Khi Sắp Chết Niệm 10 Tiếng Phật Liền Sanh Về Cực Lạc Cần Gì Hàng Ngày Phải Niệm Phật?Có người hỏi rằng: Có nghe và thấy trong kinh nói một người khi sắp chết, niệm mười câu Phật hiệu thì có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như thế, chúng ta cũng có thể đến lúc sắp chết, niệm mười tiếng Phật là được rồi, cần gì lúc bình thường phải ngày ngày niệm Phật?

Đáp: Người lúc sắp chết có thể niệm Phật được, nhất định người ấy lúc bình thường luôn luôn niệm Phật. Nếu lúc bình thường không niệm Phật thì đến lúc sắp chết đâu có thể nhớ nghĩ niệm Phật. Chẳng những chẳng khởi ý nghĩ niệm Phật, mà có người khuyên họ niệm Phật, e rằng đến lúc đó cũng chẳng thể nghe và tin lời khuyên của người khác. Hoặc người đó đã bị mê mờ, dù khuyên bảo họ cũng chẳng thể nghe thấy. Hoặc lưỡi của họ đã cứng, thần trí hôn mê, chẳng có thể niệm được. Cho nên, công phu niệm Phật hoàn toàn nhờ lúc bình thường. Người lúc bình thường chuyên ròng niệm Phật thì đến lúc sắp chết được thơ thới nhẹ nhàng chẳng bị hoảng hốt mê loạn. Trong tâm đã sáng suốt như vậy, lưỡi cũng chẳng bị đơ cứng, tự nhiên như thế, tự mình có thể xưng niệm. Thật chẳng nên ỷ lại lúc sắp chết niệm mười tiếng A Di Đà Phật bèn có thể sanh về Cực Lạc, lúc bình thường thì một câu cũng chẳng niệm. Nếu còn giữ tâm như đây thì đến lúc lâm chung, nhất định một câu cũng chẳng niệm được. Đây là lời rất thiết yếu. Các bạn và mọi người phải nhớ kỹ trong lòng.

Lại có một việc nữa rất quan trọng. Một người lúc sắp mạng chung, tự mình nhất định phải niệm Phật, người trong nhà phải giúp đỡ người ấy. Mọi người cất cao tiếng đồng niệm A Di Đà Phật. Ngàn vạn lần không được khóc. Bới vì một người lúc mới chết, thần thức chưa đi xa, còn nghe được tiếng khóc của người trong nhà. Người chết nghe đến tiếng khóc của người trong nhà liền có ý tưởng chẳng lìa bỏ được. Tâm người ấy sẽ rối loạn, chẳng thể một lòng hướng đến Tây Phương. E rằng sẽ rơi vào chỗ khác, hoặc y như cũ sanh trở lại làm thân người, hoặc rơi vào loài quỷ, như vậy trở lại làm hại người đó rồi! Cho nên, người trong nhà muốn khóc phải chờ đến khi thân thể người chết lạnh hết. Điều này tuy khó nghe nhưng mọi người trong nhà phải nên ghi nhớ.

Trích Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam
Nguyên tác: Hoàng Hàm Chi
Dịch giả: Thích Hoằng Tri