Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ

Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ

Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm ma chướng. Người không học phật, không biết hóa giải oán thù, vì vậy oan oan tương báo khổ không kham nổi. Người học Phật, đối với tất cả chúng sanh bất luận họ đến đòi nợ hoặc trả nợ đều khuyên họ niệm Phật, như vậy có thể chuyển tất cả thiện ác, oán thành pháp duyên, nhân tình thế gian cũng có thể chuyển thành pháp quyến thuộc tu hành mới được thành tựu.

Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhất là niệm A Di Đà Phật.

Để giúp các vị cư sĩ trong quá trình tu hành không bị chướng ngại, như lý như pháp, tiêu trừ nghiệp lực, cùng hội một thuyền, thuận qua bờ giác, dưới đây, tôi xin giới thiệu phương pháp tiêu trừ nghiệp lực của Trịnh Hạ Tường sư phụ như sau:

1. Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù.

Tôi tên (xxxxx), Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật tôi được kết pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu hành chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không lợi ích gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu hành chánh quả.

2. Quy Y Tam Bảo Cho Oan Gia Trái Chủ

Tôi tên (xxxxx), oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo không hiểu Quy Y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần)

Quy Y Phật
Quy Y Pháp
Quy Y Tăng.

Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn,
Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn
Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.

Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục,
Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ,
Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh
(niệm 3 lần)

Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật.

(niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý)

3. Niệm Xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Tâm Kinh Một Lần.

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha (3 lần)

4. Tụng Xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần.

Chú Vãng Sanh

Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa, tất đam bà tỳ
A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa tì ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Kệ Hồi Hướng

Nguyện đêm công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ tam đồ,
Nếu có ai thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ Đề,
Hết một báo thân này,
Đồng sanh cõi Cực Lạc

5. Lời Kết Thúc:

Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Chú Giải:

 1. Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác.
 2. Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu, đau chân hoặc các bộ phận khác trên thân thể không khỏe, có thể dùng phương pháp này.
 3. Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác, nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ vãng sanh, tức là hồi hướng cho họ rồi, phương pháp này linh nghiệm, xin quý vị đồng tu chứng nghiệm.

Trích Văn Phát Nguyện Sám Hối
Pháp sư Tịnh Không

166 Phúc đáp

 1. Ngọc Vũ

  Tôi muốn làm lễ giải trừ oan gia trái chủ tại nhà nhưng nhà tôi trật chội ko có bàn thờ phật thì làm thế nào vá xó nhất thiết phải mời thầy ko? Xin mọi người cho tôi biết vs ạ xin cám ơn mọi người A Di Đà Phật

  • Thanh Miền

   Chào bạn.
   Nếu mời được thầy thì càng tốt nhé! Bàn thờ Phật: nếu có lòng thành bạn chọn vị trí thanh tịnh cao trong nhà lập bàn thờ quan âm (ng ta ở phòng trọ nhỏ vẫn có thể lập bàn thờ phật được).

  • Trang

   @Thanh Miền mình muốn lập bàn thờ phật ở phòng trọ thì cần những gì ạ?

  • Hồng Thiện Đức

   Xin chào bạn, tôi cũng hok biết nhiều, nhưng tôi cảm nhận từ tâm, nếu bạn có lông lòng thì trong nhà bạn. Chỗ nào sạch sẽ, lấy một cái ghế, hoặc bàn rồi chứng bày lễ, hướng ra cửa, rồi tưởng Phật ở tâm rồi phát tâm mà niệm, Phật ở tấm lòng ở tâm bạn đó! A di đà phật!

  • Tạ quang bắc

   Con xin thầy chỉ dẫn cho con cách lễ sám giải oan gia trái chủ. Con đội ơn thầy lắm lắm.

   Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

 2. nguyễn thành

  Hôm nay xin chia sẻ với quý vị đồng học Phật, mấy ngày trước tôi bị đau răng, hê cứ ăn uống là răng bị đau buốt, từ khi dùng phương pháp sám hối này thì thật là mầu nhiệm thần kì bây giờ tôi ăn uống bình thường không bị đau nữa (tôi không hề dùng bất kì loại thuốc gì cả nhé). Chỉ cần quý vị thật tâm sám hối với oan gia trái chủ thì sẽ được linh nghiệm (hiệu quả tự bản thân mỗi người sẽ thấy). A Di Đà Phật, kính chúc tất cả quý vị sớm đạt được niềm vui và sự an lạc trong giáo Pháp của Phật.

  • Ngọc Vũ

   Chào bạn Nguyễn Thành mong bạn tư vấn giúp mình chút nhé. Mình cũng gặp nhiều ian trái trong cuộc sống vào trang này thấy mọi người chia sẻ cách sám hối giải trừ oan gia trái chủ.minh rất muốn làm nhưng vì nhà cửa chật trội ko có chỗ thanh tịnh để làm vậy có làm đc ko bạn? Và xin đc hỏi bạn có thướngl xuyên đi lễ chùa ko vì mình nghĩ người phật tử hay theo khóa lễ ờl chua sr biết cách lễ hơn còn mình tuy cũng là phật tử nhưng vì đi làm khuy sớm nên ít có thời gian theo khóa lễ ở chùa nên ko biết lễ chỉ biết đọc theo bài có sẵn có sao ko bạn? Mong bạn tư vấn dùm nha

  • nguyễn thành

   Chào bạn Ngọc Vũ, tôi ít khi đi chùa lắm, cách thực hành phương pháp sám hối này của tôi như sau: ngồi kiết già hoặc bán già miễn sao mình có được cái tâm nghiêm túc chân thành mà sám hối những tội lỗi với oan gia trái chủ trên thân, tâm bạn phải thật sự chân thật giống như mình phạm lỗi với ai mà xin lỗi họ vậy, rồi cứ niệm theo nghi thức đó cho đủ số lượng là được, ngoài ra chô tôi ở cũng không có bàn thờ Phật chi cả

 3. Ngọc Vũ

  Chào Phước Huệ. Tôi rất cảm kích trước sự gop ý trân thành và sáng suốt đó của bạn. Tôi cũng đã có lúc suy nghĩ như của bạn. Nhưng bạn ạ đã 3 lần tôi bàn vs chồng sưa nhà cho sạch sẽ nhưng a toàn lảng tránh hoặc tìm lý do thoái thác khiến cho tôi có suy nghĩ a ko muốn sống cùng mẹ con tôi nữa vì a vẫn thường xuyên lên nhà vợ cũ ăn uống vui chơi trên đó kể cả từ khi con tôi còn bé cũng vậy rất ít khi ở nhà chơi đùa cùng con mà chỉ qua quýt với con rồi lại lên đó. Tôi vì đi làm tối ngày nên cũng ít có thời gian cho gia đình bởi gánh nặng cuộc sống đè lên vai tôi. Tuy là ở nhờ nhà nhưng hỏng hóc cái gì bảo a đứng ra làm cubg ko làm tôi lại phải lo làm. Cũng đã nhiều lần t đặt vấn đề nếu thấy cuộc sống ngột ngạt thì 2 bên phải cởi mở lòng mình ra để tìm cách giải quyết thì a cũng ko có ý gì tôi thực sự bất lực chẳng biết nên thế nào mà hơn nữa 18 năm qua tôi cũng chưa nhập hộ khẩu về đó vì khi lấy a về thì hộ tịch cũ có tên vợ cũ đến kho anh làm hộ tịch ms thì a đưa tên em gái a hiện đang ở trong quê vảo trong hộ tịch tôi thấy vậy nên cũng thôi ko nhập về nữa và thực tâm tôi cũng ko hề buồn phiền vì ko đc cho nhà cửa mà có chăng tôi chỉ buồn vì chồng tôi ko đồng lòng đồng sức vs tôi. Mặc dù a làm ra kt nhưng cũng chỉ trách nhiệm phần nào vs đứa con còn mặc tôi tự lo xoay sở (ngược xuôi ngang dọc tốt xâul tùy mày tao chỉ có thế ) nên mệt mỏi lắm bạn PH ạ. Thân chào bạn cám ơn bạn rất nhiều

 4. Trang

  Mình bị tiếng nói bên tai 3 năm nay không biết cách nào chữa khỏi mong mọi người giúp mình với ạ?

  • Tran

   Bạn Trang đến Hương Lộ 80B, Đông Thạnh, Hóc Môn gặp Thầy Thiện Tín nha. Mong bạn có duyên với phật và sẽ hết bệnh.

  • Quý

   Xin hỏi chính xác Thầy Thượng Tín ở địa chỉ nào ở Hương Lộ 80B ạ?

  • Nguyễn Thị Thuý

   Chào b!
   Bạn hãy xin Thầy của m, đó chính là ng thầy của bạn đang chỉ cho bạn, có bất cứ vấn đề gì b đều có thể hỏi họ, xem vì sao lại bị như vậy hoặc alo cho C Trang: c ấy coa kha năng nhìn đc sđt của cô ấy là: ‭097 8830935‬ cô ấy rất tốt! Giúp ng vô điều kiện, những ai có duyên với Phật pháp! C ấy là ng có trí tuệ các b a!
   Cuoi cung Biết ơn các b đã có lòng tin với m! Và với c Trang! Ko ko có quảng cáo để kinh doanh hay buôn bán cái gì cà, t mách là vì lương tâm tôi! B hãy sáng suốt để ko bị rơi vào cảnh ngộ tiền mất tật mang nhé!
   Biết ơn bạn đã tin vào tôi!

 5. Võ thị tuyết lan

  Xin chỉ dẫn giúp tôi niệm sám hối oan gia thì sáng nào cũng niệm hết tất cả các phần trong bài à? Thời gian là bao nhiêu ngày ạ, xin cam ơn.

  • Khánh linh

   Có thời gian bạn nên niệm hết tất cả phần trong bài và ngày nào cũng niệm bạn nhé.Tuy nhiên,nếu quỹ thời gian eo hẹp thì trước khi ngủ bạn có thể nói chuyện tâm thức (theo phần 1 Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù)=> tối nào trước khi ngủ thì cứ làm vậy.Sau đó,thì bạn niệm hồng danh đức phật, bồ tát hay trì chú rồi hồi hướng oan gia trái chủ và gia đình nhé.Là mọi thứ sẽ được bình an.

 6. niệm A DI ĐÀ PHẬT quả thực linh nghiệm. Tôi đau dạ dày phải cúi lưng để đi, vậy mà sau khi niệm danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT tôi đã đỡ hẳn, niệm đến đâu đỡ đau đến đấy.Và đọc cách giải oan gia trái chủ theo cách trên tôi không còn đau nữ. Một bài viết rất bổ ích. Tôi vô cùng cảm ơn.

  • Phương trần

   Con chào các thầy và các phật tử, năm nay con 21 tuổi và con bị oan gia trái chủ theo con được 1 năm nay lúc nào người con cũng đau nhứt tay chân tê cứng, lưng thì nặng nề lạnh sống lưng. Càng về sau này bệnh tình con nặng hơn, cứ mỗi khi con nhắm mắt ngủ là bị đè và thấy vong nhìn con, dù ban ngày hay ban đêm cứ ngủ là con bị. Tâm trạng con bất ổn lúc này lúc kia,con mất ngủ nên sao nhã mọi việc con ko tập trung được gì cả. Mấy hôm nay con thành tâm sám hối trì kinh trong bài này. Và con mong mọi người cho con biết con phải làm gì để oan gia trái chủ thôi ko theo con để con có cuộc sống bình yên ạ. Con xin chân thành cảm ớn. A di đà phật!

  • Huỳnh Anh

   Con xin phép hỏi đức phật ạ con có duyên âm theo thì con phải như thế nào để hóa giải mong đức phật chỉ giúp con ạ! A di đà phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Huỳnh Anh,

   Bạn có thể hoan hỉ cho TN biết:
   – Hiện trạng của bạn hiện giờ ra sao VD: trạng thái tinh thần, sức khoẻ, tư duy, lời nói, hành động và khi ngủ?
   – Căn cứ vào đâu để bạn biết mình đang bị duyên âm theo?
   Mong bạn hồi âm.

  • Phạm Mỹ Hạnh

   Bạn hãy làm theo bài hướng dẫn ở trên bắt đầu từ: “Tôi tên (xxxxx), oan gia trái chủ trên thân tôi…”

 7. Nguyễn thị Tuyết Hồng

  Làm cách nào để biết mình đã niệm đủ 2000 danh hiệu A di đà phật ?

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Kính chào bạn Nguyễn Thị Tuyết Hồng,
   Bạn có thể lần chuỗi để biết, cứ một câu Phật hiệu thì lần một hạt, hoặc niệm 10 câu thì lần 1 hạt (đại khái là vậy, bạn thấy cách nào thuận lợi, thoải mái thì thực hành), cứ như vậy mà niệm đủ số Phật hiệu mà bạn muốn.
   Kính chúc bạn tu tập tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 8. Giang

  Nhà tôi có những chuyện tự dưng đưa đến như chồng phải mổ thay van tim tiền làm ra nhưng cứ có việc phải tiêu ngay cho tôi hỏi như vậy có phải gia đình tôi đã mắc phải oan gia trái chủ không và cách giải như thế nào tôi xin chân thành cảm ơn

  • Khánh linh

   Bạn Giang

   Mọi việc xảy đến đều có nguyên nhân của nó, không có việc gì là vô duyên vô cả, không có việc nào là nằm ngoài việc nhân quả. Sự việc đến thì hoan hỉ mà chấp nhận nó.Bên cạnh đó, bạn nên tu tập, mỗi tối đều nói chuyện tâm thức với oan gia trái chủ, trì chú để hồi hướng cho họ,mong được siêu thoát và bỏ qua. Mỗi ngày hãy trì chú,niệm phật để bề trên che chở, cuộc sống được an bình.

 9. Phúc Bình

  Oan gia trái chủ có thể hiểu là những vong hồn không siêu thoát, đeo bám tìm mọi cách để hãm hại người còn sống do những món nợ từ nhiều đời nhiều kiếp. Cách nào để hóa giải, trước hết phải tự mình tu tập có công đức hồi hướng đến các vị oan gia trái chủ, họ cảm thấy thoải mái rồi thì mới buông bỏ cho mình. Không phải một hai lần tụng kinh, niệm Phật, quy y mà được đâu ạ. Phải thật tâm tu tập, thời khóa công phu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cho đến mãn kiếp này.
  Có câu chuyện một cô trong đạo tràng, hiền lành dễ mến. Trong một buổi tham dự khóa lễ cầu siêu ở Chùa, vong nhập vào người khác mà nói lờicăm giận cô này vì đời trước hành hạ họ quá ác, làm bà chủ bắt trẻ ăn phân, đánh đập, cắt cổ cho đến chết. Vong trẻ này quyết theo trả thù, may mắn do cô có tu tập nên đến chùa đã được hóa giải và siêu thoát vê cõi lành. Như vậy có thể thấy đời nay mình có thể là người lành nhưng không gì đảm bảo ác nghiệp từ đời trước của mình đang đeo bám để bắt mình phải trả nợ.
  Mình phải thật tu mới có công đức để hồi hướng, chuyển hóa được oan gia trái chủ ạ.
  Đôi lời chia sẻ.
  Nam Mô A Di Đà Phật!

 10. Đàm Thị Kim Dung

  Hiện giờ cảm giác của tôi như có ai đeo bám mình,và tinh thần rất nặng nề và không thoải mái,như có ai cản trở những việc mình làm,và làm việc gì cũng k xong.Chả là ngày 14/9 tôi có xuống Chùa Ba Vàng dự khóa lễ cầu siêu cho vong linh và thỉnh oan gia trái chủ.đến lần thứ 2 tôi lại thỉnh tiếp,tổng cộng 2 lần là 12tr mà tôi thỉnh oan gia trái chủ.nhưng tôi mới cúng dường tam bảo đc 4,5tr,còn 7,5tr nữa tôi hẹn cúng vào những lần tiếp theo.sau khi thỉnh xong toi về nhà cũng tụng 49 ngày,nhưng do công việc bận rộn nên tôi hôm đọc hôm không.mấy ngày gần đây tôi thấy tâm mh k đc thoải mái,tinh thần nặng nề,k muốn làm việc gì.làm gì cũng k xong. Vậy mong quý Phật Tử chỉ bảo giúp tôi để tôi hóa giải đc oán kết với oan gia trái chủ để k đeo bám trên thân tâm tôi.tôi xin thành tâm sám hối.cho tâm thanh tịnh và lòng nhẹ nhàng hơn,công việc thuận lợi hơn.A di đà phật.

  • Khánh linh

   Bạn hãy làm như “Cách Giải Trừ Oán Thù Của Oan Gia Trái Chủ” của pháp sư Tịnh Không đã chỉ bảo. Còn nếu quỹ thời gian ít thì như Tôi đã chia sẻ trên đây cho bạn Võ Thị Tuyết Lan thì bạn có thể làm theo như vậy, nhưng với tấm lòng thành khẩn, nhất tâm nhé.. mong mọi thứ bình yên với bạn.

  • Hồng Thiện Đức

   A di đà phật, tôi đã đọc mẫu chuyện của bạn, cũng thật bi thương, tôi nhận thấy bạn đang phiền não ở tâm, tâm bạn phiền thì sau an lạc dc, mà sau bạn lại thỉnh vào mình bạn làm gì? Sau bạn hok đễ ở chùa cho các thầy tụng, dc nghe kinh nhiều dc mau giải thoát, còn bạn có lòng thì lúc nào rảnh rỗi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng, rồi hồi hướng cũng tốt mà!khi bạn hiểu rõ dc thì tâm bạn sẽ hok phiền não não, thì bạn sẽ dc an vui! Đừng làm những việc ngoài khả năng của mình nữa nha!chúc bạn thành công an vui,an lạc! A di đà phật!

 11. Ngô Đức Phong

  Xin hỏi ngày nào cũng làm hãy là chỉ làm một lần ạ?

  • Khánh linh

   Chào bạn

   Ngày nào mình cũng làm bạn nhé. Làm càng nhiều càng tốt bạn ạ.
   A di đà phật

 12. Dương thị phương

  Dạ. Cho con hỏi. Bài này có thể tự thỉnh tại nhà ạ và có cần phải thắp hương ngồi trước bàn thờ gia tiên niệm không ạ( nhà con k có bàn thờ phật và con muốn niệm trong phòng ) . Vì vậy con muốn hỏi phải thắp hương và ngồi trước bàn thờ để niệm ạ

 13. TRÂn LOI

  Cho con xin lời khuyên hai vợ cho con cùng tuổi 1985 lấy nhau đã có 2 cháu gái núc nhỏ 2vợ cho con đã chết đi sống lại và này 2 VC con làm nhà sống thì vợ con đổ bệnh nặng mà 2 VC hiền lành tốt bụng liệu đây có phải là oan gia trái chủ ko ạ cho chúng con lời khuyên ạ

  • Nguyễn Thị Lựu

   Bạn Trân Loi thân mến,

   Theo mình hiểu thì phàm phu như chúng ta từ vô thủy đến nay chẳng ai là không có oan gia trái chủ, chỉ khác một chút là người có nhiều người có ít, đủ duyên hay chưa đủ duyên để gặp nhau đòi nợ thôi. Điều quan trọng là chúng ta phải làm như thế nào để hóa giải những oán hận do chúng ta đã gây khổ đau cho họ trong đời này hay nhiều đời trước.

   Theo lời Phật dạy, chúng ta bị tai ương, bệnh tật là hậu quả của nghiệp sát hại chúng sanh. Trong trường hợp của vợ chồng bạn, mình khuyên vợ chồng bạn phải chí thành lạy Phật sám hối, tuyệt đối từ bỏ ăn thịt chúng sanh, quyết tâm trường chay; hàng ngày vì họ (những chúng sanh mà vợ chồng bạn đã giết hại-oan gia trái chủ-) mà tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, rồi hồi hướng tất cả công đức có được cho họ, cầu mong họ buông bỏ oán thù, sớm siêu sanh vào cõi lành.

   Hy vọng rằng vợ chồng bạn làm theo để sớm tiêu trừ nghiệp chướng, đời sống được an lạc thảnh thơi.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

 14. Nguyễn Yến

  Bạch thầy. Người thân trong gia đình con có đi chùa và thỉnh oan gia trái chủ và hết mấy chục triệu. Con là một người tin và luôn hướng Phật. Nhưng bản thân con thây như vậy không tốt. Vì nếu đúng là chùa thật thì không ai lại lấy tiền của chúng sanh. Dạ đấy là những suy nghĩ của con. Con kính mong thầy giải đáp khúc mắc giúp con với ạ. Con cảm ơn thầy.

  • linh

   mình cũng suy nghĩ giống bạn nên mình cũng suy nghĩ mãi không biết có nên đi thỉnh oan gia trái chủ không nữa. Cần lắm 1 lời khuyên.

   Đường Về Cõi Tịnh: Mong bạn hoan hỉ viết tiếng Việt đủ dấu để các liên hữu thiện theo dõi.

 15. Trung Đạo

  A Di Đà Phật

  Bạn Nguyễn Yến và bạn Linh,

  1/ Các bạn phải sáng suốt để phân định cho chính xác những việc sau:

  – Việc mất tiền để thỉnh oan gia trái chủ là bị ép buộc hay là việc tự tâm, tự nguyện? Nếu là do phía chùa ép buộc thì việc đó hoàn toàn không đúng pháp, nhưng nếu đó là nhân duyên để các bạn, người thân của các bạn có cơ hội cúng dường Tam bảo và làm các việc thiện để hồi hướng cho oan gia trái chủ thì việc đó nên làm. Tự phát tâm cúng dường khác với cưỡng ép, bởi tự phát tâm thanh tịnh thì có công đức phước báu, còn gượng ép thì chỉ có một chút phước mọn, nhiều khi còn bị tổn thêm phước và chuốc thêm hoạ.

  – Sau pháp cúng dường và pháp thỉnh oan gia trái chủ người thân của các bạn có sự chuyển hoá tốt đẹp không? Thông thường khi cúng dường, làm việc thiện mà còn khởi tâm so đo nhiều, ít, thiệt, hơn, hối tiếc việc làm thì việc cúng dường đó sẽ không đạt kết quả, bởi các oan gia trái chủ họ có thể đọc được tâm niệm của người thỉnh pháp oan gia trái chủ. Vì lẽ đó rất có thể các bạn cúng dường cả 100, 1000 triệu nhưng đều không kết quả, bởi tâm không thanh tịnh nên tiền sẽ mất và tật vẫn mang.

  2/ Việc thỉnh oan gia trái chủ là rất vi tế. Các bạn phải cân nhắc, tìm hiểu thật kỹ trước khi làm, vì bất cứ chuyện gì cũng đều có nhân có quả. Nhân tịnh, ắt quả tịnh, nhân bất thanh tịnh, quả ắt sẽ như vậy.

  3/ Những bạn luôn vị vong ốp, ngủ luôn bị người âm, quỷ, ma.v.v.. gây khó dễ, các bạn chớ nên hoảng sợ mà chỉ cần nhận biết: một là mình từng có thù, kết oán với chúng sanh này. Hai là mình có duyên với họ. Do vậy các bạn hãy phát tâm tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện từ 7 đến 21 ngày thật thanh tịnh để hồi hướng cho những chúng sanh này. Những ngày trì tụng cần phát tâm ăn chay và tránh ăn ngũ vị tân đặc biệt là hành, tỏi, hẹ, kiệu). Nếu các bạn làm với tâm chân thành và thân tịnh, chỉ ít ngày mọi chuyện sẽ được hoá giải.

 16. Như quỳnh

  A Di Đà Phật !! Ba con được các thầy tu Mật Tông nói rằng oan gia trái chủ đang đòi mạng, e rằng cúng kiếng cầu khẩn cũng ko tha. Đối với con ba con là tất cả, xin quỳ lạy chư vị có duyên lành giúp con làm sao để hồi hướng cho họ để họ tha mạng cho ba con. Trăm lạy ngàn lạy xin được giúp đỡ… ba con bây giờ ko còn nhiều thời gian nữa…

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Như Quỳnh,

   *Mong bạn chớ quá lo âu, bởi lo âu sẽ sanh hoảng sợ và phiền não, từ đó khiến tâm trí của bạn bị mê mờ. Bạn hãy thỉnh gấp quyển KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, nếu nhà có bàn thờ Phật thì càng tốt, không có thì đối trước bàn thờ Tổ tiên cũng không sao và phát nguyện như sau (phần in chữ nghiêng):

   Con họ, tên…Pháp danh (nếu có), hiện ngụ tại… hôm nay nguyện xin đối trước Tam Bảo và Tổ Tiên phát tâm trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN liên tục trong vòng 21 ngày không gián đoạn để hồi hướng cho cha con: họ, tên, pháp danh (nếu có) cùng các chư vị oan gia trái chủ nhiều đời, nhiều kiếp và ngay kiếp hiện tiền, hữu hình, vô hình cũng như các chư vị đang trụ trên thân cha con, khiến cha con phải sống trong hoảng loạn, khổ đau, điên đảo. Con biết từ vô thỉ kiếp tới nay vì cha con vô minh, mê mờ không tin nhân quả, không hiểu Phật pháp nên đã tạo ra không thể tính kể những nghiệp chướng tội với các chư vị, khiến cho các chư vị và thân quyến của chư vị đều phải sống trong khổ nạn, căm hận, đớn đau, oán thù, thậm chí tới mất cả sanh mạng. Nhưng đức Phật dạy: oán thù mà lấy oán thù để hoá giải thì chỉ chồng chất thêm oán thù, nhưng nếu oán thù mà dùng ân đức tu học để hoá giải, thì mọi thù oán đều được hoá giải. Vì thế hôm nay con sắm chút hương, hoa và đồ chay tịnh, đối trước Tam Bảo và bàn thờ Tổ tiên, phát nguyện trì tụng 21 ngày liên tục KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN để hồi hướng cho các chư vị cùng thân quyến của các chư vị cùng cha con, nguyện cho ca con cùng các chư vị cũng như thân quyến của chư vị đồng sanh tâm hoan hỉ, về trước Phật đài, nghe kinh, thỉnh pháp, buông xuống vạn duyên và thù hận, cùng với con nhiếp tâm tu học, niệm hồng danh A Di Đà Phật để sanh về Tây Phương Tịnh Độ.
   Con nguyện mong thập phương thường trụ Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Bổn Tôn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát đồng thuỳ chứng minh và gia hộ giúp cho cha con sớm biết hồi đầu hướng Phật, nguyện đoạn hết thảy việc ác, tu các pháp lành, hướng về Phật pháp đồng tu học để chuyển hoá nghiệp lực hiện tiền giúp cho các chư vị oan gia trái chủ cùng cha con có đủ phước duyên, siêu sanh và vãng về cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà, vĩnh ly sanh tử luân hồi.
   Phật dạy:
   Tội từ tâm khởi đem tâm sám
   Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
   Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
   Thế mới thật là chân sám hối.
   Con nguyện thay cha con (nếu cha bạn không đủ khả năng để tự sám hối) và mong quý vị cùng con phát lồ sám hối tam nghiệp để tịnh hoá thân tâm, siêu sanh tịnh độ:

   Đệ tử xưa nay thường tạo ác
   Đều do vô thỉ tham sân si
   Từ thân, miệng, ý mà khởi sanh
   Đệ tử chí thành xin sám hối
   Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

   *Sau khi sám hối phát nguyện xong thì bạn tiến hành tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN. Mỗi ngày tối thiểu phải tụng hết một quyển nhỏ (trong quyển lớn có 3 quyển: thượng, trung, hạ), khi tụng xong, kết hợp niệm Phật theo nghi thức có sẵn trong Kinh rồi hồi hướng cho cha bạn cùng các oan gia trái chủ của cha bạn và thân quyến trong gia đình, nguyện cho mọi người đều hồi đầu hướng Phật, tu học theo giáo pháp của Phật để chuyển hoá vận mạng, giúp cuộc sống thêm an lạc.

   Nếu bạn có thể chân thành và có niềm tin sâu sắc nơi Tam Bảo, TN nghĩ chỉ trong vòng 1 tuần, cha bạn sẽ có sự chuyển hoá.
   Chúc bạn tinh tấn.

 17. Hà Thị Bích

  Nam mô a Di Đà Phật tên con là Hà Thị Bích con ở Thạch Thành Thanh Hóa con xin thỉnh các thầy sự việc như sau con có đứa cháu gái năm nay cháu đã 7 tuổi cháu bị tăng động giảm chú ý tự kỷ hiện tại cháu không thể giao tiếp không biết có phải là do oan gia trái chủ không làm thế nào để giải cho cháu được gia đình chúng con đã đưa cháu đi khám chạy chữa từ lúc cháu mới 2 tuổi xin các thầy tư vấn giúp con phải thế nào con xin cảm ơn Nam mô a Di Đà Phật

 18. Hà Thị Bích

  Con cũng đã trì chú đại bi hơn 1 năm nay rồi tối con trì 21 biến sáng con trì 21 biến còn tụng kinh phổ môn nữa mà cháu con vẫn không có biến chuyển con mong chư thầy hướng dẫn cho con để con có thể làm được việc gì đấy cho cháu của con A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Hà Thị Bích,

   Chỉ có 3 nguyên nhân:

   *Nghiệp lực trên thân cháu bạn quá sâu dày.

