Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ

Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ

Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm ma chướng. Người không học phật, không biết hóa giải oán thù, vì vậy oan oan tương báo khổ không kham nổi. Người học Phật, đối với tất cả chúng sanh bất luận họ đến đòi nợ hoặc trả nợ đều khuyên họ niệm Phật, như vậy có thể chuyển tất cả thiện ác, oán thành pháp duyên, nhân tình thế gian cũng có thể chuyển thành pháp quyến thuộc tu hành mới được thành tựu.

Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhất là niệm A Di Đà Phật.

Để giúp các vị cư sĩ trong quá trình tu hành không bị chướng ngại, như lý như pháp, tiêu trừ nghiệp lực, cùng hội một thuyền, thuận qua bờ giác, dưới đây, tôi xin giới thiệu phương pháp tiêu trừ nghiệp lực của Trịnh Hạ Tường sư phụ như sau:

1. Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù.

Tôi tên (xxxxx), Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật tôi được kết pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu hành chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không lợi ích gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu hành chánh quả.

2. Quy Y Tam Bảo Cho Oan Gia Trái Chủ

Tôi tên (xxxxx), oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo không hiểu Quy Y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần)

Quy Y Phật
Quy Y Pháp
Quy Y Tăng.

Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn,
Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn
Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.

Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục,
Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ,
Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh
(niệm 3 lần)

Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật.

(niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý)

3. Niệm Xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Tâm Kinh Một Lần.

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha (3 lần)

4. Tụng Xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần.

Chú Vãng Sanh

Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa, tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Kệ Hồi Hướng

Nguyện đêm công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có ai thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ Đề,
Hết một báo thân này,
Đồng sanh cõi Cực Lạc

5. Lời Kết Thúc:

Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Chú Giải:

 1. Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác.
 2. Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu, đau chân hoặc các bộ phận khác trên thân thể không khỏe, có thể dùng phương pháp này.
 3. Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác, nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ vãng sanh, tức là hồi hướng cho họ rồi, phương pháp này linh nghiệm, xin quý vị đồng tu chứng nghiệm.

Trích Văn Phát Nguyện Sám Hối
Pháp sư Tịnh Không

0

142 Phúc đáp

 1. Ngọc Vũ

  Tôi muốn làm lễ giải trừ oan gia trái chủ tại nhà nhưng nhà tôi trật chội ko có bàn thờ phật thì làm thế nào vá xó nhất thiết phải mời thầy ko? Xin mọi người cho tôi biết vs ạ xin cám ơn mọi người A Di Đà Phật

  0
  • Thanh Miền

   Chào bạn.
   Nếu mời được thầy thì càng tốt nhé! Bàn thờ Phật: nếu có lòng thành bạn chọn vị trí thanh tịnh cao trong nhà lập bàn thờ quan âm (ng ta ở phòng trọ nhỏ vẫn có thể lập bàn thờ phật được).

   0
  • Trang

   @Thanh Miền mình muốn lập bàn thờ phật ở phòng trọ thì cần những gì ạ?

   0
  • Hồng Thiện Đức

   Xin chào bạn, tôi cũng hok biết nhiều, nhưng tôi cảm nhận từ tâm, nếu bạn có lông lòng thì trong nhà bạn. Chỗ nào sạch sẽ, lấy một cái ghế, hoặc bàn rồi chứng bày lễ, hướng ra cửa, rồi tưởng Phật ở tâm rồi phát tâm mà niệm, Phật ở tấm lòng ở tâm bạn đó! A di đà phật!

   0
  • Tạ quang bắc

   Con xin thầy chỉ dẫn cho con cách lễ sám giải oan gia trái chủ. Con đội ơn thầy lắm lắm.

   Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

   0
 2. nguyễn thành

  Hôm nay xin chia sẻ với quý vị đồng học Phật, mấy ngày trước tôi bị đau răng, hê cứ ăn uống là răng bị đau buốt, từ khi dùng phương pháp sám hối này thì thật là mầu nhiệm thần kì bây giờ tôi ăn uống bình thường không bị đau nữa (tôi không hề dùng bất kì loại thuốc gì cả nhé). Chỉ cần quý vị thật tâm sám hối với oan gia trái chủ thì sẽ được linh nghiệm (hiệu quả tự bản thân mỗi người sẽ thấy). A Di Đà Phật, kính chúc tất cả quý vị sớm đạt được niềm vui và sự an lạc trong giáo Pháp của Phật.

  0
  • Ngọc Vũ

   Chào bạn Nguyễn Thành mong bạn tư vấn giúp mình chút nhé. Mình cũng gặp nhiều ian trái trong cuộc sống vào trang này thấy mọi người chia sẻ cách sám hối giải trừ oan gia trái chủ.minh rất muốn làm nhưng vì nhà cửa chật trội ko có chỗ thanh tịnh để làm vậy có làm đc ko bạn? Và xin đc hỏi bạn có thướngl xuyên đi lễ chùa ko vì mình nghĩ người phật tử hay theo khóa lễ ờl chua sr biết cách lễ hơn còn mình tuy cũng là phật tử nhưng vì đi làm khuy sớm nên ít có thời gian theo khóa lễ ở chùa nên ko biết lễ chỉ biết đọc theo bài có sẵn có sao ko bạn? Mong bạn tư vấn dùm nha

   0
  • nguyễn thành

   Chào bạn Ngọc Vũ, tôi ít khi đi chùa lắm, cách thực hành phương pháp sám hối này của tôi như sau: ngồi kiết già hoặc bán già miễn sao mình có được cái tâm nghiêm túc chân thành mà sám hối những tội lỗi với oan gia trái chủ trên thân, tâm bạn phải thật sự chân thật giống như mình phạm lỗi với ai mà xin lỗi họ vậy, rồi cứ niệm theo nghi thức đó cho đủ số lượng là được, ngoài ra chô tôi ở cũng không có bàn thờ Phật chi cả

   0
 3. Ngọc Vũ

  Chào Phước Huệ. Tôi rất cảm kích trước sự gop ý trân thành và sáng suốt đó của bạn. Tôi cũng đã có lúc suy nghĩ như của bạn. Nhưng bạn ạ đã 3 lần tôi bàn vs chồng sưa nhà cho sạch sẽ nhưng a toàn lảng tránh hoặc tìm lý do thoái thác khiến cho tôi có suy nghĩ a ko muốn sống cùng mẹ con tôi nữa vì a vẫn thường xuyên lên nhà vợ cũ ăn uống vui chơi trên đó kể cả từ khi con tôi còn bé cũng vậy rất ít khi ở nhà chơi đùa cùng con mà chỉ qua quýt với con rồi lại lên đó. Tôi vì đi làm tối ngày nên cũng ít có thời gian cho gia đình bởi gánh nặng cuộc sống đè lên vai tôi. Tuy là ở nhờ nhà nhưng hỏng hóc cái gì bảo a đứng ra làm cubg ko làm tôi lại phải lo làm. Cũng đã nhiều lần t đặt vấn đề nếu thấy cuộc sống ngột ngạt thì 2 bên phải cởi mở lòng mình ra để tìm cách giải quyết thì a cũng ko có ý gì tôi thực sự bất lực chẳng biết nên thế nào mà hơn nữa 18 năm qua tôi cũng chưa nhập hộ khẩu về đó vì khi lấy a về thì hộ tịch cũ có tên vợ cũ đến kho anh làm hộ tịch ms thì a đưa tên em gái a hiện đang ở trong quê vảo trong hộ tịch tôi thấy vậy nên cũng thôi ko nhập về nữa và thực tâm tôi cũng ko hề buồn phiền vì ko đc cho nhà cửa mà có chăng tôi chỉ buồn vì chồng tôi ko đồng lòng đồng sức vs tôi. Mặc dù a làm ra kt nhưng cũng chỉ trách nhiệm phần nào vs đứa con còn mặc tôi tự lo xoay sở (ngược xuôi ngang dọc tốt xâul tùy mày tao chỉ có thế ) nên mệt mỏi lắm bạn PH ạ. Thân chào bạn cám ơn bạn rất nhiều

  0
 4. Trang

  Mình bị tiếng nói bên tai 3 năm nay không biết cách nào chữa khỏi mong mọi người giúp mình với ạ?

  0
  • Tran

   Bạn Trang đến Hương Lộ 80B, Đông Thạnh, Hóc Môn gặp Thầy Thiện Tín nha. Mong bạn có duyên với phật và sẽ hết bệnh.

   0
  • Quý

   Xin hỏi chính xác Thầy Thượng Tín ở địa chỉ nào ở Hương Lộ 80B ạ?

   0
  • Nguyễn Thị Thuý

   Chào b!
   Bạn hãy xin Thầy của m, đó chính là ng thầy của bạn đang chỉ cho bạn, có bất cứ vấn đề gì b đều có thể hỏi họ, xem vì sao lại bị như vậy hoặc alo cho C Trang: c ấy coa kha năng nhìn đc sđt của cô ấy là: ‭097 8830935‬ cô ấy rất tốt! Giúp ng vô điều kiện, những ai có duyên với Phật pháp! C ấy là ng có trí tuệ các b a!
   Cuoi cung Biết ơn các b đã có lòng tin với m! Và với c Trang! Ko ko có quảng cáo để kinh doanh hay buôn bán cái gì cà, t mách là vì lương tâm tôi! B hãy sáng suốt để ko bị rơi vào cảnh ngộ tiền mất tật mang nhé!
   Biết ơn bạn đã tin vào tôi!

   0
 5. Võ thị tuyết lan

  Xin chỉ dẫn giúp tôi niệm sám hối oan gia thì sáng nào cũng niệm hết tất cả các phần trong bài à? Thời gian là bao nhiêu ngày ạ, xin cam ơn.

  0
  • Khánh linh

   Có thời gian bạn nên niệm hết tất cả phần trong bài và ngày nào cũng niệm bạn nhé.Tuy nhiên,nếu quỹ thời gian eo hẹp thì trước khi ngủ bạn có thể nói chuyện tâm thức (theo phần 1 Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù)=> tối nào trước khi ngủ thì cứ làm vậy.Sau đó,thì bạn niệm hồng danh đức phật, bồ tát hay trì chú rồi hồi hướng oan gia trái chủ và gia đình nhé.Là mọi thứ sẽ được bình an.

   0
 6. niệm A DI ĐÀ PHẬT quả thực linh nghiệm. Tôi đau dạ dày phải cúi lưng để đi, vậy mà sau khi niệm danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT tôi đã đỡ hẳn, niệm đến đâu đỡ đau đến đấy.Và đọc cách giải oan gia trái chủ theo cách trên tôi không còn đau nữ. Một bài viết rất bổ ích. Tôi vô cùng cảm ơn.

  0
  • Phương trần

   Con chào các thầy và các phật tử, năm nay con 21 tuổi và con bị oan gia trái chủ theo con được 1 năm nay lúc nào người con cũng đau nhứt tay chân tê cứng, lưng thì nặng nề lạnh sống lưng. Càng về sau này bệnh tình con nặng hơn, cứ mỗi khi con nhắm mắt ngủ là bị đè và thấy vong nhìn con, dù ban ngày hay ban đêm cứ ngủ là con bị. Tâm trạng con bất ổn lúc này lúc kia,con mất ngủ nên sao nhã mọi việc con ko tập trung được gì cả. Mấy hôm nay con thành tâm sám hối trì kinh trong bài này. Và con mong mọi người cho con biết con phải làm gì để oan gia trái chủ thôi ko theo con để con có cuộc sống bình yên ạ. Con xin chân thành cảm ớn. A di đà phật!

   0
  • Huỳnh Anh

   Con xin phép hỏi đức phật ạ con có duyên âm theo thì con phải như thế nào để hóa giải mong đức phật chỉ giúp con ạ! A di đà phật

   0
  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Huỳnh Anh,

   Bạn có thể hoan hỉ cho TN biết:
   – Hiện trạng của bạn hiện giờ ra sao VD: trạng thái tinh thần, sức khoẻ, tư duy, lời nói, hành động và khi ngủ?
   – Căn cứ vào đâu để bạn biết mình đang bị duyên âm theo?
   Mong bạn hồi âm.

   0
  • Phạm Mỹ Hạnh

   Bạn hãy làm theo bài hướng dẫn ở trên bắt đầu từ: “Tôi tên (xxxxx), oan gia trái chủ trên thân tôi…”

   0
 7. Nguyễn thị Tuyết Hồng

  Làm cách nào để biết mình đã niệm đủ 2000 danh hiệu A di đà phật ?

  0
  • Cư sĩ Phước Huệ

   Kính chào bạn Nguyễn Thị Tuyết Hồng,
   Bạn có thể lần chuỗi để biết, cứ một câu Phật hiệu thì lần một hạt, hoặc niệm 10 câu thì lần 1 hạt (đại khái là vậy, bạn thấy cách nào thuận lợi, thoải mái thì thực hành), cứ như vậy mà niệm đủ số Phật hiệu mà bạn muốn.
   Kính chúc bạn tu tập tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
 8. Giang

  Nhà tôi có những chuyện tự dưng đưa đến như chồng phải mổ thay van tim tiền làm ra nhưng cứ có việc phải tiêu ngay cho tôi hỏi như vậy có phải gia đình tôi đã mắc phải oan gia trái chủ không và cách giải như thế nào tôi xin chân thành cảm ơn

  0
  • Khánh linh

   Bạn Giang

   Mọi việc xảy đến đều có nguyên nhân của nó, không có việc gì là vô duyên vô cả, không có việc nào là nằm ngoài việc nhân quả. Sự việc đến thì hoan hỉ mà chấp nhận nó.Bên cạnh đó, bạn nên tu tập, mỗi tối đều nói chuyện tâm thức với oan gia trái chủ, trì chú để hồi hướng cho họ,mong được siêu thoát và bỏ qua. Mỗi ngày hãy trì chú,niệm phật để bề trên che chở, cuộc sống được an bình.

   0
 9. Phúc Bình

  Oan gia trái chủ có thể hiểu là những vong hồn không siêu thoát, đeo bám tìm mọi cách để hãm hại người còn sống do những món nợ từ nhiều đời nhiều kiếp. Cách nào để hóa giải, trước hết phải tự mình tu tập có công đức hồi hướng đến các vị oan gia trái chủ, họ cảm thấy thoải mái rồi thì mới buông bỏ cho mình. Không phải một hai lần tụng kinh, niệm Phật, quy y mà được đâu ạ. Phải thật tâm tu tập, thời khóa công phu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cho đến mãn kiếp này.
  Có câu chuyện một cô trong đạo tràng, hiền lành dễ mến. Trong một buổi tham dự khóa lễ cầu siêu ở Chùa, vong nhập vào người khác mà nói lờicăm giận cô này vì đời trước hành hạ họ quá ác, làm bà chủ bắt trẻ ăn phân, đánh đập, cắt cổ cho đến chết. Vong trẻ này quyết theo trả thù, may mắn do cô có tu tập nên đến chùa đã được hóa giải và siêu thoát vê cõi lành. Như vậy có thể thấy đời nay mình có thể là người lành nhưng không gì đảm bảo ác nghiệp từ đời trước của mình đang đeo bám để bắt mình phải trả nợ.
  Mình phải thật tu mới có công đức để hồi hướng, chuyển hóa được oan gia trái chủ ạ.
  Đôi lời chia sẻ.
  Nam Mô A Di Đà Phật!

  0
 10. Đàm Thị Kim Dung

  Hiện giờ cảm giác của tôi như có ai đeo bám mình,và tinh thần rất nặng nề và không thoải mái,như có ai cản trở những việc mình làm,và làm việc gì cũng k xong.Chả là ngày 14/9 tôi có xuống Chùa Ba Vàng dự khóa lễ cầu siêu cho vong linh và thỉnh oan gia trái chủ.đến lần thứ 2 tôi lại thỉnh tiếp,tổng cộng 2 lần là 12tr mà tôi thỉnh oan gia trái chủ.nhưng tôi mới cúng dường tam bảo đc 4,5tr,còn 7,5tr nữa tôi hẹn cúng vào những lần tiếp theo.sau khi thỉnh xong toi về nhà cũng tụng 49 ngày,nhưng do công việc bận rộn nên tôi hôm đọc hôm không.mấy ngày gần đây tôi thấy tâm mh k đc thoải mái,tinh thần nặng nề,k muốn làm việc gì.làm gì cũng k xong. Vậy mong quý Phật Tử chỉ bảo giúp tôi để tôi hóa giải đc oán kết với oan gia trái chủ để k đeo bám trên thân tâm tôi.tôi xin thành tâm sám hối.cho tâm thanh tịnh và lòng nhẹ nhàng hơn,công việc thuận lợi hơn.A di đà phật.

  0
  • Khánh linh

   Bạn hãy làm như “Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ” của pháp sư Tịnh Không đã chỉ bảo. Còn nếu quỹ thời gian ít thì như Tôi đã chia sẻ trên đây cho bạn Võ Thị Tuyết Lan thì bạn có thể làm theo như vậy, nhưng với tấm lòng thành khẩn, nhất tâm nhé.. mong mọi thứ bình yên với bạn.

   0
  • Hồng Thiện Đức

   A di đà phật, tôi đã đọc mẫu chuyện của bạn, cũng thật bi thương, tôi nhận thấy bạn đang phiền não ở tâm, tâm bạn phiền thì sau an lạc dc, mà sau bạn lại thỉnh vào mình bạn làm gì? Sau bạn hok đễ ở chùa cho các thầy tụng, dc nghe kinh nhiều dc mau giải thoát, còn bạn có lòng thì lúc nào rảnh rỗi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, rồi hồi hướng cũng tốt mà!khi bạn hiểu rõ dc thì tâm bạn sẽ hok phiền não não, thì bạn sẽ dc an vui! Đừng làm những việc ngoài khả năng của mình nữa nha!chúc bạn thành công an vui,an lạc! A di đà phật!

   0
 11. Ngô Đức Phong

  Xin hỏi ngày nào cũng làm hãy là chỉ làm một lần ạ?

  0
  • Khánh linh

   Chào bạn

   Ngày nào mình cũng làm bạn nhé. Làm càng nhiều càng tốt bạn ạ.
   A di đà phật

   0
 12. Dương thị phương

  Dạ. Cho con hỏi. Bài này có thể tự thỉnh tại nhà ạ và có cần phải thắp hương ngồi trước bàn thờ gia tiên niệm không ạ( nhà con k có bàn thờ phật và con muốn niệm trong phòng ) . Vì vậy con muốn hỏi phải thắp hương và ngồi trước bàn thờ để niệm ạ

  0
 13. TRÂn LOI

  Cho con xin lời khuyên hai vợ cho con cùng tuổi 1985 lấy nhau đã có 2 cháu gái núc nhỏ 2vợ cho con đã chết đi sống lại và này 2 VC con làm nhà sống thì vợ con đổ bệnh nặng mà 2 VC hiền lành tốt bụng liệu đây có phải là oan gia trái chủ ko ạ cho chúng con lời khuyên ạ

  0
  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Trân Loi thân mến,

   Theo mình hiểu thì phàm phu như chúng ta từ vô thủy đến nay chẳng ai là không có oan gia trái chủ, chỉ khác một chút là người có nhiều người có ít, đủ duyên hay chưa đủ duyên để gặp nhau đòi nợ thôi. Điều quan trọng là chúng ta phải làm như thế nào để hóa giải những oán hận do chúng ta đã gây khổ đau cho họ trong đời này hay nhiều đời trước.

   Theo lời Phật dạy, chúng ta bị tai ương, bệnh tật là hậu quả của nghiệp sát hại chúng sanh. Trong trường hợp của vợ chồng bạn, mình khuyên vợ chồng bạn phải chí thành lạy Phật sám hối, tuyệt đối từ bỏ ăn thịt chúng sanh, quyết tâm trường chay; hàng ngày vì họ (những chúng sanh mà vợ chồng bạn đã giết hại-oan gia trái chủ-) mà tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, rồi hồi hướng tất cả công đức có được cho họ, cầu mong họ buông bỏ oán thù, sớm siêu sanh vào cõi lành.

   Hy vọng rằng vợ chồng bạn làm theo để sớm tiêu trừ nghiệp chướng, đời sống được an lạc thảnh thơi.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

   0
 14. Nguyễn Yến

  Bạch thầy. Người thân trong gia đình con có đi chùa và thỉnh oan gia trái chủ và hết mấy chục triệu. Con là một người tin và luôn hướng Phật. Nhưng bản thân con thây như vậy không tốt. Vì nếu đúng là chùa thật thì không ai lại lấy tiền của chúng sanh. Dạ đấy là những suy nghĩ của con. Con kính mong thầy giải đáp khúc mắc giúp con với ạ. Con cảm ơn thầy.

  0
  • linh

   mình cũng suy nghĩ giống bạn nên mình cũng suy nghĩ mãi không biết có nên đi thỉnh oan gia trái chủ không nữa. Cần lắm 1 lời khuyên.

   Đường Về Cõi Tịnh: Mong bạn hoan hỉ viết tiếng Việt đủ dấu để các liên hữu thiện theo dõi.

   0
 15. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Nguyễn Yến và bạn Linh,

  1/ Các bạn phải sáng suốt để phân định cho chính xác những việc sau:

  – Việc mất tiền để thỉnh oan gia trái chủ là bị ép buộc hay là việc tự tâm, tự nguyện? Nếu là do phía chùa ép buộc thì việc đó hoàn toàn không đúng pháp, nhưng nếu đó là nhân duyên để các bạn, người thân của các bạn có cơ hội cúng dường Tam bảo và làm các việc thiện để hồi hướng cho oan gia trái chủ thì việc đó nên làm. Tự phát tâm cúng dường khác với cưỡng ép, bởi tự phát tâm thanh tịnh thì có công đức phước báu, còn gượng ép thì chỉ có một chút phước mọn, nhiều khi còn bị tổn thêm phước và chuốc thêm hoạ.

  – Sau pháp cúng dường và pháp thỉnh oan gia trái chủ người thân của các bạn có sự chuyển hoá tốt đẹp không? Thông thường khi cúng dường, làm việc thiện mà còn khởi tâm so đo nhiều, ít, thiệt, hơn, hối tiếc việc làm thì việc cúng dường đó sẽ không đạt kết quả, bởi các oan gia trái chủ họ có thể đọc được tâm niệm của người thỉnh pháp oan gia trái chủ. Vì lẽ đó rất có thể các bạn cúng dường cả 100, 1000 triệu nhưng đều không kết quả, bởi tâm không thanh tịnh nên tiền sẽ mất và tật vẫn mang.

  2/ Việc thỉnh oan gia trái chủ là rất vi tế. Các bạn phải cân nhắc, tìm hiểu thật kỹ trước khi làm, vì bất cứ chuyện gì cũng đều có nhân có quả. Nhân tịnh, ắt quả tịnh, nhân bất thanh tịnh, quả ắt sẽ như vậy.

  3/ Những bạn luôn vị vong ốp, ngủ luôn bị người âm, quỷ, ma.v.v.. gây khó dễ, các bạn chớ nên hoảng sợ mà chỉ cần nhận biết: một là mình từng có thù, kết oán với chúng sanh này. Hai là mình có duyên với họ. Do vậy các bạn hãy phát tâm tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện từ 7 đến 21 ngày thật thanh tịnh để hồi hướng cho những chúng sanh này. Những ngày trì tụng cần phát tâm ăn chay và tránh ăn ngũ vị tân đặc biệt là hành, tỏi, hẹ, kiệu). Nếu các bạn làm với tâm chân thành và thân tịnh, chỉ ít ngày mọi chuyện sẽ được hoá giải.

  0
 16. Như quỳnh

  A Di Đà Phật !! Ba con được các thầy tu Mật Tông nói rằng oan gia trái chủ đang đòi mạng, e rằng cúng kiếng cầu khẩn cũng ko tha. Đối với con ba con là tất cả, xin quỳ lạy chư vị có duyên lành giúp con làm sao để hồi hướng cho họ để họ tha mạng cho ba con. Trăm lạy ngàn lạy xin được giúp đỡ… ba con bây giờ ko còn nhiều thời gian nữa…

  0
  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Như Quỳnh,

   *Mong bạn chớ quá lo âu, bởi lo âu sẽ sanh hoảng sợ và phiền não, từ đó khiến tâm trí của bạn bị mê mờ. Bạn hãy thỉnh gấp quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, nếu nhà có bàn thờ Phật thì càng tốt, không có thì đối trước bàn thờ Tổ tiên cũng không sao và phát nguyện như sau (phần in chữ nghiêng):

   Con họ, tên…Pháp danh (nếu có), hiện ngụ tại… hôm nay nguyện xin đối trước Tam Bảo và Tổ Tiên phát tâm trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN liên tục trong vòng 21 ngày không gián đoạn để hồi hướng cho cha con: họ, tên, pháp danh (nếu có) cùng các chư vị oan gia trái chủ nhiều đời, nhiều kiếp và ngay kiếp hiện tiền, hữu hình, vô hình cũng như các chư vị đang trụ trên thân cha con, khiến cha con phải sống trong hoảng loạn, khổ đau, điên đảo. Con biết từ vô thỉ kiếp tới nay vì cha con vô minh, mê mờ không tin nhân quả, không hiểu Phật pháp nên đã tạo ra không thể tính kể những nghiệp chướng tội với các chư vị, khiến cho các chư vị và thân quyến của chư vị đều phải sống trong khổ nạn, căm hận, đớn đau, oán thù, thậm chí tới mất cả sanh mạng. Nhưng đức Phật dạy: oán thù mà lấy oán thù để hoá giải thì chỉ chồng chất thêm oán thù, nhưng nếu oán thù mà dùng ân đức tu học để hoá giải, thì mọi thù oán đều được hoá giải. Vì thế hôm nay con sắm chút hương, hoa và đồ chay tịnh, đối trước Tam Bảo và bàn thờ Tổ tiên, phát nguyện trì tụng 21 ngày liên tục KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN để hồi hướng cho các chư vị cùng thân quyến của các chư vị cùng cha con, nguyện cho ca con cùng các chư vị cũng như thân quyến của chư vị đồng sanh tâm hoan hỉ, về trước Phật đài, nghe kinh, thỉnh pháp, buông xuống vạn duyên và thù hận, cùng với con nhiếp tâm tu học, niệm hồng danh A Di Đà Phật để sanh về Tây Phương Tịnh Độ.
   Con nguyện mong thập phương thường trụ Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Bổn Tôn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát đồng thuỳ chứng minh và gia hộ giúp cho cha con sớm biết hồi đầu hướng Phật, nguyện đoạn hết thảy việc ác, tu các pháp lành, hướng về Phật pháp đồng tu học để chuyển hoá nghiệp lực hiện tiền giúp cho các chư vị oan gia trái chủ cùng cha con có đủ phước duyên, siêu sanh và vãng về cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà, vĩnh ly sanh tử luân hồi.
   Phật dạy:
   Tội từ tâm khởi đem tâm sám
   Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
   Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
   Thế mới thật là chân sám hối.
   Con nguyện thay cha con (nếu cha bạn không đủ khả năng để tự sám hối) và mong quý vị cùng con phát lồ sám hối tam nghiệp để tịnh hoá thân tâm, siêu sanh tịnh độ:

   Đệ tử xưa nay thường tạo ác
   Đều do vô thỉ tham sân si
   Từ thân, miệng, ý mà khởi sanh
   Đệ tử chí thành xin sám hối
   Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

   *Sau khi sám hối phát nguyện xong thì bạn tiến hành tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN. Mỗi ngày tối thiểu phải tụng hết một quyển nhỏ (trong quyển lớn có 3 quyển: thượng, trung, hạ), khi tụng xong, kết hợp niệm Phật theo nghi thức có sẵn trong Kinh rồi hồi hướng cho cha bạn cùng các oan gia trái chủ của cha bạn và thân quyến trong gia đình, nguyện cho mọi người đều hồi đầu hướng Phật, tu học theo giáo pháp của Phật để chuyển hoá vận mạng, giúp cuộc sống thêm an lạc.

