Vãng Sanh Về Cực Lạc Sẽ Đắc Sáu Thứ Thần Thông

Vãng Sanh Về Cực Lạc Sẽ Đắc Sáu Thứ Thần Thông

Chúng ta tu thành công về được cõi Cực Lạc thì cùng với chư Phật, Bồ tát, La hán thật ngày ngày ở chung một chỗ. Sự vui sướng đó, ngoài thế giới Cực Lạc ra, đâu còn nơi nào có được như vậy. Các vị làm sao chẳng muốn tu để được về cõi nước Cực Lạc!

Đồng thời, khi đã đến đó rồi, thần thông của chúng ta có thể lớn vô cùng. Thứ nhất là nhãn quan của chúng ta hiện này chỉ thấy được chừng vài chục bước. Nếu như có một bức tường hoặc một tờ giấy, hay là vào ban đêm chỗ không có ánh sáng thì sẽ không thấy một chút nào. Về được Tây Phương Cực Lạc rồi thì không luận là ngày hay đêm, luôn luôn có các thứ ánh sáng, không lúc nào tối, cũng không có chỗ nào tối. Ban ngày ban đêm đều như nhau. Chỉ xem hoa sen khép lại là ban đêm, hoa sen nở là ban ngày. Và không luận là xa đến mấy ngàn muôn vạn dặm và qua mấy ngàn vạn muôn thế giới, cho dù có vô cùng vô tận núi non ngăn cách cũng không có chỗ nào là không thấy. Ngay đến chỗ tối tăm cùng cực cũng vẫn sáng sủa nhìn thấy rõ ràng. Xa cho đến thế giới Ta Bà này vẫn còn có thể thấy. Đó gọi là Thiên nhãn thông.

Thứ hai là lỗ tai của chúng ta chẳng qua nghe được thanh âm rất gần, hơi xa một chút thì nghe không rõ. Đến thế giới Cực Lạc thì không luận xa đến mấy ngàn muôn vạn dặm vẫn nghe được rõ ràng. Còn ở thế giới của chúng ta những thanh âm rất nhỏ thì nghe không được rõ ràng. Đây gọi là Thiên nhĩ thông.

Điều thứ ba, chúng ta chẳng qua có thể hiểu được tâm tư trong lòng của chính mình. Còn tâm tư trong lòng người khác, không luận là người rất thân rất tốt như cha mẹ, anh em, vợ chồng đều chẳng thể hiểu được. Về đến Cực Lạc rồi thì tâm tư trong lòng của mọi người, ta đều hiểu được. Vả lại, không luận là quyển sách nào chúng ta chưa từng đọc qua, những sự tình và những đạo lý được nói trong quyển sách đó tự nhiên chúng ta đều có thể hiểu được. Người không biết chữ tư nhiên đều sẽ biết. Đây gọi là Tha tâm thông.

Điều thứ tư là những việc đã trải qua của chính mình mà có thể nhớ được, đều là những việc từ năm sáu tuổi trở về sau. Còn những việc từ ba bốn tuổi trở về trước chúng ta chẳng nhớ được. Nếu sanh về Cực Lạc rồi, chẳng những có thể nhớ được sự việc trong một đời này mà sự việc suốt một đời, mười đời, mấy trăm, mấy nghìn, mấy vạn muôn đời về trước đều có thể nhớ được hết. Đây gọi là Túc mạng thông.

Điều thứ năm là hiện tại chúng ta đi bộ, người rất khỏe mạnh lại thường đi quen, đi suốt con đường tối đa một ngày thì đi được một trăm dặm là cùng. Sanh về Cực Lạc rồi, chẳng đến một phút là có thể đi cùng khắp thế giới vô cùng vô tận ở mười phương mà không có một chút mệt nhọc và cũng không một chút khó khăn nào. Người ở trên thế giới của chúng ta hoặc gặp những nơi có núi cao, hoặc là có sông to, dòng lớn, biển cả, hoặc găp thời tiết có gió lớn, mưa to, tuyết phủ thì đều chẳng thể đi được. Nếu sanh về cõi nước Cực Lạc rồi, làm người ở đó thì có thể muốn đến chỗ nào lập tức đến liền chỗ đó. Đã không có một trở ngại nào mà lại rất nhanh. Đây gọi là Thần túc thông.

Chỗ tôi đã nói ở trên gọi là Ngũ thông. Trong Phật pháp mà được năm thứ thần thông này thì đã hơn các vị thần tiên pháp lực cao cường, và hơn rất nhiều. Lại thêm một thứ nữa là Lậu tận thông. Đây gọi là Lục thông. Chẳng qua cái thông thứ sáu này nhất định phải là bậc A la hán đắc đạo mới có thể hoàn toàn chứng đắc. Những gì gọi là Lậu tận thông? Đó là những phiền não như tham, sân, si v.v… không còn một mảy, các thứ công đức đều được viên mãn, hoàn toàn tốt đẹp. (Ba chữ tham, sân, si giải thích như thế nào? Chữ “tham” là ý nói lòng tham lam chẳng biết đủ. Chữ “sân” là trong tâm phát lên lửa giận. Chữ “si” là nói trong tâm có chuyển đổi không hợp đúng với đạo lý. Ba thứ đó đều gọi là ý nghiệp vì là nghiệp tạo ra nơi tâm ý. Sở dĩ gọi là ý nghiệp bởi vì ba thứ tâm này tạo ra các thứ nghiệp ác, thật là nguyên nhân tạo ra các ác nghiệp. Mỗi người phải luôn cảnh giác).

Trích Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam
Hoàng Hàm Chi
Thích Hoằng Tri dịch

8 Phúc đáp

 1. LiênBình

  Phàm những ai sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Dù là người hạ hạ phẩm vãng sanh một phẩm phiền não chưa đoạn nhưng do bổn nguyện oai thần của Phật A Di Đà gia trì nên thọ dụng, thần thông, đạo lực chẳng khác chi mấy Thất Địa, Bát Địa Bồ Tát. Tất cả hết thảy cõi nước tìm chẳng ra chuyện này, mười phương thế giới Chư Phật đều chẳng có, vì vậy hết thảy Chư Phật đều tán thán Tây Phương Cực Lạc thế giới, tán thán A Di Đà Phật.

 2. Chúng ta cũng thời Phật Thích Ca trong kinh Pháp Hoa thuyết rằng ngài thành Phật từ rất lâu vậy mà đến nay ta vẫn là phàm phu là do nhẽ gì?Chẳng phải sự tu tập,gieo phước,trồng căn không có mà là ác duyên muôn trùng khởi nên hết thành phước lành,thiện căn không thể hiển lộ nay vì sức đại nguyện của Phật là thiện duyên mà góp nhặt công đức bao đời khiến ta chứng quả giải thoát.Vì vậy sự vĩ đại của Phật A Di Đà thì chẳng thể nghĩ bàn cũng giống như mười phương Phật đều như vậy không có sai khác.A Di Đà Phật

 3. Ngọc Diệp

  Nam mô A Di Đà Phật! con vô cùng sung sướng vì được biết đến Tịnh Độ Pháp môn, pháp môn tu tập thù thắng kg gì so sánh nổi.Con thấy mình vô cùng may mắn và thương xót cho chồng và các con của con,cha mẹ và nhiều người thân của con,những người chưa có cơ duyên, con cầu mong toàn thể chúng sinh được biết và tin sâu luật nhân quả, tin về cõi Cực lạc là có thật chẳng phải huyễn, rồi phát nguyện chí thành hằng ngày nhớ tin niệm Phật để khi mạng chung được vãng sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, rời khỏi 6 nẻo luân hồi thống khổ.Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Quán Thế Âm Bồ tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát

 4. Diệu Âm Quảng Nguyện

  A DI ĐÀ PHẬT
  Xin được kết duyên lành cùng các liên hữu trên Đường về cõi Tịnh. Như Pháp sư Tịnh Không giảng: muốn vãng sanh Cực Lạc thì phải nhìn thấu và buông bỏ. Nhìn thấu vạn vật vô thường, giả tạm, nhà cửa tài sản – vợ chồng-anh em …đều là do nghiệp báo tạo nên. Nên lúc sắp vãng sanh phải triệt để buông bỏ không còn tơ hào vướng bận, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật thì mới mong được về Cực Lạc.
  Nguyện cho khắp pháp giới chúng sanh mau chóng về Cực Lạc, đừng để cha lành Di Đà mỏi mòn mong nhớ.

 5. Kim Ngọc

  A Di Đà Phật,kính chúc chư vị đồng học luôn tin tấn và vững chắc lòng tin.

 6. huỳnh chương

  cho con xin được hỏi là niệm phật mà vãng sanh cực lạc cũng có nghĩa là thành phật đúng không ạ ? con có câu chuyện xin được hỏi là có 1 người niệm phật lúc vãng sanh có 1 con chuột ngồi trên bàn chân của vị ấy . vậy con chuột có vãng sanh không. lúc vị ấy về cực lạc con chuột vẫn ở trên chân của vị ấy.

 7. Kim tấn-bình, pháp danh( nguyên thiện tấn)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
  Tất cả chúng sanh phàm phu đang bị chìm đấm do (Tham, Sân, Si) mà không hề hay biết, cho nên đã làm nô lệ cho bản thân từ lâu nay cũng không biết…Trong cuộc sống không tin qủa báo, hay nghiệp ác, Cho nên hằng ngày tạo tác thêm nhiều tội nghiệp, cho rằng chết là hết…Thành ra tội nghiệp càng thêm nhiều…Con nguyện cho tất cả chúng sanh mau tỉnh giấc, mau giác ngộ mà xa lìa tội nghiệp, mau sớm tinh tấn tu hành, mau chứng thành Phật Qủa. Xin đừng nghi kị một điều gì mà không nên…Phải tin hoàn toàn sự thật {Cỡi Tây Phương Cực Lạc của Thế Tôn} đang mở vòng tay tiếp dẫn các vị. Con chúc cho tất cả mau tu sớm thành Phật…

 8. Khoa ngô

  Nam mô A Di Đà Phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *