Một Vài Điềm Lành Nhận Biết Người Qua Đời Đã Vãng SanhNgười niệm Phật lúc sắp chết, đức Phật A Di Đà cùng với Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí sẽ cầm hoa sen đến tiếp dẫn người ấy sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu như người có công phu niệm Phật sâu, công đức lớn còn có nhiều âm nhạc trên các cõi trời, ở trong nhà người sắp chết, hoặc ở trên nhà, hoặc ở trên hư không phát ra âm thanh rất hay. Người sắp chết này cùng với người săn sóc, mọi người đều có thể nghe rõ hoặc có thể nhìn rõ. Vả lại, Phật cùng Bồ tát còn đích thân đưa tay xuống tiếp dẫn người ấy. Còn có mùi hương rất kỳ lạ ít có, tràn ngập trong nhà người sắp chết. Các mùi hương này có thể vài ngày chẳng tan. Hoặc là chư Phật cùng Bồ tát phóng ánh sáng lớn chiếu đầy nhà của người sắp chết, đồng hướng về phương Tây mà đi trên hư không. Các điềm lành giống như đây có thể khiến cho mọi người xem thấy, nghe rõ.

Ngoài ra, người niệm Phật đến ngày gần mạng chung, Phật hoặc Bồ tát sẽ dự báo trước ngày giờ cho người đó. Người đó có thể sẽ hiểu được để dự bị trước ngày nào, giờ nào sẽ đến thế giới Cực Lạc. Đây là việc rất tốt. Do vì dự biết trước được ngày giờ rồi, người đó có thể đem việc trong nhà xử lý mọi thứ rất chu toàn. Bà con bạn bè đều có thể dự biết trước mà săn sóc, biết trước mà từ biệt. Đến ngày đó, tự mình có thể tắm rửa, thay đổi y phục sạch sẽ để chuẩn bị về Tây Phương thấy Phật A Di Đà. Đây chẳng phải là việc rất tốt, rất lý thú sao?

Trích Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam
Nguyên tác: Hoàng Hàm Chi
Dịch giả: Thích Hoằng Tri