   Nếu bạn có thể chân thành và có niềm tin sâu sắc nơi Tam Bảo, TN nghĩ chỉ trong vòng 1 tuần, cha bạn sẽ có sự chuyển hoá.
   Chúc bạn tinh tấn.

   0
 17. Hà Thị Bích

  Nam mô a Di Đà Phật tên con là Hà Thị Bích con ở Thạch Thành Thanh Hóa con xin thỉnh các thầy sự việc như sau con có đứa cháu gái năm nay cháu đã 7 tuổi cháu bị tăng động giảm chú ý tự kỷ hiện tại cháu không thể giao tiếp không biết có phải là do oan gia trái chủ không làm thế nào để giải cho cháu được gia đình chúng con đã đưa cháu đi khám chạy chữa từ lúc cháu mới 2 tuổi xin các thầy tư vấn giúp con phải thế nào con xin cảm ơn Nam mô a Di Đà Phật

  0
 18. Hà Thị Bích

  Con cũng đã trì chú đại bi hơn 1 năm nay rồi tối con trì 21 biến sáng con trì 21 biến còn tụng kinh phổ môn nữa mà cháu con vẫn không có biến chuyển con mong chư thầy hướng dẫn cho con để con có thể làm được việc gì đấy cho cháu của con A Di Đà Phật

  0
  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Hà Thị Bích,

   Chỉ có 3 nguyên nhân:

   *Nghiệp lực trên thân cháu bạn quá sâu dày.

   *Bạn trì chú Đại Bi nhưng thân-khẩu-ý chưa hoàn toàn thanh tịnh. Trì chú, niệm Phật thân, khẩu, ý phải tương thông với nhau, nghĩa là thân phải chánh toạ(không nghiêng ngả, không hôn trầm), khẩu phải rành rõ từng câu chữ, ý phải nhớ rõ từng câu chữ không có xen tạp ý niệm khác. Trong đạo gọi là tam mật tương ưng. Muốn vậy bạn phải thuộc lòng chú đại bi, khi trì chú, tuỳ sự dẻo dai của cơ thể bạn có thể ngồi kiết già, bán già, hay xếp bằng, hai tay kết đại định ấn của đức Bổn Sư Thích Ca hoặc kết cam lồ ấn của Quán Thế Âm. Khi kết ấn này và trì chú trong chánh niệm bạn sẽ phát huy được năng lực câu chú. Quan trọng hơn: Khi trì, tâm khởi từ bi hướng về người cháu trong suốt khi hành trì. Sau thời công phu, hồi hướng cho oan gia trái chủ của người cháu, nguyện cho họ buông bỏ oán thù, cùng nhiếp tâm tu học, tiêu trừ nghiệp chướng để cùng người cháu sanh về Tịnh Độ.
   Tại sao khi hồi hướng đều nên nguyện sanh về Tịnh Độ? Bởi phần lớn chúng sanh tạo nghiệp, khi nhân duyên chín mùi, quả trổ, nếu chỉ mong cầu cho khỏi bệnh, ắt oan gia trái chủ sẽ không chấp nhận và họ sẽ tìm cách gây trở ngại=bệnh tình thêm nặng. Nhưng khi mình buông hết mọi chuyện, nguyện vãng sanh=họ sẽ buông tha=bệnh sẽ dần chuyển hoá.

   *Người cháu bạn không có thiện căn với Phật pháp, vì thế hàng ngày bạn tu học, hồi hướng người cháu đó không có cảm ứng. Nếu đó vậy thì là khó trong khó. Bởi bạn không thể ăn, uống thế cho cháu bạn được.

   Bạn nên quán xét lại cả 3 điều để tìm pháp hữu hiệu nhé.

   0
  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Hà Thị Bích!

   Thứ nhất, việc trì Kinh niệm Chú hồi hướng cho bé gái nên được thực hiện bởi cha mẹ của cháu sẽ dễ tương thông hơn.

   Thứ hai, nên cần xuất tiền của, mỗi tháng (một tháng 1 lần hoặc 2 lần nhiều hơn càng tốt…) phóng sanh, in ấn Kinh sách.

   Việc thứ hai rất quan trọng. Tại sao vậy? Bởi con người khi bước vào việc hành trì Phật pháp, ban đầu thì có tâm tốt tinh cần, nhưng lâu dần thì sanh tâm thất thối, dù có gắng duy trì thì tâm không thanh tịnh nên không được cảm ứng; con người tạo nghiệp sâu dày nếu muốn chuyển nghiệp thì cần có lòng thành mà kiên trì hành trì Phật pháp miên mật, chẳng thể trong thời gian ngắn mà chuyển hóa được. Vậy nên các công đức trợ hạnh như phóng sanh, in ấn Kinh sách định kỳ sẽ giúp có thêm định lực trong việc hóa giải ác nghiệp (những ai hay làm các việc công đức này sẽ cảm nhận được). Đặc biệt là phóng sanh, nếu siêng năng thực hành với lòng hoan hỷ MD chắc chắn bệnh của cháu bạn sẽ được chuyển hóa. Vấn đề vẫn là nơi gia đình, nhiều người có tin nhận, nhưng lại sợ tốn kém, tiết tiền nên không thực hành được- và một khi chúng ta vẫn ôm khư khư tiền của, chẳng chịu buông xả cái tâm tham xuống thì ắc là lòng không thành khẩn nên việc niệm Phật tụng Kinh làm sao mà được cảm ứng.

   Nam Mô A Di Đà Phật

   0
 19. Hà Thị Bích

  Con cảm ơn chư thầy có lẽ là con chưa đủ duyên mà sau khi trì xong con lại chỉ hồi hướng công công đức cho cháu của con mà không hồi hướng cho oan gia trái chủ không xin cho oan gia trái chủ vãn sinh về tịnh độ nay con sẽ theo hướng dẫn cách của chư thầy tiếp tục trì vì trú đại bi con đã thuộc làu làu trú vãn sinh con cũng thuộc cháu con nó cũng thuộc chú đại bi như vì nó mắc bệnh nên lúc nó thích thì con bảo nó cũng trì được một một ít khi con đưa cháu lên chùa cháu lạy Phật rấ tốt vậy con vẫn kiên trì, trì chú đại bi và nay con lại trì 108 biến chú dược sư để nhờ chư phật gia hộ cho cháu của con mong các chư thầy hướng dẫn cách giúp con để con giúp cháu của con chuyển hóa con vừa phải dạy cháu của con học vừa phải cho cháu đi học lớp đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ, để mong ngày nào cháu con khỏi bệnh con rất mong chư thầy giúp đỡ con con cảm ơn chư thầy nhiều nam mô a Di Đà Phật

  0
 20. Hà Thị Bích

  A Di Đà Phật hàng tháng con vẫn phóng sinh đều đều khi đến chùa không nhiều thì ít con đều công đức với lòng hoan hỉ cháu của con nó có cảnh ngộ mẹ cháu bỏ cháu từ lúc cháu mới 8 tháng tuổi con trai con đưa bé từ trong nam cho con nuôi bé khi bé được 1 năm tuổi không thấy bé nói được tiếng nào con cảm thấy bé không bình thường và con lên mạng tìm hiểu con đã biết bé bị tự kỷ gia đình con đưa bé đi chữa nhiều nơi nhưng cũng không tiến triển là bao cơ duyên lại đưa con và bé đến với Phật pháp nhiệm mầu và từ ấy đến nay con tin vào Phật pháp con sẽ cố gắng phóng sinh nhiều hơn A Di Đà Phật

  0
  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Hà Thị Bích!

   -Từ giờ thay vì đưa cháu đi chạy chữa nhiều nơi tốn kém chi phí, bạn nên dùng số tiền của đó để làm các việc phước lành.

   -Cháu bạn có thể lạy Phật, lại còn chịu đọc và thuộc Chú Đại Bi khi cháu mới 7 tuổi thì không hề đơn gian, hẳn cháu có thiện căn rất lớn với Phật pháp. Vậy nên bạn không cần quá lo lắng cứ từ từ mà tinh cần tu hành, nếu mang tâm lý nóng vội e là dễ sinh tâm thất thối.

   -Bạn hãy dạy cháu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng trí huệ, nếu hàng ngày niệm vô lượng trí huệ thì trí huệ sẽ được khai mở.

   -Bạn chớ nên tụng nhiều loại Kinh, Chú. Có duyên, có lòng tin với Kinh Chú nào bạn cứ theo ấy mà trì tụng. Nếu khởi nghĩ tụng nhiều loại Kinh Chú của nhiều vị Phật- Bồ Tát sẽ được nhiều vị Phật- Bồ Tát gia trì nên mau chuyển nghiệp- nghĩ như vậy là sai lầm rồi; ví dụ một cách mộc mạc như thế này: bạn chỉ cần một giọt nước nhưng lại muốn đến nhiều biển chỉ để lấy giọt nước ấy; cũng vậy sức thần thông và lòng từ bi, trí huệ của mỗi vị Phật- Bồ Tát là vô lượng vô biên không ngằn mé, thấy chúng sanh khổ nạn thì đều muốn cứu vớt nhưng được hay không là do biệt nghiệp của mỗi chúng sanh có sai khác, và tự thân chúng sanh mới có thể chuyển nghiệp của chính mình, Phật- Bồ Tát chỉ là Thầy soi sáng, chỉ âm thầm gia bị mà thôi. Vậy nên, Phật mới dạy con người phải làm lành, giữ gìn các giới cấm, tu thập thiện nghiệp, siêng năng tu hành cầu giải thoát. Nếu chúng ta vừa niệm Phật, tụng Kinh, trì Chú nhưng vẫn tham cầu một cuộc sống với đầy đủ ngũ dục, từng ý khởi lên đều là tham, sân, si-thì việc hành trì Phật pháp thực sự không phát huy công năng, tu ấy gọi là tu giả. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, từng giây từng phút đều phải sửa, khởi lên niệm ác thì liền nhận biết và sám hối, thân khẩu ý đều thiện lành, thanh tịnh; làm được như vậy thì sẽ được sự cảm ứng của Phật vì tâm này là tâm Phật, Phật cùng Phật đạo đồng.

   Chúc bạn sớm tỏ ngộ!

   Nam Mô A Di Đà Phật

   0
 21. Hà Thị Bích

  Dạ con cảm ơn chư thầy. Nam mô a Di Đà Phật

  0
 22. Nguyễn Thị Thu Sương

  Dạ bạch thầy khoảng thời gian gần đây con không thể tập trung làm việc, mà con đang chăm chú làm vuệc thì con không biết từ đâu đến lại khỏi ý, từng câu chữ trong đầu con có ý xúc phạm phật pháp. Nhưng con là phật tử từ nhỏ, con đã biết đi chùa quy y, hay đọc kinh nghe pháp, con phần nào cũng hiểu về phật pháp. Mỗi lần như vậy con rất hoảng sợ và con luôn đấu đá lại cái ý nghĩ xấu xa này, con rất đau đầu và khổ tâm. Thỉnh thoảng con có thời gian rảnh là con về chùa tụng kinh, có lúc con hồi hướng công đức cho họ, nhưng có lúc con lại quên hồi hướng. Con không biết như vậy có phải là oan gia trái chủ đang theo con đòi nợ không ạ? Xin quý thầy giải thích và cho con hướng giải quyết ạ. Con thành tâm sám hối về tội lỗi và nghiệp báo mà con đã gây ra trong đời này và trong nhiều kiếp vị lai, con chỉ mong họ sẽ sớm giác ngộ tu tập để được vãng sanh tịnh độ. Bây giờ thân tâm con rất rối bời, con muốn được thanh tịnh để tu tập hồi hướng công đức cho họ ạ. Xin quý thầy giúp con với ạ. Nam mô A Di Đà Phật!

  0
  • Mình cũng bị vậy . Lúc đầu mình sợ lắm . Nhưng có ng đã chỉ cho mình cách này , hy vọng sẽ có ích cho bạn :nếu muốn nhanh chóng chấm dứt hiện tượng này, bạn nên trì tụng chú Đại Bi ngày 21 lần, khi bạn hành trì tinh nghiêm chú Đại Bi, các vị hộ pháp sẽ tới bảo hộ bạn, và đỡ bị hiện tượng này
   bạn theo bài sau, vừa trì chú, vừa sám hối – phát nguyện, hiệu quả tăng nhiều lần . bạn có thể xem video dưới đây và làm theo
   http://nhanqua.com.vn/nghi-thuc-sam-hoi/

   0
 23. Con xin cảm ơn

  A Di Đà Phật. Anh trai con bị bệnh tâm thần ,lúc tỉnh lúc ngộ, bỏ nhà đi đã hơn 2 năm rồi, không có ai biết tin tức gì hết, gia đình cũng đã làm nhiều lễ , đi xem nhiều nơi mà vẫn không được. Vậy có cách nào để tìm anh con về, chữa bệnh cho anh con được không ạ. Con mong hồi âm từ thầy. Con xin cảm ơn

  0
  • Lăng Nghiêm

   A Di Đà Phật,

   Theo ý của LN nghĩ, đã 2 năm rồi mà chưa tìm được người, thì việc này dường như quá khó… vậy phải nuơng nhờ vào sức gia trì của Phật, Bồ Tát mới mong có cơ hội tìm gặp lại anh trai.
   LN nghĩ gia đình nên đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát mỗi ngày hoặc kinh A Di Đà, và niệm Phật Di Đà và Quán Âm Bồ Tát mỗi ngày vài tiếng, để hồi hướng cầu nguyện cho gia đình sớm tìm được anh trai. Tụng kinh và niệm Phật hồi hướng như vậy, trước là để cho anh trai được bình an, vì anh ấy bị bệnh mà lại thất lạc, chúng ta không biết anh ấy bây giờ ra sao? Có bình an không.. nên trước là phải mong cho anh ấy bình an khỏe mạnh, sau đó rồi mới có cơ hội tìm gặp lại…

   Còn nếu gia đình có điều kiện, nên rộng chi ra một số tiến lớn để phóng sinh, in kinh điển quyên vào chùa, bố thí tiền vào những chỗ người nghèo/bệnh, hoặc làm các phước thiện khác, để tạo ra phước lớn, cầu mong sớm tìm được anh trai. Làm các việc phước thiện như vậy, Trời đất quỷ thần đều cảm động, nhất định sẽ khiến gia đình sớm ngày tìm gặp anh trai. Còn nếu chỉ tự gia đình tìm kiếm, e là biển người mênh mong, tìm ở đâu ra được? Còn nếu làm phước lớn, tụng kinh niệm Phật, thì nuơng vào sức gia trì của Phật, cũng như phước lớn mà gia đình tạo ra, thì may ra có thể khiến việc khó khăn này, dễ được thành tựu.
   Đặc biệt là việc phóng sinh, nếu đi đến các chợ, và những nơi súc sinh sắp bị giết chết, mà mua về để phóng sinh cứu mạng họ, phóng được số lượng càng lớn thì có cầu nguyện gì cũng dễ được thành tựu như nguyện bạn nhé!!

   Bạn chỉ nói là ”gia đình làm nhiều lễ, đi xem nhiều nơi”, nhưng các bạn có bao giờ đăng hình anh trai lên báo hay internet không? Nếu bạn chọn làm các việc như tụng kinh, phóng sinh, thì nên đăng hình lên báo hoặc internet và để lại số đt, vì lỡ có duyên lành, người nào đó nhìn thấy anh trai ở đâu đó, thì sẽ liên lạc với gia đình… LN có vài lời khuyên như vậy, mong gia đình sớm hội đủ duyên lành, để hội tụ cùng anh trai.

   Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

   0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *