Những Chuyện Phóng Sanh Quả Báo Thù ThắngDù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người

Công đức phóng sanh không thể nghĩ bàn dù xây 9 ngôi chùa cũng không bằng cứu 1 mạng chúng sanh. Phần cuối có các truyện thật phóng sanh nói về cứu vật được vật trả ơn. Công Đức Phóng Sanh là một tuyển tập rất hay nói rõ về ý nghĩa tại sao chúng ta phải nên hành hạnh phóng sanh. Công đức lớn lao của việc phóng sanh được chư Phật mười phương ba đời và các vị tổ hết lời tán thán. Vì vậy xưa nay các vị Bồ Tát đều phải lấy từ bi làm đầu mới có thể đạt đến quả vị Phật rốt ráo. Từ Bi và Trí Tuệ là 2 chủng tính sinh ra Phật. Phàm người học đạo ai cũng phải biết điều này nên việc sát sanh luôn là giới cấm hàng đầu trong các giới cấm nhà Phật.

Trích từ sách Công Đức Phóng Sanh
Tác giả: pháp sư Viên Nhân
Trung Tâm Sách Nói Diệu Pháp Âm

 

 

Kiếp trước mở chuồng phóng sinh thả chim – Đời nay đông con nhiều cháu

Phóng sanh

Đời trước phóng sanh – Đời này sống thọ

Kiếp trước phóng sinh bất sát – Đời nay con cháu đầy đàn