heo, gà …làm tiệc, mời bạn bè, láng giềng, ăn nhậu bia bọt thoải mái. Họ cho đó là cách trả hiếu với cha mẹ, người thân nhưng nào có biết đâu, đó là tội đại bất hiếu vì làm cho vong linh cha mẹ, ông bà…. trôi lăn mãi trong ba đường ác.
  4): Mọi sinh vật từ vô thỉ kiếp đến nay đã từng là cha mẹ, anh em, thân thuộc… của chúng ta. Ta ăn thịt những con vật, tức ăn thịt thân nhân của chúng ta.
  Cuối cùng xin quí vị chưa ăn chay trường được thì tập ăn chay từ vài ngày mỗi tháng rồi lần lần nhiều hơn. Còn vấn đề cúng chay thì nên tiến hành ngay sau khi đọc bài này.
  Nếu được vậy, chúng tôi xin đem công đức có được này hồi hướng vế cho ông bà, cha mẹ nhiều đời, oan gia nhiều kiếp và khắp pháp giới chúng sanh tương lai đồng sanh về Tịnh Độ.

  Reply
 39. Tịnh Tuấn

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Chúng con xin cảm niệm công đức của quý đạo hữu của Trang nhà rất nhiều, kính chúc chư vị luôn mạnh khỏe, luôn tinh tấn để cuối đời cùng gặp nhau ớ Tây Phương Cực Lạc Quốc .

  Reply
 40. Ngọc Tùng

  A Di Đà Phật
  Kính thưa thầy, con không hiểu sao người ta hay tranh nhau lấy cặp đèn cầy của người đội tang múa trước lúc đưa mẹ con đi an táng? Rồi còn lấy mấy cây đinh từ nắp quan tài nữa thầy?
  Số là hôm mùng 8/6/2019 này mẹ con mất, rồi mùng 9 an táng. Trước khi đội mai táng đưa linh cữu mẹ con đi thì có người trong đội mặc áo dài dội tang rồi dùng cặp đèn cầy múa trước quan tài mẹ con. Đứng gần quan tài chị em gái con niệm A Di Đà Phật mong mẹ được nương theo câu phật hiệu mà được sanh vào cảnh giới lành, nhưng sự ồn ào của chị dâu cả con bảo con trai, gái, rồi bản thân chị nữa rồi kêu người quen của chị đứng canh chừng để lấy đôi đèn này. Con không vui khi chị có hành động ấy làm mất tập trung của chị em con niệm phật cho mẹ, nhắm mắt lại nhưng cứ veo véo bên tai tiếng chị bảo dâu con canh chừng mà lấy. Con nhắc chị nói khẽ để mẹ nghe tiếng niệm phật thì chi không hài lòng nên con không dám nói nữa sợ lớn chuyện lúc đám mẹ. Rồi đến nơi hạ nguyệt thì con lại thấy chị yêu cầu người trong đội đạo tì tháo mấy cái móc đóng giữ nắp quan tài mẹ con ra mà lấy. Con không biết tại sao chị lại lấy để làm gì, thường thì những gì liên quan đám tang đâu nên lấy giữ, nhưng dù tốt cũng không nên làm vậy. Con không biết lành dữ thế nào nhưng thấy chị làm vậy thì cũng nghĩ chắc là tốt nên chị làm vậy hầu mong mai mắn cho gia đình. Con hỏi lại thì nghe người ta nói tốt nhưng con muốn hiểu rõ về chuyện thực hư của cặp đèn cầy và những cái móc đóng giữ nắp quan tài đó chính xác để biết. Người đời thì hơn thua tranh giành rồi mê tính nên con không tin, con muốn biết, hiểu đúng về nó thực hư tốt xấu cho người hiện tại giữ nó và nó có ảnh hưởng gì hay trở ngại gì cho mẹ con khi nằm xuống không?

  Khi mẹ con mệt thì chị em con trợ niệm suốt cho mẹ đến khi mẹ trút hơi thở cuối cùng, mẹ con nhắm mắt ra đi lúc 00h09’ và nuôi mẹ thức suốt 2 đêm nên cũng thấm mệt, trợ niệm. ho mẹ chưa đủ 8h thì chị em con mở máy trợ niệm cho mẹ nghe đến khi tẩn và lo chuẩn bị đám cho mẹ. Chị em con làm đám chay cho mẹ hoàn toàn. Con thì ăn chay từ lâu, mấy chị con cũng vui vẽ đồng ý ăn chay trong 49 ngày cho mẹ, con mừng lắm thầy ơi. nhưng trong đó thì anh 2 con mà có chị dâu con nói trên thì không, chị thường hay có những thái độ không hay về chị em con, chị hay lấn lướt rồi có khi bảo con trai quấy gia đình chị em con. Theo như vậy con đọc trong kinh thì kiếp trước chị em con có tạo nghiệp duyên chẳng lành cho chị phải không thầy? Như vậy chị em con phải làm gì để sám hối? Dù con mỗi lần niệm phật phóng sanh con đều hồi hướng cho mẹ con chị. Gần đây con thường đọc tên tuổi chị trước Quan Âm rồi xin sám hối và lạy hầu mong chị và cháu tỉnh giác không còn thái độ, hành động lấn ác chị em con và nhất là chị không phải mang tội nghiệp vào thân. Con viết ra hay nói ra cũng hỏng biết mình có ma g tội phỉ báng người khác không, con xin sám hối A Di Đà Phật. Con mong thầy giải đáp và hướng cho con các hoá giải tốt nhất cho mọi người trong cuộc. Con mong gia đình anh chị em luôn thuận hoà, con cháu tựa nương nhau.

  Tiện đây con hỏi, Con có bà bác do vợ chồng con luôn giúp con trai bà và bà trong lúc khó khăn, bà rất quí vợ chồng con. Bà kể bà đi truyền tải kinh sách ngày trước khi thời Phật Giáo bị ép lật đổ, rồi bà đã thấy mẹ Quan Âm thị hiện bằng mây trên trời (theo lời bà sắc mây kết lại từng cánh sen rồi tụ lại thành hình tượng Quan Âm với sắc màu đẹp không thể tả) vì thời gian đó nhiều người thấy và bà ao ước thấy, và bà đã thấy. Bà nay 100 tuổi mà mắt sáng, tai vẫn thính, trí rõ tường tận mọi việc nhất là khi kể về những ngày giấu kinh sách mang truyền đi hay việc thấy Quan Âm thị hiện. Con thật sự ngưỡng mộ bà, con biết và cũng muốn mong cầu vãng sanh như ý chí bà vậy. Nếu như ngày bà lâm chung vậy con có nên xin giữ được đôi đèn hay mấy cái móc quan tài trên để lấy phước mong tâm thân trí được như bà có được không thầy vì con không là con cháu? Vợ chồng con đã tính lo cho bà nơi an nghỉ đám tiệc ma chay (con bà nghèo, bệnh tật)

  A Di Đà Phật. Con, Ngọc Tùng.

  Reply
  • Cư sĩ Phước Huệ

   Kính chào bạn Ngọc Tùng,
   PH nghĩ hành động lấy cặp đèn cầy, hay lấy đinh từ quan tài xuất phát từ tín ngưỡng dân gian. Theo quan điểm Phật giáo, cuộc sống của những người còn lại trong gia đình hay sự tái sanh của mẹ bạn tốt/xấu đều tùy thuộc vào nghiệp lực của mỗi người chứ không phải do những hành động trên mà trở nên xấu hay tốt.

   Để thay đổi, cần thiết nhất là chính mình thay đổi bằng cách tu tập, chuyển hóa tâm của chính mình. Bạn đang sám hối là rất tốt. Nhưng đừng cầu mong người khác tỉnh giác, mà hãy mong cho mình tỉnh giác vì khi mình tỉnh giác thì mình sẽ không còn bực mình, khó chịu với hành động, thái độ (mà mình cho là không phù hợp) của người khác. Mình còn khó chịu nghĩa là tâm sân mình còn đầy, mà tu là sửa chính mình chứ không phải đi sửa người khác.

   Như PH đã chia sẻ, phước báo là do tự mình tạo ra. Bạn muốn lấy đèn hay giữ mấy cái móc quan tài của bà cụ để cầu phước, e rằng cũng không khác gì với chị dâu của mình. Nếu bạn muốn nhớ đến bà để tinh tấn tu học thì chỉ cần một tấm hình của bà là đủ rồi.
   Chúc bạn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 41. Ngọc Tùng

  Nam mô A Di Đà Phật
  Kính thưa Cư Sĩ Phước Huệ, Ngọc Tùng quả là ngu muội, NT đã tỉnh giác và sẽ luôn nhớ lời CS PH tự mình phải chuyển hoá Tâm mình.

  Reply
 42. Mỹ Diệp

  A Di Đà Phật

  Hãy dùng Cổng Ecosia để tìm kiếm (search) vì cứ 45 lệnh tìm kiếm chúng ta đã trồng một cây xanh

  45 search = 1 🌳

  —–—

  https://www.Ecosia.Org/ là hệ thống tìm kiếm tương tự như Google, hoạt động 100% bằng năng lượng tái sinh & sử dụng 80% lợi nhuận để trồng cây. Nhờ lượng người dùng ngày càng đông đảo, trong 2018, hơn 31 triệu cây đã được gieo trồng, 1,4 triệu tấn CO2 đã được loại bỏ khỏi bầu khí quyển. Không chỉ vậy, tại những vùng đất khô cằn ở châu Phi và châu Mỹ La Tinh, hàng loạt giếng khô đã lại đầy nước, sa mạc được phủ xanh, hàng trăm loài động vật có mái nhà mới, hệ thống nông nghiệp và cuộc sống của người dân địa phương được cải thiện.

  Theo số liệu thống kê, cứ trung bình với 45 lệnh tìm kiếm, ta đã trồng được 1 cái cây. Ngồi tại văn phòng, ta vẫn có thể gián tiếp trồng cây, cải tạo môi trường, đem lại nước sạch, đem lại nông sản, đem lại cuộc sống mới cho động vật hoang dã và niềm hi vọng cho những con người ở tận bên kia đại dương. Còn điều gì đẹp đẽ và dễ dàng hơn thế?

  Báo cáo tài chính của Ecosia qua các năm:
  https://blog.ecosia.org/ecosia-financial-reports-tree-planting-receipts/

  Dùng Ecosia.org để thay Google và share để nhiều người dùng để trái đất có thêm nhiều cây xanh được trồng.

  ———–

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Reply
 43. Niệm Phật

  Nam mô A Di Đà Phật.
  Cho con hỏi có phải tội phá thai nặng như tội giết A la hán không ạ?
  Do con còn mê mờ nên chưa rõ. Mong quý thiện tri thức chỉ giáo.

  Reply
  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Niệm Phật!

   Theo Kinh Vô Lượng Thọ Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni thì tội phá thai cùng với bốn tội: giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng- chết đi sẽ bị đọa Địa ngục A Tỳ chịu vô lượng khổ. Còn tội phá thai có nặng như tội giết bậc A La Hán hay không thì ở đây chẳng có vị Thiện tri thức nào có thể biết rõ việc đó cả, bởi mỗi chúng sanh đều tạo những nghiệp sai khác nên cảm thọ ra những báo khổ sai khác, chẳng đồng nhau được. Ví như có người A và người B đều phạm phá thai, nhưng sau đó người A giật mình chí thành sám hối tội lỗi đã tạo thì sau đó tội ác sẽ lần lần tiêu diệt, so với người B không ăn năn sám hối- người này phải chịu khổ nơi địa ngục rồi. Hoặc có người phá thai hai, ba, bốn lần… chắc chắn tội nghiệp sẽ nặng hơn so với người chỉ một lần phá thai…

   Ngày nay mắt phàm phu chúng ta không thể phân biệt bậc A La Hán; song đối với những người tu hành thanh tịnh, các bậc Tăng Ni mà chúng ta làm ô nhục, vu báng họ- tội nghiệp này cũng bị đọa vào địa ngục Ngũ Vô Gián vô lượng kiếp.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 44. Hạnh Nhân

  SÁT SANH LÀ NGUỒN GỐC CỦA MỌI TAI ƯƠNG

  **********************

  🐳 Sau khi siêu bão đi qua, nhìn lại có một sự tương đồng kỳ lạ đáng sợ. Biển của Nhật sau mỗi lần thảm sát cá heo, cá voi, máu của loài cá này lan ra làm cho biển nơi đây từ màu xanh yên bình trở thành màu đỏ hồng tím chết chóc. Bầu trời của Nhật trước khi siêu bão Hagibis đổ vào cũng từ màu xanh trở thành màu hồng tím ghê rợn, như báo hiệu một trận hủy diệt khủng khiếp sắp ập vào. Liệu đó có phải là thông điệp mà “Người Mẹ Thiên Nhiên” đã mách bảo, gợi ý cho con người, để họ nhận ra điều gì đó? Hay một “bức tử thư” được “viết” từ bờ biển nhuộm đầy máu ngoài kia mà hợp thành, để cho con người nhớ về những điều khủng khiếp mà họ đã từng gieo rắc? Điều này cũng trùng hợp với việc Nhật Bản vừa chính thức bãi bỏ lệnh cấm săn bắt cá voi sau 31 năm. Tiếp theo là việc công bố sẽ chính thức rút khỏi Ủy ban cá voi Quốc tế vào tháng 12 năm nay.

  Đa phần ngư dân người Việt đều có thờ những chú cá voi, cá heo này. Khi những chú cá này mắc cạn, mọi người sẽ cùng nhau giải cứu để tri ân cứu mạng của chúng đối với người dân đi biển. Chúng được xem như là động vật có linh tánh cao- Linh vật trong biển cả bởi có vô vàng câu chuyện kể về cá “Ông” đã cứu các ngư dân gặp nạn trên biển, nên loài cá này được gọi là “Ông” (lễ hội nghinh Ông). Nếu ở những khu vực gần biển của Việt Nam, các bạn sẽ nghe rất nhiều câu chuyện cứu người của những chú cá heo, cá voi này.

  Mạng sống của loài nào cũng vậy, đều vô cùng quý giá nếu con người biết đặt vị trí của mình vào các loài vật. Đặc biệt đối với những con vật thân thiện, hay cứu người như cá heo, cá voi… trâu, bò, chó, mèo… là những con vật giàu tình nghĩa, trung thành, giúp đỡ con người. Những loài này có linh tánh cao nên càng cần tránh tổn hại sinh mạng của chúng.

  🐂 Ở Nepal năm 2014, hơn 6000 con trâu và hàng trăm ngàn con vật khác bị giết trong lễ hội tế thần. Năm 2015, một trận động đất khủng khiếp xảy ra lấy đi hơn 8000 mạng người và hàng chục ngàn người bị thương; cảnh tượng cũng tang tóc, ngổn ngang, la liệt, không khác gì lễ hội giết trâu trước đó không bao lâu.

  Giết chóc là điều kiêng kỵ. Con người muốn được sống lâu, cầu mong bình an, song thay vì ban tặng bình an, phóng thích sự sống; người ta lại cướp đi mạng sống, lấy đi sự bình an của con vật để làm lễ vật cầu xin Thần Thánh đổi lấy sự bình an, may mắn, tuổi thọ cho bản thân. Nên lưu giữ hay xóa bỏ những truyền thống, tập tục tùy thuộc vào cốt lõi của những việc làm đó có hướng tới những điều chân chánh, tốt lành hay không? Một điều hiển nhiên khi tôn trọng mạng sống các loài vật khác thì tự nhiên những điều may mắn, bình an chẳng cần mong cầu cũng sẽ đến với chính mình. Vì mỗi cá thể là một phần của vũ trụ, tất cả đều liên kết thành mạng lưới vô hình đan xen mật thiết với nhau. Không ai có thể mưu cầu được một hạnh phúc chân chánh, trong khi làm tổn hại hay cướp đoạt đi hạnh phúc đang có của cá thể khác. Niềm yên vui thực sự sẽ đến, khi chúng ta biết đem lại sự an vui cho những loài khác. Trồng dưa thì được dưa, trồng lúa thì được lúa vậy.

  “Xưa nay trong một bát canh
  Oán sâu như biển, hận thành non cao
  Muốn hay nguồn gốc binh đao
  Lắng nghe lò mổ, tiếng gào đêm thanh”

  (Nguồn: st)

  **********************

  Nam Mô A Di Đà Phật- xin thường niệm

  Bờ biển nơi các chú cá voi Tiêu bị thảm sát

  Bầu trời Nhật Bản trước khi siêu bão Hagibis đổ bộ

  Reply
 45. Trần Văn Thiên

  Khi trong tăng đoàn tại thời Đức Phật Thích Ca có những người tu hành theo các pháp khác nhau, xảy ra tình trạng họ chê bai, phỉ báng pháp tu của nhau như thiền chê bai người tu mật…, thì Đức Phật đã giảng giải như thế nào để trừ bỏ mê lầm này? Nếu có xin trích dẫn phần bài pháp do Phật nói này.

  Reply
  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Trần Văn Thiên,

   Phật thuyết 84.000 pháp môn là vì 84.000 căn cơ, chướng nạn của chúng sanh, giúp cho chúng sanh khai ngộ mà giải thoát. Trong các pháp của Phật vốn không có sự phân định thiền-mật-tịnh. Nói khác đi như lời Phật dạy: Nước biển có một vị chung là vị mặn, giáo pháp của Thế Tôn cũng có một vị duy nhất đó là giải thoát.
   TN nghĩ đức Phật đã nhận ra sau khi ngài nhập diệt, chúng sanh thời mạt pháp sẽ dùng chính giáo pháp của Ngài để so đo cao thấp, chánh-tà. Vì thế trong Kinh Trường Bộ Ngài dạy 4 Đại Giáo Pháp như sau:

   1. Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “Này Hiển giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Ðạo Sư”. Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sanh với Kinh, đối chiếu với Luật, nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này các Tỷ kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh”.
   Này các Tỷ-kheo, như vậy là Ðại giáo pháp thứ nhất, các Ngươi hãy thọ trì. (Trường bộ – phẩm Niết Bàn)

   2. Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói: “Tại trú xứ kia, có Tăng chúng ở với các vị Thượng tọa, với các Thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ miệng Tăng chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Ðạo Sư”. Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm”. Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng.
   Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với luật, thời các ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Ðại giáo pháp thứ hai, các Ngươi hãy thọ trì.

   3. Này các Tỷ-kheo, có thể có vị Tỷ-kheo nói: “Tại trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo Thượng tọa ở, những vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng những vị Thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Ðạo Sư”. Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy.
   Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, và nếu không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm”. Và, này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ- kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Ðại giáo pháp thứ ba, các Ngươi hãy thọ trì.

