Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Video]

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Video]

Quan Thế Âm tiếng Phạn là “Avalokitesvara” dịch sang tiếng Hán là Quan Thế Âm hay Quán Tự Tại… Danh hiệu Quan Thế Âm, nghĩa là quan sát tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ.

Kinh Bi Hoa cho biết ở vào đời quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Thời đó có vua Chuyển Luân Thánh Vương là Vô Chánh Niệm, vua có quan đại thần là Bảo Hải, phụ thân của đức Bảo Tạng khi chưa xuất gia đối trước Đức Phật Bảo Tạng phát ra 48 đại nguyện. Do đó, Đức Bảo Tạng thọ ký cho Vua (khi đó đã là Pháp Tạng Tỳ Kheo) sau này thành Phật hiệu là A Di Đà ở vào thế giới Cực Lạc. Vua Chuyển Luân có nhiều con, con cả là Thái Tử Bất Tuấn cũng do ngài Bảo Hải khuyến tấn. Thái Tử cũng đi xuất gia theo cha và đối trước Đức Bảo Tạng Như Lai phát ra đại nguyện đại bi thương xót, cứu độ tất cả các loài hữu tình chúng sanh bị khổ não. Vì vậy Đức Bảo Tạng thọ ký cho Thái Tử thành Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm, còn Bảo Hải là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Bảo Tạng thọ ký cho Thái Tử rằng: “Vì lòng đại bi Ông muốn quán niệm cho tất cả chúng sanh được cùng về cõi Cực Lạc. Vậy từ nay đặt tên cho Ông là Quan Thê Âm….

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì có chép lời Ngài bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Con nhớ cách đây vô số hằng hà sa kiếp về trước có Đức Phật ra đời hiệu là Quan Thế Âm, từ Đức Phật kia dạy con, do nghe, nghĩ và tu mà vào Tam Ma Đề”. Do đó nên biết: Ngài đã phát tâm Bồ Đề từ đời Đức Phật Quan Thế Âm trong vô số hằng hà sa kiếp về trước do nghe Phật truyền pháp, Ngài đã nhận định pháp tu Viên Thông về nhĩ căn là hơn tất cả, do Ngài đã chứng viên thông ở nhĩ căn nên được Đức Phật thọ ký cho Ngài danh hiệu Quán Thế Âm, một danh hiệu mà chúng sanh ở mười phương cung kính chấp trì, nhất là trong những lúc nguy hiểm, đau khổ.

Như Kinh Quán Âm Tam Muội có nói: “Xưa kia Ngài Quán Thế Âm đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Tiền thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hồi ấy đã từng ở dưới pháp tòa, sung vào trong số đệ tử khổ hạnh để gần gũi”. Ngày nay Đức Bổn Sư thành Phật, thời Ngài trở lại làm đệ tử để gần gũi lại, cho nên có thể nói: ”Một Đức Phật ra đời thì hàng ngàn Đức Phật phù trì”.

Còn trong Kinh Đại Bi Tâm Đà Na Ni thì chép lời Ngài bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn ! Con nhớ vô lượng ức kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Thiên Quan Vương Tĩnh Trụ Như Lai. Đức Phật ấy vì thương đến con và tất cả chúng sanh nên nói ra môn Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ngài lại dùng cánh tay sắc vàng xoa đầu con mà bảo:”Thiện Nam Tử ! Ông nên thọ trì tâm chú này và vì khắp tất cả chúng sanh trong cõi trược ở đời vị lai mà làm cho họ được sự lợi ích yên vui lớn.””

Ngoài ra, chúng ta cũng đã nghe nói về hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát qua Phẩm Phổ Môn, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Ngài cũng đã nhiều lần thị hiện nơi cõi Ta Bà, dùng phương tiện thiện xảo để dẫn dắt chúng sanh, khiến cho tất cả đều lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ qua các mẫu chuyện như: Quan Âm Bán Cá, Quán Âm Diệu Duyên, Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kính…Nói chung thì Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Của Quán Thế Âm Bồ Tát hãy còn rất nhiều.

Nói tóm lại, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong đời quá khứ lâu xa về trước đã thành Phật rồi nhưng vì lòng đại từ đại bi thương yêu hết thảy chúng sanh nên Ngài nguyện làm bồ tát để cứu khổ cứu nạn và tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc với những ai thành tâm tin tưởng và trì niệm danh hiệu Ngài. Ngài nguyện khi nào độ hết chúng sanh thì mới thành Phật. Do đó đoạn phim sau đây sẽ trình bày tường tận về việc Ngài được thọ ký thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn. Chuyện này còn rất lâu vì phải độ hết chúng sanh hơn nữa Đức Từ Phụ A Di Đà Phật còn gọi là Vô Lượng Thọ Phật nên thọ mạng rất là dài, không thể tính đếm được.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

6 Phúc đáp

 1. Cư Sỉ Viên Trí

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai
  Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai
  Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai

  • Huệ Tịnh

   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
   Nguyện cho con sớm lên thuyền Bát Nhã.
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
   Nguyện cho con sớm lên thuyền Đại Bi.
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
   Nguyện cho con sớm nhất tâm niệm Phật.
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
   Nguyện cho con sớm vãng sanh Cực Lạc.
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
   Nguyện cho con sớm chứng quả Vô Sanh.
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
   Nguyện cho con sớm thành tựu Bồ Đề.
   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
   Nguyện cho con sớm độ hết chúng sanh.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

 2. Diệu trúc

  Xin chào Viên Trí
  Nhân mùa vu lan tháng 7 mình muốn làm mâm cơm chay cúng trong nhà vào ngày rằm ( tức 15 âm lịch ) và tự đọc kinh vu lan báo hiếu hây mình có thể mở kinh trên mạng do thầy tụng rồi mình lạy theo có được không ? Trước là cúng trong nhà có thờ quan âm và cửu huyền và sau mời ba, mẹ lai dùng cơm. Mình không có làm gì nhiều nên không thỉnh thầy chỉ làm 1 mâm cúng xong rồi dùng vậy thôi. Sau khi đọc hoặc mở máy trên mạng thầy tụng xong mình có thể hồi hướng cho cha, mẹ và oan gia trái chủ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp được siêu sanh, có được không ? Mình không hiểu biết nhiều mong viên trí chỉ dẩn thêm. Rất mong hồi âm. A Di Đà Phật

  • Tịnh Thái

   Đọc Kinh hay lạy Phật với tâm chân thành, thanh tịnh đều có công đức như nhau, tùy bạn chọn lựa, hoặc làm cả hai đều tốt.

   Phần cúng cơm phải cúng chay bạn nhé. Cúng đồ mặn trên bàn thờ là chẳng phải hiếu mà còn gán thêm cái tội sát sanh cho cửu huyền thất tổ. Bản thân lại còn bị tổn giảm phước đức rất nhiều mà ko hay…

   Cuối cùng, tu hành là việc nỗ lực của cá nhân mỗi người, công đức có được hay ko là do sự dụng công tu tập của mỗi người, chứ không nên ỷ lại vào máy tụng Kinh hay máy niệm Phật, máy móc không có thay cho tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ được, chỉ có thật làm, thật tu mà dùng công đức đó hồi hướng cho cha mẹ và chư vị oan gia thì mới hợp đạo lý, mới đúng như pháp.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 3. Diệu Trúc

  Xin cám ơn phúc đáp của cư sỉ tịnh thái. Mình theo dõi chờ phúc đáp hoài mà không thấy nên mình tự làm cơm chay cúng và vừa tụng kinh vu lan vừa lạy phật luôn và sau khi hồi hướng cho cửu huyền thất tổ và oan gia trái chủ xong thì mình lui ra và mở kinh trên mạng do thầy tụng và để đó cho đến khi hết đĩa thì mới dùng cơm. A Di Đà Phật

 4. Mở Rộng Tâm Lượng

  Nếu có người cúng dường vô số bồ tát khắp mười phương thì công đức ấy cũng bằng cúng dường một mình bồ tát Quán Thế Âm.

  Pháp Hoa Kinh: “Nhược hữu nhân thọ trì lục thập nhị ức Hằng hà sa Bồ Tát danh tự, phục tận hình cúng dường; nhược phục hữu nhân, thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu, nãi chí nhất thời lễ bái cúng dường, thị nhị nhân phước, chánh đẳng vô dị” (Nếu có người thọ trì danh hiệu của sáu mươi hai ức Hằng hà sa Bồ Tát và lại suốt đời cúng dường; rồi lại có người thọ trì danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát, cho đến lễ bái, cúng dường trong một lúc thì phước của hai người ấy giống hệt như nhau không sai khác).

  Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *