Bố Thí Pháp: Công Đức Bất Khả Tư Nghì

Bố Thí Pháp: Công Đức Bất Khả Tư Nghì

Người Phật tử tu Tịnh Độ đang ngày đêm chuyên tu Pháp môn niệm Phật, ai ai cũng mong rằng khi bỏ báo thân này sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, Thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cũng như qúy vị đang hành trì Pháp Thiền Tông, Mật Tông… mà mình đã chọn, để đạt đến cứu cánh Niết Bàn, cũng cần tu thêm Pháp Bố Thí.

Ví như trong những bữa ăn, cơm là chính nhưng cũng cần phải có rau, có tương, có vị cay vị mặn để cho bữa cơm hợp khẩu vị mà thêm được nhiều dinh dưỡng.

Cũng như thế, ngoài TU HUỆ ra để hổ trợ cho Pháp tu của mình, Phật tử chúng ta cũng cần nên TU PHƯỚC, để được là PHƯỚC HUỆ SONG TU ( 福 慧 雙 修 ).

Tu phước như thế nào để có được công đức, mà không bị vướng mắc, không bị tái sanh trở lại thế giới Ta Bà hưởng quả phước Nhân Thiên,

Nếu như chúng ta vướng vào quả phước Nhân Thiên, tuy đời sau sung sướng về vật chất nhưng sẽ mãi trầm luân trong thế giới Ta Bà này, quên đi hạnh nguyện vãng sanh, hạnh nguyện giải thoát đến Niết Bàn của người Phật tử.

Và tu Phước thì phải tu như thế nào để trước giúp cho chúng sinh được giác ngộ Phật Pháp, sau đem phước đó hổ trợ thiết thực và hiệu quả cho người Phật tử đang hành trì vào Pháp môn tu của mình.

Với 8 vạn 4 ngàn Pháp môn tu, trong đó có pháp tu BỐ THÍ.

BỐ THÍ cũng là 1 Pháp tu đứng đầu trong LỤC ĐỘ BA LA MẬT ( 六 度 菠 羅 密 ):

1/- Bố thí ( 布 施 )

2/- Trì giới ( 持 誡 )

3/- Nhẫn nhục ( 忍 波 )

4/- Tinh tấn ( 精 進 )

5/-Thiền định ( 禪 波 )

6/-Trí huệ ( 智 慧 ) .

BỐ THÍ gồm có 3: Tài thí, Vô úy thí và Pháp thí.

1/- TÀI THÍ ( 財 施 ) gồm có:

– NGOẠI TÀI THÍ ( 外 財 施 ) : Đem của cải, tài sản ngòai thân ta như: áo quần , tiền bạc

gạo thóc….giúp cho kẻ có hoàn cảnh khó khăn, đó là Ngoại tài thí.

– NỘI TÀI THÍ 內 財 施: : Đem tài sản quý giá trong thân ta để cho, tặng để cứu mạng cho người thân hoặc người khác đang bệnh lâm nguy như hiến mô, hiến giác mạc mắt, hiến gan, hiến thận, hiến máu….gọi là Nội tài thí.

2/- VÔ ÚY THÍ 無 畏 施 : Người đang sợ hãi, lo âu việc gì đó mà ta đến bảo vệ, giúp đỡ, an ủi khiến cho họ an vui….gọi là Vô úy thí

Ngoài những pháp Bố thí trên, có một Pháp Bố thí mà công đức vượt hơn cả các việc Bố thí khác. Đó là:

3/- PHÁP THÍ 法 施 : Chư Tăng Ni thì tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, chư Tăng Ni thay mặt đức Phật hoằng dương Chánh Pháp , đem giáo Pháp của Như Lai đến với chúng sanh, khiến cho chúng sanh giác ngộ, bỏ ác làm lành, tu nhân giải thoát là việc lớn của các ngài.

Người Phật tử chúng ta có được giáo Pháp mà tu hành hôm nay là nhờ ơn Phật, ơn Pháp, ơn Tăng.

Nhờ ơn Tam Bảo, ngày nay chúng ta là người Phật tử đã giác ngộ, chúng ta đang đi trên đường giải thoát, chúng ta phải nhớ ơn và đền ơn Tam Bảo ( 知 恩 報 恩 三 寶 )

Đền ơn Tam Bảo có rất nhiều cách, trong đó làm cho mọi người điều giác ngộ Phật Pháp như mình , bỏ ác làm lành tu nhân giải thoát là cách đền ơn Tam Bảo thiết thực và lợi ích nhất.

Để làm những điều trên chúng ta phải “Tu hạnh Bố thí Pháp” .

– Nếu như có gười mang bạc tiền, thuốc men….giúp cho người đang hoạn nạn , khốn khổ thì công đức nhiều không thể kể xiếc, đời sau được giàu có, khỏe mạnh, thế nhưng việc này không phải ai cũng phát tâm làm được.

– Nếu như có người đem một phần thân thể mình ( hiến tạng, hiến máu …) đến với người thân gia đình đã là khó , mà cho người xa lạ đang bệnh để cứu họ, để ta được công đức kiếp sau thân thể khỏe mạnh… là việc khó hơn nữa.

Nhưng người Phật tử nghĩ đến Pháp Phật mà san sẻ những lời Phật dạy cho mọi người cùng giác ngộ ( bỏ ác làm lành, tu nhân giải thoát ) bằng cách bỏ tiền ra in, ấn tống, cúng dường Kinh Phật, hình tượng Phật đến với các chùa vùng sâu vùng xa để cúng dường, tặng miễn phí đến với mọi người để họ có Kinh đọc tụng, có hình tượng Phật lễ bái, là việc làm có công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghì. Thế nhưng người có niềm tin và hiểu ra làm việc này còn khó hơn trong những cái khó trên.

