Làm Thế Nào Để Tổng Tụng Hết 3 Tạng 12 Phần Giáo Điển Của Đức Phật? [Video]

Làm Thế Nào Để Tổng Tụng Hết 3 Tạng 12 Phần Giáo Điển Của Đức Phật? [Video]

Một câu A-di-đà Phật là tinh hoa cao rộng nhất của đức Phật thuyết pháp trong 49 năm; là con đường tắt trong đường tắt; là diệu pháp trong diệu pháp. Nương nhờ đại từ đại nguyện của đức A-di-đà Phật, nương nhờ sức Phật mà cắt ngang qua dòng trược lưu sinh tử, siêu thoát luân hồi quả báo.

Thời mạt pháp tu hành, nếu lìa khỏi pháp môn niệm Phật thì trong muôn ức người tìm không ra một người thành tựu. Niệm Phật có đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên chỉ theo một môn này mà thâm nhập. Đời này, kiếp này nên hết lòng niệm Phật, không xen tạp, không lòng này ý khác. Vì niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật thì tương đương như tụng hết 3 tạng, 12 phần giáo điển.

Một câu A-di-đà Phật cũng tức là pháp thiền. Kinh Đại Tập dạy rằng: “Nếu ai nhất tâm niệm được câu Nam-mô A-di-đà Phật thì gọi là pháp thiền vô thượng thâm diệu.”

Một câu A-di-đà Phật cũng tức là pháp mật. Sáu chữ hồng danh toàn y theo Phạn văn, chưa phiên dịch một chữ nào, là câu chú chân thật nhất, đơn giản nhất.

Thế nên, một câu niệm Phật cũng vừa là pháp thiền, vừa là pháp mật, lại vừa có thể bao quát cả 3 tạng 12 phần giáo điển.

Trong kinh dạy rằng: “Hàng Bồ Tát Thập địa xưa nay vẫn chưa từng rời bỏ câu niệm Phật.” Khi chúng ta niệm Phật, mười phương chư Phật đều đến hộ niệm. Trên từ các vị Bồ Tát đẳng giác, dưới đến bao chúng sinh nhiều tội nghiệp, một niệm đó đều như nhau, chính là một câu Nam-mô A-di-đà Phật.

Thử nghĩ xem, chúng ta là phàm phu đầy dẫy phiền não, có phước đức năng lực gì mà được phước báu cùng các vị Đại Bồ Tát cùng tu một pháp môn? Các vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí đều dạy chúng ta niệm Phật. Pháp môn niệm Phật thù thắng như vậy, khó gặp như vậy, đời này kiếp này chúng ta càng phải nắm vững. Nếu không có thiện căn của nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta không thể được nghe, càng không thể tin nổi câu Phật hiệu này.

Trích Công Đức Phóng Sanh
Gia đình Phật tử chùa Thắng Nghiêm biên soạn

2 Phúc đáp

 1. Minh Bửu

  tinh hoa là câu A Di Đà Phật ^_^

 2. Duy Hưng

  Đức Phật cũng như các bậc Thánh khác chỉ dạy có một điều: “tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành.” Và Ngài chỉ bày cho ta cách tu tập để thành Phật – giống Ngài. Ngài dạy 2 cách chính:

  – Theo dõi hơi thở, tĩnh lặng thân tâm, vào định, nhập các tầng Thiền và dần chứng từng phần pháp thân.

  – Tin và nhận biết rõ rằng mình có Phật tánh, niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, lìa bỏ tâm phàm phu, xa lìa dục vọng thế gian, hướng về Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc (nhất là lúc lâm chung không được quên lãng), nương vào oai lực bổn nguyện của A Di Đà Phật mà được vãng sanh về cõi Cực Lạc để khỏi phải luân hồi đọa lạc.

  Phàm phu chúng ta hãy lượng sức mình mà lưa chọn!

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *