Cả Dòng Họ Nhà Rắn Niệm Phật Được Thoát Kiếp RắnVào triều đại nhà Minh, có ông Chu Doãn Tổ người Giang Tây, được cử làm Giám đốc hiến binh ở Quảng Đông. Tại đây, có vị tướng quân biết rõ nhân quả ba đời của mình: Đời thứ nhất là thân rắn, đời thứ hai là thư sinh, đời thứ ba tức đời hiện tại, là quan chức.

Nhân được lệnh dẫn quân đi chinh phạt người Man trong núi sâu, khi đi qua một ngọn núi, vị tướng quân bảo với quân sĩ rằng: Đời trước, ta đã từng làm rắn ở núi này, bây giờ ta muốn vào sau núi để thăm bà con thân thuộc ngày xưa, các ngươi chớ có ngạc nhiên kinh sợ. Sau đó, đoàn quân đi ra sau núi, tiến vào trong động thì thấy vô số rắn lớn, rắn nhỏ. Vị tướng quân dùng ngôn ngữ rắn, bảo chúng rằng: Ta xưa kia cũng là rắn như các vị và cũng sinh sống tại đây, lý do là ta đã niệm được một câu danh hiệu Phật mà được sanh lên làm kiếp người, nay lại làm vị đại tướng. Các vị sao không chịu phát tâm niệm Phật, cầu thoát khỏi cái khổ của kiếp làm rắn! Bầy rắn gật đầu cảm ơn và hứa thực hiện.

Sau khi thắng giặc trở về, tướng quân lại dẫn đoàn quân vào động rắn xem thế nào, thì thấy tất cả rắn đều chết hết, thật đúng là do niệm Phật mà thoát kiếp làm rắn. Ông Chu Doãn Tổ nghe được điều này cho là việc hy hữu, nên thuật lại để lưu truyền.

(Tịnh Độ Thần Chung, quyển 10)

  • Lời bàn:

Dòng họ của nhà rắn, hiểu biết chẳng ra gì, cũng có thể niệm Phật, thoát khỏi Ba đường ác. Nên biết pháp Niệm Phật, giản dị lại thù thắng, nếu không tu niệm Phật, khi nào mới giải thoát. Chỉ niệm Phật một câu, được sanh làm thân người, nếu cầu về Tịnh Độ, cũng ắt được vãng sanh. Đức Di-đà nguyện rằng, chúng sanh trong đường ác, đều sanh về nước Tôi, giúp họ chóng thành Phật.

Trích Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh
Tuyển thuật: Pháp sư Huệ Tịnh
Biên đính: Pháp sư Tịnh Tông
Dịch giả: Thích Giác Quả