Tâm Bố thí có 2 :

BỐ THÍ CÓ ĐIỀU KIỆN và BỐ THÍ VÔ ĐIỀU KIỆN

Thế nào là Bố Thí có điều kiện ?

Sau khi anh nhận của tôi, anh phải làm theo ý tôi, ví dụ: anh phải hoàn lại 1/10 trị giá của cái đó…

Thế nào là Bố thí vô điều kiện ?

Là bố thí Ba La Mật (布 施 菠 羅 密 ): Khi người Phật tử nhớ ơn và muốn đền ơn Tam Bảo và chúng sanh, muốn buông xả để thoát ly tam giới, tin và hiểu rõ việc Pháp thí là vô lượng đem lợi ích cho chúng sanh, hoan hỷ đem tài chánh, công sức ra ấn tống cúng dường , tặng miễn phí rồi không còn nhớ nghĩ việc mình vừa làm, rồi tiếp tục làm lần khác , rồi quên, rồi tiếp tục …

Nhóm Phật Tử Gò Vấp ( TP.Hồ Chí Minh ) chúng tôi phát tâm lập ra một cơ sở nhỏ, hùn nhau mua sắm máy cưa, vật dụng , dùng kỷ thuật ép Laminate, đổ bóng… làm ra những tấm hình Phật, hình Bồ tát đủ kích cỡ, mục đích cúng dường cho các Đạo tràng niệm Phật, tặng miễn phí ( vô điều kiện ) cho các Phật tử vùng sâu vùng xa để bà con có mà phụng thờ, lễ bái, chiêm ngưỡng hình ảnh Phật, Bồ tát quang minh với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp.

Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Kính mời quý vị đến thăm cơ sở nhỏ bé của chúng tôi, và rất mong sự hôi ngộ quý Phật tử cùng ý chí.

Để chúng ta hiểu hơn việc làm lợi ích này, tôi xin trích lời Phật Thích Ca trong Kinh;

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, HÌNH TƯỢNG PHẬT

1.Những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.

2.Thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù.

3.Vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này.

4.Các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo tránh xa không dám hãm hại.

5.Tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.

6.Chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.

7.Lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen. .nguoiphattu.com

8.Ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân.

9.Vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.

10.Hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường thấy Phật, nghe Pháp phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả.

Ấn Quang Tổ Sư dạy

Ấn tống kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ đề ấn tống, để trồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.

Phật tử, Lương y PHAN VĂN SANG
Email: [email protected]
ĐT: 0902323549

bo-thi-phap-cong-duc-bat-kha-tu-nghi-01
bo-thi-phap-cong-duc-bat-kha-tu-nghi-02
bo-thi-phap-cong-duc-bat-kha-tu-nghi-03

51 Phúc đáp

 1. Tịnh Minh

  Chào chú Sang!
  Đệ tử chúng cháu rất hoàn hỷ với những phát tâm to lớn của chú, nhưng bố thí pháp thật không phải dễ đâu chú ơi, mình không tiếc công của ấn tống kinh sách. tượng phật cho mọi người nhưng phải đúng người có tâm thành kính mong có mà không được, khi mình tặng họ họ hoan hỷ, thành kính tiếp nhận thì mới có công đức, chứ mình cứ mang kinh sách, tượng phật, ảnh phật … phát ào ào cho mọi người họ mang về để không đúng chỗ thì lại mang tội lớn.
  Hai nữa không phải việc tạo tượng tranh ảnh thời nay dễ dàng mà cho phép mình cẩu thả, xưa các bâc chư tổ khi tạo tượng, khắc kinh đều yêu cầu người làm phải trai giới, chép kinh phải làm ống thở ra ngoài chẳng dám thở lên giấy viết kinh, lòng thành kính cùng cực nên cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn.
  Phải hết sức cẩn trọng, không thì chút phước đức thì có nhưng lỗi khinh nhờn lại lớn hơn chịu quả báo trước.
  Xin cung kính các cô chú trong đạo tràng Gò Vấp!
  Nam mÔ A Mi Đà Phật!

 2. Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

  Thân chào Tịnh Minh.
  Phát tâm to lớn này không phải riêng chú , mà là một tập thể Phật tử và tài chánh của nhiều người .
  “…không phải việc tạo tượng tranh ảnh thời nay dễ dàng mà cho phép mình cẩu thả, xưa các bâc chư tổ khi tạo tượng, khắc kinh đều yêu cầu người làm phải trai giới, chép kinh phải làm ống thở ra ngoài chẳng dám thở lên giấy viết kinh, lòng thành kính cùng cực nên cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn….”
  Tịnh Minh à. Hình trước khi chọn để in đã xử lý qua Photoshop chuyên nghiệp của Trung Tâm ảnh Kỷ Thuật số ( lab ), hoặc in offset .
  Tùy Pháp tu của mỗi Đạo tràng nào, theo tâm nguyện của mỗi địa phương , mỗi người mà xuất ra hình phù hơp.
  Ví dụ : ngày 17 tháng 11 VÍA A DI ĐÀ vừa qua nhóm chú in hình TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH và hình A DI ĐÀ rất đẹp, đủ các kích cỡ, ép gỗ laminate và ép Plastic khoảng 1000 tấm cúng dường chùa Hoằng Pháp nhưng không đủ phát, hôm mồng 1 tết và ngày rằm tháng 2 năm này 2 đợt cúng dường Chùa Thầy Giác Nhàn ( Đức Trọng Lâm Đồng ) hơn 1000 tấm.Không phát ào ào mà Phật tử đến chùa đăng ký xin thỉnh.
  Ngoài ra các chuyến đi cứu trợ vùng sâu vùng xa mang theo tặng hình QUÁN THẾ ÂM cho bà con Phật tử nghèo.
  Nhìn thấy bà con nhận được tấm hình họ trân trọng , họ hớn hở vui mừng mà lòng mình thấy hoan hỷ, vì vùng sâu vùng xa, bà con không có tiền để thỉnh, nếu có họ cũng chẳng biết thỉnh đâu ra hình đẹp và giá trị như thế này.
  Hình Phật của nhóm chú đi đến tận miền Bắc, miền Tây, những nơi có nhu cầu
  “…mình cứ mang kinh sách, tượng phật, ảnh phật … phát ào ào cho mọi người họ mang về để không đúng chỗ thì lại mang tội lớn”.
  Tịnh Minh an tâm, lúc trẻ chú đã có học trong nhà chùa, trải qua mấy mươi năm làm cư sĩ chú biết phải làm gì rồi.
  Với lại nhóm Phật tử Gò Vấp ( xem hình ) phần đông ăn chay trường, thường đi hộ niệm, đi chùa tụng kinh, niệm Phật mỗi ngày.
  Nhóm Phật tử ( hộ niệm Gò Vấp ) trên muốn báo ân Tam Bảo, dưới muốn đem Hình ảnh Phật đến với mọi người mọi nhà. Một tấm hình làm ra là bao công sức và tài chánh của bao nhiêu người, nên đến rất đúng nơi, đúng chỗ , miễn phí, không cầu danh, không cầu lợi, chúng tôi biết phải làm gì mà. Tịnh Minh khỏi phải lo.
  Nơi chú chỉ làm hình ép gỗ laminate thôi, không làm tượng, không làm kinh
  Mời Tịnh Minh cũng như chư đạo hữu một lần đến thăm cơ sở chúng tôi, trân trọng đón tiếp.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Sang Nguyễn

   ADIDAPHAT chau chao chu Sang chau cung muon gop mot ti niem vui cung moi nguoi khi nhan duoc nhung hinh phat,vay chau muon goi mot it tien ,chau phai goi cho ai va dia chi nhu the nao?ADIDAPHAT

 3. Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  Hôm nay ngày 19 tháng 2 Ngày lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát.Tin từ Tịnh thất Quan Âm Đức Trọng Lâm Đồng ( Chùa Thầy Giác Nhàn ) gọi điện về báo cho tôi biết :
  Hơn một ngàn tấm hình Tam Thánh Tây Phương và hình A Di Đà không đủ phát cho đông đảo Phật tử khắp nơi đổ về.
  Hình đẹp quá, nhiều người không nhận được họ tiếc rẽ lắm.
  Hình kích thước 50 x 75 ; 40 x 60 ; 30 x 42 có giá trị cao ( ai đã từng đi thỉnh bên ngoài rồi thì biết ).
  Kinh phí chúng tôi có hạn nên phải đợi khi có tiền mới làm tiếp.
  Thế nên “…phát ào ào cho mọi người họ mang về để không đúng chỗ sẽ mang tội lớn….” như Tịnh Minh đã nói trên thì chắc chắn không có như thế.
  Nguyện đem công đức này cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Hồi hướng về khắp pháp giới chúng sanh. Cầu cho thế giới hòa bình, chiến tranh chấm dứt.
  Cầu cho nhà nhà an vui, thiên hạ thái bình.
  NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

  • Hồ Thị Lan

   Kính mong chú Sang cho xin địa chỉ gởi thư và gởi tiền để ấn tống.

 4. Quảng Thạch

  Kính chào chú Sang,
  Đọc hồi âm chú gửi cho Tịnh Minh, tôi thật kính phục. Chú có thể cho địa chỉ của cơ sở để mọi người biết và khi có ý nguyện chung tay làm phước thiện thì sẽ tìm đến cơ sở để thực hiện thiện ý quí báu. Trân trọng.
  Quảng Thạch

 5. Tịnh Minh

  Gửi chú Sang, Tịnh Minh cháu ở ngoài bắc công việc bận rộn chẳng thể đi đâu đc, mấy năm nữa có dịp cháu ắt vào Nam sẽ đến thăm chú để học hỏi.
  Tịnh Minh, không phải nhiều chuyện, nhưng TM càng học Phật càng thấy lỗi lầm mình nhiều quá nên cũng sợ lây cho mọi người thôi, như TM thấy trên ảnh chú chụp cơ sở làm tranh Phật có người cởi trần làm TM toát mồ hôi, kinh Phật dạy người ưu cởi trần thì khi chết đọa làm con mọt gỗ, mà ở đây lại trước ảnh Phật thì tội biết thế nào nếu có thể chú nhắc nhở để họ sám hối.
  Tịnh Minh cũng rất mong mọi người phát tâm ủng hộ việc làm phước thiện của đạo tràng chú Sang, chẳng phải cầu công đức nhưng thấy việc lành không làm thì uổng thay. Tịnh Minh đang phải gom tiền phóng sinh ao cá người ta sắp bắt nên chưa đủ lực ủng hộ chú, rất lấy làm tiếc.
  Nam Mô A Mi Đà Phật!

  • Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

   A DI ĐÀ PHẬT
   Tịnh Minh nói đúng.
   Qua những lời cháu nói, chú thấy Cháu là người am hiểu, hôm đó trời sài Gòn nóng lắm, dưới mái Tôn ai nấy toát mồ hôi, chú cầm máy chụp, anh này mới vào Đạo nên chú cũng chưa dám góp ý khi anh ở trần. Chú tiếp thu lời của cháu. Có duyên mong được gặp cháu.
   Chú Sang tuy đang ở Sài gòn nhưng luôn có mặt trên trang duôngvecitinh mỗi ngày

  • Sang Nguyễn

   ADIDAPHAT chao TINH MINH minh muon gop mot it tien cung TM de phong sanh tha ca TM cho minh xin dia chi va so dthoai de minh goi tien ve TM co hoan hi khong?ADIDAPHAT

  • A Mi Đà Phật!
   Mình đang ở HP. Đạo tràng của TM ở đâu? Có thể cho mình xin đ/c để cùng tới cộng tu đc k?

 6. Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

  Quảng Thạch và các Đạo hữu Liên lạc tôi số ĐT 0902323549 , đến gặp tôi tại số 7 Đường nguyễn văn Nghi Phường 7 (gần chợ Gò Vấp )sẽ được thăm quan cơ sở trên.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 7. Thien Minh

  Kính gữi chú Sang. Thiện Minh có chút góp ý đến chú. TM thấy từ hinh 1 và 2 những hình Phật À Di Đà đã làm xong được đặt dưới đất. Cơ sở có thể trang bị chổ cao ráo để đặt những hình làm xong lên đó không chú? TM rất hoan hỹ việc làm của Chú và mọi người. Chú có thể cho TM biết chi phí của một tấm hình hoàn chĩnh là bao nhiêu không?(khổ lớn). Có dịp TM sẽ đến thăm cơ sỡ của Chú. A Di Đà Phật

 8. Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Chú sang xin hoan hỷ tiếp thu đóng góp ý kiến của Tịnh Minh và Thiện Minh
  Cơ sở vật chất nơi đây mới thành lập nên còn hạn hẹp và thiếu thốn. Mái tôn thấp và nóng bức,nền xi măng, lót thùng giấy Cart tông chứ khong phải để dưới đất đâu.
  Chú làm để cúng dường và tặng miễn phí nên không biết 1 tấm là bao nhiêu.
  Mong cháu và mọi người đến thăm cùng góp sức.

 9. TỊNH MINH

  Tịnh Minh xin chào bạn Sang Nguyễn!
  Tịnh Minh sao không hoan hỷ, đặc biệt vui sướng khi có người phát tâm phóng sanh cùng mình nhưng nói ra Tịnh Minh rất hổ thẹn, Tịnh Minh đức, trí đều hèn kém nên nhận tiền gửi của bạn mà tâm lượng nhỏ hẹp phóng sinh chẳng đúng pháp thì ô cái danh phật tử mang vào người.
  Nhưng TM có chút suy nghĩ cá nhân không đến nỗi trái pháp xin chia sẻ với đạo hữu để SN phóng sinh lợi ích nhất:
  Phóng sinh lúc nào chúng ta cũng có thể thực hiện được, mua cá ngoài chợ mang ra hồ thả, mua chim thả, khi phóng sinh đừng nghĩ chúng là súc sinh vô tri mà phải thấy đó là cha, mẹ, con cái, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của ta vì thế nên mới có duyện ta gặp đc do vụng tu mà đọa đày làm loài súc sinh chịu bao đau khổ, nay ta xót thương mà quy y tam bảo, niệm phật cho rồi thả hòng gieo chút thiện căn phước đức nhân duyên cho chúng thoát khỏi tam ác đạo đc thân người sớm đạt quả vô thượng bồ đề nếu nhân duyên chín mùi thì cũng nhờ ta niệm phật mà siêu sinh tịnh độ.
  Sang Nguyễn nên tự mình trực tiếp đi phóng sinh, rủ người nhà cùng đi nữa để gieo căn lành bồ đề, khi mình trực tiếp làm lợi cố nhiên sẽ thù thắng hơn là gửi cho TM vì công đức mà công là ta càng bỏ sức làm càng tốt, đức là cái hạnh từ bi trong cái công đó; cũng nên nhớ Kinh phật dạy “phóng sinh là việc làm cực thiện, sát sinh là việc làm cực ác”, chư tổ day: “thiện ác không cửa, do người tự vời, như âm thanh theo tiếng vang, như hình với bóng” nên Sang Nguyên hãy cố gắng. Chỉ cần Sang Nguyễn có tâm nguyện phóng sinh cùng TM là công đức cũng như Tm rồi.
  Nếu có dư rả thì bạn nên ủng hộ đạo tràng chú Sang vì việc làm ảnh Phật chúng ta chẳng thể tự làm đc vì thế nên phát tâm ủng hộ, hộ trì cho tâm nguyện này, việc công đức chẳng nên có phân biệt, tâm Tịnh Minh làm việc nhỏ như con kiến chẳng nên xét tới cho xấu hổ.
  NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT!

 10. Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Nếu quý vị Phật tử có người thân ( ông, bà, cha, mẹ…..) vừa mới qua đời, hoặc ngày giỗ, ngày sinh nhật, hoặc cầu an, chúc thọ…..Quý vị muốn phát tâm ấn tống hình : Tây Phương Tam Thánh, Di Đà, Quan Âm, Địa Tạng….. Quý vị gặp trực tiếp chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị tự mua vật tư về cùng chúng tôi làm giúp qúy vị mà không lo tốn tiền công. Làm xong quý vị mang về tự đi cúng dường nơi quý vị thích.

  • Thiện Hoàng

   Cháu biết được sự lợi ích của việc ấn tống cúng dường Cháu cũng ở Sài gòn, cháu muốn được chú cho cháu tham gia cùng chú Sang.
   A DI ĐÀ PHẬT

 11. Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

  Trong nghề làm thuốc chữa bệnh ai cũng nghe câu : “ Nhứt thế y, tam thế suy 一 世 醫 三 世 衰” nghĩa là một đời làm thuốc ( nếu không có đức ) thì 3 đời sẽ suy tàn .
  Là một lương y ngồi ở Phòng khám mỗi ngày, Tôi trực tiếp, tiếp xúc cũng như trao đổi, chữa trị qua mạng nhiều người, nhất là bệnh SỎI TÚI MẬT, KHỚP, THẦN KINH TỌA…., bán thuốc cho nhiều bệnh nhân xa và gần, tôi nguyện trích 1 phần tiền vào việc ấn tống in hình Phật để hồi hướng cho Bệnh nhân để họ có được công đức, khi có công đức thì họ chóng khỏi bệnh, riêng việc ghi toa tiếng Hoa ( 華 語 )gởi cho bà con bệnh nhân ở Mỹ qua Mail, nếu họ có trả tiền công thì tôi gởi trọn tiền này vào việc ấn tống .
  Việc ấn tống lợi ích chung cho tất cả chúng sinh nên ai ai cũng có thể tham gia, nếu ở gần thì đến góp 1 tay vào vào việc.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Duy Thức

   NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

   NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

  • Hoa Nghiêm

   Mến chào mọi người, con chào chú Sang. Lần đầu tiên con đọc được bài viết của chú và các huynh, con hoan hỷ vô cùng khi thấy mọi người cùng chung tay hùn phước…con rất mong có nhân duyên được gặp gỡ và học hỏi các cô chú anh chị trong vấn đề tu học Phật.

 12. Tịnh Minh

  Nam Mô A Mi Đà Phật!
  Kính chào chú Sang
  Cháu có một tâm nguyện nho nhỏ, mong muốn chú Sang có thể giúp sức. Thời thế ngày nay như cháu thấy thì sự suy thoái về đạo đức rất lớn, hiểm họa nhất là do dục vọng của con người gây ra, như Khổng Tử nói nhìn vào lễ nhạc thì biết được vận nước, lễ nhạc của giới trẻ chúng ta như thế nào thì càng nghĩ càng đáng lo lắng hầu như lấy dục vọng làm chủ. Thánh hiền day” Vạn ác dâm đứng đầu” quả thật không sai chút nào, nó làm suy thoái đạo tâm của rất nhiều người, nhiều bạn trẻ cũng có chút thiện căn học Phật nhưng bị dục vọng nó hủy hoại hết ý chí. Cái chính là giáo dục trong gia đình hiện nay quá kém, người người không nhận thấy đc chân lý, lẽ sống để dạy con cái nên người, ngay như ở chỗ cháu có một vị nữ phó gđ sở y tế về tuyên truyền KHHGĐ nói thì thấy toàn hướng về tà dâm, nghe ngán ngẩm quá phải bỏ ra ngoài.
  Đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, thấy Đại sư rất tán thán sách “THọ Khang Bảo Giám”; Dục Hải Hồi Cuồng trong AN Sỹ Toàn Thư. Ở VN không có chú biết tiếng Hán có thể dịch ra ấn tống được không, cháu nguyên sẽ tận hết lực giúp đỡ.
  Nam Mô A Mi Đà Phật!

  • Thành Tuân

   Nam Mô A Di Đà Phật.
   kính chào Tịnh Minh
   Mình cũng đã nghe Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao.Và cũng đang muốn tìm cuốn “Thọ Khang Bảo Giám”; Dục Hải Hồi Cuồng trong AN Sỹ Toàn Thư để đọc và tặng một số người.Nhưng tiếc là vẫn chưa đủ duyên tìm được.Thật vui khi thấy Tịnh Minh cũng có mong muốn tìm người dịch cuốn đó.Nếu Tịnh Minh tìm được người dịch và ấn tống cuốn đó thì cho mình xin đuoc tham gia giúp đỡ nhé. Hiện tại mình đang ở Hà Nội bạn ạ.Mong sớm được hội ngộ bạn!
   A Di Đà Phật.

 13. Sang Nguyễn

  A Di Đà Phật. Thank you Tịnh Minh đã cho mình những lời vàng ngọc đó. Mình sẽ gởi ít tiền mọn về nơi chú Sang. A Di Đà Phật.

 14. Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

  Gởi liên hữu Hồ Thị Lan.
  Địa chỉ: Lương y PHAN VĂN SANG
  PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y
  Số 7 ( cố cũ ) số mới 79 Đường Nguyễn văn Nghi.
  Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: 0902323549, Email: [email protected]
  Ấn tống Bố thí Pháp công đức không thể nghĩ bàn. Mời quý liên hữu đến trực tiếp cùng tham gia.
  NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 15. Nhật

  Xin hỏi ai có file sách An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám thì cho mình xin nha!Cảm ơn mọi người

  • Nguyên Hiếu

   Huynh ơi, đệ tìm được file sách An Sĩ Toàn Thư rồi, không biết huynh có chưa thì đệ gửi cho ạ.A Di Đà Phật.

 16. HoThi Lan

  Tan than Cong Duc cua tat ca quy vi quy huong Tinh Do A DI DA PHAT Phuc Hoa

 17. lương minh hoàng

  a di đà phật,xin phật tử tịnh minh cho mình xin thỉnh 2 ảnh tây phương tam thánh cỡ khoảng 50cmx40cm và một ảnh quán âm bồ tát ,một ảnh địa tạng bồ tát được không ạ,các phật tử nơi đạo tràng mình tu học đang rất cần tôn ảnh những vị đó dể thờ nhưng chưa có đủ điều kiện,mong hội sẽ hoan hỉ phát tâm ạ.Mong các hoạt động của hội luôn được viên thành,mọi thành viên luôn sống an lành trong ánh từ quang của mười phương tam bảo.A di đà Phật

 18. lương minh hoàng

  a di đà phật,chú sang có thể hoan hỉ cho con thỉnh 6 tấm hình tây phương tam thánh cỡ 40-60cm,2tấm hình Quan âm ,2 tấm hình địa tạng bồ tát được không ạ,con đang ở tị hải phòng địa chỉ là: 8/14/125/Tô Hiệu/Lê Chân /Hải Phòng,sđt:0904011121.chú làm ơn gửi cho con theo bưu điện nhé.Chúc chú luôn an lạc,a di đà phật

 19. Tịnh MInh

  Mình sẽ tặng ban một ảnh Tây phương cực lạc thánh chúng A Di Đà Phật cỡ 70×130, ảnh này mình download về và đã chỉnh lại nên rất đẹp.
  Cũng sẽ tặng bạn 02 ảnh Tây phương Tam thánh nữa, nhưng sao bạn dùng ảnh nhỏ vậy, đạo tràng bạn bao nhiêu người.
  Mình ở HP nên sẽ cho địa chỉ hiệu ảnh bạn đến lấy.
  Cũng nên học tập các Thánh Tăng xưa như Ấn Quang Đại sư trong thất của ngài chỉ có duy nhất một tượng Phật A Di Đà, làm vậy cho tâm chuyên nhất, chúng sanh mạt pháp nên cung kính học theo, một ảnh A Di Đà hoặc Tây phương tam thánh thôi bạn à.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

  • lương minh hoàng

   xin chú cho cháu xin địa chỉ ạ
   chú cho cháu địa chỉ cháu qua lấy nhé,đạo tràng cháu tu tập có khoảng 10 vị thôi ạ,hình cỡ nhỏ thỉnh để tặng cho các vị đó thờ tại tư gia ạ
   giá như chú có thể in những hình phật mật tông cho các quý vị tu mật tông để thờ thì tốt quá ạ,rất nhiều phật tử tu mật tông nhưng chưa có ảnh để thờ bở vì ko đâu bán còn các loại tuợng ngoại nhập thì gía cao quá =D

 20. Tịnh minh

  Bạn Lương Minh Hoàng à!
  Tôi đã nói chuyện với mẹ bạn rồi, bạn rất nhiệt tâm nhưng bạn còn đang đi học nên chuyên chú vào việc học thật tốt, ngoài ra thường xuyên niệm phật những việc Phật sự bạn hãy tạm gác lại. Đường đời còn rất dài, sẽ còn rất nhiều việc bạn sẽ làm được nhưng giờ hãy tu tâm thanh tịnh đã; tranh ảnh tôi gửi ở cửa hàng của thầy Phước Tuệ số 15 An Đà, yêu cầu của tôi rất đơn giản, Phật tử nào muốn nhận pháp thí thì phải phát tâm niệm phật ngày ít nhất 2 vạn tiếng, nếu là người trường chai niệm phật thì được nhận luôn.
  Chúc bạn tinh tấn!

 21. a di đà phật

  Kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm
  Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới
  Phổ Hiền Hạnh Nguyện

  Thiện nam tử ! Trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là: Tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ Ðề để cúng dường.
  Thiện nam tử ! Như vô lượng công đức của sự cúng dường trước kia sánh với một niệm công đức của pháp cúng dường, thời không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, không bằng một phần trăm ngàn, cu chi na do tha, một phần ca la, một phần toán, một phần số, một phần dụ, cũng chẳng bằng một phần ưu ba ni sa đà. Vì sao? Vì các đức Như Lai tôn trọng chánh Pháp. Vì theo đúng như lời Phật dạy mà tu hành thì sanh ra các đức Phật. Nếu các Bồ Tát thật hành pháp cúng dường, thì trọn nên sự cúng dường Phật. Tu hành như vậy mới thật là sự cúng dường. Nên Pháp cúng dường là sự cúng dường rộng lớn hơn tất cả. Cõi hư không cùng tận cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, sự cúng dường của tôi mới cùng tận, nhưng cõi hư không cho đến phiền não chẳng cùng tận nên sự cúng dường của tôi cũng không cùng tận, niệm niệm nối luôn không hở, thân, khẩu, ý nghiệp không hề nhàm mỏi.
  a di đà phật

 22. tinh minh

  Bạn Lương Hoàng Minh chưa ra lấy ảnh à!
  Bạn ra số 15 An Da, cửa hàng Phúc Tuệ gặp cô Thuy lấy ảnh, không thì số ảnh đó sẽ đuợc gửi đi làm pháp hội tạm thời hết bạn à.

 23. Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  Cụ bà TÔ THỊ ĐỨC Pháp danh MINH TRÍ 92 tuổi đang định cư tại Mỹ, trong 2 năm nay cụ bà cùng con cháu trong gia đình luôn phát tâm mỗi tháng gửi tịnh tài về cho chúng tôi làm hàng ngàn tấm hình Phật ( đủ kích cỡ ) , hàng trăm tượng Phật A Di Đà ( cao 7 tấc) cúng dường các chùa, niệm Phật đường và vô số các Phật tử nghèo vùng sâu vùng xa từ Nam chí Bắc trên đất nước Việt Nam có được hình tượng Phật phụng thờ lễ bái. Công đức Pháp thí của Bà và gia đình thật là vô lượng vô biên.
  Nay cụ bà đang trong giờ phút chuẩn bị bỏ báo thân. Nhóm Phật tử Gò Vấp chúng con nguyện xin hồng ân Đức Phật A DI ĐÀ phóng quang nhiếp thọ, tiếp độ cụ bà TÔ THỊ ĐỨC pháp danh MINH TRÍ thong dong tự tại bước lên tòa sen vãng sanh về cõi Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
  NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

