Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ Là Pháp Cứu Cánh Duy Nhất Liễu Thoát Sanh Tử Trong Đời Này

Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ Là Pháp Cứu Cánh Duy Nhất Liễu Thoát Sanh Tử Trong Đời NàyGần đây tôi nghe nói có rất nhiều người đề sướng Nhân Gian Phật Pháp, Nhân Thừa Phật Pháp, nội dung bên trong là đề xướng không cần tu hành chi cả, cứ tuỳ thuận vào bản năng của mình mà sống, thấy ác thì tránh, thấy thiện thì làm, cũng không cần phải thiểu dục tri túc cứ tha hồ mà hưởng lấy phước báo của mình. Nói đơn giản hơn thì là trong đời này chúng ta hưởng phước và tu phước để kiếp sau không mất thân người, người tu theo Nhân Thừa Phật Pháp là lấy cái này làm mục tiêu.

Nói thật thì đây không phải là pháp cứu cánh. Vì sao vậy? Vì thoát không khỏi lục đạo luân hồi. Nhờ kiếp này tu thiện tích đức nên kiếp sau đọc tiếp ➝

Thế Nào Gọi Là Thiện Hoặc Ác Trong Nhà Phật?

Thế Nào Gọi Là Thiện Hoặc Ác Trong Nhà Phật?Xưa có một nhóm các nho sinh đến tham vấn hòa thượng Trung Phong, thưa hỏi rằng: “Nhà Phật đưa ra thuyết nhân quả báo ứng như bóng theo hình, nhưng nay thấy người kia làm việc thiện mà con cháu họ không được hưng thịnh, lại thấy người nọ làm việc ác mà con cháu họ sung túc thịnh vượng. Như vậy, thuyết của nhà Phật thật chẳng lấy gì để làm bằng cứ cả.”

Hòa thượng Trung Phong đáp: “Khi cảm xúc trần tục chưa dứt sạch thì con mắt chân chánh chưa thể khai mở. Đối với việc thiện mà xem là ác, đối với việc ác lại xem là thiện, những việc như thế rất thường gặp. đọc tiếp ➝

Giúp Người Khác Thành Tựu Việc Thiện Công Đức Rất Lớn Lao

Giúp Người Khác Thành Tựu Việc Thiện Công Đức Rất Lớn LaoKhi ngọc còn trong quặng đá, mang vất bừa bãi ắt chẳng có giá trị gì hơn viên ngói hòn sỏi, nhưng nếu được mài giũa đúng cách, ắt trở thành ngọc khuê, ngọc chương (khuê là một loại ngọc quý, được làm thành dạng phẳng. Dùng ngọc khuê xẻ đôi ra thành ngọc chương) quý giá. Vì thế, khi thấy người khác làm được một việc thiện, hoặc gặp người có chí hướng tốt đẹp, hoặc tư chất có thể hướng thiện, đều nên hết lòng dẫn dắt chỉ bày, giúp cho người ấy thành tựu được những điều tốt đẹp. Hoặc vì người ấy mà ngợi khen, trợ lực, hoặc giúp sức duy trì [những điều tốt đẹp]. Nếu có ai vu khống người ấy, nên vì họ mà làm rõ đọc tiếp ➝

Người Tu Tịnh Độ Là Người Đã Tu Hành Trong Nhiều Kiếp Nhưng Vì Sao Vẫn Quanh Quẩn Trong Vòng Luân Hồi?

Người Tu Tịnh Độ Là Người Đã Tu Hành Trong Nhiều Kiếp Nhưng Vì Sao Vẫn Quanh Quẩn Trong Vòng Luân Hồi?Chúng ta ngày nay khi tiếp xúc với Phật pháp có thể tin được, có thể hiểu được, có thể nương theo những lời dạy của Phật trong kinh điển mà tu hành, thì đều chẳng phải tầm thường. Đức Phật nói đó đều là do đã từng tu hành trong nhiều kiếp thuở quá khứ. Đặc biệt là những người trong đời này có thể tiếp nhận pháp môn Tịnh Độ, nghe được Kinh điển của Tịnh Độ cùng với danh hiệu A Di Đà Phật liền sanh lòng vui mừng mà phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, đây là do từ vô lượng kiếp quý vị đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Quý vị thử nghĩ xem cái thiện căn này có sâu dày hay không? Rất sâu dày, chính vì thiện căn của quý vị đọc tiếp ➝

Người Thật Sự Tu Hành Là Người Như Thế Nào?

Người Thật Sự Tu Hành Là Người Như Thế Nào?Hiện tại rất nhiều người hiểu lầm. Cho rằng là gì? Niệm Phật là tu hành, lạy Phật là tu hành, tụng kinh là tu hành, niệm chú là tu hành. Có phải không? Chưa chắc. Miệng niệm A Di Đà Phật, trong tâm lại vọng tưởng, đó không phải gọi là tu hành. Như thế sao gọi là tu hành được? Cổ đại đức cho rằng: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét rách cổ họng cũng hoài công, đó chính là nói họ không phải là tu hành. Thực sự dùng A Di Đà Phật để tu hành, đó là sự việc gì? Trong tâm có Phật A Di Đà, trong miệng có Phật A Di Đà, đem tất cả những tạp niệm vọng tưởng đều buông bỏ hết, niệm cho hết nó, dùng một điều để đối phó tất cả vọng niệm, đây là tu hành, là thực sự tu hành. đọc tiếp ➝

Muốn Độ Chúng Sinh Thì Trước Hết Mình Đừng Ăn Thịt

Muốn Độ Chúng Sinh Thì Trước Hết Mình Đừng Ăn ThịtChúng sinh là do nhân duyên hòa hợp mà thành, từ mười hai nhân duyên mà biến thành người. Từ con kiến cho đến những thứ vi khuẩn đều là chúng sinh. Chúng ta không cần phải đi ra bên ngoài mà tìm chúng sinh, ngay trong tự tánh của mình cũng có vô lượng chúng sinh.

Khoa học hiện tại phát triển đã chứng minh rằng trong thân thể ngũ tạng lục phủ con người có vô số loại vi khuẩn và vi sinh trùng; như vậy có nghiã là có vô lượng chúng sinh. Khi con người ăn thịt loại động vật nào, thí dụ như heo, bò hay cá, thì trong đó có vô số loại vi khuẩn. Con người ăn loại thịt đó vào trong bụng thì tự nhiên đọc tiếp ➝