Người Nào Niệm Một Câu Phật Tất Sẽ Thành PhậtKinh Pháp Hoa nói:

Vào trong tháp miếu có thờ Phật tượng mà niệm một tiếng “Nam mô Phật” hay đưa tay lên hoặc cúi đầu xuống để tỏ lòng cung kính, đều được thành Phật.

Thế cho nên khi vào Phật điện cần phải nghiêm trang cung kính, không được mang đồ vật theo, và trông qua ngó lại, hoặc nói cười, khạc nhổ, nương tựa và ngồi nằm… Khi lễ Phật phải hết lòng chăm chú cho tỉnh thành để quán xét, không đặng thô tháo. Lúc đi nhiễu Phật phải đi quanh về phía phải (tay mặt), nhiễu tháp cũng thế.

Ngày xưa, khi Phật còn tại thế có một người dòng Phạm Chí tên Tu Bạt Đà La 120 tuổi ở ngoài thành Câu Thi Na tu theo ngoại đạo, chứng được năm phép thần thông và đặng phép định “Phi phi tưởng” thông minh đa trí, nhưng chưa xả được lòng kiêu mạn. Bấy giờ nghe đức Phật nhập Niết bàn lần đến thăm, nghe Phật thuyết pháp. Ông nhận rõ đặng lý đạo nhiệm mầu, liền chứng quả A La Hán. Đây là một vị đệ tử sau rốt của Phật. Nhắc lại khi ông Tu Bạt Đà La xin vào hầu Phật, ngài A Nan không cho, đức Phật xem biết ông này có căn lành tu hành trong nhiều kiếp lâu xa về trước, thường làm ông tiều đốn củi trên núi, cọp rượt, ông sợ hãi nhảy thót lên cây chỉ niệm một tiếng Nam mô Phật mà cũng chưa hết câu. Từ đó trải qua vô lượng kiếp cho đến ngày nay còn được gặp Phật độ cho.

Xem đây, thì sự niệm Phật hằng ngày của chúng ta nếu lòng thành không lui sụt thì chắc chắn được Phật độ và thành Phật không sai.

Trích GIÁO KHOA THƯ
Soạn giả : Cư sĩ THIỆN NHƠN (Người Trung Hoa)
Đính chánh : Ngài THÁI HƯ ĐẠI SƯ
Dịch giả : Tỳ Kheo THÍCH HÀNH TRỤ