 24. BACH VIET

  Cụ Bà luôn hướng về Tây phương cực lạc,Bà cùng gia đình tu hạnh bố thí Pháp.
  Tại sao chúng ta lại không noi gương như cụ bà . Hôm nay ta còn chút sức khỏe có thể làm được công đức, tại sao ta không làm ?
  Để đến khi chúng ta nằm một chỗ rồi muốn làm thì có làm được không ? Pháp bố thí công đức không thể nghĩ bàn, là tư lương, là hành trang cho hiện tại và ngày về với Phật.
  Phật tử chúng ta cùng là những người đệ tử Phật, con một nhà hãy cùng niệm Phật hồi hướng công đức cầu cho Cụ bà Tô Thị Đức Pháp danh Minh Trí vãng sanh về với PHẬT A DI ĐÀ.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 25. Thiện Tín

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
  Con nguyện xin Đức Phật A DI ĐÀ tiếp độ cụ bà Tô Thị Đức Pháp danh Minh Trí vãng sanh về Tây phương cực lạc.

 26. Hoang An Khang

  Khi nào các vị niệm phật thì nhớ hồi hướng cho cụ Tô Thị Đức vãng sanh cực lac của Phật A Di Đà luôn nhé

 27. Phật tử

  Tán dương công đức bất khả tư nghì của cụ Bà Tô Thị Đức Pháp danh Minh Trí.Nguyện cầu Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ cụ bà vãng sanh Tịnh độ
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 28. trần minh Tú

  Mô Phật, số đt phật tử là gì vậy ạ? Phật tử đt cho mình nhá 01882832619. Mình ở biên hòa tp biên hòa khúc ngã 3 tam hiệp ai thích đi chùa hay Phóng sanh làm việc từ thiện liên hệ với mình nhé.

 29. Phạm Văn hải

  Chú cho cháu số tk cháu muốn ân tống

 30. Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

  Gần 3 năm nay Thầy Thích Quảng Hỷ từ Sài Gòn ra ra Bắc nhận trụ trì chùa Thanh Lanh (là một vùng miền núi xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc). Thầy là một chân sư xem nặng việc hoằng dương đem chánh Pháp đến với bà con nơi đây, nhóm Phật tử Gò Vấp chúng tôi theo bước chân hô Pháp cho Thầy.
  Ngày 19 tháng 9 Âm lịch VÍA QUÁN THẾ ÂM năm nay (2014)nhóm PT chúng tôi sẽ có mặt ở chùa Thanh Lanh để hùn phước đúc Đại Hồng Chung, ấn tống cúng dường hàng trăm tượng cốt Di Đà, Quán Thế Âm và nhiều Kinh sách để tặng cho các Phật tử thỉnh về thờ tại gia.
  Rất nhiều Phật sự để làm lơi ích cho chúng sanh, chúng tôi có bao nhiêu làm bấy nhiêu không dám vận động ai, bỡi tiền bá tánh không phải chuyện đùa, nếu “sơ suất 1 đồng ngàn năm nơi địa ngục”
  Người không hiểu thì khi cầm đồng tiền thiên hạ thì cứ mặc sức ăn tiêu, nhưng người hiểu và tin sâu Nhân Quả rồi thì sợ lắm.
  Gửi em Hải: Số TK:0461000421164 Ngân hàng Vietcombank TP. HỒ CHÍ MINH-Tên chủ tài khoản PHAN VĂN SANG. Nhớ ghi rõ là tiền ấn tống nhé.
  A DI ĐÀ PHẬT

 31. Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

  Ngày 30 tháng 9 năm 2014 TÔI có nhận của Nguyễn thị Kim Ngọc 1 triệu đồng VN. đã góp vào việc đúc đại hồng chung chùa Thanh Lanh xã Trung Mỹ huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc.
  Xin tán thán công đức. A DI ĐÀ PHẬT

 32. Phật tử, lương y PHAN VĂN SANG

  Tôi cùng nhóm Phật tử Gò Vấp đang có mặt tại Chùa Thanh Lanh Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc ( cách Hà Nội khoảng 40 km)chuẩn bị cho ngày nấu đồng đúc ( chuông)đại hồng chung trong ngày 19/9 ngày Vía Quán Thế Âm.
  Tôi có nhận tịnh tài của các Phật tử xa gần , vì yêu cầu không đưa tên lên nên tôi cũng không ghi,tôi cũng sẽ cùng quý vị chung sức làm Phật sự “PHƯỚC HUỆ SONG TU” mục đích cầu được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Mời quý vị kết nối Facebook “Phan Văn Sang” từ nay đến qua ngày 19/9 để cập nhật chuyến Phật sự này.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 33. Lê Thị Thanh Thảo

  Con chào chú Sang!
  Khi con xem và biết được những việc làm tạo công đức của chú và anh e phật tử ở Gò Vấp con rất ngưỡng mộ và hoang hỉ.
  Và đó cũng là tâm nguyện của cả đời con. Nay gặp duyên lành con đã gặp được nhóm phật tử Gò Vấp của Chú.
  Chú cho con hỏi nơi in ấn của nhóm có thể in sách phật được không à.
  Con là phật tử mới Quy Y Tam Bảo được một tháng thôi. Nhưng con nghiên cứu thấy bộ Kinh Trường Thọ Diệt Tội Rất hay.Phật tử tại gia có thể đọc tụng trì rất dể hiểu rất gần gủi với những nổi lo và nổi băng khoăn của bà con mà không biết cách nào tháo gở. Con muốn phát tâm in cuốn kinh này để cúng dường chùa ở vùng quê nghèo của con.
  Vì cách in ấn kinh sách con chưa được rõ lắm nên con không dám in lung tung. Biết chú là người tu nhiều năm và tôn kinh Phật.
  Nên con xin được thỉnh giáo chú.
  Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Lê Thị Thanh Thảo!

   Vì bấy lâu chú Sang vắng mặt ở DVCT, sợ bạn chờ câu trả lời hơi lâu nên MD xin được phúc đáp.

   Trước hết xin tán thán ý nguyện ấn tống Kinh sách của bạn. Về vấn đề bạn đã nói ở trên, hãy liên hệ với chú Hoàng Hữu Danh, là admin chính của Trang Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc. Trang nhà chuyên tổ chức Phóng sanh- ấn tống- từ thiện hằng tháng, lại gần Gò Vấp, số Kinh sách hàng tháng Trang ấn tống để chuyển tặng rất lớn nên bạn có thể “nhờ” chú Hữu Danh.

   Name facebook của chú là: Huu Danh, (MD không tiện cho sđt của chú) bạn hãy hoan hỷ liên lạc, cũng như nắm bắt một số thông tin cần thiết.

   Có một số Phật tử thỉnh Kinh sách từ Trang Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc với số lượng lớn, và được Trang gửi bưu kiện tận nơi.

   Nam mô A Di Đà Phật

 34. Xin hãy giúp cháu BUÔNG XẢ- NIỆM PHẬT.

  Cô chú giúp cháu với:
  Cháu không biết cách nào để buông xả:(, không buông xả được cháu không yên tâm niệm Phật, đợt vừa rồi cháu có niệm Phật được 6 tháng,và cháu thấy có chút thanh tịnh, nhưng đợt đó cháu được nghỉ hè nên không phải vướng bận việc học.Bây giờ cháu quay vào học được mấy tháng và cũng ngần đấy thời gian cháu không niệm Phật, bao nhiêu tật xấu đều nổi lên, tham đắm…có lúc cháu muốn có người yêu nữa..:(((. Cháu đã từng nghiền niệm Phật nhưng việc học bị bỏ bê,cháu không muốn đến trường,cháu không biết cân bằng giữa đời và đạo,giờ cháu muốn niệm Phật lại nhưng lại cảm thấy do dự.Cháu không biết phải làm thế nào.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT!

   Gửi bạn Xin hãy giúp cháu Buông Xả-Niệm Phật,

   *Bạn đang bị áp lực niệm Phật. Niệm Phật then chốt là: buông xả! Học mà không tán tâm, không nghĩ chuyện khác, đó là đang niệm Phật. Nhưng học, mà tâm lại nghĩ đủ thứ chuyện phiền não khác kể cả kết hợp niệm Phật thì đó là tán tâm trong khi học.

   *Bạn cân bằng lại chuyện học tập và tu đạo. Đạo ở trong đời, bạn đang sống trong đời, vì thế cho dù bạn học tập, lao động hay tham gia bất cứ hoạt động nào trong đời đều gắn liền với đạo, đều là đang hành đạo, đang niệm Phật. Lý do? Tâm không xen tạp, không phiền não, không tứ tán=đang niệm Phật. Bởi niệm Phật là nhằm mang đến những lợi lạc đó chứ không ngoài ý nghĩa khác. Đời-Đạo song hành là nghĩa đó.

   *Bỏ bê chuyện học để niệm Phật đó không phải là cách, trái lại bạn đang biến mình trở thành người con bất hiếu với cha mẹ, phụ lòng mong mỏi của thầy cô. Cha mẹ cho bạn thân mạng, nuôi bạn lớn để học tập, thành người, sau khi khôn lớn, thành đạt, giúp ích cho xã hội, nay bạn không làm tròn, đó chẳng phải là người con hiếu đạo và hiểu đạo.

   *Tu hành chẳng phải một vài ngày, vài tháng, hay vài năm, mà là cả cuộc đời, vì thế bạn chớ sanh tâm phải gấp rút niệm Phật rồi bỏ bê tất thảy mọi việc có liên quan đến trách nhiệm và sự nghiệp của bản thân. Cổ đức có câu này: Niệm Phật Niệm Tâm Tâm Niệm Phật! Nghĩa là: luôn dùng tâm thanh tịnh của chính mình để niệm Phật chứ không phải gom chấp những phiền não vào trong tâm để niệm Phật. Nếu vì niệm Phật mà sanh biếng nhác học tập, mọi chuyện với gia đình, xã hội đều bỏ bê, đó chẳng phải là người biết niệm Phật, chẳng phải là người con của Phật.

   TN nguyện mong bạn chấn chỉnh lại tinh thần, sắp xếp lại thời gian học tập và tu đạo sao cho đôi bên đều vẹn toàn. Được vậy bạn mới làm một biểu pháp tốt giúp cho các bạn cùng noi theo và người thân: cha mẹ, anh chị em bạn cũng sẽ thấy được sự lợi lạc của đạo Phật, từ đó mà họ chuyển hoá rồi đến với đạo Phật.
   Đó chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?

   TN

  • Vọng Tâm

   Cảm ơn Thiện Nhân tiền bối rất nhiều ạ!

 35. Bích Phượng

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Vui mừng trước việc làm của các anh chị trong ban ấn tống tranh ảnh Phật.Chúc Anh Chị thật nhiều sức khoẻ và an lạc .

 36. Hoa Phúc

  xin hỏi bên chú có ấn kinh Dược Sư ko a. và nếu ấn 1.200 quyển thì giá bao nhiêu.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *