Không Nên Để Oan Gia Trong Gia Đình Đến Gần Người Lâm ChungLúc lâm chung là lúc oan gia trái chủ xuất hiện mạnh mẽ nhất vì lúc này gia đình rơi vào hoàn cảnh rối ren nhất, bao nhiêu việc cần phải giải quyết cùng một lúc NHƯNG VÃNG SANH ĐƯỢC HAY KHÔNG CŨNG CHÍNH TẠI THỜI ĐIỂM NÀY.

Nếu gia đình biết rằng trong tất cả những việc phải làm thì việc niệm Phật cầu cho nguời lâm chung vãng sanh cực lạc là việc tối quan trọng. Các công việc khác phải tạm gác lại. Mọi người nhiếp tâm niệm Phật, sự giao cảm sẽ giúp người lâm chung sẽ nương theo đó mà niệm theo thì vãng sanh cực lạc là điều chắc chắn.

Ban hộ niệm Hoa Sen Đà Nẵng
Giảng sư: sư cô thích nữ Như Lan