Làm Sao Để Phân Biệt Được Công Phu Thành Phiến Và Nhất Tâm Bất Loạn?Cái gì gọi là bí quyết niệm Phật? Là dùng 1 câu A Di Đà Phật để chế phục phiền não. Khi 6 căn của ta tiếp xúc với cảnh giới của 6 trần bên ngoài, trong tâm đương nhiên sẽ khởi tâm động niệm, thuận với ý của mình thì bèn dấy lòng hoan hỷ, khởi tâm tham ái, khi trái với ý mình thì bèn sanh sân khuể. Chúng ta phải biết rằng không chỉ có sân khuể là phiền não, mà tham ái cũng là phiền não. Nói chung, tâm thanh tịnh mà chỉ cần có 1 ý niệm sanh khởi thì bèn gọi là phiền não.

Phiền não cũng là 1 loại nghiệp chướng, nó chướng ngại quý vị, chướng ngại nhất tâm bất loạn, chướng ngại quý vị minh tâm kiến tánh. Đức Phật dạy chúng ta 1 phương pháp để đối trị, đó là đổi những ý niệm ấy thành A Di Đà Phật. Ý niệm vừa dấy lên chẳng cần biết nó là thiện niệm hay là ác niệm, nhất loạt chẳng đoái hoài đến, chỉ cần ý niệm nó dấy lên thì ngay lập tức chuyển đổi nó thành A Di Đà Phật. Phải đổi cho nhanh, càng nhanh càng hay, chớ để cho ý niệm ấy tiếp tục tăng trưởng, đó gọi là bí quyết niệm Phật.

Quý vị có thể niệm Phật như thế, dụng công như thế trong suốt 1 tháng, sẽ tự nhận thấy tâm quý vị khác hẳn so với trước đây, tâm càng lúc càng thanh tịnh, phiền não bớt dần đi. Dụng công 3 tháng sẽ cảm thấy mình đang đi vào khuôn khổ rất trọn vẹn, công phu thật sự đắc lực. Có công phu này thì từ 2 năm đến 3 năm dẫu chưa đắc nhất tâm bất loạn, thì cũng nhất định đạt được công phu thành phiến tức là bất niệm tự niệm. Công phu thành phiến tuy rằng chưa thật sự là nhất tâm, nhưng nó cũng tương tự như nhất tâm bất loạn. Vậy làm sao để phân biệt được công phu thành phiến và nhất tâm bất loạn?

  • Công phu thành phiến là đem phiền não chế phục đi, tuy rằng gốc rể phiền não vẫn còn nhưng nó chẳng thể khởi lên tác dụng được, tựa như là lấy đá đè cỏ vậy.
  • Nhất tâm bất loạn là đem phiền não dẹp sạch sẽ.

 

Chúng ta chỉ cần đạt đến công phu thành phiến thì đã nắm chắc vãng sanh Cực Lạc trong tay rồi. Đối với 3 phẩm Thượng của công phu thành phiến thì sanh tử tự tại, thích về Tây Phương Cực Lạc lúc nào thì bèn đi lúc ấy, muốn ở lại thế gian này thêm vài năm nữa cũng chẳng hề gì, đây là quý vị đã đắc được đại tự tại. Sanh tử tự tại chẳng phải là công phu quá cao, loại công phu này chúng ta ai nấy đều có thể thực hành được, chỉ là không biết quý vị có muốn hay không mà thôi.

Còn đối với Trung phẩm vãng sanh biết trước ngày giờ mất, đại khái là biết trước từ 1 tháng đến 3 tháng. Hạ phẩm thì đại khái khi lâm chung thấy Phật mới biết. Dù là Thượng Phẩm-Trung Phẩm-Hạ Phẩm thì cũng là chắc chắn được vãng sanh. Vì thế, niệm Phật nhất định phải niệm làm sao có thể chế phục được phiền não của chính mình, nếu như vẫn chưa thể chế phục được phiền não thì dẫu 1 ngày niệm 10,000 câu Phật hiệu cũng vô dụng.

Lão pháp sư Tịnh Không