Pháp Môn Tịnh Độ Khác Với Các Pháp Môn Khác Ở Điểm Nào?Mãi đến ngày hôm nay, pháp môn Thiền vẫn còn rất thịnh hành trên thế giới. Thiền độ hạng người nào? Lục Tổ Đại Sư nói rất rõ ràng trong “Đàn Kinh”: độ người căn bậc thượng thượng. Nói cách khác, người căn bậc thượng trung đều không được độ, bậc thượng trung căn trở xuống không có phần. Pháp môn Tịnh Độ là “phổ độ” [độ rộng khắp], từ căn bậc thượng thượng đến bậc hạ hạ đều được độ, đây chính là điểm khác. Chỉ cần bạn chịu tin, chịu phát nguyện, chịu thực hành thì không ai là không được độ.

Pháp môn này rộng lớn, tận hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh đều là đối tượng độ thoát của pháp môn này, đây chính là “rộng lớn”, không giống các pháp môn khác, chỉ độ một bộ phận chúng sanh. Thiền Tông do Tổ Đạt Ma truyền đến Trung Quốc chỉ phù hợp với người căn bậc thượng thượng, không phải là người căn bậc thượng thượng thì không có phần. Riêng pháp môn Tịnh Độ phổ biến, bình đẳng độ khắp tất cả chúng sanh.

Những bệnh mà hết thảy pháp môn đều trị không được thì câu “A Di Đà Phật” này vẫn có thể đối trị được vì vậy mà pháp môn này hiệu nghiệm, nên còn được lưu giữ ở thế gian một trăm năm. Thân bệnh, tâm bệnh của chúng ta từ đâu đến? Từ nhiễm ô đến, nhiễm ô của tinh thần, nhiễm ô của vật chất. Những bệnh lạ lùng khó hiểu mỗi năm một nhiều, nghiên cứu ra thuốc điều trị cũng không kịp. Thang thuốc Phật pháp này tuyệt vô cùng, trị khắp vạn bệnh mà lại chắc chắn hiệu nghiệm. Nếu bạn không tin thì người chịu thua thiệt là chính bạn, chứ không phải người khác.

Muốn nhanh chóng thành Phật chỉ có pháp môn niệm Phật. Bạn tu học các pháp môn khác không chắc chắn một đời này có thành tựu; duy chỉ có pháp môn này chắc chắn thành tựu vì thế mới là “phương tiện rốt ráo”. “Rốt ráo” chính là pháp môn này chắc chắn được thành Phật; “phương tiện” chính là pháp môn này dễ dàng, bất luận người nào cũng đều có thể tu học theo phương pháp này.

Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên Phụ vương tu pháp môn nào trong tám mươi bốn ngàn pháp môn? Khuyên tu pháp môn niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ. Nên biết rằng trong vô lượng pháp môn, pháp môn niệm Phật chắc chắn là thù thắng nhất.

Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên Phụ vương, Di mẫu đều là niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Có thể thấy rằng pháp môn này thật sự phương tiện, rốt ráo.

Trích Niệm Phật Thành Phật
Lão pháp sư Tịnh Không giảng
Một vị cư sĩ Diệu Âm biên soạn
Chúng đệ tử Diệu Âm (Sen Vàng) chuyển ngữ