Khi Chết Ta Sẽ Đi Về Đâu?

Sau khi chết ta sẽ về đâu Tùy theo nghiệp nhân con người đã gây tạo trong qúa khứ có sai khác, mà đến khi lâm chung mỗi người hấp hối đều có những biểu hiện lâm chung khác nhau. Hoặc có người biết trước giờ chết vui vẻ niệm Phật mà chết, hoặc có người đầy sự thảng thốt, run sợ… thậm chí có người khi sắp chết đã có những tướng biểu hiện của các cảnh giới Ngạ quỷ, Súc sanh… Như thế tuỳ theo nghiệp nhân thiện hay ác mà con người sắp chết có những biểu hiện lâm chung khổ đau hay hạnh phúc để rồi tái sanh về cảnh giới lành hay dữ. Chung quy, cảnh giới mà con người tái sanh là cảnh giới tương ưng với sự khao khát và thoả mãn tự thân của mỗi người.

CÁC CẢNH GIỚI TÁI SANH

A. DẪN NHẬP:

Tựu trung các cảnh giới mà con người sẽ tái sanh vào là cảnh giới gì ? Do động lực căn bản nào dẫn dắt thần thức con người đi tái sanh? Sự thọ dụng khổ đau hay hạnh phúc của từng cảnh giới ra sao? Nỗi bình an hay hốt hoảng để tương ứng với từng cảnh giới chuẩn bị tái sanh của con người như thế nào? Các yếu tố cần và đủ để biện minh về sự hình thành một cảnh giới là yếu tố gì? Đó là những vấn đề mà người Phật tử chúng ta không thể không biết.

B. CHÁNH ĐỀ

I. NGHIỆP VÀ CÁC CẢNH GIỚI TÁI SANH

1. Nghiệp – Nhân tố quyết định cho sự tái sanh:

Theo quan điểm đạo Phật con người sau khi chết không phải là mất hẳn, đó chỉ là một trạng thái biến dạng của nghiệp thức. Thể xác phân tán nhưng phần tâm thức tiếp tục cuộc truy cầu trong sự khao khát được thoả mãn về đối tượng ( cảnh giới) tương ứng. Và cứ như thế con người chúng ta khi chưa đạt đến Thánh vị, thì mãi luẩn quẩn trong cuộc rượt bóng bắt hình nơi trò chơi luân hồi huyễn mộng hư hư thực thực này.

Ai là tác giả của cuộc chơi hư hư thực thực này ? Đó chính là nghiệp- là nguyên động lực dẫn dắt con người đi vào tái sanh trong các cảnh giới luân hồi. Nghiệp là những hành động có tác ý, từ nghiệp tạo thành sức mạnh của nghiệp hay còn gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực chi phối tái sanh của con người qua một trong bốn loại sau:

a. Cực trọng nghiệp : Nghĩa là những hành động trọng yếu hay là những hành nghiệp nhân cực trọng. Nếu Cực trọng nghiệp thuộc về loại bất thiện đó là những nghiệp như : Ngũ nghịch, Thập ác. Bằng như Cực trọng nghiệp thuộc về loại thiện đó là những nghiệp như: Người chứng đắc các quả vị tứ thiền sắc giới trở lên.

b. Tập quán nghiệp: Còn gọi là Thường nghiệp. Tập quán nghiệp là những việc làm, lời nói hàng ngày chúng ta hay làm và thường nhớ đến ưa thích hơn hết. Những thói quen lành hay dữ dần dần uốn nắn tạo thành bản chất của con người. Ngay trong lúc vô thức đôi lúc nó vẫn hiện khởi. Trong các loại nghiệp thì nghiệp này đóng vai trò rất quan trọng.

c. Tích lũy nghiệp: Đời sống của con người hôm nay là sự tích góp bởi vô số các nghiệp từ trong quá khứ đã tạo. Trong sự luân hồi bất tận con người ai cũng đã tích luỹ cho mình một số lượng lớn tài sản nghiệp. Như thế, Tích luỹ nghiệp là những nghiệp do tích luỹ nhiều đời. Nghiệp này có công năng dẫn dắt con người đi tái sanh, khi ba loại nghiệp trên vắng mặt.

d. Cận tử nghiệp: là nghiệp nhân sau cùng con người nhớ tưởng lúc lâm chung. Tâm niệm sau cùng của con người nếu là niệm ác tức sẽ tái sanh vào một trong các cảnh khổ. Tâm niệm sau cùng của con người nếu là niệm thiện tức sẽ tái sanh vào một trong các cảnh giới lành, đây gọi là Cận tử nghiệp.

Khi con người lâm chung, nếu không có Cực trọng nghiệp hay Tập quán nghiệp nào làm động cơ cho sự thúc đẩy tái sanh thì Cận tử nghiệp sẽ dẫn dắt con người thọ sanh. Hoặc nếu không có cả ba loại nghiệp kể trên thì Tích luỹ nghiệp sẽ dẫn dắt con người tái sanh.

2. Các cảnh giới tái sanh:

Trong vũ trụ mênh mông có tất cả mười cảnh giới mà tuỳ theo nghiệp lực của mỗi người tạo ra, tương ứng để tái sanh vào một trong mười cảnh giới đó. Mười cảnh giới đó bao gồm bốn cảnh giới Thánh và sáu cảnh giới phàm.

Thần thức con người sau khi chết sẽ có hai tình huống xảy ra. Nếu người nào có công phu tu hành đạt đến được cảnh giới nghiệp sạch tình không, tuỳ mức đoạn vô minh vi tế có sâu hay cạn hoặc dứt sạch mà sanh về một trong bốn cảnh giới Thánh là Phật, Bồ Tát, Duyên giác và Thanh Văn. Hoặc như người nào tuy tu hành nhưng chưa đoạn được phiền não, chưa đạt đến cảnh giới nghiệp sạch tình không…nhưng do tâm nguyện khẩn thiết cầu sanh thế giới Cực lạc và thường trì Thánh hiệu Phật A Di Đà, người đó cũng được thoát ly sanh tử, khi lâm chung được vãng sanh về thế giới Tịnh độ của chư Phật, lần hồi tiến tu cho đến ngày thành Phật.

Còn bằng người nào còn nghiệp sau khi chết đều phải tái sanh vào một trong sáu cảnh giới luân hồi. Tuỳ theo nghiệp nhân quả của mỗi con người có sai khác mà họ phải sanh vào cảnh giới khổ đau hay hạnh phúc. Sáu cảnh giới mà con người phải luân hồi qua lại đó là: Thiên đạo, Nhân đạo, A tu la đạo, Súc sanh đạo, Ngạ quỷ đạo và Điạ ngục đạo. Trong đó hai cảnh giới đầu là cảnh giới thiện đạo đây là cảnh giới hạnh phúc, bốn cảnh giới sau là cảnh giới ác đạo là cảnh giới khổ đau. Chung quy, con người trong dòng sống bất tận, phần nhiều vì vô minh che lấp tạo ra các nghiệp lành hay dữ rồi phải tùy theo nghiệp lành hay dữ mà tái sanh vào một trong sáu cảnh giới luân hồi.

II. Luân hồi trong lục đạo

Trong phạm vi bài viết chúng tôi xin trình bày giản lược về cảnh giới thọ dụng và nghiệp nhân tái sanh, biểu hiện lâm chung… trong sáu cảnh giới luân hồi và cảnh giới Tịnh độ mà thôi. Nơi cảnh giới Tịnh độ chúng tôi triển khai về cảnh giới Tây phương Tịnh độ (thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà) làm đại biểu.

1. Sanh về ác đạo

a. Địa ngục đạo:

Địa ngục tiếng phạn là Nại lạc ca, có nghĩa là Khổ cụ, Phi đạo, Ác nhân… Địa ngục là cảnh giới trong đó không có hạnh phúc, nơi có đầy đủ muôn vàn sự khổ đau mà những người tạo ác nghiệp phải sanh về để trả lại những nghiệp nhân bất thiện trong quá khứ.

a.1 Cảnh giới thọ dụng:

* Khổ lạc thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh địa ngục phải chịu sự thống khổ vô cùng, như trong kinh Địa tạng có dạy: Chúng sanh ở cõi này, một ngày một đêm trải qua trăm vạn lần chết đi sống lại để chịu các khổ báo như ăn hoàn sắt nóng, uống nước đồng sôi, bị kéo lưỡi cho trâu cày…

* Ẩm thực thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh dịa ngục đều dùng thức thực mà duy trì thân. Loại này cũng có thọ dụng phần đoạn thực vi tế, tạng phủ có hơi gió thoảng động, do nhân duyên này mà được sống lâu.

* Dục nhiễm thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh địa ngục không có hành dâm, vì bị quá nhiều sự hình phạt đau khổ.

a.2 Nghiệp nhân và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp sanh tái sanh:

Người nào hiện đời bất tín Tam bảo, tạo các nghiệp cực ác như ngũ nghịch, thập ác… sau khi chết sẽ đoạ vào cảnh giới khổ đau này.

* Biểu hiện lâm chung:

Nếu ai lâm chung, đoạ vào cảnh giới địa ngục sẽ có những biểu hiện sau:

– Nhìn ngó thân quyến với con mắt ghét giận.

– Đi đại tiện, tiểu tiện mà không hay biết.

– Nằm úp mặt hoặc che dấu mặt.

– Thân hình và miệng mồm đều hôi hám.

– Cơ thể co lại, tay chân bên trái chấm xuống đất.

b. Ngạ quỷ đạo:

Ngạ quỷ tiếng phạn Preta, Ngạ là đói khát, Quỷ là khiếp sợ. Ngạ quỷ là chỉ những chúng sanh thường xuyên bị nạn đói khát và khiếp sợ đe dọa đời sống. Thân tướng Ngạ quỷ có nhiều hình thù rất xấu xa, mắt thường con người không thể thấy được. Ngạ quỷ không có một cảnh giới riêng biệt, mà sống trong rừng bụi, ở những nơi dơ bẩn…

b.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ chịu nhiều phần khổ não về sự đói khát chỉ có chút ít phần vui. Đại để loài Ngạ quỷ phân thành ba loại là: Quỷ đa tài, hạng Quỷ này do đời trước có tu phước nên hiện đời được ăn uống sung mãn có đầy đủ thần lực; loại thứ hai là Quỷ thiếu tài, hạng Quỷ này đời trước tuy có tu phước nhưng không nhiều, nên hiện đời tuy có đủ vật ăn uống nhưng không được như ý và thần lực kém cỏi; loại thứ ba là Quỷ Hy tự, hạng Quỷ này bụng to như cái trống cổ nhỏ như cây kim, bởi do đời trước tham lam bỏn xẻn, nên hiện đời luôn phải chịu cảnh đói khát liên tục…

* Ẩm thực thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ đều dùng thô đoạn thực, tức ăn uống những vật thực như con người. Có điều, loài Ngạ quỷ Hy tự ( Quỷ kém phước) chỉ ăn thuần đồ bất tịnh. Loài Ngạ quỷ này khi thấy nước hay thức ăn thì những vật này đều hoá thành máu lửa và cát sạn.

* Dục nhiễm thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ do vì có khổ vui xen lộn nên có sự dâm dục.Ở cõi này khi hai giống giao hợp, trong tâm khoái lạc tột độ liền có chất bất tịnh chảy ra.

b.2 Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp nhân tái sanh:

Người nào hiện đời tạo những nghiệp ác cộng với tánh hay tham lam keo kiệt, không thích làm các việc lành bố thí, cúng dường…sau khi chết sẽ đọa vào cảnh giới đau khổ này.

* Biểu hiện khi lâm chung:

Nếu ai lâm chung đọa vào cảnh giới Ngạ quỷ sẽ có những biểu hiện sau :

– Thân nóng như lửa.

– Thường lo nghĩ đói khát, hay nói đến việc ăn uống.

– Không đại tiện nhưng đi tiểu tiện nhiều.

– Đầu gối bên phải lạnh trước.

– Tay bên phải nắm lại biểu hiện lòng bỏn xẻn.

c. Súc sanh đạo:

Súc sanh hay còn gọi là bàng sanh. Bàng sanh là loại chúng sanh có xương sống nằm ngang. Lại chữ bàng có nghĩa là “biến mãn” vì bàng sanh có nhiều chi loại và các cõi đều có loài này. Đây là cảnh giới thuần đau khổ, hình thù kỳ dị.

c.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới bàng sanh chịu nhiều phần khổ về ăn nuốt lẫn nhau, chỉ có chút ít phần vui. Chúng sanh ở cảnh này phải chịu nhiều sự đánh đập, cày bừa, bị banh da xẻo thịt và nấu nướng, bị người nhai nuốt… Nói chung, họ luôn sống trong tâm trạng si mê xen lẫn đầy nỗi sợ hãi.

* Ẩm thực thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới súc sanh đều dùng thô đoạn thực. Các loài rồng thường dùng rùa, cá, ếch, nhái… làm thức ăn, loài kim suý điểu dùng rồng làm thức ăn, những vị long vương có phước báo cũng thọ dụng các trân vị như hương phạn, cam lồ, nhưng miếng ăn sau cùng đều biến thành ếch nhái. Còn lại các loài bàng sanh khác đều ăn uống những vật bất tịnh.

* Dục nhiễm thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Súc sanh, do vì có khổ vui xen lộn nên có sự hành dâm. Ở cõi này khi hai giống giao hợp, trong tâm khởi niệm khoái lạc tột độ liền có chất bất tịnh chảy ra.

c.2 Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp duyên tái sanh:

Người nào hiện đời tạo các ác nghiệp cộng với tánh si mê, ngu độn…bướng bỉnh không nghe theo lời dạy của các bậc trưởng thượng, cố chấp không chịu sửa sai, sau khi chết đọa vào cảnh giới khổ đau này.

* Biểu hiện lâm chung:

Nếu ai lâm chung đoạ vào cảnh giới bàng sanh sẽ có những biểu hiện sau :

– Sanh lòng yêu mến vợ con đắm đuối không bỏ.

– Ngón tay và ngón chân đều co quắp.

– Ngu si mờ mịt như rơi vào mê sảng.

– Khắp trong thân mình đều toát mồ hôi.

– Tiếng nói khò khè miệng hay ngậm đồ ăn.

d. A tu la đạo

A tu la còn gọi là A tố lạc dịch là vô đoan chánh, phi thiên…. đây là hạng chúng sanh không bao giờ hớn hở tươi vui, đa số có hình tướng không được đoan chánh tâm luôn sân hận và hay sanh ái dục. A tu la có bốn bậc đó là Thiên A tu la, Nhân A tu la, Ngạ quỷ A tu la và Súc sanh A tu la.

d.1 Cảnh giới thọ dụng:

* Khổ lạc thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới A tu la thọ sự khổ vui xen tạp, hoặc nhiều hoặc ít tuỳ theo tội phước hơn kém của mỗi người. Nói chung, A tu la tuỳ theo ở cảnh giới nào thì có sự khổ lạc thọ dụng tương tự như ở cảnh giới đó, vì thế họ không có chủng loại và trụ xứ riêng biệt.

* Ẩm thực thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới A tu la thọ dụng có thô đoạn thực và tế đoạn thực. A tu la ở trong Súc sanh, Ngạ quỷ và cõi người dụng các vật bất tịnh. Riêng loài thiên A tu la dù có ăn các món ăn trân vị, song miếng sau cùng tự nhiên hóa ra bùn hay sâu nhái.

* Dục nhiễm thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới A tu la có sự hành dâm tương đồng như chúng sanh loài người, quỷ, bàng sanh.

d.2. Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung.

* Nghiệp nhân tái sanh :

Người nào hiện đời tuy có tu ngũ giới nhưng tâm còn nhiều sân hận và lòng dục nhiễm, sau khi chết sẽ đoạ vào cảnh giới khổ đau này.

* Biểu hiện lâm chung :

Có thể nói A tu la là một dạng khác của Ngạ quỷ, do vậy biểu hiện lâm chung của người nào sắp tái sanh về cảnh giới A tu la, thời có những biểu hiện như chúng sanh tái sanh về cảnh giới Ngạ quỷ.

Có điều, tại sao trong A tu la có thiên A tu la thế mà loại này vẫn xếp sau nhân đạo. Sở dĩ như thế do vì hạng A tu la ở cõi trời, do tâm sân hận và ái nhiễm của họ mà có sự việc kém hơn cõi người:

– Dù loài này có ăn các món ăn trân vị song miếng ăn sau cùng tự nhiên hoá thành bùn hay ếch nhái.

– Ở trong cõi trời mưa hoa hoặc châu báu, nơi cõi người mưa nước cõi A tu la mưa xuống những binh khí dao gậy.

– Loài người tâm điềm tĩnh nên dễ thực hành theo chánh pháp của Như lai, loài A tu la tâm sôi nỗi hơn thua nên khó tu đạo giải thoát.

2. Sanh về thiện đạo

a. Nhân đạo:

Nhân đạo là nẽo người. Nhân có nghĩa là nhẫn chỉ cho loài người khi gặp cảnh thuận nghịch đều có năng lực nhẫn nại an chịu với duyên phần. Chúng sanh ở cảnh giới này sự thọ hưởng có hạnh phúc lẫn đau khổ chứ không phải thuần khổ như bốn cảnh giới trước. Ở loài này có đầy đủ những thuận lợi để học và thực hành các giáo lý của đức Phật.

a.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng :

Chúng sanh trong cảnh giới nhân đạo thọ sự khổ vui xen tạp, hoặc ít hoặc nhiều tuỳ theo nghiệp nhân mỗi người đã tạo ra. Nói chung, bên cạnh sự hạnh phúc đôi chút con người phải bị chi phối tám nỗi khổ lớn. Đó là : Sanh là khổ, bịnh là khổ, già là khổ, tử là khổ, cầu bất đắc là khổ, ái biệt ly là khổ, oán tắng hội là khổ và ngũ ấm xí thạnh là khổ.

* Ẩm thực thọ dụng :

Chúng sanh trong cảnh giới nhân đạo về ẩm thực thọ dụng có tế đoạn thực và thô đoạn thực. Tế đoạn thực là khi ở trong thai thọ dụng huyết phần của mẹ. Thô đoạn thực là ăn những thức ăn như: cơm, rau, cá, thịt… Nói rộng ra, các sự thọ dụng khác như: phòng nhà, chiếu, gối, tắm… cũng gọi là tế đoạn thực.

* Dục nhiễm thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới nhân đạo vì có sự khổ vui xen lộn nên có hành dâm. Sự hành dâm tương đồng như loài bàng sanh, quỷ, thần… khi hai thân khác giống giao hợp, trong tâm khởi niệm khoái lạc tột cùng, liền có chất bất tịnh chảy ra.

a.2 Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp nhân tái sanh :

Người nào hiện đời có niềm tin kiên cố đối với Tam Bảo và giữ gìn năm giới cấm, có lòng nhân từ hiếu đạo, giúp đỡ yêu thương kẻ nghèo khó, phát tâm bố thí kẻ cúng dường… sau khi chết sẽ được tái sanh vào cảnh giới người.

* Biểu hiện lâm chung :

Nếu ai lâm chung được tái sanh vào cảnh giới nhân đạo sẽ có những biểu hiện sau :

– Khởi niệm lành sanh lòng hòa dịu ưa việc phước đức.

– Sanh lòng chánh tín thỉnh Tam Bảo đến đối diện quy y.

– Thấy bà con trông nom sanh lòng vui mừng.

– Tâm chánh trực không ưa dua nịnh.

– Dặn dò giao phó các công việc lại cho thân quyến rồi từ biệt ra đi.

b. Thiên đạo :

Thiên đạo là nẽo trời, chữ Thiên có nghĩa là thiên nhiên, tự nhiên, lại chữ thiên ở đây còn có bốn nghĩa ẩn: Tối thắng, tối thiên, tối lạc, tối tôn. Chúng sanh ở cảnh giới này thân tướng trang nghiêm hưởng phước lạc tự nhiên, sự ăn mặc thọ dụng đều tùy niệm hóa hiện.

b.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới này khổ ít vui nhiều. Chư thiên ở cõi dục thọ dụng nhiều phần vui, có ít phần khổ về sự suy não đoạ lạc. Chư thiên ở cõi sắc giới từ sơ thiền đến tam thiền lấy định cảnh làm vui, sự vui cùng cực duy ở cõi tam thiền. Từ tứ thiền cho đến chư thiên cõi vô sắc thì không có khổ lạc thọ.

* Ẩm thực thọ dụng :

Chư thiên ở cõi dục thọ dụng những trân vị như cam lồ, tô đà. Tuy nhiên, tuỳ theo phước báu của mỗi vị sai khác mà có vị thọ dụng đầy đủ có vị thọ dụng không đầy đủ, đồng thời mùi vị của thức ăn có sự hơn kém. Chư thiên ở cõi sắc giới thọ phần tư thực, dùng sự vui thiền định để nuôi sắc thân. Còn chư thiên ở cõi vô sắc thì chỉ có thức thực.

* Dục nhiễm thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh thiên đạo, chỉ có chư thiên ở dục giới là có sự hành dâm, còn chư thiên ở cõi sắc và vô sắc giới đều tu phạm hạnh không có dục nhiễm thọ dụng.

Thiên chúng ở dục giới khi gần gũi với nhau không có chảy ra chất bất tịnh, chỉ nơi căn môn có hơi gió nhẹ thổi ra dục niệm liền tiêu. Trời Tứ thiên vương và Đao lợi có sự giao cảm cũng như loài người. Trời Dạ ma nam nữ chỉ ôm nhau là đã thoả mãn dâm dục. Trời Đâu suất hai bên nắm tay nhau dục niệm liền tiêu. Trời Hoá lạc hai bên nam nữ chỉ chăm nhìn nhau cười là dục sự đầy đủ. Trời Tha hoá chư thiên chỉ liếc mắt nhau là đã xong rồi dục sự.

b.2 Nghiệp nhân tái sanh và biểu hiện lâm chung :

* Nghiệp nhân tái sanh :

Người nào hiện đời tu Thập thiện và chứng đắc các thiền định, sau khi lâm chung sẽ được tái sanh về cảnh trời. Trong đó người nào thành tựu mười nghiệp lành, sẽ tái sanh về cảnh giới Dục giới, người nào tu mười nghiệp lành cọng với chứng đắc một trong bốn thiền định ( tứ thiền) sẽ tái sanh về cảnh trời Sắc giới, người nào tu mười nghiệp lành cọng với chứng đắc một trong bốn không định (tứ không) sẽ tái sanh về cảnh trời Vô sắc.

* Biểu hiện lâm chung :

Nếu ai lâm chung được tái sanh về cảnh trời sẽ có những biểu hiện sau :

– Phát khởi tâm lành.

– Chánh niệm rõ ràng.

– Đối với của cải, vợ con…lòng không lưu luyến.

– Không có những sự hôi hám.

– Ngữa mặt lên và mỉm cười, mà nghĩ tưởng thiên cung đến rước mình…

Lưu ý:

Biểu hiện lâm chung của sáu cảnh giới kể trên không phải con người khi sắp chết mỗi mỗi đều biểu hiện đầy đủ, mà đôi lúc chỉ có những điểm thiết yếu biểu hiện. Lại chúng ta cần phân biệt, ví như hai cảnh giới nhân đạo và thiên đạo thì tâm hồn họ đều trong sạch, nhưng một bên chỉ nghĩ đến thiên cung xao lãng việc đời, một bên thì thương nhớ bà con căn dặn việc nhà. Còn hai cảnh Ngạ quỷ và địa ngục thì tâm hồn họ đều mê man, nhưng một bên thì sanh tâm nóng nảy mất hết sự từ hòa, một bên thì biểu hiện tham lam hay nói đến chuyện ăn uống. Đến như loài Súc sanh thì thân thể tháo mồ hôi tiếng nói khàn nghẹt nhưng còn luyến tiếc bà con…. đó là những điểm dị biệt trong sáu cảnh giới để chúng ta xác định rõ từng cảnh giới tái sanh.

Lại có đôi người đến khi chết tâm hồn trở thành vô ký (không biểu hiện lành hay dữ như thế nào). Hạng người này muốn dự đoán họ sẽ tái sanh về cảnh giới nào, chúng ta chỉ xác định dựa theo hơi nóng nơi nào trên thân mới có thể quyết đoán được.

III. BA YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH TỰU MỘT CẢNH GIỚI:

Xưa nay có một số người quan niệm rằng : Con người chúng ta khi tâm thanh tịnh chính là đang sống trong cảnh giới Tịnh độ, khi tâm đang ngu si, mê mờ…là đang sống trong cảnh giới địa ngục chứ không có cảnh giới Tịnh độ hay cảnh giới địa ngục nào khác. Quan niệm về cảnh giới như thế là hoàn toàn không chính xác, đôi khi dẫn đến nhiều sự ngộ nhận gây tác hại không nhỏ. Với những biểu hiện của tâm con người như thế, chúng ta chỉ có thể nói đó là nghiệp nhân Tịnh độ hay nghiệp nhân địa ngục mà con người đang tạo mà thôi.

Chung quy, cảnh giới mà mỗi khi chúng sanh thọ dụng phải đầy đủ ba yếu tố mới có thể thành tựu :

Vũ trụ quan : Là xác định vị trí địa lý của mỗi cảnh giới, như cảnh Tây phương Tịnh độ là cõi cực kỳ trang nghiêm nằm ở phía tây cõi Ta Bà, địa ngục là cảnh giới thuần khổ đau vị trí ở ngoài mé núi Thiết vi.

Nhân sanh quan : Là xác định thân tướng sai biệt của mỗi cảnh giới, bởi thân tướng của mỗi loài tuỳ theo phước báu có hơn kém mà mỗi loài đều có hình tướng sai biệt, như thân tướng của Thánh chúng cõi Tây phương Tịnh độ thì trang nghiêm đủ ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp, còn thân tướng của chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ thì bụng to như trống, cổ nhỏ như kim, thân tướng chúng sanh ở cảnh địa ngục thì xấu xa kỳ dị, đầu trâu mặt ngựa…

Tâm lý quan : Là xác định tâm lý sai biệt của mỗi cảnh giới, như tâm của Thánh chúng cõi Tây Phương Tịnh độ thì luôn thanh tịnh, tâm các Ngài luôn an trụ vào thiền định đồng thọ hưởng pháp lạc của thiền định tương đồng với Phật A Di Đà; còn tâm chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ luôn bị sự đốt cháy của đói khát… tâm của chúng sanh ở cảnh giới địa ngục luôn sân hận, sợ hãi…

Như thế, chúng sanh hiện đời gây tạo nghiệp nhân gì sau khi lâm chung sẽ tuỳ theo nghiệp nhân đó mà tái sanh về một trong sáu cảnh giới luân hồi. Do đó, cảnh giới tái sanh chỉ xác lập khi đã đầy đủ ba yếu tố kể trên, nếu chưa đủ ba yếu tố đó thì chưa có thể nói đó là cảnh giới chúng sanh đang thọ dụng. Hay nói một cách khác, ở mỗi cảnh giới đều có vị trí, thân tướng và tâm lý sai khác mà chúng sanh ấy phải thọ dụng.

C. Kết luận:

Tóm lại, bởi do vô minh và ái dục chi phối mà chúng sanh cứ sống rồi chết, chết rồi lại sống, cứ thế mãi mãi trối lăn vào một trong sáu cảnh giới luân hồi. Trong sáu cảnh giới đó, bốn cảnh giới trước hoàn toàn khổ đau, hai cảnh sau trời và người tuy có hạnh phúc nhưng xét lại vẫn thuần là khổ.

Ví như chúng sanh ở cảnh giới địa ngục, thì một ngày một đêm phải trải qua cảnh vạn lần chết đi sống lại bị sự tra tấn của vạc dầu hầm lửa. Chúng sanh ở cảnh giới Ngạ quỷ thì bị sự thiêu đốt của nạn đói khát, ngàn vạn năm cái tên cơm, nước chưa từng nghe huống gì là được ăn no. chúng sanh ở cảnh giới Súc sanh thì bị sự khổ của si mê dày vò, bị người khác banh da xẻo thịt nhai nuốt vào bụng. Chúng sanh ở cảnh giới A tu la thì bị sự sân hận và tham dục chi phối, suốt ngày luôn đánh giết lẫn nhau để tìm cầu sự thoả mãn của xác thịt. Còn chúng sanh ở hai cảnh giới trời, người tuy có hạnh phúc xen lẫn khổ đau nhưng ở cảnh người, chúng sanh phải chịu tướng bát khổ; ở cảnh giới trời vẫn bị năm tướng suy hao. Chi bằng muốn thoát ly sanh tử luân hồi tránh sự nhọc nhằn khi phải làm kẻ lữ khách qua lại nơi tam giới, chúng ta nên cố gắng phát tâm tín sâu, nguyện thiết, chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà. Chúng ta chỉ mong làm sao hiện đời trả chút nghiệp còn lại lâm chung sớm được vãng sanh về nước Phật mà thôi.

Trích Lâm Chung Những Điều Cần Biết
Thích Nguyên Liên soạn dịch

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

221 Phúc đáp

 1. quoc cuong

  dạ con xin cám ơn lời giảng của thầy Tịnh Thái

 2. Phúc Bình

  “Nếu muốn quyết định được sinh về thế giới Cực Lạc thì lại không gì bằng lấy tín để dẫn đường, lấy nguyện để thúc đẩy. Tin xác quyết, nguyện khẩn thiết, dù tán tâm niệm Phật cũng chắc chắn được vãng sinh. Lòng tin chẳng chân thật, nguyện chẳng dũng mãnh, dù nhất tâm bất loạn cũng chẳng được vãng sinh.”
  Pháp Ngữ Đại sư Ngẫu Ích

 3. Tự Tại

  Ngài Mộng Đông nói:
  “Thật vì sanh tử, phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật”.
  Mười sáu chữ này là cương tông lớn lao của pháp môn Niệm Phật. Đoạn khai thị này tinh vi, khẩn thiết đến cùng cực, hãy nên đọc kỹ.

  Ấn Quang Đại sư
  Trích thư trả lời cư sĩ Vưu Hoằng Như

 4. phạm kim liên

  Cảm ơn Thầy cho con những thông tin quí giá về pháp môn Tịnh Độ

 5. Cao Viết Sang

  Con xin cảm ơn thầy

 6. lê nhu y

  Con gây ra cho gia đình nhiều tội lôi nếu xét trên thế gian này thì con là 1 người con bất hiếu nhất trên đời:nhiều lần con muốn quay đầu lại nhưng càng như vậy thì con lại không kiềm chế được cảm xúc và gây ra những lỗi lầm:con chỉ muốn thoát khỏi thế gian này nhưng lại không dám…mong thầy chỉ con 1 con đường tốt nhất

  • Diệu Âm Quảng Hồng

   A Di Đà Phật

   Cha Mẹ chính là ruộng phước tốt nhất để gieo trồng những hạt giống tốt cho phước điền của bản thân mình và cho cả thế hệ mai sau. Hãy quay về sám hối với cha mẹ và phục thiện những điều mình đã lầm lỡ gây ra. Đừng để khi song thân qua đời có hối hận cũng không còn kịp nữa. Có chân thành sám hối thì mình mới có thể trở về với con người đích thực của chính mình!

   Tuyệt đối không nên tự tử, tự tử rất là đau đớn và khổ sở. Vì sao vậy? Phàm những người chết vì tự tử là do trong lúc gặp bế tắc và quá tuyệt vọng nên họ mới hành động tiêu cực. Họ chết trong tâm thức đau khổ và tuyệt vọng như vậy khiến cho thần thức của người ấy gặp sự khó khăn trong việc thọ sinh đến đời sống khác.

   Và trong chu kỳ sinh diệt của thân trung ấm, cứ mỗi 7 ngày họ lập lại việc tự sát giống vậy một lần; có nghĩa không phải họ chỉ chết một lần, mà cứ mỗi 7 ngày lại tự sát thêm một lần, thật là quá đau khổ! Thí dụ như người treo cổ chết, cứ mỗi 7 ngày trong cõi đó họ lại đi treo cổ; nếu uống thuốc độc tự tử thì cứ cách 7 ngày lại uống thuốc độc để chết trở lại. Đau khổ vô biên. Vì thế tự sát là một điều quá sức sai lầm!

   Phật nói: Thân người khó có được! Tại sao không biết dùng thân người “khó có được” của đời này để tu tập niệm Phật hòng tiến đến sự giác ngộ và giải thoát, và hòng còn trả hiếu cho mẹ cha?

   Diệu Âm Quảng Hồng

 7. Diệu Âm Trí Thành

  Nam Mô A Di Đà
  Trên đời này ai mà chẳng có lúc lầm lỗi, chỉ e sợ là có lỗi mà không chịu nhận mà sửa đổi. Nếu mình tìm cái chết để chuộc lỗi lầm thì sẽ làm cho cha mẹ mình càng thêm đau khổ, vậy lại càng thêm bất hiếu hơn.

  Hảy quên đi những gì đã qua, chỉ cần mạnh dạng quay đầu trở lại làm một con người mới làm cha mẹ vui lòng thì mới thật sự là chân thật sám hối.
  Diệu Âm Trí Thành

 8. lê nhu y

  Con mong gần Cha Mẹ quên đi những nỗi buồn đễ sống 1 cuộc sống hạnh phức và truờng thọ.Rất cám ón các thầy đả cho con được thanh thản trong phuc giay nay..

  • Diệu Âm Trí Thành

   A Di Đà Phật

   Kính gửi liên hữu Lê Như Ý:

   Qua lời tâm sự của liên hữu, DATT thấy liên hữu luôn nghĩ nhớ đến cha mẹ, tức liên hữu chưa hẵn là người con bất hiếu đến mức khó hàn, khó chửa như liên hữu tự đánh giá mình đâu. Liên hữu còn thân người và còn hơi thở, tức là còn có cơ hội ở trong đời này đoạn ác, tu thiện, báo hiếu cho cha mẹ, tu hạnh giải thoát. Còn nếu như liên hữu mất thân người, bị chuyển thành thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh do cái nhân tự tử chết thì muôn đời khó trở lại được thân người.

   DATT xin phép được khuyến tấn liên hữu hảy sống an vui, dõng mãnh đoạn ác, tu thiện. Phật nói, không có việc thiện nào bằng “phát Bồ tâm, một dạ niệm Phật cầu sanh Cực Lạc”, để báo ân cho hết thảy ông bà, cha mẹ của mình từ vô lượng kiếp cho tới nay và tương lai, và tất cả chúng sanh hữu duyên hay vô duyên với mình; đó mới là lẽ tột cùng của chữ hiếu. Nam Mô A Di Đà Phật!

   Diệu Âm Trí Thành

 9. lê nhu y

  dạ con cám ơn thầy !

 10. Đức Vĩ

  Bạch quý thầy,
  Đạo Phật đến với con rất hữu duyên. Ba mẹ con đều là Phật tử và ăn chay trường đã được rất nhiều năm. Nhiều lần con xin ba mẹ ăn chay trường nhưng ba mẹ sợ không đủ chất nên có lần con ăn được một vài tháng họ bảo con ăn mặn lại. Nay con 20 tuổi và con nói với ba mẹ con muốn nhất quyết ăn chay trường để phát tâm từ bi và tránh giết hại chúng sanh. Cuối cùng ba mẹ con cũng đồng ý. Hoan hỷ thay!
  Con cũng bắt đầu niệm phật thường xuyên hơn. Con muốn được vãng sanh nơi thế giới Cực lạc.
  Thế nhưng nay con còn nhiều phiền não mong quý thầy giải bày giúp con/
  – Con còn đi học nên con không thể duy trì niệm phật hiệu . Mỗi tối con đều niệm trước khi ngủ. Xin hỏi con làm vậy có đúng không ?
  – Con tự biết mình có tâm từ bi vì con rất thương xót những người khổ nạn và súc vật. Thế nhưng có những người hay làm con muộn phiền. Lúc đầu con sanh giận thế nhưng cơn giận trôi qua rất nhanh và khi nghĩ lại con thấy thương người làm con buồn hơn. Xin hỏi con làm sao để không sanh giận ngay từ đầu?
  – Vì con còn ở tuổi thanh niên nên tâm trí thường sinh ra dục sắc. Con cố gắng kiềm chế để không làm hại đến người khác. Bây giờ thỉnh thoảng con phát tâm săc dục. Khi không chịu nổi con hay tự thoả mãn chính mình. Như vậy con có phạm tội không ?
  – Con nguyện buông bỏ hết tất cả để được sinh về cõi Cực Lạc. Xin quý thầy cho con hỏi có phải con còn quá trẻ để được vãng sanh ? Khi nào thì chúng ta được vãng sanh? Có phải đợi lúc già sinh bệnh hay không ?

  Con xin cám ơn chư thầy ,
  Nam mô A Di Đà Phật .

 11. lê nhu y

  Chào bạn Vĩ.
  Mình nghĩ nếu đã là con người ai cũng co thất tình lục dục,quan trọng là bạn bíết cách kiềm chế bằng cách hãy nghĩ đến những chuyện tốt đẹp và lờ đi những chuyện đó, đừng nghĩ nhiều và những lúc như vậy hãy hoạt động làm những việc bạn cảm thấy vui và có ích cho chúng sanh, tránh những suy nghĩ tăm tối nhé bạn. Đó là kinh nghiệm của mình.

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 12. Chinh

  Kính gửi thầy Diệu Âm Trí Thành:
  Con muốn kiếp sau này không làm người nữa mà muốn làm vật vô tri vô giác để không phải đau khổ. Làm thế nào đây ạ?

 13. Phạm Tiến Bình

  Trong vũ trụ bao la,tôi tin chắc rằng nơi ấy linh hồn chúng ta sẽ trú ngụ và chuyển tiếp.Cuộc sống hiện tại chỉ là một phần rất nhỏ của sự chuyển tiếp.

 14. hướng tâm

  Bạch thầy! Mẹ con vừa mất được 8 ngày, khi làm đám tang có mời thầy cúng người Mường(mẹ con người dân tộc mường) có nói mẹ con mất vào giờ xấu. Thầy đã làm lễ giải giờ xấu rồi. Con không biết mẹ con đọa vào cảnh giới nào, khi còn sống mẹ con cũng thường hay ăn chay niệm phật, mẹ con còn theo tín ngưỡng đạo mẫu, thỉnh thoảng hầu đồng, mở phủ. Mẹ con bị ung thư gan chủ yếu điều trị tại bệnh viện, khi sắp chết mới đi xe cấp cứu về nhà, về nhà được khoảng 15 phút thì chêt, khi chết chẳng trăn chối được điều gì, ngày hôm sau làm lễ tang thì mẹ con có nhập vào người chấu ruột và nói mẹ đi vào giờ xấu phải nhờ thầy ở phương Bắc hóa giải, khi sắp chết mẹ biết là giờ xấu mà không cố chờ thêm được, mẹ con dặn anh em phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Mẹ nói mẹ không muốn chết mà muốn ở nhà với các con nhưng không được vì bà chuẩn bị gọi đi rồi. Khi chuẩn bị làm lễ truy điệu mẹ con lại nhập lần nữa vào người cháu ruột bào là mẹ đau người nên bảo con bảo với người lái xe tang đi chậm thôi. Sau đó chôn cất xong thì cũng không có vấn đề gì, những ngày hôm sau mẹ con có nhập vào người hàng xóm và nói là muốn đi bệnh viện đe cho bác sĩ chữa. Con xin hỏi thầy là như thế mẹ con đã an lành hay chưa. làm thế nào để mẹ con đừng nhập vào những người trong xóm nữa. Muốn mẹ con vãng sanh siêu thoát thì phaỉ làm thế nào ạ? con xin cảm ơn thầy!

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Trước tiên Tịnh Thái xin chân thành chia buồn cùng Chị và gia đình. Mất mát người thân là một trong những sự đau khổ của tha nhân…hầu như ai trong đời này cũng phải trải qua, phải tiếp nhận. Việc quan trọng lúc này là Chị cần tỉnh táo, nén đau thương mà làm những việc có ích nhất cho người thân quá cố của mình:

   Chị hãy dành thời gian rảnh mà làm những việc sau: Niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), đọc Kinh Địa Tạng (nếu có nhiều thời gian), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, khuyên Mẹ Chị nếu có linh thiêng nghe được lời Chị thì hãy cùng niệm A Di Đà Phật với chị, cái thân của mẹ là giả tạm giờ ko còn nữa, cái đau của mẹ gắn liền với cái thân giả tạm kia nên nó cũng là giả, bây giờ tốt nhất là mẹ niệm Phật theo con, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đón mẹ về Tây phương Cực Lạc, Mẹ có được về Tây phương Cực Lạc rồi thì sau này Mẹ mới có thể nương vào oai lực gia trì của A Di Đà Phật mà quay lại thế giới này giúp đỡ cho tụi con, đó là mẹ thật sự biết thương Mẹ, biết thương tụi con…và sau đó Chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp từng câu cho đến khi Chị mệt thì nghỉ. Chị hãy phát tâm vì Mẹ mà làm những việc này MỖI NGÀY cho đến ngày giỗ 100 ngày của Mẹ Chị nhé.

   Nếu còn có gì gúc mắc Chị cứ mạnh dạn chia sẻ, huynh đệ trên DVCT luôn sẵn lòng chia sẻ cùng Chị.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật đạo hữu Hướng Tâm,

   Huệ Tịnh xin bổ sung thêm vài lời của đạo hữu Tịnh Thái đã khuyên để động viên tinh thần cho Hướng Tâm nhe.

   1. Vì chữ đại hiếu mà H. Tâm nên dũng mãnh lên mà nghe lời khuyên của TT phải hết lòng vì cứu mẹ thoát ra cõi khổ đau siêu sanh về TPCL. Hướng hết tất cả lòng thương của một người con mà phát đại bi Tâm như ngài Mục Kiền Liên mà niệm Phật tụng kinh cầu nguyện oai thần Mười phương Tam Bảo và Đức Phật A Di Đà phóng Quang tiếp độ mẹ của mình siêu sanh về Cực Lac. Thấy mẹ trong sự khổ đau mà không bỏ sức ra niệm Phật để mẹ mình được ánh sáng hoà quang Đại Bi của chư Phật tiếp độ là đại bất hiếu. Xin đạo hữu nghĩ kỹ cho mà nên phát Bồ đề tâm.

