Thiên Nhân Cõi Trời Cao Quý Nhất Cũng Không Bằng Bồ Tát Hạ Phẩm Cõi Cực Lạc

Thiên Nhân Cõi Trời Cao Quý Nhất Cũng Không Bằng Bồ Tát Hạ Phẩm Cõi Cực Lạc

Thông thường người đoạn ác tu thiện, người tích công bồi đức tuyệt đại đa số, bảy tám phần mười đều vãng sanh về trời Đao Lợi. Đao Lợi Thiên Chủ là Ngọc Hoàng Đại Đế mà người Trung Quốc chúng ta vẫn gọi, đều là đi đến nơi đó. Phước báo của Đao Lợi thiên lớn, tất cả hưởng thụ là tự tại, thọ mạng dài lâu, một ngày của trời Đao Lợi là 100 năm nhân gian chúng ta. Người Trung Quốc chúng ta hô hào có lịch sử 5 ngàn năm, nhưng 5 ngàn năm này so với ở trời Đao Lợi mới chỉ có năm mươi ngày. Trên cõi trời đó cũng là 365 ngày là một năm, thọ mạng của người trời Đao Lợi là 1 ngàn năm, 1 ngàn tuổi, so với thế gian này chúng ta thì quá dài. Cho nên người tu hành rất nhiều người đều muốn sanh thiên, rất là ngưỡng mộ đối với trời, đều muốn đi. Phật nói với chúng ta, cõi trời là tốt, là không tệ, nhưng không cứu cánh, thọ mạng có dài hơn cũng sẽ có ngày đến, thọ mạng đến rồi thì phải làm sao? Không thể nâng lên cao thì hướng xuống đọa lạc.

Cho nên chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái thế giới này thuần thiện không ác, ở trong cái thế giới này toàn là Phật, Bồ Tát. Chúng ta đi đến thế giới Cực Lạc rồi, cho dù là hạ hạ phẩm vãng sanh cũng là A Duy Việt Chí Bồ Tát đúng như trong 48 nguyện Di Đà đã nói với chúng ta. A Duy Việt Chí địa vị cao, người Trung Quốc chúng ta gọi là Bồ Tát bất thoái chuyển.

Pháp thân Bồ Tát như trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trụ báo độ, cõi Thật Báo Trang Nghiêm độ. Chúng ta phải ghi nhớ, cái cơ hội vãng sanh Tây Phương cực lạc này là rất hi hữu khó gặp, chắc chắn chúng ta không thể để lỡ qua. Lão Hạ Liên ở ngay chỗ này, rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo dạy bảo chúng ta cái phương pháp tu hành này: ở ba bậc vãng sanh, vãng sanh chánh nhân hai phẩm này, dạy cho chúng ta phương pháp tu học “phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật”. Đơn giản, dễ dàng, chân thật là phương tiện cứu cánh, quả báo viên mãn thẳng tắp đi đến thế giới Cực Lạc làm Bồ Tát A Duy Việt Chí.

Việc này chúng ta phải nên biết, 28 tầng trời, người bất cứ một tầng trời nào, đều không thể so sánh được với người vãng sanh thế giới Tây Phương Cực lạc. Đao Lợi Thiên chủ, Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương, đây là đạt đến đỉnh cao nhất phú quý trong sáu cõi của thế giới Ta Bà, không có người nào có thể siêu vượt hơn họ, nhưng nếu so với Bồ Tát hạ hạ phẩm vãng sanh của thế giới Tây Phương, kém quá xa, không luận là trí tuệ, đạo hành, thần thông, đều không cách gì so sánh được với Bồ Tát Cực Lạc. Hơn nữa vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc dễ dàng hơn sanh thiên, bạn thấy cái điều kiện vãng sanh đó chỉ là “tín, nguyện, trì danh” thì được rồi. Trong khi nếu chỉ “tín, nguyện, trì danh” thì không thể sanh thiên, vì muốn sanh thiên phải đoạn ác tu thiện, phải đạt được thượng phẩm “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, thiện tâm, thiện ngữ, thiện hạnh, vậy mới có thể sanh thiên. Lão tổ tông chúng ta thường nói “ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức”, chăm chỉ tu học, có thể đạt đến 80-90%, vậy thì mới có thể sanh thiên, còn 50-60% thì không được sanh thiên, chỉ có thể ở cõi người.

Trích Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 2)
Lão pháp sư Tịnh Không giảng ngày 9-3-2014 khi ngài ở độ tuổi gần 90

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Các Bài Viết Khác:

Một Câu “A Di Đà Phật” Là Thiện Pháp Cao Tột Của Thế Gian Và Xuất Thế Gian Quý vị được đọc kinh, sách, thường nghe nói đến những người tu hành chứng quả A La Hán là hàng Thánh đã đạt đến mức chánh định, thân tâm an ổn không c...
Phật Pháp Nhiệm Màu Trong tinh thần gieo duyên và khích lệ mọi người cùng phát tâm học Phật và niệm Phật, Đường Về Cõi Tịnh xin được mở trang Phật Pháp Nhiệm Màu nhằm giớ...
Quả Báo Của Ăn Mặc Hở Hang Gây Ý Niệm Tà Dâm Cho Người Khác Trước khi vào bài, xin được nói một chút về Cư sĩ Quả Hồng. Cô ban đầu theo thọ giáo cư sĩ Quả Khanh, được Quả Khanh hướng dẫn dìu dắt…cô chí thành hà...
Người Tham-Sân-Si Không Thể Quy Y Tam Bảo Và Thọ Trì Ngũ Giới? Nhiều người bảo: Không được đâu! Tôi còn nhiều tham, sân, si lắm! Quy Y Tam Bảo làm sao được? Nếu Thọ Ngũ Giới nhỡ tôi không giữ được...
Làm Sao Để Ứng Chiếu Được Vãng Sanh? Làm sao để ứng chiếu được vãng sanh? Căn cứ vào các sách có liên quan đến việc trợ niệm thì sau khi tắt thở 12 giờ nếu sờ lên đỉnh đầu thấy nóng là sa...

7 Phúc đáp

 1. Khánh Giác

  Nam mô A Di Đà Phật.
  Con xin nguyện về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà.

 2. canhbiengioi

  Vậy tu nhân hạnh nào để sau khi mạng chung thì đuoc vãng sanh làm người ah?

 3. Tìm Lại Phật Tánh

  A Di Đà Phật, canhbiengioi thân mến

  Bạn giữ gìn trọn vẹn ngũ giới thì mãn báo thân được tái sinh làm người trở lại. Ngũ giới (không sát sinh, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu), cả thân và tâm đều giữ cho trọn không phải dễ dàng gì. Cho nên hễ mất thân người thì khó mà tái sinh lại được làm người, phần đông đều rơi vào tam ác đạo. Do vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói ra pháp môn niệm Phật này dễ hành, dễ tu để giúp cho những người đời sau nương theo nguyện lực của A Di Đà Phật mà cầu thoát ly sanh tử.

  Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

 4. Tran Anh Quoc

  Về với Phật A Di Đà thì khỏi phải lo sợ gì cả.

 5. Đặng Nguyệt Ánh

  A Di Đà Phật, con nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật

 6. *Từ Minh Hào

  Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên là Từ Minh Hào nay con 13 tuổi và đang hành trì pháp môn Tịnh Độ và tụng kinh Vô Lượng Thọ con không biết làm như vậy thì con sẽ vãng sanh về phẩm nào Trung hay là hạ xin hãy cho con biết rõ, con xin cám ơn, Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Đan nguyên

   Bạn từ minh hào thân mến. Bạn thực hành như vậy là rất tốt. Không sợ không có quả nếu mình luôn cố gắng,phước báu là không nhỏ nếu bạn hành trì như vậy. A di đà phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *