Nếu Mỗi Ngày Đều Nghe Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Sau 10 Năm Có Thể Giảng Được Kinh NàyNếu chúng ta muốn tu thiện, tu bằng cách nào? Niệm A Di Đà Phật chính là tu vạn thiện, không phí công phu, không phí khí lực, không phí tiền tài, vạn thiện đều tu, không phải giả. Pháp môn này dễ dàng học, học Kinh Vô Lượng Thọ còn có một phương pháp xảo diệu, thế nhưng không thể có hoài nghi, mỗi ngày đọc kinh niệm Phật, thời gian đọc kinh không cần định biến số, định thời gian mười giờ đồng hồ, mười giờ đồng hồ đọc được bao nhiêu biến không câu nệ, dùng tâm chân thành, dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm cung kính, mỗi ngày đọc mười giờ đồng hồ, khi mới bắt đầu đọc, đại khái đọc một biến phải hai giờ đồng hồ, sau ba tháng, đại khái đọc một biến một tiếng rưỡi đồng hồ thì được, sau nửa năm thì một giờ đồng hồ, sau một năm đại khái chỉ cần bốn mươi phút, vì sao vậy? Đọc thuộc rồi, phải đọc đủ mười giờ đồng hồ, cứ liên đọc liên tục, ý nghĩa gì không quan tâm, mỗi một chữ đọc được rất chính xác, không có đọc sai, không có đọc sót, mười năm tự nhiên bạn liền giảng được kinh này, hơn nữa giảng được giống như Phật, vì sao vậy?

Phương pháp này đem tâm thanh tịnh của bạn niệm ra rồi, tâm bình đẳng niệm ra rồi, đây gọi là nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn sanh trí tuệ, trí tuệ tự nhiên thông đạt, tự nhiên thông suốt, sau mười năm, bộ kinh này bạn giảng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời đã giảng không hề khác, có ai bằng lòng thử xem? Tôi nói lời này không phải tùy tiện nói, có một người thử nghiệm thành công rồi, cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông Bắc, vào năm xưa cô được một bộ đĩa Kinh Vô Lượng Thọ, tôi nghe nói là tôi giảng ở Đài Loan, lần thứ tư hay là lần thứ năm tôi không rõ ràng, bộ kinh này đã giảng hơn 100 giờ đồng hồ, tổng cộng một hai trăm giờ đồng hồ, bộ kinh này, lưu lại một bộ đĩa, cô mỗi ngày nghe 1 đĩa, một đĩa là một giờ đồng hồ, một giờ đồng hồ này cô nghe mười lần, nghe xong rồi nghe lại từ đầu, nghe mười lần chính là mười giờ đồng hồ, thời gian khác niệm Phật, khi nghe kinh chuyên nghe, cô nghe được mười năm, một bộ nghe xong nghe lại từ đầu, đều là cái phương pháp này, một ngày một đĩa nghe mười lần, tốt, trường kỳ huân tu tâm định, sau mười năm trí tuệ chân thật khai mở, Kinh Vô Lượng Thọ nói không sai, mọi người hoan hỉ nghe cô giảng, các kinh khác không có học qua thảy đều có thể giảng, một kinh thông tất cả kinh thảy đều thông, đây là một tấm gương tốt, thí dụ tốt.

Chân thật học tập không nên gấp, không nên nghĩ ta phải mau ra giảng kinh, không cần thiết, sau khi khai ngộ thì ra, tâm của bạn là định, phàm hễ đến khi khai ngộ, vãng sanh thế giới Cực Lạc có thể tùy ý, ta muốn lúc nào đi thì đến lúc đó ra đi, không chút chướng ngại, loại người này đối với thế gian này không có bất cứ vướng bận nào, cho nên họ tùy thời có thể ra đi, muốn đi liền đi, bằng lòng ở thêm mấy năm cũng không chướng ngại, sanh tử tự tại, các đồng tu có thể làm thực nghiệm, làm một biểu pháp cho đồng tu Tịnh Tông.

Trích Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú
Pháp sư Tịnh Không giảng