   2. Nếu bạn làm không được thì gữi tên tuổi pháp danh cho Huệ Tịnh để mình hồi hướng công đức cho hương linh mẹ của bạn hằng ngày trong thời khoá trì niệm của HT. Nghe bạn kể lại HT thấy đau lòng tuy không phải là mẹ của mình. Thực ra đối với người tu Tịnh Độ nghe thấy ai mới chết lòng tự nhiên muốn cứu giúp nếu có duyên vì cái nguyện hằng ngày cầu cho tất cả chúng sanh đồng sanh về Tây Phương Cực Lạc đã nhập vào tâm của Huệ Tịnh như bóng theo hình.

   3. Niệm Phật quá dễ không tốn tiền chỉ cần lòng tin thành tâm thực hành hết sức mỗi ngày hồi hướng cho vong linh của mẹ bạn thì chắc chắn mẹ của bạn sẽ siêu sanh TPCL.

   Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 15. nhathoanghong

  Nam mô a di đà phật, bạch thầy cho con hỏi em con mới mất được 6 ngày, em con mất vào khoảng 10h tối bị trượt chân ngã ở ao sen trong dình làng, sau khi chôn cất được 1 ngày buổi tối em con có (vì chết ở dưới nước đến khi chôn xác chết có mùi) đi đến đâu mùi đến đấy nhưng bố mẹ con khan thì mùi đó lại hết. Cho con hỏi có phải em con đã về đến nhà thăm tổ tiên không? Và em con chết trong đình làng có phạm vào điều gì không?

 16. đoàn đành

  Nam mô A Di Đà Phật.

  Kính thưa sư thầy:Con có một nguời bạn thân từ nhỏ đến lớn với con, giờ nguời ấy cũng mất một năm mấy ngày rồi, nhưng con không thể nào quên được người bạn của con, con nhớ bạn con lắm. Con muốn làm sao để cho bạn con được bình an. Khi mới đầy năm mới đây bạn con nhập vào chị ruột lên la, bạn con cứ khóc hoài ôm từng nguời thấy rất là tội và còn nói không muốn như thế, con không làm sao cầm được nước mắt, bạn ấy có lên nói nhìn thấy kon nhung kon không nhìn thấy bạn. Cho con hỏi bạn của con bị tai nạn xe, giờ con muốn biết bạn ấy đầu thai chưa hả thầy? Bạn ấy chỉ có 17 tuổi thôi.

  Nhiều khi con nghĩ muốn đi theo Phật không à mà con sợ mình không làm được,con buồn lắm…
  Mong người cho con ý kiến nha..

  Từ khi bạn con mất đi nguời con trở nên trầm lặng thấy tâm trạng não nễ buồn không nói thành lời được, chỉ biết khóc thôi,con thấy cuộc sống này thấy vô nghĩa sao thầy ơi .sao con thấy cuộc sông nay chán nản con phải làm sao đây hả thầy..

 17. minh toàn

  con xin cảm ơn thầy! khi đọc xong con mới hiểu được, con cũng có nhiều lỗi lầm, con sẽ cố gắng sửa sai

 18. Hồ Xuân Phước An

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Con xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ.

 19. Phương Nguyên

  Con cám ơn Thầy thật nhiều. Con nhận ra nhiều điều trong tâm cần được khai sáng, thay đổi và sửa chữa.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 20. thao

  xin bạch thầy hoan hỉ chỉ con cách niệm phật.
  con có nghe qua mạng internet và tìm hiểu khá nhiều và xem nhiều bộ phim liên quan tới phật.con hiểu rằng tu là u ở tâm. ở đâu cũng vậy. không nhất thiết phải ở chùa. nhưng cái con không hiểu là nếu chỉ niệm câu a di đà phật mà không hiểu gì về phật có phải như một cái thùng rỗng kêu to không.xin bạch thầy hoan hỉ chỉ cho con cách tu và cách giải thoát. nam mô a di đà phật

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Thao,

   Chia sẻ của bạn có ý nghĩa rất lớn, bởi có thể giúp cho nhiều đồng tu mới, đang và sẽ phát tâm niệm Phật cùng được khai ngộ.

   Có hai điều chúng ta cần phải nhận diện thật minh bạch:
   – Ý nghĩa đích thực của tu tâm là gì?
   – Phật là ai? Tại sao phải niệm Phật?

   Thiện Nhân ráng dùng chút kiến thức mọn của mình để trao đổi cùng bạn về ý nghĩa của hai chủ đề quan trọng này.

   1. Tu tâm là gì?

   Trước hết chúng ta phải khẳng định thật chuẩn xác: Tâm này không phải là lương tâm như nhiều người lầm tưởng, bởi thứ tâm ấy là tâm phân biệt, chấp trước, thị phi, nhân-ngã, có sai-đúng, chánh-tà, thiện-bất thiện, trong sáng-không trong sáng… Phật gọi đó là tâm phàm phu hay còn gọi là vọng tâm=luôn thay đổi=vô thường.

   Vậy đích thực của Tâm là gì? Phật dạy đó là Kim Cang Tâm: “Sao gọi Kim Cang tâm? Tâm này người người vẫn có không kẻ nào không, nên cái tâm bình đẳng của chúng sanh này tự biết lấy, tự hiểu lấy. Vì sao? Hết thảy việc lành, việc dữ đều tại tâm mình sanh ra. Tâm mình tu việc lành, thân mình được an vui. Tâm mình tạo việc dữ thân mình chịu khốn khổ. Tâm là chủ của thân; thân là dụng của tâm. Tại sao vậy? Bởi vì đức Phật cũng do tâm thành, đạo do tâm học, đức do tâm chứa, công do tâm tu, phước do tâm ra, họa do tâm tạo. Tâm làm ra thiên đường, tâm làm ra địa ngục. Tâm làm ra Phật, tâm làm ra chúng sanh; nếu tâm chánh thì thành Phật, tâm tà thì thành ma. Tâm từ là người của Trời, tâm ác là người của La Sát, nên cái tâm là hột giống cho hết thảy sự tội phước. Nếu người giác ngộ được tâm mình, làm chủ giữ cho chắc chắn, không tạo các sự dữ, thường làm các việc lành, hành trì hạnh nguyện đều y theo Phật.

   Phật nói: Người này không bao lâu sẽ được thành Phật; nếu có người trai lành, gái tín muốn cầu Phật đạo, mà không rõ được tâm của mình thì không thể thành Phật. Nếu có người người rõ được tâm, thấy được tánh, y theo Phật dạy tu hành, quyết định thành Phật, còn hơn công đức tụng ba mươi muôn biến kinh Kim Cang cũng không sánh kịp

   Tại sao? Hết thảy các Đức Phật và các pháp A nậu đa la tam miệu tam bồ đề (Vô thượng chánh đẳng chánh giác) của chư Phật đều tự nơi tâm mình phát sinh ra, vô cùng vô tận, không hư không lộn, nên gọi là ngộ Phật tâm. Cho nên Phật cùng chúng sanh tâm tánh như nhau, tại người tu và không tu, tin cùng chẳng tin, nên có người làm Phật có người làm chúng sanh”.

   2. Phật là ai? Tại sao phải niệm Phật?

   Phật là danh từ chung để chỉ mười phương ba đời chư Phật: Quá khứ-hiện tại-vị lai. Mỗi vị Phật khi chứng đạo đều có đủ 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

   Ở đây TN chỉ xin trích dẫn ý nghĩa của danh từ: Phật là ai? để bạn hiểu rõ và ý thức được chúng ta đang niệm ai?

   Trong Kinh Đại Niết Bàn Phật Thích Ca đã định nghĩa về Phật như sau: “Thế nào là Phật? Phật gọi là giác, đã tự giác ngộ lại có thể giác ngộ người khác. Như có người rõ biết kẻ giặc cướp, thời giặc cướp không hại được. Đại Bồ Tát có thể rõ biết tất cả vô lượng phiền não. Vì rõ biết nên các phiền não không làm não được. Do đây nên gọi là Phật. Do vì giác ngộ nên chẳng sanh, chẳng lão, chẳng bịnh, chẳng tử, do đây gọi là Phật.

   Phật hiệu là Bà Dà Bà. “Bà Dà” là phá, “Bà” là phiền não. Có thể phá phiền não nên hiệu Bà Dà Bà. Lại có thể thành tựu các pháp lành, lại có thể hiểu rõ nghĩa của các pháp lại có công đức lớn không ai hơn, lại có tiếng đồn khắp mười phương, lại có thể bố thí tất cả, lại trong vô lượng a tăng kỳ kiếp lìa nữ căn.
   Nầy Thiện nam tử! Hoặc nam hoặc nữ có thể niệm Phật như vậy, lúc đi đứng, lúc ngồi nằm, hoặc ban ngày, hoặc ban đêm, lúc tối, lúc sáng, thường đặng chẳng lìa thấy Phật Thế Tôn”.

   Trong Kinh A Di Đà Phật nói: “Xá-Lợi-Phất! Nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là Kinh: Nhứt-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?
   Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.
   Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói”.

   Điều này đức Phật đã khẳng định: Nếu ai chịu niệm Phật A Di Đà cũng đồng nghĩa đang niệm cả 10 phương chư Phật và sẽ được 10 phương chư Phật đồng hộ niệm và người đó “đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác”=Sẽ được vãng sanh và sẽ thành quả vị Phât. Và Phật sợ chúng sanh thời mạt pháp không tin nên Ngài phải khẳng định thêm: “Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói”. Ta=Phật Thích Ca. Các đức Phật=10 phương và 3 đời chư Phật cũng đều nói như vậy.

   Trong Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm 44 – Thọ Ký Bồ Đề Phật dạy: “Nếu có chúng sanh, nơi kinh điển này biên chép, cúng dường, thọ trì, đọc tụng, trong một khoảnh khắc vì người diễn nói, khuyên người lắng nghe, chẳng sanh ưu não, cho đến ngày đêm tư duy cõi ấy và công đức Phật thì đối với vô thượng đạo trọn không thối chuyển. Đến khi lâm chung, giả như tam thiên đại thiên thế giới tràn ngập lửa lớn hiện ra trước mắt thì người ấy cũng có thể vượt qua sanh về cõi kia. Do người ấy từng gặp các đức Phật trong đời quá khứ, và được thọ ký Bồ đề, được hết thảy Như Lai cùng khen ngợi. Vì thế phải nên chuyên tâm tin nhận, trì tụng, giảng nói, tu tập pháp này”.

   Qua những trích dẫn trên TN hy vọng bạn sẽ có đủ niềm tin nơi Phật pháp để dũng mãnh bước vào con đường tu đạo.
   TN

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Ngày nay đại khái có 5 hạng người tiếp nhận câu A Di Đà Phật:

   1/ Người hạ căn nhưng thật thà: Họ tiếp nhận câu A Di Đà Phật, chân thật tin tưởng, ngày cũng như đêm, tâm chẳng lìa Phật, Phật chẳng lìa tâm, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Hạng người này họ thường chẳng biết chữ, ở thôn quê, nghèo khó nhưng thật thà. Họ niệm Phật như vậy thì được vãng sanh, họ không có vọng tưởng lung tung, tín, nguyện kiên định, hành trì 1 câu Phật hiệu vững vàng. Họ ko dùng ý thức để cố gắng tìm hiểu “Phật” như chúng ta , mà họ dùng tâm chân thành để niệm Phật. Cái thùng tâm của họ rỗng rang lắm, nhưng chỉ chứa 1 câu A Di Đà Phật nên họ đời này thành tựu.

   2/Người thượng căn: Họ rất thông minh, họ có thể liễu giải tường tận ý nghĩa của Kinh Điển, không chỉ Kinh Điển của Tịnh Tông mà Tam Tạng Kinh Điển, bạn đưa cho họ bộ nào thì họ cũng giảng được rất cặn kẽ, chính xác và chu đáo. Họ thông đạt thế gian cùng xuất thế gian pháp, đích thực là Minh Tâm Kiến Tánh rồi. Nhưng họ hiểu rõ Pháp mà chư Phật mười phương nói là chú giải của Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các Kinh thì lại cũng chỉ là chú giải cho Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ lại là chú giải của Kinh A Di Đà, Kinh A Di Đà lại chính là chú giải của 4 chữ A Di Đà Phật! Cho nên họ một đời cũng chỉ tán thán A Di Đà Phật, tán thán Kinh Vô Lượng Thọ, nhất định đời này họ chỉ làm 1 cái công việc này mà thôi. Những việc khác đều là phụ, đều là hằng thuận chúng sanh, tùy hỉ công đức, là rộng kết pháp duyên cùng chúng sanh mà thôi, chứ bổn nguyện của họ là hoằng dương Tịnh Độ. HT. Tịnh Không chính là đại biểu cho nhóm đối tượng này.

   3/Hạng người trung hạ: Lên không lên, xuống không xuống, rất khó độ. Phần lớn chúng ta chính thuộc nhóm này, đầu óc có nhiều vấn đề, nghi hoặc đủ thứ, cái chi cũng muốn biết, nhưng rốt cuộc chẳng biết được cái chi đến nơi đến chốn. Nghĩ tưởng mình cao, là phần tử tri thức, nhưng cái tri thức đó chẳng giúp được cho mình ra khỏi sanh tử luân hồi…Với nhóm này thì bụng họ rỗng kêu to mà họ tự cho mình là khiêm hạ, là trí tuệ…hễ ai trái ý 1 chút thì chẳng thể vừa lòng, chẳng thể bao dung, tâm lượng nhỏ hẹp. Nhưng nếu họ chịu chân thật sám hối, phản tỉnh, thật bắt tay vào làm từ “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp” thì họ đời này được cứu, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc nhất định được vãng sanh.

   4/Hạng niệm Phật nhưng chẳng cầu vãng sanh: Họ niệm Phật để tỏ ngộ tâm tánh, để khai mở trí huệ, nương vào câu A Di Đà Phật để cầu khai ngộ,v.v…hoặc dùng để khán câu thoại đầu “Người niệm Phật là ai?” – Hay “Ai đang niệm Phật?” Hoặc họ niệm Phật chỉ để cầu phước báo trời người. Họ cũng chẳng thật tin A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật, họ niệm Phật theo ý riêng của họ chứ chẳng thuận theo ý của Như Lai, họ niệm Phật để trang nghiêm cõi “Tịnh Độ” của họ chứ chẳng phải niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc. Kết quả họ được như ý ko? Việc này chúng ta có thể hạ hồi phân giải, đến khi tuổi già, cận tử nghiệp hiện tiền, xem họ xử lý vấn đề sanh tử như thế nào đây? Có rõ ràng chánh niệm mà ra đi hay mê mờ mà ra đi? Dẫu họ sanh về cảnh giới nào thì việc này cũng là rất đáng tiếc, xem như họ đời này một lần vào kho báu nhưng chỉ xem chừng tới lúc ra thì chỉ lấy được ít bạc lẻ để mua vài cây kẹo mà thôi.

   5/Hạng Nhất Xiển Đề: Họ chẳng tin Phật, lại tự cho mình hiểu đạo, hoành hành oai thế, muốn người kính sợ, chẳng biết hổ thẹn. Họ học Phật pháp rồi cũng biến Phật pháp thành Tà Pháp, vì sao vậy? Vì họ có tâm phỉ báng các pháp môn khác, họ học Tiểu Thừa thì phỉ báng Đại Thừa, họ học Đại Thừa thì sanh tâm khinh chê Tiểu Thừa, cho đến chê bai người khác, khen mình chê người, tánh tình rất cố chấp, chẳng nghe ai cả. Hoặc ngoài mặt giả bộ cung kính, trong mắt thì thật chẳng có ai, tạo bè phái riêng, chia rẽ tăng đoàn, phá hòa hợp tăng. Nghiêm trọng nhất là họ thường phỉ báng Tịnh Độ, trong vô tình hay cố ý đều là khinh chê Tịnh Độ, cho nên họ đoạn mất pháp thân huệ mạng của rất nhiều chúng sanh đến với pháp môn Tịnh Độ. Tội này rất nặng, họ tạo tội nghiệp nặng như vậy mà vẫn si mê chẳng rõ, thậm chí lại còn cho mình đang bảo vệ và hoằng dương “Chánh Pháp”. Chánh Pháp trong tay họ thì liền biến thành Tà pháp. Kết cục họ sẽ đến Địa Ngục A Tỳ.

   Chúng ta tự nghĩ lại xem mình thuộc hạng người nào trên đây thì tự biết rõ mình nên như thế nào, được giải thoát hay không được giải thoát?

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 21. thanh thúy

  Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ các thầy giúp con với ạh.
  Bố con đột ngột mất vào năm 2007, bà nội con mất năm 2009 (tuổi già), em trai con mất vì ung thư gan năm 2012 còn con thì bị liệt đúng vào đêm nghe tin bố con qua đời.
  Ngày bố con mất, con thì bị liệt như thế nên mẹ con rất hoảng. Các thầy bói với thầy cúng không biết ở đâu cũng đến chật nhà, mỗi thầy một kiểu lễ bái, yểm đảo. Mẹ con không mời nhưng các thầy dọa đủ kiểu rồi tự cúng tự yểm. Trong lúc bối rối và lo lắng, mẹ con cũng lên viện với con luôn nên để mặc mọi người ở nhà muốn cúng bái gì thì làm. Xong xuôi mọi việc về thì mẹ con nghe nói các thầy yểm rất nhiều trong đất nhà con.
  Bây giờ mẹ con muốn giải những lệnh yểm mà người ta đã yểm đi nhưng không biết làm như thế nào. Con muốn hỏi các thầy xem có cách nào hóa giải lệnh yểm hoặc con nên tụng kinh gì để bố, bà và em con được siêu thoát không ạh. Con cám ơn các thầy.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Hiện giờ cách tốt nhất là bạn nên phát tâm ăn chay trường. Thân có bệnh khổ thường là do túc nghiệp sát sanh mà chiêu cảm lấy cái thân bệnh tật…Hóa giải lệnh yểm ko bằng hóa giải nghiệp chướng của chính mình, chính mình có thể làm chủ được vận mệnh thì tất cả bùa ngãi (nếu có) đều chẳng còn linh nữa…

   Chính bạn phải làm chủ được vận mạng của đời mình thì mới có thể giúp cho người khác, công đức tu tập từ đó mới sanh trưởng ra, có công đức thì hồi hướng cho người thân quá cố thì họ mới nhận được.

   Ngoài việc ăn chay, bạn hãy nên thường niệm A Di Đà Phật một ngày từ 1000 đến 2000 câu, nhiều hơn càng hay.

   Hơn nữa bạn nên đọc cuốn sách sau:
   Làm Chủ Vận Mệnh:
   http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf

   Chỉ đọc cuốn này, 1 ngày 1 lần trong 1 năm thì công đức và trí huệ sẽ sanh ra. Học Phật sau đó sẽ đạt được nhiều lợi ích ko thể nói hết, vận mạng cũng đã thay đổi rồi.

   Cuối cùng, bạn phải có niềm tin vào chính bạn, vào Nhân Quả và vào Chánh Pháp của Như Lai.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 22. Kim Chi

  mẹ con qua đời đã ba năm, nhiều lần con cầu xin mẹ về cho con thấy mộng nhưng không sao thấy được. Mong Bậc Thầy cho con biết đó là niềm vui hay buồn./.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Mẹ bạn rất có thể đã chuyển sanh vào cảnh giới khác rồi, nên chẳng thể báo mộng được. Thí dụ là Mẹ bạn được tái sanh làm 1 người, đang ở bên…Ý, mới 2-3 tuổi, việc đời trước quên hết, việc đời này cũng chẳng tự chủ được, ăn uống vẫn còn nhờ vào người khác…Gọi là đường đạo ko đồng, ko dịp gặp gỡ, lúc sanh cũng một mình, lúc tử cũng một mình, đến đi một mình, khổ vui tự chịu, ko ai thế cho…Sự thật vô thường chính là như vậy.

   Qua việc này bạn có giác ngộ được điều gì cho chính cuộc đời của bạn ko? Rốt cuộc là mình đến cuộc đời này để làm gì? Làm sao thoát khỏi đại nạn sanh tử?

   Bạn tìm được câu trả lời thì đó là khởi đầu của một niềm vui bất tận, còn vẫn mù mịt ko hay ko biết, mơ hồ thì bạn vẫn sống một cuộc đời vô vị, vẫn là buồn mà thôi…

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 23. Nguyễn Thanh Vân( tên con đã xin được đổi lại ) từ tên

  A DI ĐA PHẬT!
  Cảm ơn các thầy đa khai mở cho con.

 24. thắng

  A di đà phật

 25. hoa sua

  Bà nội con mất đã 8 năm nhưng mới đây con hay mơ thấy má nói chuyện cùng bà nội rồi có lần bà rủ con đi chơi nhưng con loay hoay tìm dép rồi con tỉnh lại. Con xin hỏi thầy về ý nguyện của bà báo mộng mong muốn điều gì ở con? Xin Thầy hoan hỉ cho con biết ạ.

  Con xin cám ơn Thầy.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Trong Kinh Địa Tạng Phật dạy chúng ta khi có người thân đã mất hay về báo mộng thì đó là dấu hiệu báo là họ cần mình giúp đỡ họ. Việc bạn nên làm cho Bà là:

   Bạn hãy dành thời gian niệm A Di Đà Phật (ưu tiên 1), ăn chay, phóng sanh, làm thiện, bố thí, giúp đỡ người nghèo, khuyên Bà nếu có linh thiêng nghe được lời bạn thì hãy cùng niệm A Di Đà Phật với bạn, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đón về Tây phương Cực Lạc, Bà có được về Tây phương Cực Lạc rồi thì sau này mới có thể nương vào oai lực gia trì của A Di Đà Phật mà quay lại thế giới này giúp đỡ cho con cháu, đó là Bà thật sự biết thương con và mọi người…và sau đó bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từng câu nối tiếp từng câu cho đến khi mệt thì nghỉ. Bạn hãy phát tâm vì Bà mà làm những việc này MỖI NGÀY trong vòng 1 tháng tới nhé.

   Mỗi ngày làm những việc trên thì cuối ngày bạn đọc bài hồi hướng sau:
   “Con xin chân thành hồi hướng hết thảy công đức tu hành, các việc phước thiện của con làm được trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới trong đó có: Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, oán thân trái chủ trong ngoài thân con từ vô lượng kiếp đến nay, cũng như tất cả chúng sanh vì sự hưởng thụ của con và mọi người trong ngày hôm nay mà phải tổn hại cho đến hi sinh thân mạng, cho tất cả chúng sanh vì con ngày hôm nay mà phải sanh tâm phiền não, cho Bà con tên là “…” & chư vị oán thân trái chủ của Bà. Nguyện tất cả chúng sanh sớm giác ngộ Phật tánh, hồi quy Tịnh Độ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân sâu, dưới cứu khổ 3 đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc.”

   Hi vọng bạn có thể tin, có thể làm theo những việc trên với tất cả tâm chân thành thì cả Bà bạn và bạn cùng gia đình ai cũng nhận được nhiều lợi ích.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 26. ngọc nam

  Xin cho hỏi. Đến khi chết sự nghiệp cũng ly tan .nghĩa là gì

  • Tịnh Thái

   Gọi là “Sanh không mang đến mà chết cũng không mang theo”, khi chúng ta sanh ra đời là 2 bàn tay trắng, khi chúng ta tắt hơi lìa đời cũng là trắng tay, chẳng mang theo được gì ngoài cái nghiệp thiện ác mà chúng ta đã tạo trong đời này. Vậy sao trong lúc mạnh khỏe không ráng tu thiện còn đợi bao giờ?

   A Di Đà Phật.

 27. Minh Vũ

  giàu quá cũng chết,nghèo quá cũng chết,ăn nhiều cũng chết,ăn ít cũng chết,trước sau gì cũng chết (tôi muốn đi tu),tôi muốn như mặt đất,ko buồn,ko oán,ko hận vv..khi bạn dẵm lên

  • NghianguyenDL

   hehe.Chào bạn!Nói rồi thì ráng làm nhé(cái tâm địa đó),mình cũng đang cố gắng đây.Tại gia mà lòng xuất gia thì cũng được rồi.Đi xuất gia mà không cố gắng thì mang lông đội sừng mà trả đàn na tín thí thì không biết nói sao.hehe.Ak mà có pháp môn Niệm Phật này là không chết nè.

 28. Cao Thị Luyến

  An di đà phật!
  Thưa sư thầy bố của con mới qua đời được 12 ngày. Gia đình con được sư thầy Thích Đàm Thảo và các già vãi trong làng, khuyên lên rước vong linh của bố con lên chùa. Con muốn hỏi bố con là bộ đội, là thương binh mất75% sức khỏe và bố con qua đời do bệnh nặng thì có lên rước vong lên chùa hay không? Sau khi rước vong lên chùa thì khi ngày rằm, ngày tết vong linh của bố con có về được nhà không?
  Con xin cảm ơn thầy./.

 29. Linh

  A Di Đà Phật!
  Thưa sư thầy, cho con hỏi chút ạ. MẸ con mới mất, tính đến hôm qua là được tròn 100 ngày, trong 100 ngày nhà con xảy ra rất nhiều chuyện, em trai con thì bị tai nạn gãy xương , ông ngoại cũng bị ngã xe. Con xin hỏi như vậy có phải do nghiệp chướng của nhà con quá lớn không a.? Gia đình con nên làm gì để hoá giải?
  Con xin cám ơn!

  • Thien Nhan

   A Di Đà Phật

   Bạn Linh thân mến,
   Để lý giải điều bạn hỏi chúng ta phải dựa theo lý Nhân-Quả, bởi mọi hành vi, động niệm của mỗi chúng ta đều không vượt ra ngoài lý nhân-quả đó.

   Với những cảm nhận tâm linh của người đời (người không tu đạo Phật) thì rất có thể nhiều người sẽ cho rằng cái chết của mẹ bạn đã mang đến những tai nạn, rủi ro cho những người thân khác trong gia đình. Và cũng vì thế do mọi người không rõ chuyện nhân-quả, nên sẽ tìm mọi cách hoặc là cúng tế linh đình; hoặc tìm cách gây bất lợi cho hương linh của mẹ bạn, từ đó khiến người vừa chết cũng như những người còn sống đều chẳng ai an lạc.

   Trường hợp gây tai nạn cho em trai và ông ngoại bạn (chỉ có thể đặt ra) nếu thường ngày mối quan hệ giữa mẹ bạn và người em trai cũng như đối với ông ngoại bạn không được tốt, giả sử mẹ bạn có những mâu thuẫn, xung đột với người em trai và ông ngoại và được hun đúc lên tới tột đỉnh, tới độ không thể hoá giải, khiến cho mẹ bạn phẫn uất mà phải đột tử – rất có thể sẽ là nguyên nhân gây ra những chuyện đáng tiếc nói trên. Nhưng TN nghĩ người mẹ nào cũng đều thương con cả, vì thế tấm lòng của mẹ bạn với ông ngoại chắc chắn cũng sẽ nằm trong quỹ đạo đó.

   Do vậy việc em trai bạn bị tai nạn gãy xương, và ông ngoại bạn cũng bị ngã xe điều này có lẽ bạn nên nhìn nhận nơi người em: liệu em trai bạn khi đi xe có thực sự làm chủ phương tiện hay không? Trong lúc lái xe liệu có lơ đễnh; không để ý tới các phương tiện giao thông khác trên đường, khiến em bạn không kịp xử lý tình huống nên xảy ra tai nạn không? Trường hợp của ông bạn cũng nên lý giải như vậy. Điều thứ nữa, như TN đã nói trên, mọi hành vi, động niệm đều có nhân-quả. Nhân do chúng ta gieo và khi duyên chín mùi, tự chúng ta sẽ phải trả quả đó chứ tuyệt nhiên không có chuyện ta gieo nhân, mà người khác gặt quả. Lý Nhân-Quả là: ai làm, kẻ đó chịu; chẳng thể một người làm, rồi kẻ khác phải gánh thế. Trường hợp của em trai và ông ngoại bạn, bạn nên lý giải ở góc độ: người thân của bạn không làm chủ phương tiện; trong khi lái xe quá phân tâm nên đã không kịp xử lý tình huống mà xảy ra tại nạn, chứ không nên đổ lỗi đó cho mẹ bạn – một người vừa mới qua đời. Làm thế vừa tội lỗi và bất công bằng với mẹ bạn.

   Nhưng dù sao chuyện xảy ra tai nạn trong lúc nhà có tang cũng đáng để bạn và người thân phải cân nhắc: Từ vô thỉ kiếp tới nay, mọi hành vi tạo tác của chúng ta không có điều gì ta chưa từng làm: Sát người, hại vật, thậm chí cho đến báng Phật, khinh Tăng… chúng ta đều đã từng tạo tác. Vì những nghiệp bất thiện đó, mặc dù kiếp này chúng ta được thân người, nhưng vì thiếu sự huân tập Phật pháp, nên những bất thiện nghiệp vẫn chưa được hoá giải, vì thế khi nhân duyên chín mùi, chính chúng ta sẽ phải trả, gánh cho những hành vi mình đã tạo tác từ vô thỉ tới nay. Hiểu được như vậy, việc đầu tiên bạn nên làm là đừng nên suy luận việc đời theo con mắt của thế tục, trái lại bạn hãy dũng mãnh nhìn thẳng vào cuộc đời: chúng ta từ đâu sanh ra? Và khi chết chúng ta sẽ đi về đâu? Muốn thế bạn phải thực sự dấn thân tu đạo Phật, bởi chỉ có đạo Phật mới có thể giúp bạn hoá giải tất cả những vướng mắc nội tâm, từ đó chuyển hoá tâm vô minh của chính mình để đi đến giác ngộ và giải thoát.

   Người thân qua đời, người sống không an lạc cũng có nguyên nhân tiềm ẩn của nó. Gia đình bạn hãy nên nhìn nhận lại liệu khi mẹ qua đời, gia đình đã tận tâm, tận sức làm tất cả phước thiện, giúp cho mẹ bạn được sanh về cõi an lạc chưa? Nếu chưa, thì ngay lúc này bạn và gia đình hãy ráng làm cho thật viên mãn. Chết không phải là hết, mà chết chỉ là giai đoạn chuyển tiếp một kiếp sống này sang một kiếp sống khác mà thôi. Một người thân mới qua đời vốn rất cần tới sự giúp đỡ về tâm linh từ những người còn sống. Bạn hãy gác bỏ tất cả những mối hoài nghi trùng hợp nói trên để cùng gia đình lo lắng và làm tất cả những việc phước thiện rồi hồi hướng cho mẹ bạn, giúp cho mẹ bạn có thêm công đức để mau được chuyển sanh về cõi an lạc.

   Trên ĐVCT, TN và các Đạo hữu khác cũng đã có khá nhiều trao đổi về việc khi có người thân qua đời, người nhà nên làm những gì để thực sự lợi lạc cho cả người còn, kẻ mất. Mong bạn ráng đọc kỹ những trao đổi này để tìm giải pháp thuận ích nhất cho mẹ nhé.

   Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ để hương linh mẹ bạn được siêu sanh về miền an lạc.
   TN

 30. Thinh

  Tôi thực sự ko hiểu bước sang thế giới khác sẽ như thế nào, chứ thực tế tôi chán thế giới này lắm rồi…

 31. Trung Đạo

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Đạo hữu Thinh thân mến,

  Thế giới khác nơi bạn đến sẽ là:
  1. Địa ngục – nếu như tâm bạn luôn tham lam
  2. Ngạ quỷ – nếu như tâm bạn luôn sân hận
  3. Súc sanh – nếu như tâm bạn luôn si mê
  4. Cõi người – nếu bạn Thọ Tam Quy Ngũ Giới và giữ trọn vẹn
  5. Cõi trời – nếu bạn giữ trọn Tam Quy Ngũ Giới và hành viên mãn Thập Thiện nghiệp.
  6. Cõi Thánh (cõi Phật) nếu bạn phát bồ đề tâm: nguyện Quy Y Tam Bảo Thọ 5 giới; hành thập thiện, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật và nguyện sanh về cõi Phật.

  Câu hỏi đặt ra cho bạn là: Bạn đang đứng ở đâu? đang làm gì? và đang nguyện về cõi nào?

 32. Nam mô a di da phat

  Con ko biết cuộc đời con đang thế nào: Mọi người xung quanh đều nói xiên, nói xóc con, kể cả khi con nhịn thì cũng ko nhịn nổi, trả lời lại thì bị ghét thêm…Bây giờ con cố gắng nhịn, khi họ nói con niệm Phật ko trả lời nữa, nhưng cảm thấy đau…Xin cho con 1 lời khuyên ạ.

 33. Thiện Nhân

  A Di Đà Phật

  Gửi bạn Nam Mô A Di Đà Phật,

  Bạn niệm Phật mà thực không biết mình niệm để làm gì? Bạn nên đặt ra một số câu hỏi:
  1. Mình có thực xấu, tệ, đáng ghét như mọi người đang nghĩ, đang đối xử với mình không?

  2. Mình có thực sự đang nhẫn sự dèm pha, nhiếc móc của mọi người mà không sanh tâm sân hận, tâm oán thù không?
  Nếu bạn không thực xấu, tệ, đáng ghét mà mọi người đặt điều cho bạn, bạn có trở thành người như vậy không? Nếu có, thì bạn đúng như họ đã nói. Ngược lại bạn có mất gì không? Chắc chắn không. TN lấy một ví dụ nhỏ để bạn dễ hiểu: Bạn đeo chiếc vòng ngọc trên tay, ai đó vì ghen tức, vì tị hiềm với bạn nên họ nói: bạn đeo vòng ngọc dởm. Khi họ nói vậy vòng ngọc của bạn có trở thành dởm không? Dĩ nhiên là không. Bạn đi chấp cái không đó=bạn tự sanh phiền não và chuốc thêm cả sự phiền não của người đang chê bạn. Do vậy sở dĩ bạn sanh tâm sân hận vì tự ngã trong bạn trỗi dậy, bạn nghĩ bạn là người tốt, là không chê vào đâu được; mà lại bị họ chê bai, nói xấu nên bạn không ưa. Điều này cho thấy bạn chỉ thích nghe điều tốt về bạn, chứ không muốn nghe ý kiến trái chiều.

  Niệm Phật là để xả bỏ tâm tham, sân, si, tâm phân biệt, ngã mạn, chấp trước = gọi chung là tâm vô minh và phiền não. Nhưng hiện giờ bạn đang dùng tâm phiền não để niệm Phật do vậy ông Phật mà bạn đang gắng niệm đó là ông Phật đầy phiền não. Tạo sao? Vì bạn niệm Phật mà còn cảm thấy „đau“. Tại sao đau? Điều này cho thấy bạn dùng hồng danh Phật chỉ để phủ lấp tâm sân hận đang bùng khởi và muốn phát hoả. Đó là sự dồn nén phiền não trong tâm chứ không phải là tâm bạn đang ly phiền não, nghĩa là xả phiền não.

  Muốn được người mến mộ, trước bạn phải tự hoàn thiện mình, phải làm một biểu pháp tốt cho mọi người noi theo; thứ đến là tuyệt đối không nhìn vào lỗi người khác, kể cả họ có xử tệ với mình. Đó là pháp quay lại soi tâm mình, thay vì phóng tâm đó ra bên ngoài.

  Người quấy ta chẳng quấy. Ta quấy lõi kề bên. Nếu bạn hiểu rõ hai câu này, bạn sẽ chẳng còn phiền não sanh nữa.
  TN

 34. Công

  Xin thầy cho con hỏi. Con niệm Phật tâm hướng như thế nào mới là đúng ạ. Khi niệm Phật con nên chú ý vào lời niệm, hướng về Phật hay để tâm không suy nghĩ ạ. Mà con niệm Phật để mưu cầu 1 chuyện có được không. Cuối cùng, con vẫn không hiểu thế tâm không và tâm “vô ký” có gì khác nhau, đồng thời “tâm không” lại khác gì so với “vô tâm”. Liệu “tâm không” có phải là không mưu cầu, không dục vọng, vậy mong muốn về cõi cưc lạc có ngược lại với “tâm không”. Con xin được thầy chỉ dạy.

  • Cư sĩ Hữu Minh

   Người niệm Phật chỉ buộc tâm vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự biết ta đang niệm Phật. Như thế gọi là Niệm Phật với cái tâm Lìa Bỏ.

   Trích Kinh Niệm Phật Ba La Mật

  • Nguyện Thiện

   Gởi Công,

   Người niệm Phật mục đích là giải thoát sinh tử trong đời này, nếu chỉ mong cầu được một việc nào đó thì thật là oan uổng giống như một viên ngọc Quí lại đổi lấy một viên kẹo, vì câu Phật hiệu chứa đựng vô lượng công đức trang nghiêm của chư Phật.

   Có câu: “số mệnh đã được định sẵn, song quyền thay đổi lại ở nơi ta”. Bạn nên đọc quyển “Làm chủ vận mệnh” (Liễu phàm tứ huấn) phải đọc nhiều lần, đạo chú trọng ở chỗ thực hành bạn làm được những gì trong sách thì số mạng sẽ thay đổi, và xem thêm phim “Du Tịnh Ý Công” để sửa lỗi của mình.

   Làm chủ vận mệnh:
   http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf
   Du Tịnh Ý Công:
   https://www.youtube.com/watch?v=enzzTy_MZBQ&list=PLOynZc0cJJfDihK32wHEenwOrlieZe3ah

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Phần CS Hữu Minh đã trả lời rõ cho bạn về cách hướng tâm khi niệm Phật, việc này thoạt nhìn qua thì thấy dễ nhưng khi bắt tay vào niệm Phật thì sẽ thấy…thú vị, vì vọng tưởng đủ thứ nổi lên trong lúc mình đang niệm Phật. Bạn cứ lờ những vọng tưởng này đi rồi nhiếp tâm niệm theo pháp Thập Niệm Ký Số sẽ được hiệu quả lớn lao ko thể nghĩ bàn:
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2014/12/the-nao-goi-la-co-cong-phu-trong-phap-mon-tinh-do/comment-page-1/#comment-15127

   Còn phần bạn niệm Phật mà mong cầu 1 điều gì đó thì cũng tùy xem cái mong cầu của bạn có hợp đạo lý hay không, lại phải xét xem trong vận mạng của bạn có cái Nhân để cùng với Duyên mà tạo ra cái Quả là cái bạn đang mong cầu hay ko…Ví như có người trong mạng của họ ko có phước làm quan mà họ mong làm quan cũng chẳng được, hoặc tài phú trong mạng của họ chỉ có thể được 100 triệu mà họ cầu thành tỉ phú thì cũng ko được luôn…Gọi là trong mạng có thì ko cầu cũng được, còn trong mạng ko có thì có cầu mấy cũng chẳng thể được. Tuy nói con người sống trên đời chẳng thể ra ngoài vận mạng nhưng cũng có thể chuyển được vận mạng. Về việc này bạn nên tham khảo thêm cuốn “Làm Chủ Vận Mệnh”:
   http://phapamgiaithoat.com/ebook/Lam-Chu-Van-Menh-TT-Thich-Minh-Quang-Dich.pdf

   Còn tâm Không và Tâm Vô Ký khác nhau rất xa: Tâm Vô Ký là Tâm luân hồi, là rơi vào trong Vô Minh. Còn Tâm Không của chư Phật và Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ không phải là cái Không mà chúng ta thường nghĩ là đối lập với cái Có, cũng chẳng phải là cái chính giữa “Không” và “Có”. Là nằm ngoài cái vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của phàm phu. Tạm dùng ngôn ngữ của thế gian mà nói là Không nhưng trong cái Không đó lại đầy đủ hết thảy Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi…các Ngài lại từ cái tâm Không này mà thị hiện vô số thân phận, hình thù, cảnh giới mà giúp đỡ chúng sanh hữu tình mê muội như chúng ta sớm quay về bờ Giác,quay về với cái Tâm Không này, cũng còn gọi là Phật tánh vậy. Ai trong chúng ta cũng có hết nhưng do bởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà chẳng thể thành Phật được.

   Không mưu cầu, không dục vọng là hạ thủ ở nơi phương tiện để bắt đầu Nhập Môn mà thôi, chứ không phải mục đích. Người nào nếu tu tập thiền định đến khi chứng được Sơ Thiền thì cái tâm dục vọng kia liền chẳng khởi tác dụng nữa, còn bị Ngũ Dục Tài Sắc Danh Thực Thùy mê hoặc thì chưa thể chứng Sơ Thiền. Nên nhớ chứng Sơ Thiền ko đồng nghĩa với giải thoát trong Phật giáo, ngoại đạo tu Thiền cũng vẫn đạt được cảnh giới này nhưng vẫn chẳng thể ra khỏi sanh tử luân hồi, chẳng qua là đời sau Sanh về Sắc Giới thiên mà thôi.

   Còn nguyện sanh về Cực Lạc thì phù hợp với tâm “Không” đấy, vì Cực Lạc thế giới chính là từ trong chân tâm thanh tịnh của A Di Đà Phật cùng chân tâm của chúng ta hiển lộ ra, chứ chẳng phải từ trong vọng tưởng, phân biệt của phàm phu mà có được. Cực Lạc thế giới là tướng hữu vi của cái chân tâm Không – vô vi vĩnh hằng bất biến kia mà ra, vì vô vi cũng chẳng nằm ngoài hữu vi vậy. Lý chỗ này hơi sâu, nên chỉ tạm “bàn” với bạn vậy thôi, hiểu được chút nào thì cũng tốt, ko hiểu thì cũng chẳng sao, chớ lo lắng…Cứ niệm A Di Đà Phật chân thành cầu sanh Cực Lạc, dụng công chuyên tinh một thời gian lâu dài thì tự nhiên cái chi cũng biết, cũng tường tận. Chớ nên hoài nghi pháp môn này mà lỡ mất phần vãng sanh vậy, uổng cả 1 kiếp người lắm lắm vậy…Đây là cơ hội từ vô lượng kiếp nay chúng ta hi hữu mới được gặp, phải nắm bắt cơ hội này cho thật tốt, chớ xem thường pháp môn này mà bỏ qua, vì đây là con đường duy nhất để phàm phu chúng ta 1 đời này vĩnh thoát luân hồi, viên thành Phật đạo.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 35. nguyễn thị kiều oanh

  thưa thầy!
  Con đã đọc bài viết ” Khi chết ta đi về đâu?” . Chồng sắp cuới của con bị tai nạn giao thông mất hơn nữa tháng rồi. Con thật sự rất buồn và nhớ anh ấy. Anh ấy là một nguời hiền hậu, ko tranh đua hay tham lam với ai cái gì, lúc nào cũng cuời không để bụng chuyện nguời ta noi gì. Thế mà số mệnh anh ấy ra đi sơm, bỏ con lại hiu quạnh . Con khóc rất nhiều, chẳng làm đuợc chuyện gì và ngày nào con cũng nghĩ tới cái chết. Con muốn kiếp sau đuợc gặp lại và thành vợ thành chồng với anh ấy. Con xin gặp anh ấy, mà ảnh chỉ về có 1 lần. Bây giờ con phải làm sao ạ. Nguời ta nói con bớt đau khổ ảnh sẽ đuợc siêu thoát. Ảnh siêu thoát ảnh bỏ con ảnh đi luôn hả thầy?

 36. Đinh Minh Quân

  Kính bạch thầy,
  Trước đây con từng theo đạo Phật, sau khi có vợ thì theo đạo Công giáo (vì bên vợ là Công giáo). Sau thời gian tìm hiểu đạo Công giáo, con không còn tin vào đạo này nữa nên ngày đêm tự niệm Phật, tự làm việc thiện và cố sống cho thật lương thiện để bù đắp những ngày lầm đường lạc lối. Vậy như thế đã đủ chưa, hay cần phải làm sao hả thầy? Xin thầy chỉ bảo!

 37. thái bảo hân

  Con sinh ra là giới tính nữ nhưng lại biểu hiện giống con trai.Bố mẹ con rất buồn,con đi xem bói nhưng người ta nói nếu không thay đổi được tính nết thì con sẽ chẳng có tương lai.Con thì lại nghĩ chỉ cần con sống làm nhiều việc thiện thì sẽ có cuộc sống vui vẻ.Và hiện nay thế giới cũng đã dần chấp nhận những người như con.Con muốn hỏi sư thầy liệu con sẽ có tương lai,liệu sẽ là người tốt nếu như không thay đổi tính nết.Mặc dù ngày thường con sống cũng biết nhẫn nhịn,cũng làm từ thiện,cúng dường.

 38. Nguyen Khang

  Thưa thầy,

  Con sinh ra trong thời chiến loạn nên con đi lính để đền trả nợ cho non sông. Từ ngày vào lính, con theo pháo binh nên đã tàn phá nhiều thôn làng và giết hại hàng ngàn người va co thể hang vạn đồng bào của mình ko thương tiếc. Đến khi tàn cuộc chiến, con bỏ nước ra đi va bị người đời chê bai la kẻ bán nước cầu vinh, nhận giặc làm cha.

  Giờ đây đến lúc bạc đầu, con cảm thấy tội lỗi quá nhiều vì mình là người khát máu bạc tình. Con biết mình cũng đã gặp quả báo là ko con ko cháu, sống đời cô độc đến cuối đời.

  Mong Thầy cho con lời khuyên có nên xuống tóc đi tu la hay tu tại gia để lúc con ra đi được thanh thản. Con đã chuẩn bị nơi yên nghỉ ở quê nhà và dặn dò đứa cháu lập thêm một ngôi mộ ở nơi con đang sống. Con biết mình là người nham hiểm ích kỷ, lúc sống làm nhiều việc ác nhưng muốn chết được thoải mái. Nhưng cũng mong Thầy cho khuyên để lúc con về trần thổ cũng đuợc nhẹ nhàng một phần nào. Cám ơn Thầy!

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, kính chào bác Nguyen Khang

   Khi chưa học Phật thì lỗi lầm tạo tác do vô minh, ngu si thì hầu như tất cả mọi người ai cũng đều có, đều làm. Làm mà không biết như vậy là sai, lại còn tưởng mình thông minh, tài trí hơn người…..Cho đến khi có tuổi, gặt quả báo, hay gặp Phật pháp rồi thì mới biết rằng: “Đời người chỉ là giấc mộng, khi sinh ra hai bàn tay trắng. Lúc mất đi chẳng mang theo được gì, chỉ có nghiệp theo mình….”. Nếu như cảm được điều này thì quay đầu sám hối, hễ biết quay đầu thì liền được cứu. HT Tịnh Không từng giảng: “Chỉ cần một hơi thở thôi, quay đầu liền được cứu…”.

   Bác từng phạm phải lỗi lầm này mà biết hồi tâm, ăn năn hối hận, quay đầu sám hối. Đây là biểu hiện của sự CHUYỂN TÂM, HỒI ĐẦU, là tâm thiện, tâm sám hối, rất là tốt đó bác ơi. Bác Click vào trang duongvecoitinh thì quả là bác rất có duyên trong hoàn cảnh cuối đời này.

   Để con kể cho bác nghe câu chuyện có thật về Pháp sư Oánh Kha đời nhà Tống. Lúc còn sống, sư Oánh Kha phá giới, tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Sở dĩ sư được cứu là vì tin tưởng Tam Bảo, vẫn tin tưởng nhân quả, tự nghĩ mình nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Nghĩ đến chuyện ấy, sư sợ run, cầu hỏi bạn đồng tu có cách nào cứu giúp hay không? Bạn đồng tu của sư cũng rất hiếm có, tặng sư một cuốn Vãng Sanh Truyện, bảo hãy tự xem. Sư đọc thấy người ta niệm Phật vãng sanh, tâm liền chấn động, thật sự phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Tâm sư chân thành, khẩn thiết, niệm đến ba ngày ba đêm cảm đức A Di Đà Phật hiện thân.

   A Di Đà Phật dạy sư: “Ông còn sống được mười năm nữa, hãy gắng tu tập, mười năm sau, lúc ông mạng chung, ta sẽ đến rước ông”. Oánh Kha cũng hiếm có, sư thưa cùng A Di Đà Phật: “Con nghiệp chướng rất nặng, chẳng chống cự nổi những dụ dỗ, mê hoặc, người ta dẫn dụ là con lại phạm tội, phạm tội nữa thì chẳng biết mười năm sau con tạo không biết bao nhiêu là tội nghiệp, con chẳng cần sống thêm mười năm nữa đâu, bây giờ con cứ theo Phật thôi!” Phật cũng từ bi đáp ứng: “Ba ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn ông”. Ba ngày sau sư liền vãng sanh.

   Hoặc như Vua A Xà Thế trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh người phá giới. Vua từng giết cha, hại mẹ, theo Đề Bà Đạt Đa phá hoại Tăng đoàn, hại Phật, tạo tội ngũ nghịch, thập ác. Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục, còn vua lúc lâm chung mới sám hối, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Phật bảo nhà vua là thượng phẩm trung sanh, thật là ngoài sức tưởng tượng.

   Nếu như người phá giới nhưng chẳng phá chánh kiến, vẫn còn là chánh tri, chánh kiến, chẳng phải là tà tri, tà kiến. Chánh kiến đó là nhân để giải thoát, họ sẽ được cứu, được vãng sanh, không chỉ vãng sanh mà lắm khi phẩm vị vãng sanh còn rất cao nữa kia!

   Chết chỉ là bỏ cái thân thôi, còn cái tâm lại vác cái thân khác đi luân hồi nữa thì khổ lắm. Trong lục đạo (6 nẻo luân hồi) thì 3 ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh) thường bị rơi vào rất khổ khó mà thoát ra bởi vì chúng ta lúc còn sống tạo tác quá nhiều nghiệp ác.

   Muốn thoát khỏi luân hồi vĩnh viễn thì có cách buông xả mọi thứ (buông xả vạn duyên từ nơi tâm ý, không nghĩ tưởng mọi thứ nữa). Tâm chỉ tập trung niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mà thôi vì nghĩ rằng nếu không sám hối, không niệm Phật thì sau khi bỏ thân, mình sẽ tái sinh vào ác đạo mất. Do vậy mà bác Nguyên Khang hãy trân trọng cơ duyên cuối đời này, quyết tâm cầu sám hối niệm Phật tha thiết phát nguyện cầu vãng sanh Tây Phương nhé bác. Chỉ có cách này mới giúp cho bác, cho tất cả mọi người trong thời đại này có được cơ may hi hữu vĩnh ly sanh tử luân hồi khổ hải, không còn sự khổ nữa.

   Con kính chúc bác thân tâm an trú trong chánh niệm A Di Đà Phật.

   Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

 39. Hoa Sen

  Bác Nguyên Khang thân mến!
  Bác có tâm niệm hướng thiện như thế rất đáng quý.
  Nhưng mong muốn được chết an lành thì ai cũng mong muốn như thế bác ạ nhưng bác xem mấy người được như vậy. Chư Tổ nói rõ SINH TỬ SỰ ĐẠI và Chỉ có Phật pháp mới giải quyết rốt ráo vấn đề này, chỉ có thành tâm tu theo Phật thì mới được. Không quan trọng là xuất gia hay tại gia quan trọng là có thật sự y theo lời Phật để giải quyết SINH TỬ ngay trong một đời này không.
  Lúc lâm chung oán nghiệp mới kéo đến, cảnh khổ của nó bác chưa thể tưởng tượng được đâu, mạng đền mạng nhưng họ sẽ tập trung đòi nợ bác lúc lâm chung còn hiện giờ Bác chỉ mới bị hoa báo, vì họ ở cảnh giới khác, bác vẫn còn hưởng phước làm người nên họ chưa làm gì được.
  Nếu bác biết lỗi sát nghiệp cực lớn của mình, không chỉ hại người mà bao nhiêu sinh mạng muôn loài cũng bị chết khi đạn pháo rơi xuống, khi chết rồi họ có chút ít thần thông họ sẽ biết ngay ai giết mình họ sẽ đi tìm để đòi nợ, oan có đầu nợ có chủ mà bác.
  May là bác còn thiện căn phước đức của đời trước, của Tổ tiên để lại nên bác có tâm hướng Phật như ngọn đèn soi sáng hang tối ngàn năm, không gì là không được.Bác phải thành tâm sám hối, chân sám hối là y theo lời Phật dạy, cháu cũng ngu muội nhưng sách của Tổ sư đại đức có dạy, bác nên thực hiên một số điều sau:
  – Ăn chay không ăn mạng chúng sanh nữa, nhờ công đức ăn chay sám hối tội sát sinh của mình.
  – Phóng sanh để đền lại mạng mình đã hại chết, việc này rất quan trọng bác ạ, bác muốn tu đạo để thuận duyên thì nên phát tâm từ việc ăn chay phóng sanh
  – Niệm Phật đây là việc thù thắng nhất, niệm niệm không rời A Di Đà Phật cũng lấy công đức này hồi hướng cho chúng sanh thành phật cho bác mau Vãng sanh thành Phật để đi cứu độ chúng sanh mình do vô minh đã giết hại.
  Bác có tâm xuất gia, chứng tỏ tâm lực bác rất lớn, những việc này là việc nhỏ, việc nhỏ nhưng công đức rất lớn bác ạ, vậy chắc bác làm được.
  Xin cung kính bác hiện tiền tương lai bác nhất định sẽ được vãng sanh thành Phật.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 40. lê thanh

  A DI ĐÀ PHặT
  Thưa thầy,con sinh ngay 10/3/1971 mong thầy giúp con,con đang gặp sự cố trong cuộc sống,hôm 14/3 con co đi xem vận hạn gia chung.thi thầy có nói năm nay nhà con có đại tang trong gia đình ( phụ mẫu,vợ chồng)trong thang 6.còn mẹ con đi xem thì vận hạn la con gánh cho cả gia đình.rat mong su hồi âm của thầy.con cám ơn thầy

  • Cư Sỉ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào anh Lê Thanh,

   Anh chớ nên hoang mang lo lắng quá sẽ làm tổn hại đến sức khỏe và tinh thần bởi vì việc bói toán chưa chắc gì đã đúng chính xác vì còn tùy thuộc vào tay nghề của người thầy bói cao hay thấp, thật hay giả.

   Giả sử như vận mạng của anh và gia đình thật sự đã định như vậy thì ngay bây giờ anh vẫn có thể Cải Tạo Vận MạngLàm Chủ Vận Mạng của chính mình và gia đình.

   Ngay bây giờ, mình có thể chuyển dử hóa lành, hết bệnh trường thọ…bằng cách ăn chay, tụng kinh, lể Phật, niệm Phật, làm các việc thiện lành như bố thí, cúng dường, in kinh ấn tống…và phóng sanh.

   Vì Sao Chúng Ta Nên Phóng Sanh? Bởi vì Công Đức Phóng Sanh rất lớn, cứu một mạng còn hơn xây thất cấp phù đồ. Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng: “Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật.” Do vậy người phóng sanh sẽ được sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật. Nhân nào thì quả nấy, vì mình kéo dài thọ mạng cho chúng sanh là thiện nhân cho nên mình sẽ gặt được thiện quả là thọ mạng lâu dài.

   Anh đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì thiết nghĩ cũng nên biết rằng cái xác thân tứ đại giả hợp này sớm muộn cũng sẽ có ngày bị bệnh rồi bị già rồi sau đó tan hoại thôi. Muốn thoát ly sanh lão bệnh tử để có được thọ mạng vô lượng thì hãy phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trên trang nhà này có rất nhiều bài viết nói về chủ đề này, nên dành chút thời giờ để tìm hiểu thêm nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 41. Quang Ngọc Mai

  Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy cho con xin hỏi: con cũng là Phật tử, có Quy y Tam bảo, con cũng có thờ Phật tại nhà. Song con cũng có thờ Ông độ mạng là Quan Thánh Đế và Mẹ độ mạng của con là Bà Chúa Tiên vì con làm theo gia đình ba mẹ con hồi trước. Thưa thầy việc thờ Ông và Mẹ độ mạng có phải là mê tín không ?. Con quy Y Phật rồi thờ như vậy có đúng không ?, Có Ông độ mạng và Mẹ độ mạng không ?. Sao con nghe nhiều giảng pháp mà không nghe nhắc tới việc thờ cúng Mẹ độ mạng gì hết. Xin thầy cho con biết. Con cám ơn Thầy.

  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào Quang Ngọc Mai,

   Nếu dùng từ mê tín thì VT không dám vì sợ đụng chạm đến tự do tín ngưỡng của người ta tuy nhiên có thể nói đó là phong tục tập quán của dân gian, không phải trong Phật Pháp.

   Trong Phật Pháp thì người độ mạng cho mình không ai xa lạ, chính là bản thân mình. Mình có thể cải tạo vận mạng và làm chủ vận mạng của chính mình bằng Phương Pháp Tu Phúc Tích Đức Cải Tạo Vận Mệnh.

   Bạn đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì thiết nghĩ hãy nên xem qua Cách Thức Trang Thiết Bàn Phật Và Lễ Phật và sau đó Phát Tâm Lập Hạnh Niệm Phật để sau này được Vãng Sanh Tây Phương thì sẽ lìa khổ được vui, thoát vòng sanh tử luân hồi, thiết nghĩ đây mới chính là mình lo độ mạng cho mình một cách đúng đắn nhất vì nương nhờ vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật.

   Vài lời chia sẻ, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 42. tâm

  gia đình con có 5 người con là anh cả trong nhà có 1 em gái và 1 em trai.Nhưng em gái con bị bệnh giống như ma quỷ ám.Đi bệnh viện thì kêu là trầm cảm,có nơi gọi là tâm thần phân liệt.Chửa sao cũng không khỏi.Thầy cúng cũng không bớt.Làm khổ cả gia đình.Nhất là cha,mẹ của con. Không biết gia đình con có bị nghiệp chướng gì không?

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Tâm,
   Mọi chuyện đều có nhân duyên. Bạn và gia đình chớ nên tìm thầy cúng ngoài đời rồi làm những chuyện trái với đạo Pháp của Phật mà tạo thêm những chướng nghiệp khác cho em bạn.

   Chuyện của em bạn TN nghĩ phải nhờ tới Chư Tăng có đạo hạnh mới có thể hoá giải được. Mong bạn hoan hỉ cho biết, hiện bạn đang ở thành phố nào? Nơi bạn ở có gần chùa hay đạo tràng tu Tịnh Độ hay Mật Tông không?

   Người bị vọng mị ám thường rơi vào hai trường hợp: Do tâm quá sân hận hoặc quá uỷ mị (đa sầu, đa cảm). Bạn thử trắc nghiệm tâm của em bạn bằng cách ngồi cùng em bạn và hai người cùng đồng niệm hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật trong vòng 5-15 phút xem phản ứng của em bạn ra sao đã nhé?
   TN

 43. Nguyễn Văn Thảo

  A Di Đà Phật
  Kính thưa thầy cho con xin hỏi 3 câu:
  1. Sinh thời, Phật Thích Ca phạt rất nặng những ai chiêm bái tượng của mình, 500 năm sau ngày Ngài nhập Niết Bàn thì lại có. Cái này có chính xác không? Nếu chính xác thì tại sao có sự thay đổi như thế.
  2. Gia đình con mấy đời đều là phật tử, quy y Tam Bảo…. Duy chỉ có con là chưa chịu vì 2 nhẽ:

 44. Đình Dũng

  Trước kia con cu ngỉ cac ton giáo chỉ là mê tín nhưng sau khi to mò tìm hiểu trên mạng về Dức Thế tôn con liền hồi tâm và tin vào đạo phat.con muốn ₫i tu nhưng lại sợ người khác va ba mẹ buồn.con phải làm sao dây ạ

  • Cư sĩ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào bạn Đình Dũng,

   Bạn biết tìm về Phật Pháp vậy là tốt quá rồi, khổ hải vô biên, hồi đầu là bờ. Muốn đi tu thì không nhất thiết phải vào chùa xuất gia, đó là dành cho những vị hội đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Còn mình có nhiều gia duyên ràng buột thì tạm thời cứ tu tại gia trước đi. Bởi vì trong Kinh Pháp Cú Phật có dạy rằng:”Trong thời không có Phật ra đời thì hai vị Phật để cho chúng ta tôn thờ chính là cha và mẹ của chúng ta. Công đức cúng dường hai vị Phật này bằng với công đức cúng dường Phật“.

   Hơn nữa xuất gia ngoài ý nghĩa vào chùa làm hòa thượng còn mang ý nghĩa khác. Xuất Gia còn gọi là “xuất phiền não gia” (ra khỏi nhà phiền não) tức là thoát ra khỏi phiền não bằng cách tu tập để thanh tịnh tâm hồn, biến phiền não thành bồ đề, chuyển khổ đau thành an vui…những điều này người cư sĩ tại gia vẫn có thể làm được. Xuất Gia cũng có nghĩa là “xuất tam giới gia” (ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới) tức là ra khỏi lục đạo sanh tử luân hồi. Người cư sĩ tại gia vẫn có thể làm được băng Cách Niệm Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Chỉ trong đời này, khi nào công đức viên mãn thì bạn sẽ được Vãng Sanh Tây Phương. Đến khi ấy thì bạn sẽ thật sự lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh.

   Bạn nên biết rằng Điều Kiện Để Vãng Sanh Tây Phương thì không khó. Cho nên việc hiện tại mà bạn cần làm đó chính là y giáo phụng hành Tam Phúc Của Người Tu Tịnh Nghiệp và lời dạy của Ấn Quang Đại Sư:

   “Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được; thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn: hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm.

   Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ-tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu.

   Nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định được vãng sanh về Tây-phương Cực-lạc Thế-giới.

   Khi nào rảnh rỗi, bạn nên nghe HT Tịnh Không giảng pháp hoặc trở lại trang web này để tham khảo thêm ở các bài viết khác nhé.

   Nói tóm lại tu là sửa, sửa tâm tánh mình từ ác thành thiện, từ tà thành chánh, từ tối thành sáng, từ phiền não thành bồ đề… Phật tại tâm, Phật tại Tây Phương, có lòng thành thì Phật ở khắp mọi nơi… Do vậy bất luận là ở nơi đâu, gặp bất kỳ hoàn cảnh gì vẫn có thể tu được. Thậm chí người ta cố tình ngăn cản, phá không cho tu vẫn có thể tu được như là trường hợp của chị Liên Hương trong Phim Nghịch Duyên.

   Đối với người tu thường có hai thứ làm chướng ngại đó chính là cám dổ (những việc thuận chìu ý mình khiến cho tâm sanh tham luyến) và thử thách (những việc bất như ý khiến cho mình dể sanh phẫn nộ, sân hận). Khi giao tiếp với trần đời thì mình mới có cơ hội để gặp hai thứ này. Đó cũng chính là bài kiểm tra trắc nghiệm để xem đạo hạnh mình đã tiến bộ đến đâu. Cho nên nhà Phật lấy hoa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” làm biểu tượng cho người tu đạo vậy. Hoa sen vốn là từ bùn nhơ mà sanh ra. Cho nên “lìa đời mà tầm đạo ví như tìm lông rùa sừng thỏ” là ý này vậy.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 45. mạnhchi

  Nam mô a di Đà Phật.làm ơn chỉ cho con một lối thoát được không.con trai con sau khi đi khám bệnh bác sĩ nói rằng cháu bị bệnh tự kỷ,là một người mẹ con đã tự trách mình rât nhiều.con biết cháu bị như vậy là do cái nhân con gây ra. Vì.con không tôt không nghe lời ba mẹ quyet tâm đến với người mình yêu thương,trong quá trình mang thai cs quá nghèo khó nên cháu không đủ chất nên mới bị như vây.cho con hỏi ngoài phương pháp y hoc thi phật pháp co phương pháp nào để giúp cháu không a.với một trẻ bị bệnh thi co thể đi tu và đến cõi cực lạc không?

  • Nguyễn thị Lựu

   Bạn Mạnh Chi thân mến,
   Mình có đọc một bài viết nói về căn bệnh tự kỷ dưới con mắt của người theo đạo Phật chứ không phải theo quan điểm của tây y; bây giờ mình quên mất nguồn của bài viết, chỉ nhớ mang máng nội dung nên xin kể lại để bạn tham khảo: đứa bé bị bệnh tự kỷ thực chất là bé đang bị vong nhập, vong đó có thể là có duyên với bé hoặc là oan gia của gia đình bạn..v .v… Sở dĩ bé ít giao tiếp với thế giới bên ngoài là vì bé luôn có vong bên trong để nói chuyện với bé, và bé xem vong đó như một người bạn. Nếu vong theo bé luôn như vậy cho đến trưỡng thành thì khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài của não bộ của bé sẽ không có cơ hội phát triển, lớn lên cho dù vong không còn nhập vào nữa nhưng khả năng giao tiếp cũng không tốt lắm. Nếu bạn tin rằng con bạn đang bị vong nhập, thì bạn nên nhờ quý liên hữu trên trang này chỉ bày cho bạn phương pháp giải trừ nhé!
   Chúc bạn luôn an lạc.
   Nam Mô A Di Đà Phật!

   P.S: Nếu bạn đã tận hết khả năng mà không chữa được căn bệnh ấy cho bé thì cũng chẳng có gì đáng buồn nhe bạn, vì những người tự kỷ cũng có khả năng đặc biệt của họ. Chẳng hạn nhà nước Israel đã chuyên dùng những người tự kỷ trong lãnh vực tình báo hay phản gián. hihi!

  • kim vân

   A DI ĐÀ PHẬT.
   Chia sẻ cùng chị Mạnh Chi!
   Chị ko nên trách mình nhiều quá,đây cũng là cái nghiệp riêng từ kiếp trước mà con chị phải mang.Tôi biết có những gia đình kinh tế ko khó khăn ,người mẹ ăn uống đủ đầy mà sinh con cũng bị tự kỷ.
   Bên cạnh việc điều trị tích cực theo y học hiện đại ,thì chị cũng cần phải có điểm tựa là niềm tin tâm linh.
   Như tôi đã nói,đây là nghiệp riêng từ kiếp trước của cháu,mà cũng là nghiệp chung của vợ chồng chị.Vậy nên vợ chồng chị cần thành tâm sám hối trước Phật,và sám hối thay cho con nữa.Vợ chồng chị cũng nên ăn chay,ít nhất 2 ngày trong tháng(nhiều hơn càng tốt ),đi chùa lạy Phật,làm các việc phước thiện,thường xuyên niệm Phật…tất cả những việc đó hồi hướng cho con.
   Việc này phải thường xuyên & lâu dài, chứ ko chỉ 1thời gian ngắn.Hy vọng với sự thành tâm của vợ chồng chị,1 thời gian sau cháu bé sẽ có sự chuyển biến tích cực .
   A DI ĐÀ PHẬT.

  • Hướng Đạo

   A Di Đà Phật
   Mình cũng không rỏ bệnh tự kỷ là bệnh gì? Nếu như là vong nhập vậy thì vong đó có hai khả năng là báo ân hoặc báo thù.

   Nếu là để báo thù thì chúng ta phải dùng tâm từ bi mà hóa giải. Có nghĩa là chúng ta sẽ ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, phóng sanh, in kinh ấn tống…rồi nguyện mang công đức có được mà hồi hướng cho họ để bù đắp lại lỗi lầm xưa. Bên cạnh đó mình cũng xin thay mặt con mà xin lỗi họ hy vọng rằng với tấm lòng chân thành của mình sẽ cảm hóa được họ.

   Nếu là để báo ân vậy thì cũng tốt nhưng mà tốt hơn hết chúng ta hãy nên khuyên họ buông xả vạn duyên mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chớ nên bám víu theo hoài như vậy.

   Bác sĩ chỉ có thể trị về thân bệnh mà thôi. Nếu bác sỉ trị không khỏi thì đó là nghiệp bệnh. Muốn hóa giải được nghiệp bệnh thì trong trường hợp này bạn nên thay mặt con mà ăn chay, niệm Phật, làm các việc thiện lành như phóng sanh, bố thí, cúng dường, in kinh ấn tống…rồi nguyện mang công đức ấy mà hồi hướng cho con. Quan trọng là bạn phải có niềm tin và tấm lòng chân thành còn nhiều hay ít là tùy vào khả năng. Nếu không có tiền thì nên lể Phật niệm Phật, tụng kinh, rồi nguyện mang công đức ấy mà hồi hướng cho con thì hy vọng sẽ chuyển được nghiệp. Bạn có thể tham khảo thêm ở các bài viết sau:

   1. Bé Hạnh Thoát Chết Nhờ Câu Niệm Phật
   2. Nhờ Công Đức Phóng Sanh Bé Mỹ Quân Được Bồ Tát Quán Âm Tiếp Dẫn Vãng Sanh
   3. Cháu Thoát Chết Nhờ Công Đức Niệm Phật Của Bà

   Nếu như con bạn đã nghe được hiểu được vậy thì bạn nên khuyên cháu niệm Phật cầu sanh Tây Phương nhé. Chỉ cầu sanh Tây Phương thôi chứ không nên cầu hết bệnh. Nếu thọ mạng hết thì sẽ được vãng sanh Tây Phương. Nếu thọ mạng còn thì không cầu hết bệnh mà tự nhiên được khỏi bệnh. Nếu chỉ niệm Phật để cầu khỏi bệnh thì Tổ Sư Thiện Đạo nói ví như mang pháp bảo giá trị liện thành chỉ để đổi lấy một cục đường.

   Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ để con bạn sớm được chuyển dử hóa lành, mau khôn chóng lớn nhé.
   A Di Đà Phật _()_

 46. Hải Yến

  Chim khôn hót tiếng rảnh rang
  Ngườikhôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe
  Thưa chư vị phật tử và các bạn đọc
  Cháu xin chân thành cảm ơn Bạch thầy đã mang nguồn tin quý giá đến với mọi nguời.
  cháu xin chân thành cảm ơn Bạch thầy ạ.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 9 = 11

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>