   4. Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “Tại trú xứ kia, có một vị Thượng tọa, vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ Thượng tọa, tự thân lãnh thọ; như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Ðạo Sư”. Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, và nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này không phải là lời của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm”. Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Ðại giáo pháp thứ tư, các Ngươi hãy thọ trì.
   Này các Tỷ-kheo, bốn Ðại giáo pháp này, các Ngươi hãy thọ trì”.
   (Kinh Trường Bộ – HT Thích Minh Châu dịch)

   TN hy vọng những giáo huấn này sẽ giúp bạn hiểu được sự nguy hại của sự phân biệt, chấp trước khi tu học Phật pháp.

   TN

 46. Tâm An

  A Di Đà Phật
  Cho con hỏi là làm cách gì để phát lòng từ bi để biết yêu thương quan tâm người khác không ạ.Con cảm thấy lòng mình ngày càng khô khan thấy ai cũng đáng ghét hết. Và con niệm Phật là để mong giải thoát để tránh phải gặp lại mọi người chứ ko phải vì lòng từ bi có phải như vây là sai mục đích rồi ko ạ. Nếu con siêng niêm Phật thì có thể thay đổi được ko ạ hay chính con phải tự nỗ lực thay đổi.A Di ĐÀ Phật

  Reply
  • Hạnh Nhân

   A Di Đà Phật

   Chào Tâm An!

   Đạo Phật là đạo từ bi, trí tuệ, học Phật cũng là học từ bi, trí tuệ, nếu thiếu hai điều này thì chẳng phải là Phật. Muốn có trí tuệ nhất định chúng ta phải học tập, muốn có từ bi phải nuôi dưỡng. Hạng phàm phu như chúng ta tập khí hỷ- nộ- ái- ố này ăn sâu rồi, muốn dứt ra không dễ, nhưng nếu không dứt thì cứ mãi là phàm phu sát đất, không thể thăng tiến thành Bồ Tát, thành Phật được.

   Trưởng dưỡng lòng từ thế nào? Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, điều thứ nhất Phật dạy: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp; chúng ta nên lấy ngay điều thứ nhất này để học, đấy là những điều căn bản của từ bi, lòng từ bi cũng có trước có sau như thế. Học xong rồi thì tự nhiên đối người tiếp vật chúng ta sẽ cởi bỏ được gánh nặng của sự oán ghét.

   Kế đó, bạn phải thường niệm A Di Đà Phật. Hòa thượng Tịnh Không ngài giảng rất hay: Gặp người thiện duyên cũng niệm A Di Đà Phật, gặp người ác duyên cũng niệm A Di Đà Phật, đều xem họ đều là A Di Đà Phật thì không còn mang tâm ghét họ nữa vì họ là A Di Đà Phật mà. Nói mọi người là A Di Đà Phật rất đúng, vì tất cả chúng sanh đều có tự tánh Di Đà rồi cũng sẽ thành Phật như nhau, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

   => Tất cả những ý trên đều được coi là “nổ lực thay đổi”. Bạn phải nỗ lực buông xả, buông được mới có hội vãng sanh. Cũng phải thay đổi tâm nguyện của mình, bổn nguyện của A Di Đà Phật ra sao thì nguyện của người niệm Phật phải như thế ấy, thế mới được Phật tiếp dẫn.

   A Di Đà Phật

 47. Phượng Chung

  A Di Đà Phật;

  Xin Quý Thiện Hữu Tri Thức làm ơn chỉ dùm Kinh Vạn Phật thỉnh ở đâu ( con hiện đang ở Mỹ , tiểu bang Geogia .)

  Cám ơn !

  Reply
  • Hạnh Nhân

   A Di Đà Phật

   Bạn Phượng Chung hãy vào trang web https://www.phatan.org/p195a3488/kinh-van-phat để xem Kinh. Nếu muốn in ra có thể ra các tiệm in, photocoppy nhờ họ in Kinh ra (in khổ giấy A5 thì đẹp và tiện cầm hơn) . Hoặc ở nhà có máy tính và đầu in chúng ta cũng có thể tự mình thực hiện được.

   A Di Đà Phật

 48. Diêm

  Kính thưa sư thầy con dang rat cần lời khuyen từ sư thầy, con da co gia đình và là con dâu út nên có nhiều chuyện khiến con bn, chồng con thì rat tot với con nhưng có mot điều là các chị chồng con rất kỳ, họ về thăm cha mẹ nhưng cứ mỗi lần về thì họ bày ra ăn uống nhau nhet nhưng họ khi tàn tiệc thì hp ko tiếp con don dẹp nên con rất mệt va có phần oán trách họ, giờ con phải làm sao để tâm con thanh thản và ko buồn vì chuyện này.con mong muốn ho chia sẻ cong việc cùng con cùng ăn cùng dẹp cùng làm, con phải làm sao để thanh thản ko chấp nhất chuyện đó tepng lòng con rất khô tâm xin hãy cho con lời khuyên thưa sư thầy.

  Reply
 49. Tâm An

  A Di Đà Phật!
  Xin chào mọi người con có 1 nỗi niềm bâng khuâng trong lòng muốn bày tỏ ra đây mong mọi người có thể đọc và hoan hỉ cho con biết con phải sống làm sao cho hợp tình hợp nghĩa đúng với đạo lí làm người.Chuyên là thế này trước giờ con sống 1 cách an phận chưa từng gây mâu thuẫn với ai cũng ko muốn làm phiền người khác,con cũng ko muốn nói xấu hay tranh cãi với ai nhưng ai gặp con cũng nói là” sao con hiền quá,sao nhìn con tội vậy”mà con biết cũng câu nói đó có người thì nói thật có người thì có ý chê cho là con ko khôn lanh như người ta nên có lúc con bị coi thường và người ta nhìn con với ánh mắt thương hại nhưng con sống hiền lành đâu phải để muốn nghe người ta nói mình hiền thậm chí có lúc con bị coi thường nên mọi người muốn đối xử với con sao cũng được có người còn coi sự dễ dãi của con như một điểm yếu mà nhìn vào đó để lợi dụng nhờ vả,con biết hết những điều đó nhưng con vẫn làm vì cái bản tính con ko từ chối được con làm vì con nghĩ chắc họ cần nên mình giúp thôi mặc dù họ cũg có thể làm đc chứ con ko nghĩ rằng người ta biết ơn mình vì số con vậy rồi.Nhưng con chỉ buồn là mình chỉ muốn một cuộc sống bình yên nhưg với tính cách này có vẻ như con là người cổ hũ,lạc hậu vậy. Có lúc con nghĩ mình phải thay đổi chỉ cần trong tâm mình hiền là được còn bên ngoài phải tỏ ta mạnh mẽ một chút để coi như tạo cho mình 1 vỏ bọc an toàn để ko ai nói mình hiền hay tội nữa vì con ko muốn người ta thương hại.Nhưng đời thật lạ trước giờ con hiền ai nói gì con cũng ko muốn tranh cãi lại hay có hiểu lầm gì con cũng ko buồn giải thích nữa nhưng lâu lâu bị bức lắm con mới nói lại một chút thì cho con là khó chịu hay này nọ nên con nghĩ cuộc đời này muốn lương thiện ai cho ta lương thiện đây. Có phải là con khờ và ngu lắm không??? Bây giờ con phải làm sao con nên thay đổi tùy từng người mà ứng xử hay là vẫn như vậy sống 1 cách hiền lành với tất cả chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được mình ko làm phiền,ko đụng chạm tới ai .Măc ai nói này nọ hay coi thường chỉ cần mình ko làm gì sai trái hay tổn thương ai là được như vậy được không mọi người.

  Reply
  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Tâm An!

   “con nghĩ cuộc đời này muốn lương thiện ai cho ta lương thiện đây”. Đọc câu này, MD liền nhớ đến đoạn kết trong tác phẩm cùng tên Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Khi Chí Phèo mang dao đến nhà Bá Kiến, Bá Kiến liền hỏi “Anh đi đâu đấy?”…, Chí Phèo nói “Tao đến đây để đòi lương thiện”, Bá Kiến: “Chỉ mong anh lương thiện để thiên hạ nhờ”, Chí Phèo lắc đầu “Không được, ai cho tao lương thiện”…

   Tác phẩm trên mang tính nhân văn sâu sắc ở nhiều khía cạnh, song từ cái kết bi thảm- chúng ta nhìn nhận rằng: dù ở thời đại nào, từ trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nếu chúng ta đánh mất đi lòng lương thiện thì cũng đồng nghĩa tự kết liễu cuộc đời mình. Cổ Đức dạy: nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Ý nói bản tính con người vốn thiện, song sống trong môi trường ô nhiễm mà bất thiện. Cũng vì bất thiện nên chúng sanh mới trôi lăn trong sanh tử chịu vô vàng thống khổ. Chúng ta học Phật tức là học thoát khỏi phàm phu, con người ngày nay đại đa số đều tạo nghiệp tam ác, còn ta tạo Tịnh nghiệp, chúng ta không hề giống họ. Người có trí huệ luôn hiểu được: thế gian này mọi thứ đều giả, nên chính mình không nghe, không biết, không hỏi; chân thật chỉ có một câu A Di Đà Phật cầu sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mọi người quan tâm mình, để ý đến mình; mình không quan tâm họ, không để ý đến họ; cho đến khi mình còn chẳng quan tâm đến bản thân, trong tâm ngoài thân đều là câu A Di Đà Phật; tâm này có Phật, thân này sẽ thành Phật.

   Làm phàm phu thì dễ, làm Thánh nhân mới khó…

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Tâm An,
   Người tu muốn có được tâm hiền lành, an phận, nhẫn nhịn như bạn thì phải gắng sức thật nhiều, bạn thì đang có đức hạnh đáng quý như vậy lại muốn vứt bỏ?
   Người thế gian, phần đông không biết tu, không biết thế nào là phải, thế nào là trái, cho nên cứ lộn tốt thành xấu, xấu thành tốt. Ví dụ như khen ngợi chuyện sát sanh, rượu thịt,.. hoặc cho là phải ma lanh hơn người để không bị hiếp đáp,. Những lời như vậy, không phải là lời đúng đắn, cho nên bạn hãy bỏ ngoài tai. Hãy gắng sống thiện lương đúng với chánh pháp Phật dạy. Và chú tâm niệm Phật cầu sanh Cực lạc, PH tin rằng bạn sẽ tiến thật nhanh vì tâm đã sẳn thiện lành rồi.
   Chúc bạn an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 50. Diêm

  Sao sư thầy không trả lời dòng bày tỏ của con ạ con mong nhận được phúc đáp từ sư thầy lắm ạ

  Reply
  • Hạnh Nhân

   A Di Đà Phật. Phục vụ gia đình tận tụy là đang tu hạnh Bồ Tát, có công đức rất lớn, huống gì các chị em chồng lâu lâu họ mới về, họ không ở đấy lâu. Nếu họ ở chung nhà mà ăn xả bừa bãi, lộn xộn lúc này mình hãy nhẹ nhàng nhắc nhở. Mở rộng tâm lượng một chút đi để cảm thấy thanh thản, việc oán hờn cũng tựa như mình tự chui đầu vào rọ vậy, rốt cuộc không có ai làm tổn thương mình được ngoài bản thân tự mình làm mình đau khổ, tổn thương. Bạn có một gia đình sum vầy như vậy, thật là quý hóa, cớ sao phàn nàn?

   A Di Đà Phật

Để Lại Phúc Đáp

Your email address will not be published.

Cỡ lớn nhất có thể upload: 2 MB. Thể loại được đính kèm: image, document. Drop files here