   *Bạn trì chú Đại Bi nhưng thân-khẩu-ý chưa hoàn toàn thanh tịnh. Trì chú, niệm Phật thân, khẩu, ý phải tương thông với nhau, nghĩa là thân phải chánh toạ(không nghiêng ngả, không hôn trầm), khẩu phải rành rõ từng câu chữ, ý phải nhớ rõ từng câu chữ không có xen tạp ý niệm khác. Trong đạo gọi là tam mật tương ưng. Muốn vậy bạn phải thuộc lòng chú đại bi, khi trì chú, tuỳ sự dẻo dai của cơ thể bạn có thể ngồi kiết già, bán già, hay xếp bằng, hai tay kết đại định ấn của đức Bổn Sư Thích Ca hoặc kết cam lồ ấn của Quán Thế Âm. Khi kết ấn này và trì chú trong chánh niệm bạn sẽ phát huy được năng lực câu chú. Quan trọng hơn: Khi trì, tâm khởi từ bi hướng về người cháu trong suốt khi hành trì. Sau thời công phu, hồi hướng cho oan gia trái chủ của người cháu, nguyện cho họ buông bỏ oán thù, cùng nhiếp tâm tu học, tiêu trừ nghiệp chướng để cùng người cháu sanh về Tịnh Độ.
   Tại sao khi hồi hướng đều nên nguyện sanh về Tịnh Độ? Bởi phần lớn chúng sanh tạo nghiệp, khi nhân duyên chín mùi, quả trổ, nếu chỉ mong cầu cho khỏi bệnh, ắt oan gia trái chủ sẽ không chấp nhận và họ sẽ tìm cách gây trở ngại=bệnh tình thêm nặng. Nhưng khi mình buông hết mọi chuyện, nguyện vãng sanh=họ sẽ buông tha=bệnh sẽ dần chuyển hoá.

   *Người cháu bạn không có thiện căn với Phật pháp, vì thế hàng ngày bạn tu học, hồi hướng người cháu đó không có cảm ứng. Nếu đó vậy thì là khó trong khó. Bởi bạn không thể ăn, uống thế cho cháu bạn được.

   Bạn nên quán xét lại cả 3 điều để tìm pháp hữu hiệu nhé.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Hà Thị Bích!

   Thứ nhất, việc trì Kinh niệm Chú hồi hướng cho bé gái nên được thực hiện bởi cha mẹ của cháu sẽ dễ tương thông hơn.

   Thứ hai, nên cần xuất tiền của, mỗi tháng (một tháng 1 lần hoặc 2 lần nhiều hơn càng tốt…) phóng sanh, in ấn Kinh sách.

   Việc thứ hai rất quan trọng. Tại sao vậy? Bởi con người khi bước vào việc hành trì Phật pháp, ban đầu thì có tâm tốt tinh cần, nhưng lâu dần thì sanh tâm thất thối, dù có gắng duy trì thì tâm không thanh tịnh nên không được cảm ứng; con người tạo nghiệp sâu dày nếu muốn chuyển nghiệp thì cần có lòng thành mà kiên trì hành trì Phật pháp miên mật, chẳng thể trong thời gian ngắn mà chuyển hóa được. Vậy nên các công đức trợ hạnh như phóng sanh, in ấn Kinh sách định kỳ sẽ giúp có thêm định lực trong việc hóa giải ác nghiệp (những ai hay làm các việc công đức này sẽ cảm nhận được). Đặc biệt là phóng sanh, nếu siêng năng thực hành với lòng hoan hỷ MD chắc chắn bệnh của cháu bạn sẽ được chuyển hóa. Vấn đề vẫn là nơi gia đình, nhiều người có tin nhận, nhưng lại sợ tốn kém, tiết tiền nên không thực hành được- và một khi chúng ta vẫn ôm khư khư tiền của, chẳng chịu buông xả cái tâm tham xuống thì ắc là lòng không thành khẩn nên việc niệm Phật tụng Kinh làm sao mà được cảm ứng.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 19. Hà Thị Bích

  Con cảm ơn chư thầy có lẽ là con chưa đủ duyên mà sau khi trì xong con lại chỉ hồi hướng công công đức cho cháu của con mà không hồi hướng cho oan gia trái chủ không xin cho oan gia trái chủ vãn sinh về tịnh độ nay con sẽ theo hướng dẫn cách của chư thầy tiếp tục trì vì trú đại bi con đã thuộc làu làu trú vãn sinh con cũng thuộc cháu con nó cũng thuộc chú đại bi như vì nó mắc bệnh nên lúc nó thích thì con bảo nó cũng trì được một một ít khi con đưa cháu lên chùa cháu lạy Phật rấ tốt vậy con vẫn kiên trì, trì chú đại bi và nay con lại trì 108 biến chú dược sư để nhờ chư phật gia hộ cho cháu của con mong các chư thầy hướng dẫn cách giúp con để con giúp cháu của con chuyển hóa con vừa phải dạy cháu của con học vừa phải cho cháu đi học lớp đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ, để mong ngày nào cháu con khỏi bệnh con rất mong chư thầy giúp đỡ con con cảm ơn chư thầy nhiều nam mô a Di Đà Phật

 20. Hà Thị Bích

  A Di Đà Phật hàng tháng con vẫn phóng sinh đều đều khi đến chùa không nhiều thì ít con đều công đức với lòng hoan hỉ cháu của con nó có cảnh ngộ mẹ cháu bỏ cháu từ lúc cháu mới 8 tháng tuổi con trai con đưa bé từ trong nam cho con nuôi bé khi bé được 1 năm tuổi không thấy bé nói được tiếng nào con cảm thấy bé không bình thường và con lên mạng tìm hiểu con đã biết bé bị tự kỷ gia đình con đưa bé đi chữa nhiều nơi nhưng cũng không tiến triển là bao cơ duyên lại đưa con và bé đến với Phật pháp nhiệm mầu và từ ấy đến nay con tin vào Phật pháp con sẽ cố gắng phóng sinh nhiều hơn A Di Đà Phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Hà Thị Bích!

   -Từ giờ thay vì đưa cháu đi chạy chữa nhiều nơi tốn kém chi phí, bạn nên dùng số tiền của đó để làm các việc phước lành.

   -Cháu bạn có thể lạy Phật, lại còn chịu đọc và thuộc Chú Đại Bi khi cháu mới 7 tuổi thì không hề đơn gian, hẳn cháu có thiện căn rất lớn với Phật pháp. Vậy nên bạn không cần quá lo lắng cứ từ từ mà tinh cần tu hành, nếu mang tâm lý nóng vội e là dễ sinh tâm thất thối.

   -Bạn hãy dạy cháu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng trí huệ, nếu hàng ngày niệm vô lượng trí huệ thì trí huệ sẽ được khai mở.

   -Bạn chớ nên tụng nhiều loại Kinh, Chú. Có duyên, có lòng tin với Kinh Chú nào bạn cứ theo ấy mà trì tụng. Nếu khởi nghĩ tụng nhiều loại Kinh Chú của nhiều vị Phật- Bồ Tát sẽ được nhiều vị Phật- Bồ Tát gia trì nên mau chuyển nghiệp- nghĩ như vậy là sai lầm rồi; ví dụ một cách mộc mạc như thế này: bạn chỉ cần một giọt nước nhưng lại muốn đến nhiều biển chỉ để lấy giọt nước ấy; cũng vậy sức thần thông và lòng từ bi, trí huệ của mỗi vị Phật- Bồ Tát là vô lượng vô biên không ngằn mé, thấy chúng sanh khổ nạn thì đều muốn cứu vớt nhưng được hay không là do biệt nghiệp của mỗi chúng sanh có sai khác, và tự thân chúng sanh mới có thể chuyển nghiệp của chính mình, Phật- Bồ Tát chỉ là Thầy soi sáng, chỉ âm thầm gia bị mà thôi. Vậy nên, Phật mới dạy con người phải làm lành, giữ gìn các giới cấm, tu thập thiện nghiệp, siêng năng tu hành cầu giải thoát. Nếu chúng ta vừa niệm Phật, tụng Kinh, trì Chú nhưng vẫn tham cầu một cuộc sống với đầy đủ ngũ dục, từng ý khởi lên đều là tham, sân, si-thì việc hành trì Phật pháp thực sự không phát huy công năng, tu ấy gọi là tu giả. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, từng giây từng phút đều phải sửa, khởi lên niệm ác thì liền nhận biết và sám hối, thân khẩu ý đều thiện lành, thanh tịnh; làm được như vậy thì sẽ được sự cảm ứng của Phật vì tâm này là tâm Phật, Phật cùng Phật đạo đồng.

   Chúc bạn sớm tỏ ngộ!

   Nam Mô A Di Đà Phật

 21. Hà Thị Bích

  Dạ con cảm ơn chư thầy. Nam mô a Di Đà Phật

 22. Nguyễn Thị Thu Sương

  Dạ bạch thầy khoảng thời gian gần đây con không thể tập trung làm việc, mà con đang chăm chú làm vuệc thì con không biết từ đâu đến lại khỏi ý, từng câu chữ trong đầu con có ý xúc phạm phật pháp. Nhưng con là phật tử từ nhỏ, con đã biết đi chùa quy y, hay đọc kinh nghe pháp, con phần nào cũng hiểu về phật pháp. Mỗi lần như vậy con rất hoảng sợ và con luôn đấu đá lại cái ý nghĩ xấu xa này, con rất đau đầu và khổ tâm. Thỉnh thoảng con có thời gian rảnh là con về chùa tụng kinh, có lúc con hồi hướng công đức cho họ, nhưng có lúc con lại quên hồi hướng. Con không biết như vậy có phải là oan gia trái chủ đang theo con đòi nợ không ạ? Xin quý thầy giải thích và cho con hướng giải quyết ạ. Con thành tâm sám hối về tội lỗi và nghiệp báo mà con đã gây ra trong đời này và trong nhiều kiếp vị lai, con chỉ mong họ sẽ sớm giác ngộ tu tập để được vãng sanh tịnh độ. Bây giờ thân tâm con rất rối bời, con muốn được thanh tịnh để tu tập hồi hướng công đức cho họ ạ. Xin quý thầy giúp con với ạ. Nam mô A Di Đà Phật!

  • Mình cũng bị vậy . Lúc đầu mình sợ lắm . Nhưng có ng đã chỉ cho mình cách này , hy vọng sẽ có ích cho bạn :nếu muốn nhanh chóng chấm dứt hiện tượng này, bạn nên trì tụng chú Đại Bi ngày 21 lần, khi bạn hành trì tinh nghiêm chú Đại Bi, các vị hộ pháp sẽ tới bảo hộ bạn, và đỡ bị hiện tượng này
   bạn theo bài sau, vừa trì chú, vừa sám hối – phát nguyện, hiệu quả tăng nhiều lần . bạn có thể xem video dưới đây và làm theo
   http://nhanqua.com.vn/nghi-thuc-sam-hoi/

 23. Con xin cảm ơn

  A Di Đà Phật. Anh trai con bị bệnh tâm thần ,lúc tỉnh lúc ngộ, bỏ nhà đi đã hơn 2 năm rồi, không có ai biết tin tức gì hết, gia đình cũng đã làm nhiều lễ , đi xem nhiều nơi mà vẫn không được. Vậy có cách nào để tìm anh con về, chữa bệnh cho anh con được không ạ. Con mong hồi âm từ thầy. Con xin cảm ơn

  • Lăng Nghiêm

   A Di Đà Phật,

   Theo ý của LN nghĩ, đã 2 năm rồi mà chưa tìm được người, thì việc này dường như quá khó… vậy phải nuơng nhờ vào sức gia trì của Phật, Bồ Tát mới mong có cơ hội tìm gặp lại anh trai.
   LN nghĩ gia đình nên đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát mỗi ngày hoặc kinh A Di Đà, và niệm Phật Di Đà và Quán Âm Bồ Tát mỗi ngày vài tiếng, để hồi hướng cầu nguyện cho gia đình sớm tìm được anh trai. Tụng kinh và niệm Phật hồi hướng như vậy, trước là để cho anh trai được bình an, vì anh ấy bị bệnh mà lại thất lạc, chúng ta không biết anh ấy bây giờ ra sao? Có bình an không.. nên trước là phải mong cho anh ấy bình an khỏe mạnh, sau đó rồi mới có cơ hội tìm gặp lại…

   Còn nếu gia đình có điều kiện, nên rộng chi ra một số tiến lớn để phóng sinh, in kinh điển quyên vào chùa, bố thí tiền vào những chỗ người nghèo/bệnh, hoặc làm các phước thiện khác, để tạo ra phước lớn, cầu mong sớm tìm được anh trai. Làm các việc phước thiện như vậy, Trời đất quỷ thần đều cảm động, nhất định sẽ khiến gia đình sớm ngày tìm gặp anh trai. Còn nếu chỉ tự gia đình tìm kiếm, e là biển người mênh mong, tìm ở đâu ra được? Còn nếu làm phước lớn, tụng kinh niệm Phật, thì nuơng vào sức gia trì của Phật, cũng như phước lớn mà gia đình tạo ra, thì may ra có thể khiến việc khó khăn này, dễ được thành tựu.
   Đặc biệt là việc phóng sinh, nếu đi đến các chợ, và những nơi súc sinh sắp bị giết chết, mà mua về để phóng sinh cứu mạng họ, phóng được số lượng càng lớn thì có cầu nguyện gì cũng dễ được thành tựu như nguyện bạn nhé!!

   Bạn chỉ nói là ”gia đình làm nhiều lễ, đi xem nhiều nơi”, nhưng các bạn có bao giờ đăng hình anh trai lên báo hay internet không? Nếu bạn chọn làm các việc như tụng kinh, phóng sinh, thì nên đăng hình lên báo hoặc internet và để lại số đt, vì lỡ có duyên lành, người nào đó nhìn thấy anh trai ở đâu đó, thì sẽ liên lạc với gia đình… LN có vài lời khuyên như vậy, mong gia đình sớm hội đủ duyên lành, để hội tụ cùng anh trai.

   Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

 24. nguyễn thị thu uyên

  Nam Mô A Di Đà Phật! Con xin cảm ơn lòng tác phúc của thầy… Nhân đây, con xin thầy bố thí chỉ giúp con giúp con hóa giải những vướng mắc trong lòng. Thưa thầy con hay lúc ngủ sâu con hay nghe có tiếng nói bên tai nói nhiều, nhưng con lại không lưu tâm được mấy. Và con sinh năm Bính Tý 1996, con có một vong khoảng tầm 700 tuổi theo và đã có 7 con âm với con, con bị mất 7 vía tình trạng sức khỏe con rất yếu, sinh khí trong cơ thể rất yếu và con dễ bị ốp nếu con đồng ý.. Thưa thầy thầy có thể cho con lời khuyên được không ạ? Con đã lên chùa gần nhà và sư thầy nhốt nhưng vong phá ra được và về tìm con ạ… con xin cảm ơn thầy, Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Hạnh Nhân

   A Di Đà Phật

   Bạn Thu Uyên!

   Hạnh Nhân chỉ là người niệm Phật, xin có lời khuyên cho bạn như sau:

   Thứ nhất: làm sao bạn biết được có một người cõi âm 700 tuổi theo bạn? Nếu lời này của một ông thầy bói nói ra thì không đáng tin cậy và có “7 con âm” với bạn thì càng là chuyện mê tín.

   Thứ hai: “Bói ra ma, quét nhà ra rác” chính tư tưởng mình bị người cõi âm theo nên tâm bạn lúc nào cũng lo âu, sợ hãi,… tâm bất an thì thân thể không khỏe mạnh được.

   => Muốn thân an thì tâm phải an. Đầu tiên bạn phải loại bỏ ý nghĩa bị người âm theo, tất cả những gì bạn kể “có một vong khoảng tầm 700 tuổi theo và đã có 7 con âm với con, con bị mất 7 vía” là hết sức hoang đường. Muốn hoàn toàn không bị bói toán mê hoặc bạn phải sống theo Chánh kiến bằng cách tìm học Phật pháp. Ban đầu bạn nên đọc Kinh Nhân Quả Ba Đời https://daitangkinh.net/?f=Kinh-Nhan-Qua-Ba-Doi, kế đó bạn đọc cuốn Uy Nghi Phật Tử Tại Gia http://phaphoc.com/uy-nghi-danh-cho-nguoi-phat-tu-tai-gia/, Bước Đầu Học Phật https://thuvienhoasen.org/a10509/buoc-dau-hoc-phat. Nếu bạn chịu khó đọc và ti mỉ thâu nhận từng dòng từng ý, ắc bạn sẽ sáng rõ và vấn đề mà bạn đang gặp phải cũng sẽ không còn nữa

   A Di Đà Phật

 25. Tuệ Tâm

  Nam mô a di đà Phật, xin các bạn Phật tử cho mình hỏi một việc, mong các bạn hoan hỷ giúp mình nhé: Hai vợ chồng mình là bác sỹ nhưng mình ko chữa đc bệnh cho con mình: con trai mình năm nay 28 tuổi bị bệnh trầm cảm cách đây khoảng 10 năm, giờ cháu đã có vợ và con rồi nhg trong suốt gần 10 năm qua gđ mình đã cho cháu đi khám và chữa khắp nơi nhg bệnh vẫn ko khỏi , mình chữa cả đông tây y và tâm linh, thg giêng năm 2019 vừa rồi mình cũng cho cháu về chùa Ba vàng để thỉnh oan gia trái chủ xong cũng về nhà tu tập 49 ngày theo sự hướng dẫn của nhà chùa thì triệu chứng đau chói một điểm ở trên đầu đã hết nhg hiện tại cháu vẫn thấy trong ng luôn mệt mỏi , mất tập trung , mất năng lượng,muốn làm việc mà ko làm đc, nặng đầu , nặng ng, khó chịu. cháu rất có tâm với Phật pháp , cũng hay niệm Phật nhg dạo này cháu thấy mệt mỏi đến mức niệm Phật cũng thấy khó khăn ah.Vậy mong các quý Phật tử hoan hỷ giúp đỡ gđ mình với ah, xin trân thành cảm ơn mn.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Tuệ Tâm,

   *Bạn không nên khởi ý niệm pháp thỉnh oan gia trái chủ không hiệu quả. Bởi oan gia trái chủ có nhiều tầng, hạng và rất phức tạp. Nếu họ có sự oán thù sâu nặng với con trai bạn thì không dễ gì một vài lần thỉnh cúng mà họ dễ dàng buông tha. Theo thiện ý của TN, gia đình bạn nên tiếp tục làm pháp thỉnh oan gia trái chủ cho con trai thêm 21 ngày liên tục.
   Quan trọng:
   – tâm phải chí thành;
   – lễ cúng phải thanh tịnh, không được cúng đồ mặn.
   – người cung thỉnh oan gia trái chủ phải thực sự phát lồ sám hối nghiệp chướng sâu nặng của mình, nguyện đoạn hết thảy ác, tu hết thảy các pháp thiện và nguyện tịnh tâm tu học để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, nguyện cho họ đồng phát tâm tu học theo để cùng sanh về Tịnh Độ.
   – Nhất quyết không được khởi niệm nghĩ mong cho họ mau chóng rời khỏi thân mình để mình khoẻ mạnh trở lại, vì nếu khởi niệm này sẽ khiến oan gia trái chủ nổi sân và sự thù oán sẽ thêm sâu nặng.
   Riêng con trai bạn, phát tâm tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN trong vòng 1 năm. Mỗi ngày phải dành thời gian tối thiểu là 2 giờ (tốt nhất là sáng sớm) để tụng 1 quyển kinh nhỏ (quyển lớn có 3 quyển thượng-trung-hạ), kết hợp niệm Phật, theo nghi thức trong kinh.
   Trước khi niệm Phật con trai bạn nên có lời khai thị cho oan gia trái chủ như sau:

   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
   Nam Mô A Di Đà Phật
   Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
   Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh

   Con đệ tử tên là…Pháp danh…sinh ngày…ngụ tại…vì con vô minh, mê mờ nhân quả, từ vô thỉ kiếp tới nay sống trong điên đảo, vọng tưởng, tạo ra vô cùng nghiệp chướng tội. Những tội của con nếu có hình tướng, khắp cõi hư không cũng không có nơi nào đủ để chứa đựng. Nhờ ơn Tam Bảo, nhờ ơn dưỡng dục của cha mẹ, con được biết đến Phật pháp, hiểu được nhân quả báo ứng tơ hào không sai lệch. Con thấy hổ thẹn và ân hận vô cùng vì những nghiệp tội con đã vô minh tạo nên. Hôm nay đối trước Tam Bảo con xin một lòng phát lồ sám hối hết thảy mọi tội lỗi, tội chướng, cho dù nhỏ như vi trần mà con không nhớ được con cũng xin một lòng sám hối. Nguyện từ nay về sau đoạn hết thảy việc ác, tịnh tâm tu hết thảy pháp thiện, hàng ngày trì tụng KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN, niệm Phật để hồi hướng tận hư không giới chúng sanh đang sống trong khổ nạn, nguyện hồi hướng cho hết thảy chư thiện bồ tát oan gia trái chủ từ kiếp vô thỉ đến nay, cho dù chư vị là hữu hình hay vô hình, trên thân hay ngoài thân con, con cũng xin chí thành hồi hướng cho hết thảy chư vị cùng cha mẹ, sư trưởng, cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc đã khuất và hiện tiền, đồng nương theo giáo pháp của Thế Tôn, nhiếp tâm cùng con niệm Phật để đồng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, làm quyến thuộc bồ đề, vĩnh ly sanh tử luân hồi.
   Nguyện những lời sám hối này được Phật lực gia trì vang tận hư không giới, giúp cho thập pháp giới chúng sanh đồng nhiếp tâm tu trì, đồng sanh về Tịnh Độ.
   Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh
   Nam Mô A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh
   Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh

   Sám hối xong, thì phát tâm niệm Phật. Khi thỉnh oan gia trái chủ, chắc chắn họ sẽ có mặt, do vậy mọi ý niệm phải thật thanh tịnh để làm biểu pháp, giúp cho họ thấy tâm sám hối của mình thì mới có diệu dụng.

   *Hàng ngày, ngoài giờ công phu, còn thì mọi nơi chốn đều phải luôn niệm A DI ĐÀ PHẬT để giúp tâm thanh tịnh, các oan gia trái chủ họ cũng niệm theo, nhờ Phật lực, họ sẽ dần chuyển hoá tâm oán thù mà buông bỏ để siêu sanh.

   *Mọi chuyện không được gấp gáp, hay cưỡng cầu mà chỉ nên chí thành vì tha nhân mà làm, ắt sẽ có sự chuyển hoá.

   Chúc con trai bạn tinh tấn tu học để chuyển hoá nghiệp, giúp gia đạo thêm an lạc.

   TN

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Tuệ Tâm thân mến!

   MD cũng có một đứa em trai bị trầm cảm, song so những gì bạn miêu tả về tình trạng bệnh của con trai thì em trai của MD nặng hơn rất nhiều. Vì em trai không có khả năng đọc Kinh, niệm Phật để giải nghiệp nên MD đành phải phát nguyện thay em đọc tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện 49 bộ, đến nay vẫn chưa đủ hết 49 bộ, nhưng MD nhận thấy cũng có một ít chuyển biến tốt. Vì em trai MD có nhận tiền trợ cấp người khuyết tật, dù không bao nhiêu nhưng MD vẫn trích 1/4 số tiền để ấn tống Kinh sách cho em.

   Với con trai Tuệ Tâm, con tin Phật pháp và chịu niệm Phật thì việc hóa giải bệnh nghiệp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuệ Tâm hãy đọc kỹ phúc đáp của tiền bối Thiện Nhân đã viết và cố gắng kiên trì hành theo, nếu thành tâm hành đúng như vậy chắc chắn không lâu sau sẽ có kết quả tốt.

   Cố gắng lên nhé!

   Nam Mô A Di Đà Phật

 26. Hồng Nhung

  A Di Đà Phật!! mong các Phật tử ở đây hoan hỷ giúp đỡ mình ạ!! chồng em cách đây hơn 1 năm thì có nhiều biểu hiện lạ lắm. Em cũng đi xem thầy này thầy kia: khoảng 4 tháng đầu thì các thầy đều nói bị bùa, sau đó thì lại nói vong âm theo. Thời điểm hiện tại là đã hơn 1 năm rồi thì lại được báo có oan gia trái chủ muốn đòi nợ. Bản thân em là người vợ cũng cảm thấy hoang mang, mất phương hướng khi ko thể xác định rõ bệnh tình của chồng em. Cầu nguyện em cũng đã làm, tụng kinh em cũng đã làm, kêu mẹ Quan Âm giúp đỡ em cũng thỉnh cầu nhiều và hầu như mỗi ngày nhưng dường như ko được kết quả. Vậy mọi người có thể giúp em làm thế nào để xác định được chồng em bị sao ko ạ??
  Chồng em & gia đình bố mẹ chồng đều ko có tin tâm linh ạ.

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Hồng Nhung,

   Bạn có thể cho TĐ biết một số dữ kiện về chồng bạn:

   1/ Chồng bạn làm việc trong lĩnh vực nào?
   2/ Mối quan hệ của chồng bạn với đồng nghiệp, bạn bè, người thân trước khi bị bệnh ra sao?
   3/ Biểu hiện trước khi bị bệnh như thế nào?
   4/ Biểu hiện trong lúc bị bệnh của chồng bạn ra sao?
   5/ Trong 3 biện pháp tụng kinh, cầu nguyện, cầu Quán Thế Âm, biểu hiện nào có tác dụng tích cực nhất?

   Bạn đừng cho chồng đến những nơi bói toán, hay những nơi thờ đồng cốt, đình, miếu vì những nơi này không mang lại lợi ích cho việc chuyển hoá bệnh.

  • Hồng Nhung

   Dạ thưa anh Trung Đạo!
   Chồng em là 1 kiến trúc sư a. Công việc ko cạnh tranh với ai ạ
   Chồng em là 1 người sống nội tâm khá ít nói , hiền làng tốt bụng hay giúp đỡ người khác
   Nếu có ai gây sự với chồng em thì chồng em cũng bỏ đi coi như ko nghe ko biết chứ ko có tính đôi co, phải tranh luận cho ra đúng sai ạ
   2 vợ chồng em thì sinh sống & làm việc ở nước ngoài.
   9/2017 về VN công tác
   8/2018 quay lại nơi đang sinh sống
   Trước khi về VN thì yêu + thuơng vợ. Ai ai cũng thấy điều đó, ngay cả bố mẹ chồng cũng nói là yêu thương vợ hơn cả bố mẹ
   Sau khi về VN & quay lại bên đây thì như 1 con người khác
   Chồng em thấy em ở đâu là xa lánh em, tránh né em nhất có thể, ko ăn chung ko ngủ chung. Nếu em có cố tình chạm vào người hay muốn ôm chồng em thì chồng em đều đẩy em đi.
   Bất kể điều gì em nói ra cũng khiến chồng em khó chịu, bực bội, dù chỉ là lời nói bình thường ví dụ em nói chồng em cho con ăn cơm đi,chồng em cũng rất miễn cưỡng, và thở dài nhăn nhó mặt mũi mới chịu làm….
   Bản thân em thì em cũng ko hiểu biết & chuyên sâu lắm trong việc tụng kinh niệm Phật
   Duy là em rất năng đi chùa. Em thích đi chùa, em hay cầu xin đức Phật & Mẹ Quan Âm che chở, gia độ cho gia đình, điều lành mang đến điều dữ mang đi, cầu xin sức khỏe & bình an
   Từ ngày chồng em xa lánh em đến nay cũng hơn 1 năm rồi ạ
   Chồng & gia đình em đều ko có tín ngưỡng & tâm linh. Ko đi chùa chiền cúng kiếng ko bói toán thầy bà gì hết ạ

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Hồng Nhung thân mến!

   Đọc phúc đáp của bạn có sự đồng cảm vì chúng mình cùng là phụ nữ nên chia sẻ cùng bạn.

   Theo như bạn kể từ ngày chồng xa lánh bạn đến nay đã hơn một năm rồi, vậy trong thời gian đó anh ấy chỉ lạnh nhạt, xa lánh hay có bất kỳ hành động nào bất thường hơn nữa không? Chúng ta dùng phương pháp loại trừ thì cũng có thể phần nào đoán ra được hiện trạng của chồng bạn.

   -Bị yểm bùa: Mục đích của người bỏ bùa nhằm dụ dỗ tiền bạc, chiếm đoạt của cải; hoặc có mối thâm thù sâu nặng muốn đối phương sống dở chết dỡ. Xưa kia, ở Việt Nam thì chỉ có khu vực miền Nam, số ít dân tộc Khơ me, Chăm có khả năng dùng bùa ngải, nhưng hiện nay hầu như không còn nữa.

   -Bị oan gia trái chủ báo thù: phần lớn là thân thể bị đau đớn bởi bệnh tật; hoặc cũng có trường hợp đầu óc không tỉnh táo, mê sảng, nói sảng, không điều khiển được hành vi; hoặc làm những việc quái dị.

   Nếu chồng bạn loại trừ hai nguyên nhân trên thì cũng có thể anh ấy đang bị tâm bệnh. Trên diễn đàn này đã từng có cô gái chia sẻ về câu chuyện: chồng bay về Việt Nam làm việc, sau đó cũng bay về với vợ con nhưng anh ta chỉ trở về cái xác thân, còn tâm hồn của anh ta đã ở lại với cô gái Việt mà anh đã quen trong thời gian công tác ngắn hạn. MD nói ra điều này cũng rất sợ làm bạn tổn thương, song đối diện với thực tế chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, nếu không sẽ lầm lạc vào trong tà kiến mê tín dị đoan, vừa tốn công tốn của vô ích. Bạn hãy cứ suy ngẫm mà xem, nếu có câu trả lời hãy viết phúc đáp cho các đạo hữu ở đây biết nhé!

   Nam Mô A Di Đà Phật

 27. Tuệ Tâm

  Tuệ Tâm xin trân thành cảm ơn Thiện Nhân và Mỹ Diệp đã có nhg lời khuyên và hướng dẫn gđ tu tập, cần lắm những tấm lòng từ của quý vị.xin cho TT hỏi thêm một chút:Hiện tại TT và con dâu cũng đg hàng ngày làm mâm cơm chay và thành tâm làm lễ sám hối OGTC, vì con trai TT đg đi học ở xa và việc học cũng đg rất khó khăn vì ng lúc nào cũng thấy nặng, mất tập trung nên việc hàng hàng ngày tự tụng kinh là Khó có thể làm đc,vậy TT có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng thay con trai mình đc ko ah?Hiện tại con trai TT vẫn đg phải uống thuốc TC thì h có nên uống tiếp ko ah, và một việc nữa TT muốn hỏi là: trong gđ mình, ai cũng có bệnh về thân thì hàng ngày mình làm lễ sám hối mình sẽ đọc tên cả nhà hay chỉ đọc tên con trai mình thôi ah,xin quý vị hoan hỷ giúp mình ah, trân thành cảm ơn quý vị.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Mến chào Tuệ Tâm!

   MD xin chia sẻ những ý sau:

   *Hiện tại TT và con dâu cũng đg hàng ngày làm mâm cơm chay và thành tâm làm lễ sám hối OGTC.

   MD xin hỏi việc làm cơm chay để cúng oán gia trái chủ- Tuệ Tâm dựa vào đâu để làm việc này. Vì cho đến hiện tại MD chưa đọc được lời Phật dạy, hay bất cứ vị Tổ nào chỉ dạy làm cơm chay để cúng oan gia trái chủ cả. Hóa giải oan gia trái chủ thực chất mà nói chỉ có những người tu tập theo pháp Tịnh độ mới áp dụng mà thôi, gần đây nhất có Pháp sư Tịnh Không dạy cách hóa giải cùng oán gia trái chủ bằng phương pháp niệm A Di Đà Phật, nhưng Ngài không chủ trương cúng kính gì cả.

   Con người chúng ta đói thì ăn, khát thì uống, còn oán gia trái chủ cũng có muôn hình muôn dạng, nếu không phải là bậc đại đức thì những đồ ăn thức uống dâng cúng chưa chắc họ đã thọ nhận được. Song chung quy lại tất cả oan gia trái chủ họ đều mang tâm oán hận và đau khổ tột cùng. Vậy nên khẩn thiết nhất là chính người mắc nợ họ, người này phải thật sám hối, phải biết quy hướng về giáo pháp của Phật, như thế các oan gia họ mới giác ngộ, buông bỏ mà rời đi.

   *vì con trai TT đg đi học ở xa và việc học cũng đg rất khó khăn vì ng lúc nào cũng thấy nặng, mất tập trung nên việc hàng hàng ngày tự tụng kinh là Khó có thể làm đc,vậy TT có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng thay con trai mình đc ko

   Việc sám hối cũng như việc tu hành, không thể làm thay làm thế được. Nếu làm thay được thì Phật- Bồ Tát đã sám hối thay cho chúng sanh rồi. Thế nên dù bận rộn khó khăn đến đâu, Tuệ Tâm phải khuyên con trai gắng mà sám hối.

   Song bên cạnh đó, Tuệ Tâm vẫn có thể đọc Kinh Địa Tạng mà hồi hướng thêm cho con trai. Bệnh cũng có nhiều nguyên nhân dẫn tới, chứ chẳng phải riêng oan gia gây nên, chẳng hạn như ác khẩu hoặc hủy báng Pháp Phật… (Bài phát nguyện sám hối của tiền bối Thiện Nhân đã viết trên cũng sám hối tất cả tội nghiệp). Do đó ngoài việc tự thân con trai sám hối, Tuệ Tâm nên niệm Phật, tụng Kinh hồi hướng cho con, mỗi tháng nên chỉ bày cho con trai tự phóng sanh, in ấn kinh sách.

   *Hiện tại con trai TT vẫn đg phải uống thuốc TC thì h có nên uống tiếp ko

   Cơ thể con người cũng giống như cỗ máy sinh học vậy. Nếu đói cần phải ăn, khát thời phải uống nước, mệt thời ngủ nghỉ, thì tất nhiên đau phải dùng thuốc rồi. Thế nhưng chúng ta phải hiểu việc uống thuốc giống như “chữa cháy” vậy. Tựa như đói liền ăn, song ăn rồi lại đói, nên thức ăn chỉ tạm thời giải quyết trước mắt, không giải quyết căn nguyên của cái đói. Học Phật rồi thì liền biết phiền não chính là nguồn gốc của hết thảy, cũng bởi phiền não đã đốt cháy năng lượng khiến con người đói khát, mệt mỏi, cũng bởi phiền não mà chúng ta mới mắc bệnh, nếu tâm thanh tịnh rồi, bệnh cũng sẽ không còn. Thế nhưng đã là hạng phàm phu, vẫn còn mang thân nghiệp thì tất nhiên chúng ta phải tuân theo nhu cầu tất yếu của cơ thể: đói ăn, khát uống, ngủ nghỉ, dùng thuốc trị bệnh… song phải hiểu những thứ này chỉ là phương pháp đối phó, bệnh từ thân tâm thì phải dùng thân tâm mà sám hối, cho đến tu hành cốt làm sao vượt ra khỏi sinh tử- ấy mới là cách trị bệnh tận gốc.

   *trong gđ mình, ai cũng có bệnh về thân thì hàng ngày mình làm lễ sám hối mình sẽ đọc tên cả nhà

   Muốn thân không mắc bệnh chẳng có phương pháp nào hay hơn ăn chay cả. Tuệ Tâm nên thường nấu chay cho cả nhà cùng ăn. Ban đầu nếu chưa quen có thể giảm bớt lượng thịt trong khẩu phần ăn, sau đó tiến hành ăn chay kỳ. Ăn chay 10 ngày/tháng được cho là rất hợp lý, những ngày còn lại cố gắng ăn rau nhiều hơn thịt.

   Như MD đây, bản thân cũng chưa chay trường nên khi đi chợ ưu tiên mua rau rất nhiều, vì nhận lãnh trách nhiệm đi chợ nên hầu như ngày nào MD cũng rinh toàn rau về nhà, nhà mình ăn rau riết cũng quen. Đặc biệt MD không mua các loại thịt đỏ, chỉ mua chút ít cá tôm thôi.

   Đôi dòng thô thiển. Mến chúc gia đình Tuệ Tâm thân tâm thường an lạc!

   Nam Mô A Di Đà Phật

 28. TUỆ TÂM

  TT xin trân thành cảm ơn những chia sẻ của MD. MD có hỏi TT dựa vào đâu mà hàng ngày làm mâm cơm chay cúng OGTC: Là TT xem trên mạng ” Nghi thức sám hối oan gia trái chủ” TT đã đi in ra và phát tâm hàng ngày làm lễ sám hối tụng kịnh niệm Phật và hồi hướng cho OGTC theo nghi thức đó, ( TT có đọc bài chía sẻ của Thiện Nhân: “Gđ nên làm lễ Pháp thỉnh OGTC liên tục trong 21 ngày “,hiện tại TT đã làm nv dc 8 ngày , TT định sẽ làm lễ đủ 21 ngày theo lời TN chỉ dẫn.TT cũng xin hỏi TN mình làm nv có được ko ah( trong khoảng 8 ngày làm lễ nv mình có đt hỏi con trai về sk thì thấy con nói :” thấy ng dễ chịu hơn , ngủ đc,suy nghĩ tích cực hơn, nhìn chung thấy sk có khá hơn”.Rất mong nhận đc sự hồi đáp của quý vị

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Tuệ Tâm,

   Bạn đã đi đúng đường rồi, xin tín tâm tiếp tục hành trì thanh tịnh. Có vài điểm TN xin bổ xung thêm:
   *Việc bạn hàng ngày thực hiện nghi thức cúng-thỉnh oan gia trái chủ về lý là nói làm cho con trai, nhưng đi vào sự thì cũng chính là làm cho bạn và những người thân trong gia đình, vì thế bạn phải phát khởi tâm đại từ bi hỉ xả để hướng về tất cả chư vị oan gia trái chủ có liên quan tới con trai và cả vợ chồng bạn, nguyện cho họ cùng phát tâm thanh tịnh hàng ngày tu học, nghe kinh, niệm Phật, buông bỏ mọi oán thù để cùng sanh về Tây Phương Tịnh Độ.
   Quan trọng: khi bạn khuyên họ buông bỏ oán thù sanh về Tây phương tịnh Độ thì chính bạn cũng phải buông bỏ tất thảy những oán thù đã tích lũy từ vô thỉ kiếp tới nay, cho dù ít hay nhiều với người thân hay kẻ sơ, nay cũng đều phải phát lồ sám hối và nguyện sanh về Tịnh Độ. Điều này rất vi tế, bởi nếu bạn khuyên họ về Tịnh Độ mà chính bạn lại không muốn về, đồng nghĩa bạn chỉ muốn xua đuổi họ đi thật sớm cho mình và người thân được rảnh nợ. Bạn cũng nên dặn con trai tuyệt đối đừng khởi tâm xua đuổi oan gia trái chủ mà gặp thêm chướng ngại, bởi họ đến có 2 nhân duyên: một là báo oán vì mình đã gây oán thù với họ. Hai là muốn nhờ mình giúp họ được siêu sanh. Cả hai đều tốt cả, bởi nếu lúc còn khỏe, còn trí tuệ mà mình không làm được, thì khi tuổi cao, sức yếu, tật bệnh đổ trên thân sẽ không có cơ hội để chuyển hóa. Thứ hai nếu mình với họ không có túc duyên, chắc chắn họ sẽ không tìm đến.

   *Hàng ngày nếu bạn có cúng đồ chay tịnh – những đồ này nên để trên một chiếc bàn riêng trước bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật chỉ cần hoa, trái, 1 ly tịnh thủy cùng một bát cơm trắng là đủ, bạn nên cùng thực hành nghi thức cúng thực thì các oan gia trái chủ mới có cơ hội thọ nhận. Bởi các chúng sanh vô hình họ chỉ thọ hương thực chứ không thọ đoản thực như người còn sống. Do vậy khi cúng thực cần phải có chú Biến Thực Biến Thủy Chân Ngôn của Phật thì họ sẽ được thọ nhận đầy đủ.

   *Con trai bạn muốn chuyển nghiệp thì tự thân phải phát tâm dõng mãnh tu đạo chân chánh. Việc cúng-thí oan gia trái chủ chỉ là chữa ngọn, nếu con trai bạn không thực thành tâm cùng bạn hàng ngày hành trì, việc chuyển hóa không thể tận gốc, bởi oán ai người đó phải trả, bạn không thể sám hối hay tạo phước, tu thay cho con trai được. Điều này rất dễ hiểu: con trai bạn khát nước, bạn không thể uống thế. Do vậy cho dù con trai bạn bận việc cũng vẫn phải sắp xếp thời gian thích hợp để tự mình hành trì. Quan trọng hơn cả vẫn là tâm phải chân thành sám hối, nguyện bỏ ác, hành thiện. Bỏ ác nói đại nghĩa, chi tiết chính là: không tham, không sân, không si, không mạn, nghi, không phân biệt, chấp trước. Những chủng tử này là của chúng sanh chúng ta huân tập từ vô thỉ, ít nhiều, sâu-cạn mỗi người đều khác biệt. Do vậy có người khi thỉnh oan gia trái chủ chỉ 3-5 ngày là được chuyển hóa, nhưng có người làm hết 49, thậm chí cả 100 ngày vẫn chưa chuyển hóa. Không phải người làm nhiều không thành tâm, mà là do túc nghiệp quá sâu dày. Do vậy, hàng ngày bạn và con trai cứ thành tâm làm, đừng khởi nghĩ mai, mốt sẽ khỏi bệnh, khỏi phải tu, khỏi phải làm phước thiện nữa. Giả nếu có ý niệm đó khởi, ngay đó các oan gia trái chủ họ đã biết, cũng ngay đó họ khó mà buông tha.

   *Hàng ngày, mọi nơi, mọi chốn, đặc biệt đi trên đường, con trai bạn nên phải tùy duyên nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật. Khi tâm thường niệm, các nghiệp ác sẽ không thể dấy khởi, các chư vị oan gia trái chủ họ thấy tâm mình có sự chuyển hóa, tự họ cũng sẽ nương theo để tu học. Ngày qua ngày những oán nghiệp hóa giải lúc nào không hay biết.

   *Như TN nói trên: thỉnh oan gia trái chủ chỉ là chữa ngọn. Gốc là phải chuyển hóa từ trong tâm, giúp tâm thực hướng về đạo chân chánh, tu học để một đời này giải thoát sanh tử luân hồi. Còn nếu thỉnh oan gia xong, lại sống theo tâm phóng dật, những nghiệp báo từ vô thỉ sẽ lại ập đến và như thế chỉ là con đường luẩn quẩn, không lối thoát.

   Nguyện mong bạn tín tâm, dõng mãnh tinh tấn tu học để giúp con trai và cũng là giúp chính mình đi trên con đường giác ngộ và giải thoát.

   TN

 29. Tuệ Tâm

  Nam Mô A Di Đà Phật ! TT xin gủi lời cảm ơn trân thành tới bạn TN, tất cả những bổ xung góp ý của bạn mình rất hiểu và mình đã , đang và sẽ làm theo đúng nv. Đọc những chia sẻ của bạn mình nghĩ nếu bạn ko phải là ng xuất gia thì bạn cũng là ng tu học rất tinh tấn và giác ngộ rồi,( nếu ko phiền) bạn có thể hoan hỷ cho mình xin nic fb hoặc đc email của bạn dc ko,? mình chưa hiểu nhiều về Phật pháp nên muốn hỏi riêng bạn một số vấn đề về tâm linh. Cuối cùng vẫn cảm ơn bạn rất nhiều về những góp ý của bạn, mong rằng bạn cũng sẽ giúp đc thật nhiều khác nưa. Chúc bạn cùng gđ thân tâm thường an lạc.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Tuệ Tâm,

   TN rất hoan hỉ khi những chia sẻ của TN và các đạo hữu có thể giúp bạn đem lại chút ích lợi lạc trong tu học Phật pháp. TN cũng như bạn, cũng là người mới tu học, nghiệp chướng tham, sân, si cũng còn đầy dẫy chứ chưa phải người đã giác ngộ. Do vậy nếu có điều gì khúc mắc trong tu học, cần chia sẻ, mong bạn cứ hoan hỉ gửi vô ĐVCT để các đạo hữu khác cùng được lợi lạc nhé.

   Chúc bạn thường tinh tấn và an lạc.

   TN

 30. Tuệ Tâm

  A Di Đà Phật ! TT xin cảm ơn TN , cảm ơn tất cả các bạn đồng tu đã có những chia sẻ rất hữu ích, mình thật là hữu duyên gặp đc tất cả mn. Từ nay có điều gì khúc mắc trong việc tu học Phật mình sẽ chia sẻ và mong mn hoan hỷ giải đáp giúp, xin thành tâm tri ân công đức của các bạn. Chúc các bạn thân tâm an lạc.

 31. Hải Vân

  Nam Mô A Di Đà Phật. Mong được các vị Phật tử giúp đỡ về tình huống của gia đình con như sau ạ : gia đình con từ lúc con còn nhỏ đã không êm ấm, ba mẹ con hay cãi nhau, ba con nghiện rượu, nhà con không khá nổi. Con không biết có phải là do oan gia trái chủ không, nhưng tình huống nhà con tệ hơn vì lúc 18t con trót dại phá thai 1 lần, mà lúc đó con chưa hề tin Phật pháp hay vong hồn nên con có đi phá thai thêm 4 lần nữa. Bây giờ con biết tội nghiệp mình rất nặng khi gia đình con lần lượt ra nhiều chuyện, mẹ con bệnh tâm thần uống thuốc gần 5 năm rồi chỉ đỡ thôi không hết, anh con và ba cãi nhau rồi từ mặt và bây giờ ba con cũng đang bị bệnh ung thư và lao dịch màng phổi và nhiều thứ bệnh khác. Con ở đây thành tâm hối lỗi vì những việc mình đã gây ra, mong quí vị Phật tử chỉ cho con một con đường hối lỗi và hóa giải. Con xin chân thành cảm ơn trước ạ.

 32. Hà Giang

  A di đà phật! Xin cho con hỏi có thể đọc văn xám hối này vào ban ngày được không ạ , hay phải đọc vào buổi tối ? Xin cảm ơn quý thầy !

  • Hạnh Nhân

   A Di Đà Phật

   Hành trì lễ bái Phật pháp thì không định thời gian, khi nào không vướn bận công việc thì hành trì. Nhưng thường thì phân định thời khóa 2 thời sáng- tối, vì hai thời này là lúc chúng ta ít vướn bận những công việc khác, lại phân định như thế để việc hành trì đi vào nề nếp, quy cũ. Căn bản của việc sám hối không phải ngồi đọc văn sám hối mới là sám hối, mà đích thực trọn một ngày chúng ta phải răn dè bản thân không tạo ác từ thân- khẩu- ý, khi những bất thiện ý khởi lên ngay lập tức liền nhận biết mà khắc chế ngay, lại cố gắng làm việc thiện lành. Được như vậy, việc sám hối mới có hiệu quả.

   A Di Đà Phật

 33. Ngoc Mỹ

  Nam mô A Di Đà Phật! xin cho con hỏi mình có thể trì tụng kinh sám hối Hồng Danh tại nhà có được không ạ! và con cũng xin mạn phép hỏi la sư trụ trì có đặt pháp danh cho con mà không làm lễ gi cả chỉ thấy mặt và đặt pháp danh cho con thôi! nhưng con cảm thấy thich pháp danh này và khi con đọc kinh nguyện cầu đều theo pháp danh này như vậy mình co được công nhận là Phật tử không a! con xin cảm ơn quý Sư thầy và quý phật tử nhiều

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Ngọc Mỹ,

   *Sám Hối Hồng Danh bạn có thể trì tụng bất cứ nơi nào, ngoài những nơi bất tịnh. Quan trọng là tâm biết sám hối và thành kính.

   *Việc quy y của bạn như vậy mới chỉ gọi là kết duyên với Tam Bảo chứ chưa phải là thọ Tam Quy Ngũ Giới. Vì thế có thể gọi là Phật tử kết duyên. Tuy nhiên đó chỉ là danh xưng, bởi điều quan trọng là bạn có thực tâm hướng Phật và thực tâm muốn tu đạo để giác ngộ giải thoát hay không? Nếu bạn thực tâm thì việc quy y hay chưa quy y đã có ý nghĩa rất lớn trong việc chuyển đổi tâm thức, ngược lại là kết duyên.

   *Pháp danh của bạn về Sự thì chưa đúng pháp, nhưng về Lý thì bạn vẫn có thể xưng pháp danh trong các thời tu học. Nhưng như phần trên đã nói, pháp danh và thọ tam quy, ngũ giới mới chỉ là danh xưng, đằng sau nó là sự tỉnh giác, tinh tấn hành trì để phá mê, khai ngộ lìa khổ được vui và chuyển thức tâm phàm tục sang tâm thanh tịnh.
   Chúc bạn tinh tấn và tỉnh giác tu học để mang lại lợi lạc thiết thực cho cuộc sống tâm linh.
   TN

 34. Ngoc Mỹ

  con xin cám ơn quý thầy! Tuy con mới được kết duyên Với Tam Bảo nhưng con rất tin vào TAM BẢO con sẽ cố gắng giữ năm giới và tu tập để được an lạc hơn và mong có thể được giúp
  một chút gì cho chúng sanh!chúc quý Thầy va quý Phật tử được an lac và vui vẻ

 35. My My

  Cho con hỏi, con đang còn trẻ mới 18 tuổi ạ. Nếu muốn sám hối, hồi hướng cho oan gia trái chủ mà không có bàn thờ phật, không có gì cả thì phải làm sao ạ

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn My My,

   Bàn thờ trang nghiêm, thanh tịnh nhất chính là tâm hướng Phật, thờ Phật và hành theo hạnh nguyện của Phật. Vì thế bạn có thể sám hối, hồi hướng ở bất cứ nơi nào mà không có trở ngại.
   TN

Gửi hồi âm đến Hà Thị Bích Bấm để hủy hồi âm.

Your email address will not be published. Required fields are marked *